Arhive autor: admin

VIAȚA SFÂNTULUI MUCENIC SAVA STRATILAT (24 aprilie)

Sfântul Mucenic Sava Stratilat (24 aprilie)

VIAȚA SFÂNTULUI MUCENIC SAVA STRATILAT

Acest Sfânt Mucenic Sava a fost pe vremea lui Aurelian împăratul Romei, și avea dregătoria de stratilat, adică de voievod, fiind de neam got. Și era credincios și plăcut rob al împăratului ceresc, Domnului nostru Iisus Hristos, și cerceta pe cei ce pătimeau în temnițe pentru Hristos, slujind acelora din averile sale, întărindu-i la răbdare și îndemnându-i la nevoința cea fără de frică. Și avea viață atât de îmbunătățită, încât pentru curăția și pustnicia sa a luat putere asupra diavolilor și izgonea din oameni duhurile cele necurate.

Deci, fiind clevetit la împărat că este creștin și ducându-l înaintea împăratului, a mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală, iar brâul cel ostășesc l-a aruncat, lepădând și dregătoria cea de voievod, arătându-se gata la toate muncile pentru Hristos.

Martiriul Sfântului Sava Stratilat

Deci, mai întâi l-au spânzurat și l-au bătut, și cu făclii l-au ars, apoi l-au aruncat într-o căldare fiartă cu smoală, dar a ieșit din căldare cu puterea lui Dumnezeu cea nevăzută, care îl păzea pe el întreg și nevătămat. O minune ca aceasta văzând-o cei șaptezeci de ostași, au crezut în Hristos și cu mare glas L-au mărturisit pe Acela. Atunci îndată, după porunca tiranului, i-au tăiat pe toți și au luat cunună mucenicească din dreapta lui Hristos. Iar Sfântul Sava, fiind aruncat în temniță, s-a învrednicit vedeniei și întăririi celei dumnezeiești. Pentru că, rugându-se el la miezul nopții, i s-a arătat Hristos, strălucind cu lumina slavei Sale și poruncindu-i să nu se teamă, ci să îndrăznească. Deci, scoțându-l la a doua cercetare și în multe feluri silindu-l spre închinarea la idoli, uneori cu amăgiri, iar alteori cu îngroziri și cu chinuri cumplite, el nu s-a supus și l-au aruncat în râu. Și murind prin înecare, a ajuns la limanul cel neînviforat, întru împărăția lui Hristos. Amin.

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC SAVA STRATILAT (24 aprilie)

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC SAVA STRATILAT

Troparul Sfântului Mucenic Sava Stratilat, glasul al 5-lea:

Lepădând dregătoria şi cinstea cea pământească, înaintea chinuitorului, împăratului celui viclean ai mărturisitpe Hristos Dumnezeu şi pentru El multe patimi ai suferit, mărite. Pentru aceasta te-ai încununat cu cununa preafrumoasă a biruinţei, de la Împăratul Cel Ce peste toţi împărăţeşte, luminat împodobindu-te. Şi cu Oştile cele cereşti stând înaintea lui Hristos, Sfinte Mucenice Sava, roagă-te să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Sava, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Sava, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi popoare…

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu firea noastră mântuind din porţile iadului, Doamne, l-ai închis pe acesta întru întunericurile cele veşnice şi omorând moartea ai izvorât viaţă.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsând ostăşia cea de pe pământ, prin nevoinţele cele Dumnezeieşti, mărite, murind, te-ai numărat cu cetele şi cu Oastea cerească, Mărite Sava.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere de sus îmbrăcându-te, înţelepte, neclintit şi nebiruit te-ai arătat împotriva vrăjmaşilor, cu vitejie biruind lupta lor, prea­mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te pururea, ai strălucit ca un luminător în noaptea înşelăciunii, drept propovăduind tuturor pe Soarele Hristos şi alungând întunericul necredinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pământul cel mai dedesubt ne-a scos pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine. Şi prin Învierea Sa, ca un Milosârd, a adus către viaţa cea veşnică, pe cei ce pururea te laudă pe tine.

 Cântarea a 3-a Continuă să citești

VIAȚA SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, FĂCĂTOAREA DE MINUNI DIN CONSTANTINOPOL (24 aprilie)

VIAȚA SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, FĂCĂTOAREA DE MINUNI DIN CONSTANTINOPOL

Cuvioasa Elisabeta a fost aleasă din pântecele maicii sale la slujba lui Hristos Dumnezeu. Vestea nașterii sale s-a făcut prin dumnezeiască descoperire maicii ei, mai înainte înștiințând-o că prunca ce se va naște dintr-însa va fi vas ales al Sfântului Duh. Deci, din copilărie s-a dat la slujba lui Dumnezeu și s-a făcut mireasă lui Hristos, Mirele Cel fără de moarte; și slujea în rânduiala îngerească, în ceata de fecioare, adică de călugărițe, obosindu-și trupul cu post și osteneli. Și a luat dar de a tămădui bolile, nu numai pe cele trupești, ci și pe cele sufletești. Cu rugăciunea tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești, povățuindu-le spre pocăință și spre toată fapta bună.

Îmbrăcămintea ei era numai o haină de păr aspră și degera trupul ei de frig; însă duhul ei ardea totdeauna cu văpaia dragostei dumnezeiești. Și fiind pusă egumenă surorilor, a arătat mare silință, îngrijind de mântuirea acelora. Înfrânarea ei era fără de măsură, căci mulți ani a petrecut nemâncând pâine, ci hrănindu-se numai cu verdețuri și cu legume, iar untdelemn și vin n-a gustat niciodată în toată vremea vieții sale. De multe ori petrecea în post câte patruzeci de zile, ca Marele Moise, negustând nimic. Trei ani, urmând sme­reniei vameșului, nu și-a ridicat ochii cei trupești spre cer; iar cu cei sufletești totdeauna privea spre Dumnezeu, Care este întru cei de sus, și pe Acela pe scaun înalt și preaînălțat, înconjurat de Serafimi, prin dumnezeiasca gândire ca prin oglindă îl vedea și nu-și lipea mintea de cele pământești. Iar când, după obicei, înălța rugăciunile cele de miezul nopții în singurătate, era strălucită și luminată de sus cu lumină cerească.

Încă a fost și făcătoare de minuni. Pe un balaur cumplit l-a omorât cu rugăciunea, pe o femeie, căreia de mulți ani îi curgea sânge, a tămăduit-o; duhuri necurate a gonit din oameni și multe alte minuni a făcut, nu numai în viață, ci și după moarte. Iar după fericitul ei sfârșit, mormântul ei făcea minuni, dând tămăduiri bolnavilor; căci până și prin praful cel luat de pe moaștele ei dăruia vedere orbilor, ca să se slăvească pentru dânsa Hristos, Dumnezeul nostru, Cel preamărit întru sfinții Săi. Amin.

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni din Constantinopol (24 aprilie)

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni din Constantinopol

Troparul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău. 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfântă Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înconjurat din toate părţile de furtunile patimilor şi de valurile cugetelor tulburându-mi-se sufletul, îndreptează-mă către limanul cel lin al voirilor lui Hristos, prin rugăciunile tale Sfântă Elisabeta, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfântă Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobită cu harurile fecioriei, de Dumnezeu fericită, din pruncie te-ai logodit prin sihăstrie cu Cuvântul Cel Curat. Şi ai mers după urmele lui cele purtătoare de viaţă, purtând cu tărie omorârea patimilor, preamărită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndepărtându-te de legătura cea lumească şi alipindu-te de dorirea de Hristos, curată, cugetul trupului l-ai topit cu postirea. Şi petrecând cu răbdare, nevoindu-te întru bunătăţi şi în osteneli şi în rugăciuni, te-ai învrednicit a face minuni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu dragoste fierbinte, pururea pomenita, Sfânta Elisabeta dorind de tine, Preacurată, cea care mai presus de cuget ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl Cel Nedespărţit, s-a făcut vas al Sfântului Duh, strălucind cu virtuţi Dumnezeieşti, Preasfântă Fecioară. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut… Continuă să citești

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, făcătoarea de minuni din Constantinopol (24 aprilie)

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, făcătoarea de minuni din Constantinopol

CONDACUL 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească şi, curată ca o porumbiţă, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijloceşti pururea pentru noi, cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

ICOSUL 1

Naşterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îţi aducem, ca să ne dăruieşti nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfinţită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârşită;
Bucură-te, cea aleasă să slujeşti mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naştere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngereşti;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruieşti lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoinţe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deşarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruinţele Vieţii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc! Continuă să citești

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ (24 aprilie)

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ

Condacul 1

Apărătorul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a dăruit nouă un părinte şi învăţător sfânt pe Dreptcredinciosul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care asemenea Păstorului celui Bun care şi-a dat viaţa pentru mântuirea lumii, aşa şi Iosif Mărturisitorul, cu fapta şi cu cuvântul, a luminat tot Maramureşul. Pentru aceasta, noi acum îi înălţăm cântări de laudă şi împreună cu el cu umilinţă şi credinţă cântăm Domnului: Aliluia! Continuă să citești

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfântului Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, prea­fericiţi ierarhi purtători de biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Dumnezeu luând darul cel dătător de lumină, Sfinte Ierarhe Sava şi luminător arătându-te, ne străluceşti nouă ca un păstor adevărat al Bisericii lui Hristos. Deci, după vrednicie te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum vom lăuda pe Sfântul Sava, bunul luptător al Ortodoxiei şi în ce cuvinte vom cânta nevoinţele lui cele mai presus de cuvânt? Ci, o, tu, pătimitorule al lui Hristos, primeşte şi această laudă ce aducem ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu ştim ce să lăudăm mai mult întru tine, mărturisitorule al dreptei credinţe, că în toate întreci pe cei muritori. De aceea şi noi acum, mărindu-te pe tine, preamărim pe Dumnezeu, Cel Ce Se arată Minunat întru Sfinţii Săi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toate armele înşelătorului vrăjmaş, Preacurată Fecioară, desăvârşit au lipsit, de când a fost rănit cu suliţa Cuvântul Cel Ce S-a Sălăşluit în pântecele tău cel Neîntinat. Cu a Cărui dulce dorire ne rugăm să se umple acum şi inimile noastre.

  Continuă să citești

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfântului Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, prea­fericiţi ierarhi purtători de biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slavă aduc lui Dumnezeu, Celui Închinat în Trei Ipostasuri, că a revărsat dar îmbelşugat peste Sfântul Ierarh Iorest, marele mărturisitor al credinţei; şi mă rog Lui să-mi dăruiască şi mie nevrednicului, har din destul, spre a lăuda după vrednicie pe acesta.

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare şi nespusă este înălţimea vieţuirii tale, Fericite Părinte Iorest, că ai ajuns a fi preamărit şi cinstit de întreg poporul cel dreptcredincios. Pentru aceea, neputincioase sunt cuvintele noastre a te lăuda după cuviinţă; ci primeşte, o, pătimitorule al lui Hristos şi această puţină osteneală a noastră ce cu dragoste o aducem ţie.

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotindu-ne nevrednici a-ţi aduce cuviincioasă laudă, pururea pomenite ierarhe al lui Hristos, ne rugăm ca prin mijlocirea ta, să ni se dea nouă iertare de păcate şi mare milă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Roagă-te, Maică a lui Hristos Dumnezeu, să fie Blând şi Milostiv credincioşilor Cuvântul pe Care L-ai născut şi a venit la noi trupeşte, că pe tine te avem Apărătoare şi Ocrotitoare. Continuă să citești

Acatistul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei și buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiți Ierarhi purtători de biruință, Iorest și Sava, cei ce v-ați învrednicit de cununa vieții, rugați-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava, care au slujit adevărului și cu viața și cu învățăturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credință și cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor și zicând: Bucurați-vă, luminaților ierarhi și mărturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales și pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduiești adevărul dreptei credințe celor păstoriți de tine și să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciți. Pentru aceasta și noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din botez numele Ilie ai primit;
Bucură-te, că din pruncie credința cea dreaptă ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat;
Bucură-te, că pentru credința cea dreaptă, mucenic te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce în Transilvania ca o stea te-ai ivit;
Bucură-te, că Moldova cu învățături sfinte te-a împodobit;
Bucură-te, cel ce la Putna din frumusețile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat;
Bucură-te, că Dumnezeu icoană vie pe tine te-a arătat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos din toată inima ta L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe prigoane ai pătimit;
Bucură-te, al dreptei credințe râvnitor preafierbinte;
Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare preaales părinte;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 2-lea Continuă să citești

SFÂNTA LITURGHIE LA PRAZNICUL SFÂNTULUI M MC GHEORGHE (Video/23 aprilie 2024)

Foto: Schitul Sf Gheorghe, Cloșca

***