28 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou şi către cei împreună cu dânsul

Troparul Sfântului Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou, glasul al 4-lea:

Pustniceşte mai înainte pregătindu-te în munte, taberele vrăjmaşilor celor netrupeşti cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Şi iarăşi spre chinuire bărbăteşte te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinţei. Şi pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Mucenice Ştefan, pururea pomenite.

 Cântarea 1, glasul al 6-lea.

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie trecând tu pe calea cea strâmtă a nevoinţei, cu întinderea muceniciei tale ai strâmtorat pornirea vrăjmaşilor şi ai moştenit viaţă largă, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rădăcină neroditoare te-a rodit pe tine mai înainte cea cu numele Anei, ca odinioară pe Samuel şi te-a dat pe tine dar lui Dumnezeu, însemnând darul vieţii tale, înţelepte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Foarte cu sfinţenie mergând la Dumnezeiasca ceată a sihaştrilor, ai strălucit cu virtuţile ca o stea prealuminoasă, luminând tainic pe credincioşi, Cuvioase Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chinuindu-ţi trupul cu închisoarea locuinţei celei strâmte, ţi-ai ridicat gândul către cele cereşti, înţelepte, lăţindu-te bine cu suişuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Uşa cea Neumblată, pe Locaşul cel Curat al curăţie, pe cea Frumoasă între femei, pe Preasfânta Stăpână, cu glasuri sfinţite să o mărim noi poporul cel sfinţit.

 Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mintea ta cu plecarea către Dumnezeu înfrumuseţându-se, părinte, s-a arătat foarte frumoasă şi plină de tot harul cu adevărat şi părtaşă Dumnezeieştii Lumini.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închinându-te cinstitei icoane a lui Hristos şi Celei ce L-a născut pe El, fericite, ai urât porunca cea nelegiuită a împăratului celui nelegiuit, cu Puterea Dumnezeiescului Duh.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legându-te cel nebun cu fier pe tine, cel ce ai avut inimă de fier, te trimite în temniţă ca pe un păzitor al învăţăturilor credincioase, Sfinte Ştefan, Preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale cele frumoase, cuvioase, le-ai avut de faţă umblând luminat pe cărările muceniciei şi zdrobind capetele vrăjmaşilor, Sfinte Ştefan, Fericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din tine, cea Singură Curată, S-a Întrupat Cuvântul Dumnezeu cel Preaînalt, precum ştie. Şi ne-a mântuit pe noi din stricăciune, cei ce ne închinăm Dumnezeieştii bunăvoinţei Lui, celei pentru milostivire.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Hristos este Puterea mea, Dumnezeu şi Domnul, cinstita Biserică cu Dumnezeiască cuviinţă cântă, strigând: din cuget curat întru Domnul prăznuind.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat fiind cu Lumina Duhului, prin Dumnezeiasca rugăciune, ai dat, părinte, lumină orbilor, urmând Stăpânului şi Dumnezeului tău, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce înotau în mare te-au văzut pe tine de departe, cârmuindu-i pe dânşii către limanul cel lin, fericite, cu Dumnezeiescul har, care au chemat cu credinţă numele tău, Sfinte Părinte Ştefan.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfindu-te ca o junghiere sfinţită, te-ai adus Celui Jertfit pentru tine, Sfinte Ştefan şi te-ai odihnit în corturile celor întâi-născuţi veselindu-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cinstitul tău cuvânt, cel ce mai înainte pe jumătate era uscat, cu totul s-a arătat sănătos, minunându-se, mucenice, de harul ce s-a dat ţie de la înălţime din destul, spre îndreptarea oamenilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întru tine, cea cu totul fără prihană, mi-am pus nădejdea mântuirii mele, către Acoperământul tău am alergat, fii mie Ajutor, Fecioară, scoţându-mă din cele de groază.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta, Bunule, sufletele celor ce mânecă la Tine cu dragoste, mă rog, luminează-le, ca să Te vadă, Cuvinte al lui Dumnezeu, pe Tine, Adevăratul Dumnezeu, pe Cel Ce chemi pe toţi din negura greşelilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cununile mucenicilor a încununat ostenelile tale cele pustniceşti cu adevărat, cuvioase, Însuşi Singurul purtător de luptă, Dumnezeul nostru, Care te-a întărit pe tine împotriva ucigaşilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptându-te cu bună laudă, mucenice, ai fost împreună cu mulţimea mucenicilor în temniţă împreună vorbind cu ei. Care ca nişte stele înconjurându-te pe tine, ca pe Soarele Cel Neapus, mai mult se luminau.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvinte Dumnezeieşti fericim pe sfinţii mărturisitori şi râvnitorii Dumnezeieştilor patimi, pe cei trei sute şi patruzeci şi doi, care au biruit pe cei necredincioşi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Smulgerea părului în batjocură, tăierea urechilor şi a mâinilor şi arderea sfintelor mădulare, a răbdat pentru Icoana lui Hristos poporul cel vestit al cuvioşilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă, Ceea ce Singură ai născut pe pământ cu adevărat pe Dumnezeu Cel mai presus de sfinţi, sfinţeşte pe cei ce te propovăduiesc pe tine pururea Născătoare de Dumnezeu şi-i mântuieşte cu mijlocirea ta.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflătorii răutăţii n-au putut să rabde puterea cuvintelor tale, Sfinte Ştefan, pentru aceea te-au dat pe tine la legături şi la pedepse şi la moarte silnică, înşelătorul cel foarte crud.

Stih: Sfinte Mucenice Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o pâine ce se coace în foc, fără milă fiind spânzurat de picioare, te-ai făcut ardere de tot, Sfinte Pavel şi te-ai adus jertfă lui Dumnezeu, învrednicindu-te a fi împreună locuitor cu mucenicii.

Stih: Sfinţilor Cuvioşi Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După Lege s-au nevoit în Efes cei treizeci şi opt de cuvioşi sihaştri, închişi şi cu sugrumare pierzându-şi viaţa, pe aceştia cu credinţă şi cu dragoste să-i fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare ai stat împotriva judecătorului şi rănindu-ţi-se trupul cu răni, ai voit să mori pentru Hristos Cel Singur Nemuritor, vrednicule de laudă, Sfinte Petru, cel cu nume mare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Singura cea Prealăudată, pe cea Frumoasă între femei, pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Peretele cel Nesfărâmat al creştinilor, pe Stăpâna cea Preacurată, cu inimă neîndoită să o fericim.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Prăznuieşte astăzi Biserica prăznuire de veselie, întru pomenirea ta şi cu credinţă lăudând-o, strigă către tine, Sfinte Ştefan, lauda cuvioşilor.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioşilor tineri. Iar pe haldei arzându-i porunca lui Dumnezeu, pe chinuitorul l-a plecat a striga: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestitu-ţi-s-a ţie sfârşitul, fericite, din voia cea lucrătoare de toate. Pentru aceea dându-te pe sine la mai multă postire, din ce în ce mai mult te-ai preamărit, fiind ucis pentru Hristos, Cel Ce este Dumnezeu peste toţi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un purtător de numele celui întâi pătimitor, te-ai mărit dimpreună cu el, că împroşcându-te cu pietre şi fiind târât şi bătut fără milă, ai umplut pământul de sângiuri şi sufletul tău l-ai dat lui Dumnezeu, bucurându-te.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe uliţele cetăţii fiind târât fără milă, Mucenice Ştefan, ai netezit cărarea muceniciei credincioşilor. Pe care umblând cu tărie, arătat ai ajuns către Cetatea cea Cerească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfinţiţii prooroci foarte lămurit au arătat mai înainte Taina Cinstitei Naşterii tale, Curată şi acum noi pricepând săvârşirile luminat, te fericim pe tine cu dreaptă credinţă.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioşilor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte fiare foarte furioase au cuprins pe mielul lui Hristos bătându-l, ucigându-l şi împreună cu oamenii cei fărădelege îngropându-l, cei ce vieţuiesc cu nelegiuirea în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără de milă capul ţi l-a sfărâmat vrăjmaşul, cap pe care Dumnezeu întru înălţime l-a încununat cu cununa cea de biruinţă, purtătorule de cunună mult pătimitorule, lauda mucenicilor şi a tuturor cuvioşilor.

Stih: Sfinte Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivindu-se stăruitor prigonitorului, gânditorul de Dumnezeu Andrei, chinuit cu răni şi fără de milă este omorât dreptul, cântând Stăpânului Hristos în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te acum casă preasfântă, ai avut locuind întru inima ta pe Cel Ce Se odihneşte întru toţi sfinţii, mult Pătimitorule Ştefan, întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu stropirea Dumnezeiescului Sânge, care s-a deşertat din coasta Fiului şi Dumnezeului tău, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, rogu-mă, Fecioară, spală întinăciunea care este asupra mea de la păcatul cel rău.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Te veseleşti văzând Cetele îngerilor, ale patriarhilor, ale cuvioşilor, ale proorocilor, ale Apostolilor şi ale tuturor drepţilor, de Dumnezeu insuflate. Cu care împreunându-te, adu-ţi aminte, fii apărător celor ce pe pământ te fericesc cinstit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca lumina, ca zorile, ca soarele cel mare, ca cerul înfrumuseţat cu stele, cu luminările minunilor şi ale sfintelor răni te-ai făcut, luminând cu adevărat cugetul tuturor celor ce te laudă pe tine, Sfinte Ştefan, Preacuvioase Mucenice, mult pătimitorule.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoinţele cele tari ale sihăstriei, surpând începătoriile întunericului mai înainte, părinte, mai pe urmă pătimind foarte tare, le-ai dat de tot pierzării, Sfinte Ştefan, lauda mucenicilor şi lauda cuvioşilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ştefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea strălucită astăzi luminează marginile pământului cu razele darurilor Duhului cele prealuminoase. Şi pe noi, cei ce o prăznuim pe dânsa acum cu bucurie, luminează-ne şi ne sfinţeşte, de Dumnezeu Fericite Ştefan.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaşule al Luminii, cea de Dumnezeu Dăruită, cu adevărat Întărirea sfinţilor mucenici şi Lauda tuturor cuvioşilor, izbăveşte-ne pe noi de nevoi şi de primejdii şi de năvălirea vrăjmaşilor, pe cei ce te lăudăm.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Lămurindu-te cu sihăstria ca aurul în ulcea, ai strălucit, înţelepte, cu pătimirea cea după Lege şi ai luat cunună asemenea numirii tale. Pentru aceasta bucurându-ne prăznuim preasfântă pomenirea ta, cinstindu-ţi nevoinţele tale, pururea pomenite Sfinte Ştefan.

 

SEDELNA, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Pildă te-ai făcut călugărilor şi pătimitorilor te-ai cunoscut înfrumuseţare, împodobindu-te cu amândouă, vrednicule de minune, Sfinte Ştefan. Pentru aceasta ai şi luat cununi îndoite, ale sihăstriei şi ale pătimirii. Ci, roagă neîncetat pe Hristos pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine, Părinte Ştefan.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ceea ce eşti Scăpare celor ce se află întru înfricoşări şi Împăcare cu Dumnezeu celor greşiţi, Preasfântă Stăpână, păzeşte-ne de toată primejdia şi de răutatea oamenilor şi de osânda cea îngrozitoare şi de patimile necinstei, pe noi cei ce cu credinţă neîndoită te chemăm pe tine, pururea Fecioară, Prealăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-le. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Stând lângă Crucea Fiului tău şi Dumnezeu, Fecioară, strigai cu durere suspinând şi lăcrimând fierbinte: vai mie, o Preadulce, cum suferi lovituri de la bărbaţii cei fărădelege şi pătrunderile cuielor şi moartea făcătorilor de rele, cu adevărat îngrijind să mântuieşti neamul omenesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *