28 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul

Troparul Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Hariton, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu arma Crucii cea purtătoare de viaţă înotând în adâncul mării celei pătimitoare, pe vicleanul Faraon cel înţelegător, cu Dumnezeiasca Putere l-ai înecat, fericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie Domnului fiind făgăduit, înaintea divanului păgânesc, fericite, cu Dumnezeiască înţelepciune pe Hristos L-ai propovăduit; şi ca Moise ai surpat trufiile celor împotrivă luptători.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Egiptul înşelăciunii părăsind, Cuvioase Hariton şi locuitor pustiului făcându-te, curat ai vorbit cu Cel Curat şi ai primit moştenirea cea cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de sămânţă cu voinţa Tatălui de la Dumnezeiescul Duh, pe Fiul lui Dumnezeu ai zămislit şi cu Trup L-ai născut, pe Cel din Tatăl fără de mamă şi pentru noi din tine fără tată.

Catavasie:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maice; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica Ta…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se veseleşte de tine duhovniceşte turma cea cuvântătoare a ucenicilor tăi, cuvioase, împărtăşindu-se de lumina ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul cel trupesc, ca pe un pricinuitor al vrăjmăşiei împotriva lui Dumnezeu l-ai supus Duhului vieţii, Cuvioase Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Surpat-ai ca David, cu toată arma Duhului, puterea cea înţelegătoare a lui Goliat cel de altă seminţie, Cuvioase Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu Singură te-ai făcut celor de pe pământ Pricinuitoare a bunătăţilor celor mai presus de fire. Pentru aceasta grăim către tine: Bucură-te, Maica lui Dumnezeu.

Catavasie:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea chipului…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin ostenelile înfrânării omorând dezmierdările cele ce te chinuiau, după cuviinţă ai fost îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viaţă, mai înainte de sfârşitul tău, Sfinte Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Grijile lumeşti cele ce sugrumă roadă sufletului, cu înţeleaptă purtare de grijă ca pe nişte spini le-ai ars, Fericite Hariton.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Încununatu-te-au pe tine darurile, cu mucenicească cunună a Împărăţiei lui Hristos, Sfinte Hariton! Căci ai stins beţia înşelăciunii, fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta de negrăit s-a arătat, Născătoare de Dumnezeu, Singură Curată şi Binecuvântată. Pentru aceasta căzând către tine, grăim: Bucură-te!

Catavasie:

Sfatul cel neurmat şi Dumnezeiesc al Întrupării Tale, celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu adevărat te-ai arătat neîntinată oglindă a Luminii Strălucirii Celei de sus, Preafericite Hariton.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, cuvioase, cu îndoite daruri străluceşti. Căci cu rănile chinurilor şi cu durerile sihăstriei te-ai luminat în dreapta credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu, cuvioase, din pruncie căutând înţelepciunea cea Dumnezeiască, te-ai arătat doctor al sufletelor, Preafericite Hariton.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă Nebiruită asupra vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Ancoră şi Nădejde a mântuirii noastre te avem, Mireasă a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu pe nisip, ci pe Hristos temei punând, ai zidit, părinte, deasupra, fapta bună cea mai cinstită decât aurul şi te-ai făcut locaş al Preasfintei Treimi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Organ al răutăţii se cunoaşte a fi şarpele. Dar, fiind biruit de faptele tale cele bune, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Hariton, dreapta Pronie răsplăteşte celor nedrepţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nimic nu te-a despărţit pe tine de dragostea lui Hristos, nici trupul cel chinuit, nici hotărârea morţii cea îngrozitoare, ca pe unul ce te desfătai în lauda lui Dumnezeu, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Minune mai nouă decât toate minunile! Că Fecioara fără ispită bărbătească, zămislind în pântece pe Cel Ce cuprinde toate, Nestrâmtorat L-a încăput.

Catavasie:

Înţelepţii de Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit, al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce s-a născut dintr-însa.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Pe Întărirea Cea Neclintită…

Pe nevoitorul dreptei credinţe şi pe râvnitorul adevărului astăzi toţi credincioşii cu cântări şi cu laude să-l mărim: pe Sfântul Hariton păstorul şi dascălul şi luminătorul cel preacuvios al lumii. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam oarecând…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Asemănându-te tinerilor lui Avraam celor din cuptor, cu râvna dreptei credinţe ai călcat dogma păgânească, de Dumnezeu purtătorule, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel ce erai în arsurile ispitelor ca într-un cuptor, Dumnezeiescul Dar, cel Dătător de rouă, din cer te-a cercetat, cuvioase, cel ce cântai: Binecuvântat eşti, Dumnezeul meu şi Domnul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce erai rănit de Dumnezeiasca dragoste a Preasfintei Treimi, Aceleia i-ai zidit locaşuri întocmai la număr, care duhovniceşte cânta: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Sfinţit Locaş Dumnezeiesc al Celui Preaînalt, căci prin tine s-a dat bucuria celor ce cântă: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Catavasie:

N-au slujit, făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau cântând: Prealăudate, Dumnezeul părinţilor şi Doamne, bine eşti cuvântat!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ars la piept fără de dreptate, Preacuvioase Părinte Hariton, ai ars înşelăciunea, iar tu nears ai rămas, prin lucrarea Dumnezeiescului Duh şi ai îndemnat spre dreapta credinţă pe popoare să cânte: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dezbrăcându-te de omul cel vechi, cu adevărat te-ai îmbrăcat în Hristos şi cu rănile muceniceşti ai biruit pe ţiitorul întunericului, cu veselie cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Făcându-te cu adevărat ucenic Sfântului Pavel, ai urmat urmele lui, Cuvioase Hariton şi te-ai arătat îndreptător călugărilor, făcându-te îndemnător faptei bune, tuturor celor ce cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, numai tu în toate neamurile, te-ai arătat Maică lui Dumnezeu. Tu te-ai făcut Locaş Dumnezeirii, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, rămânând Nearsă de Focul Luminii Celei Neapropiate. Pentru aceasta toţi pe tine te bine cuvântăm, Marie, a lui Dumnezeu Mireasă.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nici mormântul cel pricinuitor de uitare n-a putut să acopere faptele tale cele bune, Cuvioase Hariton. Căci pomenirea ta cea veşnică a strălucit ca soarele; pe care după vrednicie o mărim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Hariton, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind duhovniceşte pomenirea cea de peste ani, să râvnim prin fapte bune purtătorului de Dumnezeu, Sfântului Hariton şi cu dânsul să cântăm: pe tine te mărim, întreit Sfinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Toţi credincioşii să ne închinăm Unimii Dumnezeieştii Fiinţe şi Treimii Feţelor, în Ipostasuri Neamestecate, Celei întocmai Puternice şi întocmai Cinstite; pe Care binecinstind-O, O mărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te şi te veseleşte, Mireasa Marelui Împărat, Ceea ce limpede priveşti la Frumuseţea Mirelui tău, care străluceşte mai mult decât aurul şi mai mult decât lumina soarelui.

Catavasie:

Tot neamul pământesc să salte cu duhul, fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te, preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne îmtâmpină…

Cu cuvinte ai împodobit Biserica lui Hristos, cu fapte ai cinstit pe cea după chipul lui Dumnezeu, Fericite Hariton. Căci înţelepciunea cea din tine a strălucit în lume, strălucind prin credinţă darurile tămăduirilor. Pentru aceasta cu dragoste prăznuim sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne îmtâmpină…

Fecioară Preacurată, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă, împreună cu cuvioşii roagă-L, neîncetat, iertare de greşeli şi îndreptare vieţii, mai înainte de sfârşit, să ne dea nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste, după datorie, te lăudăm pe tine, Ceea ce Singură eşti Prealăudată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *