9 mai: Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Isaia

Sfântul Prooroc Isaia

TROPARUL Sfântului Prooroc Isaia, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Isaia, pomenirea, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminează-mă, Doamne Dumnezeul meu, şi mă îndreptează luminat a lăuda mărită şi cinstită prăznuirea dumnezeiescului prooroc.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărind pe pământ trâmbiţa cu glas dumnezeiesc a lui Isaia proorocul, a chemat pe cei hrăniţi de Biserică să prăznuiască pomenirea lui.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunând patimile trupului cu tăria sufletului, te-ai învrednicit a vedea slava Atotţiitorului, purtătorule de Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a: Irmos. Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind toată lumina Duhului, mărite, ai proorocit taina cea de negrăit a rânduielii cuvântului.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicatu-te-ai către înălţimea cerească, şi ai arătat lumina dreptei credinţe, şi deşertăciunea idolilor şi slăbiciunea lor o ai ruşinat.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia proorocea de Stăpânul, piatră din Sion preacinstită, care va să se pună în vârful unghiului, ca să împreune lumea într-una.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venirii Tale celei pe pământ…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te către virtutea cea desăvârşită, şi învrednicindu-te a vorbi curat cu cel dorit cu veselie ai cântat: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul proorociei ţi s-a încredinţat, Isaia, şi te-ai arătat dumnezeiesc locaş al lui Dumnezeu, şi te-ai învrednicit slavei celei nepieritoare în locaşurile cele cereşti.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te învăţător tainelor, zis-ai să se înnoiască ostroavele, însemnând prin aceea bisericile Neamurilor celor ce aveau să se umple de dumnezeiescul Duh, preamărite.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Lumina Ta Doamne…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând taina cea ascunsă de la început şi sfatul cel de demult al Celui preaînalt, pentru rânduiala Sa către noi, L-ai vestit, grăitorule de cele dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul patimilor Tale, Doamne, cel pururea curgător, ne spală pe noi de patimi; căci ai venit Mântuitor, precum ne-a învăţat proorocul Isaia.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia cel binecredincios, fiind trimis de la Dumnezeu celor ce nu ştiau, a propovăduit pe Tatăl şi Cuvântul şi pe Preasfântul Duh, o Treime întru o fire.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însemnând Isaia cu duhul, a văzut strălucind domnia pe scaunul slavei, binecuvântându-se cel întreit numărat, cu glas întreit sfânt.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apucând serafimul cu cleştele cărbunele aprins, cu frică l-a adus la gura ta Isaia, şi prin taină te-a săvârşit prooroc al lui Dumnezeu, preasfinţite.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Isaia văzând luminat împlinirea proorocilor, cu gândul se veseleşte împreună cu îngerii, şi săltând slăveşte pe Cel ce a împlinit propovăduirile lui.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciuni…

Primind darul proorociri, proorocule şi mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de faţă ai arătat întruparea Domnului la toate marginile pământului cu glas mare strigând: Iată, Fecioara în pântece va lua.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Avraam…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Isaia izbăvirea Mântuitorului care avea să fie la noi, a strigat că va veni. Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şi har de proorocie şi cunună de mucenicie a primit Isaia, strigând: Puterea mea şi lauda, Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu limba ta cea purtătoare de Dumnezeu, proorocule dumnezeiesc, ai pus hotare credinţei celei drepte, şi legi petrecerii, strigând: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii în Vavilon…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcat măritul Isaia cu haină de veselie, în chip de mire se veseleşte acum cu bucurie, şi îndestulându-se de dumnezeiască desfătare, cu îngerii împreună strigă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce s-au despărţit acum de Dumnezeu, amăgindu-se de cuvintele demonilor, cu dreptate se ridică din pământul cel sfânt ticăloşii, după urmarea cuvintelor proorocului, şi nu pot să cânte: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea neamurilor părăsind înşelăciunea, a alergat către lumina cea dumnezeiască, şi s-a unit cu Biserica lui Hristos, precum odinioară, a zis Isaia, şi acum cu laudă cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala…

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând luminat înaintea scaunului Stăpânului puterilor, cuprinsule de Dumnezeu, şi de slava Lui te veseleşti, culegând roadele credinţei tale celei drepte, preafericite. Pentru aceea toţi te fericim, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi acum cei ce poftiţi, de luaţi din harul luminii celei prooroceşti, să ne apropiem cu osârdie şi cu poftă necurmată de cartea Isaiei cea plină de dumnezeiască cunoştinţă, şi să ne umplem de dumnezeiasca lumină.

Stih: Sfinte Proorocule Isaia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu însuflare înţelepţitoare arătat luminându-te, Isaia, de Dumnezeu purtătorule, luminezi pe toţi cei ce săvârşesc pomenirea ta, rugându-te ca să afle ei mântuire şi bucuria cea veselitoare.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Învrednicitu-te-ai de dumnezeiescul har, căci ai auzit glasul Domnului, proorocule preamărite Isaia; propovăduit-ai mai înainte graiurile adevărului, şi pe tiranii cei nelegiuiţi i-ai înfruntat. Pentru aceea s-au pus asupra ta de te-au făcut în două cu fierăstrăul de lemn; ci roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să se mântuiască sufletele noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *