Arhive categorii: Rugăciuni

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC SAVA STRATILAT (24 aprilie)

CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC SAVA STRATILAT

Troparul Sfântului Mucenic Sava Stratilat, glasul al 5-lea:

Lepădând dregătoria şi cinstea cea pământească, înaintea chinuitorului, împăratului celui viclean ai mărturisitpe Hristos Dumnezeu şi pentru El multe patimi ai suferit, mărite. Pentru aceasta te-ai încununat cu cununa preafrumoasă a biruinţei, de la Împăratul Cel Ce peste toţi împărăţeşte, luminat împodobindu-te. Şi cu Oştile cele cereşti stând înaintea lui Hristos, Sfinte Mucenice Sava, roagă-te să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mucenic Sava, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Sava, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmos: Veniţi popoare…

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu firea noastră mântuind din porţile iadului, Doamne, l-ai închis pe acesta întru întunericurile cele veşnice şi omorând moartea ai izvorât viaţă.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăsând ostăşia cea de pe pământ, prin nevoinţele cele Dumnezeieşti, mărite, murind, te-ai numărat cu cetele şi cu Oastea cerească, Mărite Sava.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Putere de sus îmbrăcându-te, înţelepte, neclintit şi nebiruit te-ai arătat împotriva vrăjmaşilor, cu vitejie biruind lupta lor, prea­mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te pururea, ai strălucit ca un luminător în noaptea înşelăciunii, drept propovăduind tuturor pe Soarele Hristos şi alungând întunericul necredinţei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din pământul cel mai dedesubt ne-a scos pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a născut din tine. Şi prin Învierea Sa, ca un Milosârd, a adus către viaţa cea veşnică, pe cei ce pururea te laudă pe tine.

 Cântarea a 3-a Continuă să citești

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni din Constantinopol (24 aprilie)

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni din Constantinopol

Troparul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău. 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfântă Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înconjurat din toate părţile de furtunile patimilor şi de valurile cugetelor tulburându-mi-se sufletul, îndreptează-mă către limanul cel lin al voirilor lui Hristos, prin rugăciunile tale Sfântă Elisabeta, ca să te laud pe tine.

Stih: Sfântă Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobită cu harurile fecioriei, de Dumnezeu fericită, din pruncie te-ai logodit prin sihăstrie cu Cuvântul Cel Curat. Şi ai mers după urmele lui cele purtătoare de viaţă, purtând cu tărie omorârea patimilor, preamărită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndepărtându-te de legătura cea lumească şi alipindu-te de dorirea de Hristos, curată, cugetul trupului l-ai topit cu postirea. Şi petrecând cu răbdare, nevoindu-te întru bunătăţi şi în osteneli şi în rugăciuni, te-ai învrednicit a face minuni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu dragoste fierbinte, pururea pomenita, Sfânta Elisabeta dorind de tine, Preacurată, cea care mai presus de cuget ai născut pe Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl Cel Nedespărţit, s-a făcut vas al Sfântului Duh, strălucind cu virtuţi Dumnezeieşti, Preasfântă Fecioară. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut… Continuă să citești

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, făcătoarea de minuni din Constantinopol (24 aprilie)

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ELISABETA, făcătoarea de minuni din Constantinopol

CONDACUL 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească şi, curată ca o porumbiţă, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijloceşti pururea pentru noi, cei ce-ţi cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

ICOSUL 1

Naşterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îţi aducem, ca să ne dăruieşti nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfinţită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârşită;
Bucură-te, cea aleasă să slujeşti mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naştere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngereşti;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruieşti lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoinţe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deşarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruinţele Vieţii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc! Continuă să citești

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ (24 aprilie)

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ

Condacul 1

Apărătorul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a dăruit nouă un părinte şi învăţător sfânt pe Dreptcredinciosul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care asemenea Păstorului celui Bun care şi-a dat viaţa pentru mântuirea lumii, aşa şi Iosif Mărturisitorul, cu fapta şi cu cuvântul, a luminat tot Maramureşul. Pentru aceasta, noi acum îi înălţăm cântări de laudă şi împreună cu el cu umilinţă şi credinţă cântăm Domnului: Aliluia! Continuă să citești

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfântului Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, prea­fericiţi ierarhi purtători de biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Dumnezeu luând darul cel dătător de lumină, Sfinte Ierarhe Sava şi luminător arătându-te, ne străluceşti nouă ca un păstor adevărat al Bisericii lui Hristos. Deci, după vrednicie te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Sava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum vom lăuda pe Sfântul Sava, bunul luptător al Ortodoxiei şi în ce cuvinte vom cânta nevoinţele lui cele mai presus de cuvânt? Ci, o, tu, pătimitorule al lui Hristos, primeşte şi această laudă ce aducem ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nu ştim ce să lăudăm mai mult întru tine, mărturisitorule al dreptei credinţe, că în toate întreci pe cei muritori. De aceea şi noi acum, mărindu-te pe tine, preamărim pe Dumnezeu, Cel Ce Se arată Minunat întru Sfinţii Săi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toate armele înşelătorului vrăjmaş, Preacurată Fecioară, desăvârşit au lipsit, de când a fost rănit cu suliţa Cuvântul Cel Ce S-a Sălăşluit în pântecele tău cel Neîntinat. Cu a Cărui dulce dorire ne rugăm să se umple acum şi inimile noastre.

  Continuă să citești

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfântului Ierarh Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, prea­fericiţi ierarhi purtători de biruinţă, Sfinţilor Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slavă aduc lui Dumnezeu, Celui Închinat în Trei Ipostasuri, că a revărsat dar îmbelşugat peste Sfântul Ierarh Iorest, marele mărturisitor al credinţei; şi mă rog Lui să-mi dăruiască şi mie nevrednicului, har din destul, spre a lăuda după vrednicie pe acesta.

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mare şi nespusă este înălţimea vieţuirii tale, Fericite Părinte Iorest, că ai ajuns a fi preamărit şi cinstit de întreg poporul cel dreptcredincios. Pentru aceea, neputincioase sunt cuvintele noastre a te lăuda după cuviinţă; ci primeşte, o, pătimitorule al lui Hristos şi această puţină osteneală a noastră ce cu dragoste o aducem ţie.

Stih: Sfinte Părinte Ilie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotindu-ne nevrednici a-ţi aduce cuviincioasă laudă, pururea pomenite ierarhe al lui Hristos, ne rugăm ca prin mijlocirea ta, să ni se dea nouă iertare de păcate şi mare milă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Roagă-te, Maică a lui Hristos Dumnezeu, să fie Blând şi Milostiv credincioşilor Cuvântul pe Care L-ai născut şi a venit la noi trupeşte, că pe tine te avem Apărătoare şi Ocrotitoare. Continuă să citești

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MARȚEA DIN A ȘASEA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ȘI MARELUI POST

Foto: Constantin Poenaru/Schitul Sf Gheorghe, Cloșca

SEDELNE, glasul al 6-lea

Topindu-mă de boala păcatelor, zac în patul deznădăjduirii. Pentru aceasta, Tămăduitorule al bolnavilor, cercetează-mă cu iubirea Ta de oameni, şi nu mă lăsa să adorm cumplit în moarte, Îndurate, ca să strig Ţie cu căldură: Dătătorule de milă, Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

Începătură mântuirii s-a făcut vorbirea lui Gavriil către Fecioara; că auzind aceasta: bucură-te!, nu s-a ferit de închinăciune, nu s-a îndoit ca Sara în cort; ci aşa a strigat: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău!

SEDELNE, glasul al 5-lea

Ieri şi astăzi a fost boala lui Lazăr; că aceasta au spus lui Hristos surorile aceluia. Găteşte-te Betanie, cu bucurie, să primeşti oaspete pe Stăpânul şi Împăratul tuturor, şi să strigi Lui împreună cu noi: Doamne, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

Maica lui Dumnezeu preasfântă, zidul creştinilor, apără, după obicei, pe poporul tău, care strigă ţie îndelung. Stai împotriva ruşinoaselor şi semeţelor noastre gânduri; ca să strigăm ţie: Bucură-te, pururea Fecioară!

CANOANELE
Cântarea a 2-a, glasul al 6-lea

Vedeţi, vedeţi  că Eu sunt Dumnezeu, Care am plouat  mană; şi apă din piatră am izvorât de demult în pustie poporului Meu, cu singură dreapta şi cu tăria Mea. Continuă să citești

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ (23 aprilie)

 

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE,

PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ

Condac 1:

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toți din su­flet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mu­cenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cân­tăm: Bucură-te, purtă­torule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Icos 1:

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai ară­tat, purtătorule de biruință al lui Hris­­tos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vite­jește pentru credință ca un nema­terialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tânărule, veselule și prea­fru­mosule;
Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hris­tos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoință în chipul soa­relui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai în­fă­țișat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 2

Vederile minții avându-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Zi­di­torul și îm­preună a muri cu El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; pentru că ai dorit a te în­cununa cu cununa mucenicilor și a cânta Dom­nului: Aliluia! Continuă să citești

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MIERCUREA DIN A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (text)

Foto : Constantin Poenaru

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MIERCUREA DIN A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

SEDELNE

Gustând Adam din pom fără de cuviinţă, cu amar a cules roadele neînfrânării; iar Tu, înălţându-Te pe Cruce, Îndurate, l-ai scăpat de osânda cea cumplită. Pentru aceasta grăim către Tine: Dă-ne nouă, Stăpâne, să ne oprim de la rodul cel făcător de stricăciune şi să facem voia Ta, ca să aflăm milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

Pe Cel ce S-a întrupat din curat sângele tău, şi mai presus de gând S-a născut din tine, curată, văzându-L pe Cruce răstignit între făcătorii de rele, te-a durut la inimă şi ca o maică plângând, ai strigat: Vai mie, Fiul meu! Ce este această dumnezeiască şi nespusă rânduială a Ta, prin care ai dat viaţă zidirii Tale? Laud milostivirea Ta.


Lăudând Crucea cea preasfântă, ne închinăm pururea bunătăţii Tale celei desăvârşite, Hristoase Dumnezeul nostru; căci cu aceasta ai ruşinat puterile vrăjmaşului şi ai dat semn celor ce cred în Tine. Pentru aceasta grăim către Tine cu mulţumire: Învredniceşte-ne pe toţi să plinim cu bucurie vremea postului, în pace petrecând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin

Văzându-Te Mieluşeaua ridicat pe Cruce pe Tine, Păstorul cel fără prihană, plângând ca o maică, a strigat: Spre moarte Te-a osândit pe Tine, Fiule, poporul cel nemulţumitor, pentru care ai întins norul spre trecerea lor. Vai mie! Rămân fără Fiu eu, care nu ştiu de bărbat. Ci înviază şi străluceşte, Soare, şi voi fi slăvită între fiii pământenilor.

TRICÂNTAREA
Cântarea a 3-a, glasul al 8-lea

Osândind vrajba, Ţi-ai întins pe Cruce palmele Tale, drepte Judecătorule; mântuieşte-mă acum şi pe mine, desfrânatul, cel osândit pentru păcate, Mântuitorule; pe mine care Te-am amărât pe Tine, Cel îndelung-Răbdător.

Continuă să citești

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MARȚEA DIN A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST (Audio & Text)

Foto : Constantin Poenaru

RUGĂCIUNI DIN TRIOD ÎN MARȚEA DIN A CINCEA SĂPTĂMÂNĂ

A SFÂNTULUI ŞI MARELUI POST

SEDELNE, glasul al 3-lea

Cu căldura credinţei, prin  înfrânare, să ardem patimile neînfrânării, şi să fugim de prăpastia păcatului, şi cu pâraiele lacrimilor noastre să stingem văpaia cea veşnică, strigând: Greşit-am Ţie, Preabunule! Milostiveşte-Te şi ne dăruieşte nouă mare milă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ceea ce tu singură ai fost cort dumnezeiesc al Cuvântului, Preacurată Fecioară Maică, întrecând pe îngeri cu curăţia, curăţeşte-mă prin rugăciunile tale cu dumnezeieştile ape, pe mine cel ce pământ făcându-mă, m-am întinat cu păcatele trupului mai mult decât toţi, dăruindu-mi, Preacinstită, mare milă.

glasul al 2-lea

Preaslăvit este harul cinstitului post: prin el Ilie proorocul a aflat car de foc, Moise a luat tablele, Daniel s-a făcut minunat, Elisei a înviat pe mort, tinerii au stins focul, şi fiecare prin el se face al lui Dumnezeu. Deci cu acesta desfătându-ne să strigăm: Bine eşti cuvântat, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce bine ai voit aşa, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Rugăciunea ta cea nebiruită câştigând-o în nevoi, scap în chip minunat mai presus de nădejde de cei ce mă necăjesc, o, Maica lui Dumnezeu! Că totdeauna întâmpini dinainte pe cei ce se roagă ţie cu credinţă şi sfărâmi desele încercări ale vrăjmaşilor. Pentru aceasta cu mulţumită strig către tine: Primeşte, stăpână, aceste scurte mulţumiri, pentru că-mi eşti întru toate ajutătoare, Fecioară.

TRICÂNTAREA
Cântarea a 2-a, glasul al 3-lea

Continuă să citești