23 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (2)

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, glasul al 4-lea:

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântu­iască sufletele noastre.

 Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, glasul al 4-lea:

Cu nevoinţă bună te-ai nevoit prin credinţă, purtătorule de chinuri al lui Hristos şi păgânătatea chinuitorilor ai mustrat şi jertfă bine primită lui Dumnezeu te-ai adus. Pentru aceasta şi cunună de biruinţă ai luat; şi cu rugăciunile tale, sfinte, tuturor le dai iertare de greşeli.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cu fierbinte credinţă şi cu dragoste te cheamăpe tine, mucenice al lui Hristos, purtătorule de cunună, Sfinte Gheorghe, stând cu totul luminos înaintea Cinstitului Scaun al Celui Ce stăpâneşte toate, cu rugă­ciunile şi cu ocrotirile tale, păzeşte-i.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Semănătură de bun soi a lui Dumnezeu te-ai făcut, Mare Mucenice Gheorghe, prin muceniceştile fapte fiind lucrată şi ca pe o bogăţie strălucită te-a depus în Visteriile Cereşti Căpetenia ostaşilor pe tine, ca pe cel ce vitejeşte te-ai oştit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tare şi cu răbdare te-ai pornit spre lupte, de tine însuţi fiind chemat, Preafericite Gheorghe. Şi întorcând înapoi tabăra cea cumplită a tiranilor, rugător pentru toţi cei ce te cheamă pe tine, te-ai făcut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericita viaţă cea ascunsă întru Hristos acum primind, Mărite Mucenice Gheorghe, pentru care te-ai nevoit până la sânge, roagă-te să se mântuiască de toată primejdia cei ce te laudă pe tine cu credinţă, purtătorule de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cer Cuvântător te-ai arătat Maica lui Dumnezeu, care ai încăput în pântece pe Cuvântul Cel Ceresc, prin Care toate s-au făcut, cerul şi pământul şi cele mai presus de ele. Pentru aceasta cu îndrăznire roagă-te, să fie mântuiţi cei ce te laudă pe tine.

 Cântarea a 3-a

Irmos: Înflorit-a pustiul..

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cununa pătimirii strălucind, mărite, roagă-te Mântuito­rului şi Dumnezeu, să izbăvească de toată nevoia pe cei ce te cheamă pe tine cu bună credinţă, fericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bogate străluciri fiind luminat, preaînţelepte, alungă întune­coasa mâhnire şi negura pati­milor de la noi, cei ce cu credinţă te lăudăm pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu nădejdea fiind sprijinit şi cu dragostea şi cu credinţa îngrădindu-te, Sfinte Gheorghe şi cu Puterea lui Hristos tare făcându-te, înşelă­ciunea idolilor ai surpat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce a luminat marginile, Preasfântă, L-ai născut cu Trup pe Cel fără de trup şi Care mai înainte de toate este împreună fără de început cu Tatăl. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă te cinstim.

 Cântarea a 4-a.

Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudăm luptele tale, Preafericite Gheorghe, prin care ai surpat capiştile idoleşti şi ai stricat toată înşelăciunea cea diavolească, preafericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alină tulburarea ispitelor şi a primejdiilor şi toată bântuiala demonilor o goneşte de la cei ce te laudă pe tine ca pe un ostaş al lui Hristos, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Răsărit-ai ca o stea purtătoare de lumină, Sfinte Gheorghe, cu vitejia sufletului şi cu tăria credinţei, întunecarea înşelăciunii gonind, ai mântuit pe cei ce te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mântuire Înfiinţată ai născut Fecioară, care cu bogată milostivire şi cu firească bunătate mântuieşte pe om, şi chipul cel stricat îl zideşte. 

Cântarea a 5-a

Irmos: Cel Ce eşti Luminarea…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai mucenicească îndrăznire către Stăpânul, cere cu osârdie mântuire pentru cei ce te laudă pe tine, de neputinţele sufleteşti mântuindu-i cu rugăciunile tale, mucenice, purtătorule de lupte, Preafericite Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îngereştile cete împreună dănţuind ca un mucenic şi de mărirea cea nemuritoare şi fericită, purtătorule de cunună, fiind plin, pe cei le aleargă la acoperământul tău, din toată furtuna şi viforul scoate-i.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte-ne pe noi de toată nevoia ca un milostiv, alungând tulburarea păcatului şi a primejdiilor celor de multe feluri, primind, Hristoase, rugăciunile slujitorului tău Mucenic Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Datoria strămoaşei Eva, Maica lui Dumnezeu, tu ai plătit născând pe Mântuitorul lumii cu Trup îmbrăcat din tine. Pentru aceasta toţi te fericim pe tine, Fecioară, care eşti cu har Dăruită, cu totul fără prihană.

Cântarea a 6-a

Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai presus de fire şi de cuvânt şi de cuget sunt lăudate neîncetat bărbăţiile vitejiei tale, Preafericite Mucenice Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună vorbitor cu Oastea cerească fiind, fericite şi Dumnezeiască arătare cât este cu putinţă văzând, pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă, izbăveşte-i.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În tot chipul fiind adus lui Dumnezeu şi strălucirile minu­nilor primind, daruri împarţi celor ce au trebuinţă, Preafericite Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum la tine scap, Preacurată, miluieşte-mă prin rugăciunile tale şi mă păzeşte, că poţi câte le voieşti ca o Maică a Celui Ce toate le poate.

 CONDAC, glasul al 4-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe, spicele virtuţilor adunându-ţi. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri şi luptând cu sânge pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale sfinte, dai tuturor iertare de greşeli.

 Cântarea a 7-a

Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmând Stăpânului tău, mucenice, de bunăvoie ai alergat la lupte, mărite şi biruinţă luând, Bisericii lui Hristos păzitor ai fost, pe aceea pururea păzeşte-o cu ocrotirile tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un mucenic nebiruit, ca un purtător de lupte, ca un apărător al credinţei neînfruntat, fă-te acum turn neclintit celor ce te laudă pe tine, Preaînţelepte Gheorghe, îngrădindu-i cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţeşte ai semănat Dumneze­iasca sămânţă şi ai înmulţit-o, udând-o cu curgerile sângelui tău, fericite şi cu sârguirea ostenelilor şi cu feluri de răni, prin care ai stins semeţia tiranilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară ai rămas şi după naştere; că ai născut pe Dumnezeu Cel Ce hrăneşte pe toţi, pentru mila cea nespusă şi milostivirea cea multă făcându-Se Om, Preacurată; pe Care acum roagă-L să ne mântuim noi toţi.

 Cântarea a 8-a

Irmos: De şapte ori tiranul…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Năvălirea celor cumplite şi a patimilor, a primejdiilor şi a înconjurării celei tulburătoare, asuprelile bolilor şi meşteşugirile demonilor şi pornirile vrăjmaşilor, potoleşte-le cu rugăciunile tale, purtătorule de cunună, Sfinte  Gheorghe.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată Lumina Preasfintei Treimi, Preafericite, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, curat fiind strălucit, ca un mucenic nebiruit, ca un apărător al dreptei credinţe, ca un biruitor de Dumnezeu încunu­nat, miluieşte, cerescule locu­itor, cu rugăciunile tale, pe cei ce te cinstesc pe tine cu credinţă.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu cunună duhovnicească în multe feluri fiind împodobit şi cu cunună de împărăţie, cu sceptru fiind înfrumuseţat şi îmbrăcat în porfiră roşită în sângele tău fericite, împreună împărăteşti cu Împăratul Puterilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce S-a născut din Tatăl fără de ani şi mai înainte de veci a Strălucit şi toate cele văzute şi nevăzute a făcut, Fecioară Maică, L-ai născut. Pentru aceasta pe tine, Născătoare de Dumnezeu toate neamurile te mărim.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm si să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori tiranul haldeilor a ars cuptorul nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 Cântarea a 9-a

Irmos: Fiul Părintelui…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Neîncetat roagă pe Domnul, pentru noi cei ce te lăudăm pe tine, fericite, ca pe un mucenic al lui Hristos, ca pe cel ce ai biruit pe tirani, ca pe un gonitor al viclenelor duhuri, ca pe un neadormit păzitor, ca pe un ocrotitor neînfruntat.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsplătiri pentru lupte din destul ţi-a dăruit ţie Stăpânul tuturor. Căruia stându-I înainte cu încredere mucenicească, de trei ori fericite şi cu veselie pe cei ce te cheamă pe tine păzeşte-i, cu grijă înconjurându-i.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pământul te-a acoperit şi cerul te-a primit şi s-a deschis ţie lămurit uşa Raiului, în care cu bucurie, purtătorule de lupte, dănţuind şi ocolind pe cei ce te laudă cu credinţă, cu rugăciunile tale păzeşte-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Cortul mărturiei te-a închipuit mai înainte, Preacurată, în care erau tablele şi năstrapa şi sicriul cel de aur. Că precum acela pe acelea, aşa şi tu pe Cuvântul Cel fără de început, în pântec L-ai Încăput Întrupat, Născătoare de Dumnezeu.

 SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu chipurile dreptei credinţe bărbăteşte purtându-te şi înşelăciunea păgânătăţii surpând, mucenice, ai călcat cutezanţele vrăjmaşului şi cu Dumnezeiască râvnă mintea aprinzându-ţi, ai stins semeţia tiranilor cea fără de Dumnezeu. Pentru aceasta după vrednicie ai luat cunună, răsplătire pentru chinuri şi dai tămăduiri celor ce aleargă la tine cu credinţă, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Bogăţia de jos, cea de pe pământ, împărţind-o tuturor, mucenice înţelepte, ai moştenit Bogăţia cea Cerească cu ostenelile tale; căci cu Preacurata Cruce ca şi cu o platoşă te-ai îmbrăcat şi cu ea ai ruşinat cutezanţa tiranilor. Pentru aceasta cu rugăciunea dai celor ce te roagă pe tine Dumnezeieştile daruri şi hărăzirile de tămăduiri, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mare Mucenice Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc, cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Un comentariu la „23 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *