Acatistul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei și buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiți Ierarhi purtători de biruință, Iorest și Sava, cei ce v-ați învrednicit de cununa vieții, rugați-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava, care au slujit adevărului și cu viața și cu învățăturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credință și cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor și zicând: Bucurați-vă, luminaților ierarhi și mărturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales și pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduiești adevărul dreptei credințe celor păstoriți de tine și să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciți. Pentru aceasta și noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din botez numele Ilie ai primit;
Bucură-te, că din pruncie credința cea dreaptă ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat;
Bucură-te, că pentru credința cea dreaptă, mucenic te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce în Transilvania ca o stea te-ai ivit;
Bucură-te, că Moldova cu învățături sfinte te-a împodobit;
Bucură-te, cel ce la Putna din frumusețile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat;
Bucură-te, că Dumnezeu icoană vie pe tine te-a arătat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos din toată inima ta L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe prigoane ai pătimit;
Bucură-te, al dreptei credințe râvnitor preafierbinte;
Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare preaales părinte;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 2-lea

Ca o rază duhovnicească dintr-o familie aleasă ai strălucit, Sfinte Ierarhe Iorest, și ai împodobit Biserica lui Hristos cu lumina învățăturilor tale, iar acum, în Biserica cea biruitoare din ceruri fiind, cânți lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Arvuna dreptei credințe din Sfântul Botez primind-o, Ierarhe Sava, la vremea potrivită, cu multe și mari strădanii ai adunat duhovnicească bogăție Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din părinți binecredincioși ai răsărit;
Bucură-te, că mărgăritarul dreptei credințe ai dobândit;
Bucură-te, coborâtorule din oameni preasmeriți;
Bucură-te, vlăstar ales, din strămoși cu arhierie cinstiți;
Bucură-te, a cetății Inăului împodobire sfântă;
Bucură-te, a Transilvaniei mare și neclintită stâncă;
Bucură-te, cel ce din pruncie virtutea o ai învățat;
Bucură-te, că din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adăpat;
Bucură-te, cel ce mintea cu cugetări dumnezeiești ți-ai hrănit;
Bucură-te, cel ce dar de vindecare ai primit;
Bucură-te, cel ce multe suflete cu sârguință ai răscumpărat;
Bucură-te, că slujitor drept al Mântuitorului te-ai arătat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 3-lea

După călătorii prin țări străine, în Mănăstirea Comana învățat-ai rânduiala pravilei călugărești, Ierarhe Sava, și toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au putut să te despartă de dragostea lui Hristos și să te împiedice a cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunându-se de curăția și vrednicia vieții tale, te-a numit pe tine, Ierarhe Iorest, „întru toate credincios și preacinstit Părinte”. Pentru aceea și noi, nevrednicii, cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce ești a Transilvaniei podoabă aleasă;
Bucură-te, că și Moldovei i-ai fost odraslă frumoasă;
Bucură-te, a credincioșilor făclie mult luminată;
Bucură-te, cel ce ești și monahilor podoabă preaminunată;
Bucură-te, cel ce pe Hristos, în inimă, cu râvnă, L-ai purtat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos, cu cuvântul și cu fapta L-ai binevestit;
Bucură-te, că în rugăciuni și postire, toată viața o ai trăit;
Bucură-te, cel ce cu viețuirea ta pe mulți ai călăuzit;
Bucură-te, că spre sfințenia ta Domnul din cer a binevoit;
Bucură-te, cel ce ai fost tuturor un bun și ales părinte;
Bucură-te, al ierarhilor celor sfinți întâistătător în cinste;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 4-lea

Cu răutate pornindu-se oarecând stăpânitorii Transilvaniei asupra creștinilor celor dreptcredincioși, toți fiii cei adevărați ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca arhipăstor al lor, Ierarhe Iorest, și văzând în tine un puternic apărător al Legii strămoșești, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Strălucind în împlinirea poruncilor lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preoției și, nu multă vreme după aceasta, ai fost ales în scaunul de mitropolit al Bălgradului, fiind hirotonit prin mâinile mitropolitului Ștefan al Țării Românești. Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia lui Dumnezeu, cea cu privire la tine, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce ca preot chemarea cu sfințenie ți-ai plinit;
Bucură-te, că Domnul spre o și mai înaltă cinstire te-a hărăzit;
Bucură-te, că la vrednicia de arhiereu al lui Hristos ai fost chemat;
Bucură-te, că apoi în Țara Românească la treapta de arhiereu ai fost ridicat;
Bucură-te, că mitropolitul Ștefan al Ungrovlahiei, la plecare, cu părintești îndemnuri te-a povățuit și însoțit;
Bucură-te, cel ce cu toate virtuțile arhierești ai fost împodobit;
Bucură-te, că spre păstorire, Mitropolia Bălgradului ție s-a dat;
Bucură-te, că, sosind în Bălgrad, tot poporul mult s-a bucurat;
Bucură-te, cel ce, cu dragoste, întru credință dreaptă, pe toți i-ai întărit;
Bucură-te, arhipăstorule, întru care harul luminii s-a sălășluit;
Bucură-te, cel ce întru arhierie pe cei săraci nu i-ai uitat;
Bucură-te, cel ce în ajutorul tuturor, cu sârguință ai stat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 5-lea

Vestea viețuirii tale celei îmbunătățite, Ierarhe Sava, a răzbătut până departe și toți cei ce auzeau de trăirea ta cea sfântă lăudau pe Dumnezeu, din inimă, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Stat-ai pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o făclie mult-luminoasă în sfeșnic, luminând pe toți cu lumina Treimii celei mai presus de fire. Pentru aceasta și noi cu umilință te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce ai fost păstorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că turma ta, din cursele potrivnicului o ai scos;
Bucură-te, cel ce toate ademenirile păcatului le-ai biruit;
Bucură-te, că de amenințările vrăjmașilor nicicum nu te-ai înfricoșat;
Bucură-te, cel ce cu platoșa adevărului te-ai întrarmat;
Bucură-te, că pe nedrepții asupritori cu mult curaj i-ai înfruntat;
Bucură-te, cel ce marelui Atanasie cu viețuirea te-ai asemănat;
Bucură-te, că pentru dreapta credință în temniță ai fost aruncat;
Bucură-te, cel ce pentru adevăr în lanțuri ai fost ferecat;
Bucură-te, că prin aceasta marelui Pavel ai urmat;
Bucură-te, cel ce uneltirilor asupritorilor te-ai împotrivit;
Bucură-te, că dreapta credință cu sârguință o ai propovăduit;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 6-lea

Propovăduit-ai neobosit și cu mare râvnă cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat, Ierarhe Iorest, și ai purtat de grijă turmei tale, ferind-o de uneltirile răilor prigonitori, pe toți întărindu-i în dreapta credință, iar prin luminarea minții și izvodirea cărților sfinte, i-ai povățuit să cânte lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Fiind hirotonit arhiereu după rânduiala sfintelor canoane și întorcându-te cu multă bucurie de la Târgoviște la Mitropolia din Bălgrad, păstorii sufletești și credincioșii te-au primit cu litie și cu cântări, mărind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta și noi, cinstindu-te, zicem ție:
Bucură-te, cel ce, plin de râvnă și nădejde, la ai tăi te-ai întors;
Bucură-te, ierarhe fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, cel ce de popor și de păstori cu dor ai fost așteptat;
Bucură-te, că pe toți, la înapoiere, ca arhiereu i-ai binecuvântat;
Bucură-te, cel ce de preoți și de turmă ai fost mult cinstit;
Bucură-te, că celor ce unelteau împotriva dreptei credințe cu hotărâre te-ai împotrivit;
Bucură-te, că Dumnezeu, Cel peste toate, ți-a dat întărire;
Bucură-te, că tuturor le-ai fost statornică ocrotire;
Bucură-te, cel ce multe soboare de preoți ai adunat;
Bucură-te, că pe toți la apărarea dreptei credințe i-ai îndemnat;
Bucură-te, cel ce pe rătăciți cu tărie i-ai înfruntat;
Bucură-te, că încercând să te schimbe din arhipăstorire, pe potrivnici i-ai rușinat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 7-lea

Mai înainte de hirotonia ta întru arhiereu, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, lepădându-te de toate cele deșarte, crucea ți-ai luat și, urmând lui Hristos, din inimă ai cântat: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Hristos, Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale rugăciuni, te-a scos din temniță, Ierarhe Iorest, spre folosul Bisericii Sale. Pentru aceea și noi, lăudându-te, zicem ție:
Bucură-te, cel ce, pentru adevăr, în temniță ai fost aruncat;
Bucură-te, că și acolo, lui Dumnezeu, din tot sufletul te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos cu suspinele tale L-ai chemat;
Bucură-te, că prin voia Lui din închisoare ai fost slobozit;
Bucură-te, cel ce, după aceea, la Mănăstirea Putna te-ai dus;
Bucură-te, că în această mănăstire laudă și mulțumire lui Hristos ai adus;
Bucură-te, cel ce apoi de la Putna la Iași ai plecat;
Bucură-te, că acolo Varlaam Mitropolitul cu drag te-a îmbrățișat;
Bucură-te, că și de voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit;
Bucură-te, că pe toți cu firea ta cea blândă i-ai dobândit;
Bucură-te, cel ce ești chezaș al dumnezeieștii bunăvoințe;
Bucură-te, mărturisitorule neclintit al dreptei credințe;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 8-lea

Apărător celor dosădiți și potrivnic celor asupritori te-ai arătat, Ierarhe Iorest, că turma ta ai călăuzit-o cu strălucirea minunatelor tale nevoințe, prin pustia cea arzătoare a patimilor, către pământul făgăduinței, la izvorul cel dătător de viață al învățăturii lui Hristos, pentru care și noi cu credință te lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cei ce nu iubeau dreapta credință căutau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar tu, ca un adevărat păstor, ai stat până la moarte lângă turma ta și ți-ai pus sufletul pentru ea, Ierarhe Sava. Pentru aceea și noi, smeriții, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce ești adevărat arhiereu al lui Hristos;
Bucură-te, că ești tuturor credincioșilor de mare folos;
Bucură-te, cel ce viclenia prigonitorilor ai vădit;
Bucură-te, că în necazuri ca o stâncă neclintită te-ai dovedit;
Bucură-te, cel ce ai înfruntat cumplite prigoane;
Bucură-te, cel ce nu te-ai întristat când răbdai răni;
Bucură-te, că pentru credința strămoșească multe chinuri ai pătimit;
Bucură-te, cel ce de adunarea celor puternici ai fost osândit;
Bucură-te, cel ce, deși bolnav, în temnița Bălgradului și Iernutului ai fost aruncat;
Bucură-te, cel ce pentru statornicia ta în credință în lanțuri grele ai fost ferecat;
Bucură-te, că de ispitele celor ce voiau să te cumpere te-ai lepădat;
Bucură-te, că mărirea cea deșartă de la tine totdeauna ai alungat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 9-lea

Privegheat-ai, cu multă grijă, asupra turmei tale celei duhovnicești, în vreme de furtună și de încercare, Ierarhe Sava. Pe toți i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credință, ci lui Hristos Dumnezeu să-I aducă laudă, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Mlădiță odrăslită din tulpina neamului nostru, fericite Iorest, pentru credința ta cea neclintită și pentru dragostea ta de popor ai fost aruncat în temniță, învrednicindu-te de cununa cea neveștejită a mărturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta și noi cu dragoste te lăudăm pe tine, zicând:
Bucură-te, Ierarhe Iorest, că adevărului ai slujit;
Bucură-te, că pentru popor și dreaptă credință mult te-ai ostenit;
Bucură-te, cel ce predaniile sfinte cu râvnă ai păstrat;
Bucură-te, că strămoșeasca lege cu dragoste ai apărat;
Bucură-te, cel ce în noianul prigoanelor nicicum n-ai șovăit;
Bucură-te, că în furtuna încercărilor întocmai ca o stâncă tare te-ai dovedit;
Bucură-te, cel ce cu bărbăție pe potrivnici i-ai înfruntat;
Bucură-te, că pe frații cei năpăstuiți, cu sârguință i-ai apărat;
Bucură-te, cel ce te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit;
Bucură-te, că încrederea turmei tale pe drept o ai agonisit;
Bucură-te, cel ce cu pilda vieții tale pe toți ai înflăcărat;
Bucură-te, că întărire minunată în credință tuturor te-ai arătat;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 10-lea

Faptele tale cele bune, Ierarhe Iorest, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea aprinsă a inimii tale pentru dreapta credință. Puțină vreme păstorind, te-ai învrednicit a fi împreună cu sfinții și ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

În zadar căutau vrăjmașii tăi, ca prin tot felul de chinuri, să înduplece voința ta, Ierarhe Sava, și în loc de adevăr strâmbătatea s-o mărturisești. Dar ca un stâlp de foc ai rămas, până departe luminând și pildă vie păstoriților tăi făcându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm, zicând ție:
Bucură-te, cel ce de prigonitori cu nuiele ai fost bătut;
Bucură-te, că prin suferințe lui Hristos bine ai plăcut;
Bucură-te, că, prin lovirea cu nuiele, trupul ți-a fost sfâșiat;
Bucură-te, că din sângele tău pământul țării s-a adăpat;
Bucură-te, cel ce adevărul cu viața l-ai pecetluit;
Bucură-te, că în dreapta credință ai rămas mereu neclintit;
Bucură-te, cel ce chinuri mucenicești nesfârșite ai răbdat;
Bucură-te, că pilda Sfinților Mucenici cu sârguință ai urmat;
Bucură-te, cel ce de Biserică între sfinți ai fost așezat;
Bucură-te, că Transilvania ca pe un prinos lui Dumnezeu te-a dat;
Bucură-te, lauda cuviincioasă a Bisericii strămoșești, preamărită;
Bucură-te, a dreptcredincioșilor creștini cunună neveștejită;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 11-lea

În fiecare vineri erai scos afară din temnița de la Vinț și crunt bătut cu nuiele până la sânge, Ierarhe Sava, iar tu, întocmai ca mărturisitorii de odinioară ai adevărului, răbdai, rămânând neclintit în credință și lui Dumnezeu laudă aduceai, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Deși numai trei ani ai păstorit pe scaunul Mitropoliei Bălgradului, Ierarhe Iorest, dar te-ai îngrijit de oile turmei tale duhovnicești cu multă sârguință. Pentru aceasta, după cuviință lăudându-te pe tine, îți zicem:
Bucură-te, neobositule păstor al turmei celei duhovnicești;
Bucură-te, că pe a ta turmă și acum spre tot binele o povățuiești;
Bucură-te, că predania Sfinților Părinți plin de râvnă o ai păstrat;
Bucură-te, cel ce cu osârdie pilda sfinților ai urmat;
Bucură-te, cel ce sfintele locașuri ale țării noastre le-ai cercetat;
Bucură-te, că de la cetatea Brașovului, până în munții Maramureșului ai alergat;
Bucură-te, cel ce tuturor credincioșilor tăi ai fost de folos;
Bucură-te, că i-ai povățuit pe ei, ca un adevărat părinte duios;
Bucură-te, cel ce lumina cea sfântă a Scripturilor preoților tăi ai dăruit;
Bucură-te, că, prin toate, legea noastră strămoșească ai întărit;
Bucură-te, cel ce, după ajutoare, până în pravoslavnica Rusie ai plecat;
Bucură-te, că, întors în țară, pătimind tot felul de chinuri, la cele veșnice te-ai mutat;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 12-lea

Dărâmat-au potrivnicii sfântul locaș al Mitropoliei Bălgradului, zidit de Mihai Voievodul, întregitor de țară, în care și voi slujit-ați cu vrednicie, fericiților Ierarhi Iorest și Sava. Dar în locul lui a răsărit locașul nou și mândru al reîntregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care azi se înnoiește cu strălucire, prin vrerea lui Dumnezeu. Pentru aceasta cu credință fierbinte cântăm cu toții lui Dumnezeu, Celui ce toate spre bine le orânduiește: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Fost-ați, la vreme, preasfinților ierarhi, păstori, învățători și ocrotitori ai fraților voștri de neam și de credință, cu care împreună ați luptat și ați suferit. Neștiute sunt până acum mormintele în care odihnesc sfintele voastre oseminte. Dar pomenirea voastră se cinstește pururea în Biserica dreptmăritoare a credincioșilor noștri români, pentru care, și acum, vă rugați în ceruri! Pentru aceasta mărindu-te, împreună cu sfințitul Iorest, cu laude te cinstim, Ierarhe Sava, părintele nostru, grăindu-ți unele ca acestea:
Bucură-te, apărător neînfricat al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat turmei tale ca un adevărat păstor cuvios;
Bucură-te, cel ce ai cinstit slujba încredințată ție;
Bucură-te, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie;
Bucură-te, că lupta cea bună toată viața ai luptat;
Bucură-te, că până la sfârșit credința cea bună ai păstrat;
Bucură-te, cel ce acum te afli în cer, lângă toți cei biruitori;
Bucură-te, că ești pildă de viață pentru bunii păstori;
Bucură-te, sfinte mărturisitor al credinței strămoșești;
Bucură-te, cel ce din cer și astăzi de noi te îngrijești;
Bucură-te, că și acum tot atât de folositor creștinilor te-ai aflat;
Bucură-te, cel ce cu sfințenie pe calea vieții ai umblat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul al 13-lea

O, preafericiților ierarhi ai lui Hristos, Iorest și Sava, care, prin strădaniile și pătimirile voastre din viață, v-ați învrednicit să dobândiți partea cea de-a dreapta Tatălui ceresc, primind rugăciunile noastre smerite, de acum, cereți de la Bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie, țării noastre pace și întru toate bună sporire, iar nouă, credincioșilor, iertare de păcate și mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu voi: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic iarăși Icosul 1: Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi…, Condacul 1: Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava

Icosul 1

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales și pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduiești adevărul dreptei credințe celor păstoriți de tine și să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciți. Pentru aceasta și noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din botez numele Ilie ai primit;
Bucură-te, că din pruncie credința cea dreaptă ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat;
Bucură-te, că pentru credința cea dreaptă, mucenic te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce în Transilvania ca o stea te-ai ivit;
Bucură-te, că Moldova cu învățături sfinte te-a împodobit;
Bucură-te, cel ce la Putna din frumusețile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat;
Bucură-te, că Dumnezeu icoană vie pe tine te-a arătat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos din toată inima ta L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe prigoane ai pătimit;
Bucură-te, al dreptei credințe râvnitor preafierbinte;
Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare preaales părinte;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul 1

Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava, care au slujit adevărului și cu viața și cu învățăturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credință și cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor și zicând: Bucurați-vă, luminaților ierarhi și mărturisitori ai Ortodoxiei!

Rugăciune către Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei

Pe sfinții lui Dumnezeu Ierarhi Iorest și Sava, trăitori cu adevărat ai smereniei călugărești și purtători ai darurilor cerești, care au pus credința cea dreptmăritoare mai presus de toate cele vremelnice și au îndurat chinuri și moarte pentru apărarea legii noastre strămoșești și pentru încurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude să-i cinstim. Voi, care ați odrăslit din Biserica dreptmăritoare din Transilvania și care acum vă bucurați de mărirea mucenicilor și a mărturisitorilor lui Hristos, primiți rugăciunea noastră și mijlociți pentru noi înaintea Bunului și Milostivului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit. Ocrotiți, cu rugăciunile voastre, lumea care vă cinstește pe voi, ca pe niște stâlpi neclintiți ai dreptei credințe. Rugați-vă Domnului ca să întărească unitatea și dragostea de credință dintre frați, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioșilor de toată reaua întâmplare, ca într-un cuget și într-un glas să preamărim pe Cel ce este Dătătorul darurilor și Mântuitorul nostru. Privegheați și vă rugați pentru noi ca, izbăviți fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieții noastre și să rămânem neclintiți în dreapta credință a moșilor și strămoșilor noștri. Rugați-vă Domnului ca să trimită grabnicul Său ajutor tuturor celor dreptcredincioși, care aleargă la sprijinul vostru mijlocitor, în toate cererile pentru mântuire și pentru cele de folos în viața de acum și în cea viitoare, pentru ca fiecare din noi, dobândind cele ce sunt spre binele nostru, să mărim pe Preabunul Dumnezeu, Cel întreit închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Și se face otpustul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *