6 octombrie: Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Toma

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Toma

Troparul Sfântului Apostol Toma, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea

Irmos: Pe Voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pe pământ cu Chipul precum sun­tem noi, pe Care L-ai văzut, mărite, ale Cărui mâini şi coas­ta cu palma le-ai pipăit, roa­gă-L să mântuiască pe robii săi.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiutorul celor ascunse şi Cel Ce cercetează rărunchii şi ispiteşte inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Sfinte Apostole Toma Preafericite, te-a primit slujitor Dumnezeieştii Sale arătări şi mărturisitor şi Dumnezeiesc Apostol.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Râu de ape Tainice te-ai ară­tat, Apostole Toma, care adăpi faţa pământului şi adunarea Bisericii, cu curgerile cunoştinţei de Dumnezeu; şi cu repejunea Duhului ai gonit înşelăciunea mulţimii zeilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pierzătoare fiind a morţii şi a stricăciunii, pe Hristos, Izvorul Nestricăciunii, ai născut, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, pe Cel Ce a împodobit cu harul nemuririi firea omenească, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasia:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a

Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu podoaba virtuţii fiind împodobit, însuţi văzătorule şi cu minunile, grozăvia indienilor cu Dumnezeiasca Lu­mină o ai strălucit prin credin­ţă şi ai luminat întunecarea lor.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din rază fiind aprins, prin singură lucrarea Duhului, ca o săgeată de Dumnezeu luminată ai fost trimis, de Dumnezeu primite şi lumea ai luminat, Sfinte Apostole Toma, cu minunile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În taină învăţându-te dog­mele Dumnezeieştii Înţelep­ciuni, ca o grabnică scăpărare de fulger, ce iute străbate, Sfinte Toma Apostole, ai luminat mar­ginile lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce nu ştii de nuntă, care ai născut pe Dumnezeu Întru­pat, pe mine cel clătinat de asu­pririle patimilor, mă întăreşte; că nu este, Preacurată, afară de tine altă ajutătoare.

Catavasia:Pe ai tăi cântăreţi, Născă­toare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i, în Dumnezeiască Mărirea ta, de cununile măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Cel Ce şade întru mărire, pe Scaunul Dumnezeirii, pe Nor Uşor a venit, Iisus Cel mai presus de Dumnezeire, prin Palmă Curată şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, Puterii Tale!

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mai mare arătare de mi­nuni lucrând şi Slava Dum­nezeieştilor dogme luminat al­cătuind apostolul, a cuprins cu propovăduirea lumea, care strigă: Slavă, Hristoase, Pu­terii Tale!

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe cel ce însuţi ai fost văzător Cuvântului şi cald slu­jitor şi Slavei Lui mărturisitor şi ca pe un credincios iconom şi Apostol te lăudăm pe tine, Fericite Toma, Preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o cămară de mire şi cort ceresc, punând temelie Piatra Cea din capul unghiului, ai zidit celor credincioşi, fericite, puru­rea pomenite, mare Apostole.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pământ Nearat, care a cres­cut Spicul vieţii; Nor Uşor şi Ploaie, care a picurat pe Dătătorul de viaţă, numim pe Preasfân­ta Fecioară, cântând: Slavă, Hristoase, Puterii Tale!

Catavasie: Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Necredincioşii nu vor vedea…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit fiind, Apostole, cu Mărirea lui Hristos şi Coasta cea de viaţă Făcătoare pipăind, ai scos adâncul cuvân­tării de Dumnezeu cel neurmat şi lumea ai îmbogăţit.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nefiind Sfântul Toma de faţă la cea dintâi intrare şi necrezând pe ucenici, mai pe urmă a crezut şi bucurându-se, a cântat: pe Tine Dumnezeu şi Domn Te vestesc, Mult Milostive.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un cer însufleţit al Măririi Tale Hristoase, cu tunet duhov­nicesc Sfântul Apostol Toma a grăit, Dumnezeu şi Domn pe Tine credincioşilor binevestindu-Te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Biruitoare a patimilor şi a gândurilor arată-mi mintea, Ceea ce eşti cu totul fără priha­nă, potolind pornirile lor, Dum­nezeiască Mireasă, Ceea ce ai născut pe Dumnezeul şi Mântuitorul sufletelor noastre.

Catavasia:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas de…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Necredinţa cea de suflet pierzătoare a tuturor o vindecă necredinţa ta, fericite; că tu ai cercetat adevărat sem­nele cuielor şi ale suliţei.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slobozit-ai ca un Puternic, Hristoase, pe Apostolul Tău, ca pe o săgeată ascuţită în inimile vrăjmaşilor tăi, Dătătorule de viaţă şi pe aceştia, ca pe nişte luare de pradă, i-a adus Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfele idoleşti le-ai stricat, Îndurate, Înjunghiat fiind pe Lemn şi cu sfintele înjunghieri ale grăitorilor de Dumnezeu Apostoli, care au urmat Patimi­lor Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Minune mai nouă decât toate minunile! Că Fecioara în pântece zămislind, fără de ispită bărbătească, pe Cel Ce ţine îm­preună toate, L-a cuprins fără strâmtorare.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

De harul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit: Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptor, tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cetele cele de sus, ca un Apostol bucurându-te, dănţuieşti în ceruri, fericite şi cânţi veselindu-te: Binecuvân­tat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la margini până la mar­gini a străbătut vestirea ta şi glasul Dumnezeieştilor tale cu­vinte, care învaţă pe cei ce cân­tă: Binecuvântat eşti în Biseri­ca Slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Biserică te-ai făcut Preasfintei Treimi, prealăudate, pentru aceasta şi capiştile idolilor şi jertfelnicele le-ai zdrobit, Apostole şi Bise­rici ai ridicat spre mărirea şi lauda lui Hristos Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De robia legii ne-am izbăvit prin naşterea ta; că tu, Născă­toare de Dumnezeu, fără să­mânţă bărbătească ai născut nouă pe Mântuitorul. Binecu­vântată eşti între femei, Ceea ce eşti fără prihană, Stăpână.

Catavasia:

N-au slujit făpturii cuge­tătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte înfruntând-o, se bucurau cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, vorbind, te-ai arătat uitându-ţi de trup, feri­cite; şi cu Dumnezeirea cea mai presus de lume te-ai îmbogăţit şi prin cea către Dumnezeu apropiere ai cântat: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea lui Hristos unindu-te, moarte împreună cu dânsul ai dorit, fericite, zicând Apostolilor celor împreună cu tine: „Să mergem, să murim şi noi cu dânsul” şi cântând: pe Domnul lăudaţi şi-L preaînăl­ţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe voi Apostolii, Hristos v-a arătat nori ai Cereştii Ploi cu care umpleţi Bisericile de Apa Dumnezeieştii Cunoştinţe, preaînţelepţilor; şi adăpaţi pe cei ce cântă: pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De prihană şi de întinăciune Curată fiind şi Locaş a toată Sfinţenia, ai născut pe Cuvântul Cel Preasfânt, Care sfinţeşte pe toţi, pe Cel împreună fără de început cu Tatăl. Pentru aceas­ta pe tine Fecioară te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Car de Lumină purtător te-ai arătat, purtând pe Cuvântul în sufletul tău, cel bine ascultător şi de Dumnezeu purtător, care a îndreptat spre mântuire, pe cei ce te laudă pe tine, mărite Apostole.

Stih: Sfinte Apostole Toma, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

A ta preafericită pomenire săvârşind, te rugăm să ne izbă­vim de tot întreitul val al păca­tului cu mijlocirea îndrăznirii tale, pe care o ai ca un Apostol al lui Hristos, de Dumnezeu văzătorule preacinstite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi, săvârşind pomenirea ta, Sfinte Toma Apostole, luminează-ne şi ne sfinţeşte prin credinţă, izbăvindu-ne de ispite, de primej­dii şi de toate patimile, cu rugă­ciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Dumnezeiască Mireasă Maică şi Preacurată Fecioară; că tu ai unit fecioria şi naşterea, născând, Preacurată Stăpână, pe Făcătorul şi Dom­nul a toată făptura.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, Preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu năvodul Dumnezeieştilor cuvinte, vânând peşti cuvân­tători, i-ai adus pârgă Dum­nezeului nostru; şi întru rănile lui Hristos dorind să te îm­braci, următor Patimii Lui te-ai arătat. Pentru aceasta, adunându-ne, după datorie cin­stim, mărite Apostole, întru tot prăznuită pomenirea ta; şi cu un glas strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dum­nezeu, iertare de greşeli să dă­ruiască, celor ce cinstesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Ceea ce este Uşă Cerească şi Sicriu, Munte cu totul Sfânt, Nor Luminos, să o lăudăm, Scara cea Cerească, Raiul cel Cuvântător şi Mântuirea Evei; Vistierie Mare a toată lumea; că într-însa s-a lucrat mântuirea lumii şi ierta­rea greşelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa: roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu cre­dinţă se închină Preasfmtei Naş­terii tale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *