9 decembrie: Canon de rugăciune către Sfânta Ana la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana (3)

Tropar la Praznicul Zămislirii Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana, glasul al 4-lea:

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi bucuria lumii se propovăduieşte cu cuvântul şi durerile de mamă le preface în bucurie plină de veselie şi vesteşte că stârpiciunea firii va fi plină de Roadă, înmulţindu-se roadă prin lucrărileharului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămara cea Plină de desfătare a lui Hristos, Cerul cel Larg şi mai presus de ceruri, primeşte astăzi temelie fiinţei lui prin rugăciune, având neclintită făgăduinţa împlinirii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi Porfira cea Neîntinată a lui Hristos se vesteşte cu strălucire că se va ţese prin har din pântecele celei sterpe, din care Împăratul făpturii îmbrăcându-Se cu firea omenească, se va arăta lumii Preaînfrumuseţat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea pământenilor lăudându-se cu tine, Stăpână, Ceea ce Singură eşti mai presus de toate, se bucură cu Dumnezeiască cuviinţă şi propovăduieşte uimitoarele minuni ale Curăţiei tale şi cu veselie cântând, pe tine, Dumnezeiască Mireasă, te măreşte.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L; Hristos pe pământ, înălţaţi-vă; cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit!

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Norii să picure astăzi dulceaţa veseliei până la marginile pământului; că iată se zămisleşte Nor, din care ne va izvori Hristos, Apa cea de viaţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi se deschid vistieriile harului! Strigat-a Îngerul cel ce a vestit de mai înainte zămislirea Sfintei Ana; că iată tu vei naşte Uşa lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorâtu-s-a firea omenească mai întâi, iar acum, cu zămislirea Sfintei Ana, primeşte semnele vieţii; că din rădăcină neroditoare odrăsleşte astăzi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Primind, Curată, pe Domnul, Cel Întrupat din tine mai presus de fire, ca un Cărbune care arde păcatele, ne curăţim de mulţimea greşelilor.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără de sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioara…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Acoperământul cel plin de umbră al Legii se ridică astăzi şi binecuvântarea harului venind cu propovăduirea zămislirii Fiicei lui Dumnezeu, luminează în chip strălucit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Înger a venit din cer, vestind Sfintei Ana în chip lămurit începuturile bucuriei a toată lumea, zicând: primeşte, mai presus de orice nădejde, împlinirea rugăciunii tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încep a seca pâraiele răutăţii şi se îndreaptă a curge râurile harului, propovăduindu-se astăzi zămislirea ta, Fecioară, Ceea ce eşti mai presus de toate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Limbile cele mult grăitoare ale ritorilor tac, neputincioase fiind a te lăuda pe tine după vrednicie, Prealăudată; şi lăudând cu frică şi în tăcere, măresc minunile tale.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitoarei către Dumnezeu…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cartea în care se va înscrie acum Cuvântul Părintelui, Cel împreună pe Scaun Şezător, se vesteşte astăzi prin îngeri şi pe credincioşi îi va înscrie în cartea bunătăţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Drepţii laudă acum cu strălucire mărirea vestirii celei minunate, împletind laudă de mulţumire Celui Ce a împlinit harul naşterii, prin rugăciune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi ni se arată nouă cu adevărat Tainele înţelepciunii celei ascunse a lui Dumnezeu, care vesteşte zămislirea Preacuratei Fecioare, Ceea ce Singură este Maica lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Adăpost şi Liman, Preacurată Fecioară, având noi credincioşii Acoperământul tău pururea, scăpăm de toate răzvrătirile necazurilor, îndreptându-ne către tine.

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace, L-ai trimis nouă; deci, fiind povăţuiţi la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să se bucure cu veselie strămoaşa noastră că astăzi primeşte vestiri de bucurie care îndepărtează durerea cu zămislirea Celei ce este Singura Fiică a lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Se împleteşte astăzi cununa de mărire şi mantia împărătească se ţese astăzi în pântece neroditor mai presus de orice nădejde.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Iată toată zidirea laudă măreţele şi mai presus de fire Tainele tale; că tu, Stăpână, eşti cu mult mai presus decât oamenii şi decât îngerii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, izvorul cel duhovnicesc al Dumnezeieştilor haruri prin făgăduinţa Ziditorului şi a harului începe să-şi descarce apele izvorând în pântecele cel uscat.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Porunca cea potrivnică…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Temelie a mântuirii şi temei al harului a fost aşezată zămislirea Fecioarei; întru care se va naşte Nădejdea pământenilor, Cea mai presus de cuget, care cântă neîncetat lui Hristos: Binecuvântat eşti şi Preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Muntele cel Sfânt, Făgăduinţa Ziditorului de mai înainte se vesteşte astăzi, luând fiinţă şi acoperind tot pământul cu chipul naşterii. Pentru aceasta pe Hristos, Binefăcătorul, Îl slăvim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dezlegatu-s-au, astăzi, drepţii prin har de legăturile nenaşterii de fii şi de durerea Evei şi au primit vestirile izbăvirii. Pentru aceasta şi în rugăciunile lor chemau pe Cel Ce avea să fie Împlinirea, pe Hristos, Dătătorul de viaţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce este Nemărginit în Sânurile cele Preacurate ale Pă­rintelui, Se cuprinde în Curatul tău pântece pentru nespusa Lui milostivire, Preacurată Fecioară. Pentru aceasta a şi îngăduit să fie zugrăvit în icoane, Cel Ce este Preabun.

Catavasie:

Tinerii, fiind crescuţi în dreapta credinţă, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci, în mijlocul văpăii stând au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cuptorul ce răcorit..

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăvirea Sfintei Ana de stârpiciune s-a arătat, chip strălucit al firii neamului nostru; că ceea ce fusese stearpă, mai presus de orice nădejde a fost dezlegată şi a cunoscut pe Stăpânul şi înmulţeşte roadele dreptei credinţe.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Car Înfricoşător pentru Singurul Împărat pe pământ se alcătuieşte, luând începătură din Sfânta Ana. În care urcându-se, Ziditorul are să vină de faţă, ca să mă ridice pe mine la înălţimea harului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făptura a văzut la tine lucruri uimitoare, Născătoare de Dumnezeu, Preamărită; că zămislirea ta este minunată şi înaintarea deosebită şi toată creşterea trupului arată tuturor semnele nestricăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Izvorând din tine Apa vieţii, Făcătorul şi Ţiitorul a toate, Fecioară, a răcorit neamul omenesc care suferea de arşiţa rătăcirii, l-a sfinţit şi l-a arătat purtător de Rod, înfiindu-l prin har.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire, că n-a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii n-a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să laude toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Tatălui Cel fără de început…

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să bată astăzi din palme cei mai de seamă dintre prooroci! Că iată arătările de mai înainte ale harului cele făcute de ei încep cu adevărat să se împlinească întru Cinstita zămislire a Celei ce Singură este Curată Maica lui Dumnezeu, întru care toţi ne lăudăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scaunul cel Preamărit se pune înaintea Ziditorului; Uşa cea Mântuitoare se pregăteşte acum, păzindu-se Bună pentru trecerea Celui Ce Singur este Stăpân şi Ziditor, prin Care suntem aduşi la viaţa cea fără de sfârşit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfinţii Ioachim împreună cu Ana strigă: Tu, Singur, Făcătorule şi Dumnezeu, ai plecat urechea la cuvintele rugăciunii şi dându-ne dezlegare nenaşterii de fii, ne-ai dăruit şi nouă, celor ce Te preaslăvim pe Tine, Doamne, Rădăcina nestricăciunii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Se aşează Scara pe care pogorându-Se Ziditorul, Domnul va ridica la cer firea noastră. Bucură-te Cerule împreună cu îngerii; Bucură-te toatăzidirea lui Dumnezeu; Bucură-te neamule omenesc cel îndumnezeit prin har!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Laud nespusa ta iubire de oameni, Stăpână; că tu eşti Luminarea mea, tu eşti Lauda mea, tu eşti Dăruitoarea înţelepciunii mele, tu eşti Bucuria mea, tu eşti Apărătoarea, Puterea şi Sprijinitoarea mea.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata proorocească de demult a propovăduit de mai înainte pe Curata, cea fără prihană şi Fiica lui Dumnezeu, Fecioara, pe care Sfânta Ana a zămislit-o, stearpă fiind şi neroditoare. Pe Aceasta cu bucuria inimii astăzi să o fericim cei ce ne-am mântuit printr-însa, ca pe Ceea ce Singură este fără prihană.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Glas 1. Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Dăruit-ai, Bunule, început al binecuvântării, Roadă stârpiciunii Sfintei Ana, celei ce striga către Tine în rugăciune: Tu prefaci firile celor din naştere. Pentru aceasta, Mântuitorule şi firea mea cea amărâtă înnoieşte-o iarăşi, ca un Dumnezeu; ca să aduc Ţie, Rod, strigând cu îndrăzneală Ziditorului meu: Ţie se cuvine Slavă, Dumnezeule al tuturor şi Unule Iubitorule de oameni.

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Sfinţii Ioachim cel Sfinţit şi Ana daruri aduceau preoţilor celor mai dinainte şi neprimindu-li-se, pentru că erau sterpi, rugăciune au înălţat Dătătorului a toate; şi rugăciunea lor auzind-o, le-a dăruit lor pe Ceea ce este cu adevărat Uşa Vieţii, a cărei Sfântă zămislire să o cinstim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *