28 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Irinarh şi către cei împreună cu dânsul

Troparul Sfântului Mucenic Irinarh, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Irinarh, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1. glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De smintelile vieţii şi de patimile ce mă supără pe mine, alină-mi mintea mea, Mucenice Irinarh şi mă învredniceşte să laud senin sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vitejeşti cununi ca un viteaz luptător luând, Mucenice Irinarh, te-ai mutat de pe pământ la pacea cea fără luptă şi la Lumina Vieţii Cea Adevărată, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu izvoarele sângelui stingând văpaia prigonitorilor, ai udat gândurile credincioşilor, ca să înflorească cu dreaptă credinţă dragostea vieţii veşnice, Mucenice Irinarh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cuvântul Cel Neîncăput şi L-ai născut, Cortule în care Dumnezeu a încăput, miluieşte-mă de întreitele valuri ale răutăţilor celor cumplite, care mă îmbulzesc pe mine, Curată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întăritu-te-ai cu Dumnezeiască Putere şi ai mers spre lupte, cu îndrăzneală, preafericite, suferind răni şi chinuri de la duşmani, purtătorule de luptă, mucenice preaviteazule.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Putere ţi-a dat ţie Hristos, Marele Purtător de luptă, să strici înşelăciunea şi să ruşinezi pe vrăjmaşul cel ce se laudă fără de ruşine şi fără de vreme şi în zadar se făleşte, Mucenice Irinarh.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Surpat-a pe şarpele cel începător de răutate, ceata sfinţilor cu osteneli bărbăteşti luptându-se tare şi cu Puterea Dumnezeiescului Duh, răbdând bătăi şi legături.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeiasca Scară, pe care a văzut-o luminat de demult Iacov întinsă de pe pământ la Cereasca Înălţime, pe Preacurata Maria, Palat al Stăpânului, să o lăudăm.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă, strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege ai alergat, după Lege te-ai luptat, după Lege ai şi fost încununat, cu Legea lui Dumnezeu fiind întărit şi nevătămat pe tine însuţi păzindu-te, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nesuferind, fericite, a urma înşelăciunii, la Dumnezeiasca cunoştinţă ca un înţelept bucurându-te te-ai apropiat, lumina cea înţelegătoare luând şi luminător arătându-te.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nicicum nu te-a ascuns pe tine adâncimea iezerului primindu-te, întru tot fericite mucenice, cunoscându-te că eşti mărturisitor cu totul adevărat al Dumnezeieştilor Patimi ale lui Hristos, Sfinte Mucenice Irinarh.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-vă jertfă sfântă şi înjunghiaţi fiind şi zgâriaţi dimpreună şi cu foc pe toate părţile arzându-vă, nu v-aţi lepădat de Hristos, purtătorilor de chinuri, vrednicilor de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară ai rămas după naştere, precum ai fost şi înainte de naştere. Că ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce ne-a izbăvit pe noi prin mijlocirea ta, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, pe Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sabia răbdării celei tari, a mucenicului celui cu minte vitejească, s-a rănit vrăjmaşul şi sub picioarele lui l-a supus şi de râs s-a arătat, fiind ruşinat.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piciorul tău a stat întru dreptate, precum zice proorocul, înţelepte mucenice, cu cuget nestrămutat, punând piedică celui cu multă măiestrie şi înfrumuseţându-te cu cărările muceniciei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu răutatea prigonitorilor ai întors-o înapoi, mucenic fără de răutate şi fără de vicleşug arătându-te, Preafericite Irinarh. Şi pentru sfârşitul tău cel prin sânge cu cununile nestricăciunii te-ai încununat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cunoscând de departe cu Taină ceata proorocilor cea de Dumnezeu luminată adâncul cel negrăit al naşterii tale, Fecioară, Dumnezeiască Mireasă, cu sfinţite semne pe tine mai înainte te-a însemnat.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suitu-te-ai pe ape, fiind cârmuit cu mâna cea de viaţă începătoare, Sfinte Irinarh şi fiind mântuit, ai cufundat în ele închinăciunea prigonitorilor, cu rugăciunea cea răbdătoare, preasfinţite.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cele mici cumpărând cele mari, s-au dat pe sine chinurilor, sfinţitele femei, omorând cu duhul pe şarpele, amăgitorul Evei, începătorul de răutate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţii tineri s-au adus pe sine jertfe curate şi prinoase depline Mielului, Celui Ce S-a jertfit pentru noi, ca o jertfă adevărată, spre miros de bună mireasmă, veselindu-se.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată S-a Întrupat Domnul din curat sângele tău, Fecioară Maică şi cu oamenii S-a unit, fără de schimbare, pentru mila cea negrăită, mântuirea noastră lucrând.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Stea luminoasă şi nerătăcită te-ai arătat lumii, care vesteşti pe Soarele Hristos cu razele tale, purtătorule de luptă Sfinte Irinarh şi înşelăciunea toată ai stins-o, iar nouă lumină ne-ai dat, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioşilor tineri. Iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De îndurarea ta cea către trup te-ai despreunat, mintea ta, preafericite, aprinzându-ţi şi cu focul Dumnezeieştii dragoste arzându-te, înţelepte, cântarea tinerilor ai cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fericitu-s-a adunarea cea sfântă a tinerilor şi ceata sfântă de şapte femei, răbdând împreună sfâşierile, focul şi chinurile cu tărie şi învrednicindu-se de bunurile cele cereşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alungă-se duhurile vicleniei din singură chemarea ta, cunoscându-te pe tine luptător nebiruit al lui Hristos, Sfinte Irinarh, cântând cu căldură: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe mine cel cuprins de lene ridică-mă spre lucrarea Dumnezeieştilor fapte, Preacurată, întărindu-mă asupra vrăjmaşilor, celor ce se oştesc asupra mea cumplit şi cu gânduri potrivnice mă amăgesc.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioşilor…

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgerile sângiurilor încă picurând şi cu frumuseţea rănilor fiind împodobit, Făcătorului de biruinţă te-ai arătat vrednic, Sfinte Irinarh, daruri de biruinţă de la Dânsul luând.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te cu dragostea Atotţiitorului, ai smerit sprânceana cea înălţată a prigonitorilor şi mândria idolească ai ruşinat-o, mucenice purtătorule de lupte, Preafericite Irinarh.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

De milostivirea cea Dumnezeiască învredniceşte-mă, mucenice, scăpându-mă de încercări şi de primejdii, pe mine cel ce cu credinţă caldă te cinstesc pe tine, Sfinte Irinarh şi care alerg sub acoperământul tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Munte Sfânt şi de Dumnezeu umblat. Bucură-te, Arătarea lucrurilor celor negrăite şi Aşezarea cea înfricoşătoare şi Vederea cea cu anevoie de văzut. Bucură-te, Chemarea celor căzuţi, Fecioară.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o; căci toate le faci, Hristoase, cu singură voinţa. Pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe însăşi cea mai de pe urmă şi desăvârşită dorire ai ajuns, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Irinarh şi părtaş lui Hristos te-ai făcut, cântând cu cei fără de trupuri: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Treime Atotputernică.

Stih: Sfinte Mucenice Irinarh, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scăpând de cursele celor ce te vânau pe tine, în ceata cerească te-ai odihnit, mărite şi cu oştile mucenicilor te-ai împreunat şi cu ale celor împreună cu tine luptători. Ş acum te roagă pentru noi toţi, ca să te fericim pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tărie şi Putere pe Hristos punând, ai trecut noianul cel cumplit al demonilor şi la limanurile cele de sus ai ajuns, cu totul fiind împodobit, cu totul fiind încurajat din destul cu vărsările de lumină ale Duhului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neputând cunoaşte Minunea cea Necuprinsă a naşterii tale, Fecioară Maică, cu tăcere mai mult aceasta o mărim şi te preamărim pe tine, Una cea Preafericită şi bună între femei şi fără de prihană.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta Cetele îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat, pe Care mărindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te fericim.

 

SEDELNA, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Pământul şi apa au împărţit luptele tale cele tari, luptătorule cel cu cuget viteaz, prin care ai risipit trufia rătăcirii şi ai moştenit strălucirea cea mai presus de lumea cea veşnică, dimpreună cu toţi sfinţii mucenici, preafericite. Deci, roagă-te lui Hristos pentru toţi cei ce te cinstesc pe tine, de trei ori Fericite Irinarh.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ceea ce eşti Scăpare celor ce se află întru înfricoşări şi Împăcare cu Dumnezeu celor greşiţi, Preasfântă Stăpână, păzeşte-ne de toată primejdia şi de răutatea oamenilor şi de osânda cea îngrozitoare şi de patimile necinstei, pe noi cei ce cu credinţă neîndoită te chemăm pe tine, pururea Fecioară, Prealăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Stând lângă Crucea Fiului tău şi Dumnezeu, Fecioară, strigai cu durere suspinând şi lăcrimând fierbinte: vai mie, o Preadulce, cum suferi lovituri de la bărbaţii cei fărădelege şi pătrunderile cuielor şi moartea făcătorilor de rele, cu adevărat îngrijind să mântuieşti neamul omenesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *