21 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei

Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei

Troparul Sfântului Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

 

Cântarea 1. glasul al 7-lea. Irmos: Lui Dumnezeu, Celui Ce…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel ce stă în fruntea părinţilor, ca pe unul ce s-a îmbrăcat prin har cu Cuvântul, pe Marele Eustatie, cu cântări să-l lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te apărător al credinţei, ai păzit Biserica lui Hristos, neîmpresurată de năvala eresurilor, preacuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcându-te gură Cuvântului, ai cercetat cu deamănuntul adâncimea dogmelor, preacuvioase, întru care ai înecat nelegiuirea lui Arie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut, mai presus de Cuvânt, pe Cuvântul cu Trup, pe Începătorul vieţii neîncetat roagă-L, să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sabia adevărului ridicând, Sfinte Ierarhe Eustatie, te-ai arătat voievod al dreptei credinţe, străpungând pe cei ce se împotriveau credinţei celei adevărate.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea ta cea plină de dorire, lucrând în Biserică, cu secera învăţăturilor tale, fericite, ai tăiat din rădăcină toate neghinele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Între cei dintâi din adunarea adevărului găsindu-te, pe Arie, adevăratul începător al înşelăciunii, l-ai biruit cu piatra învăţăturilor tale, de Dumnezeu fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În chip de negrăit Te-ai născut din Fecioară; arătatu-Te-ai precum ai binevoit, Mântuitorul nostru şi lumea ai înnoit, Doamne.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul; înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei, veselitu-m-am de mântuirea Ta.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Acoperit-au cerurile bunătatea…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adunând semnele de biruinţă ale credinţei, cu Dumnezeiască înţelepciune ai surpat cu săgeţile cuvintelor tale, părinte, pe Arie cel nelegiuit.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un fulger dovedindu-se lumina cuvintelor tale, a ars hula cea înşelătoare a lui Arie, Înţelepţitule Ierarh Eustatie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfigând, cuvioase, aracii cuvintelor tale, ai îngrădit Biserica Domnului ca pe o vie, cu Dumnezeiască împletitură.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Trup, Fecioară Preacurată, pe Cuvântul Cel fără de început, Cel mai înainte decât tine, pe Cel Ce S-a Întrupat din tine mai presus de cuvânt, mai în urmă.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Către Tine mânecă Duhul…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întunericul eresurilor ai risipit şi cu razele învăţăturilor tale ai strălucit până la marginile pământului, Sfinte Preafericite Eustatie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îngrădindu-ne cu armele învăţăturilor tale, Fericite Eustatie, eresurile cele ridicate împotriva Dumnezeieştii credinţe acum le biruim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu înceta, Fecioară, a ruga pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut cu Trup din tine, ca să izbăvească pe robii tăi de toată nestatornicia.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Iona din pântecele…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu graiul cuvintelor tale, de Dumnezeu insuflate, ai potolit viforul ereticilor, îndreptând Biserica către Limanul dreptei credinţe, preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Afundat-ai întru adâncul învăţăturilor tale, grăirea împotrivă a lui Arie, cel ce gândea întocmai ca Faraon; iar pe cei trei călăreţi care îl susţineau pe el i-ai înecat, preacuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neajuns fiind întru fapta cea bună, Părinte Eustatie, iscusit te-ai arătat prin cuvânt şi viaţă, ca o înfrumuseţare a Bisericii lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel pe Care L-ai născut în chip de netâlcuit, pe Dumnezeul nostru, nu înceta a-L ruga, Născătoare de Dumnezeu, să izbăvească din nevoi pe cei ce te laudă pe tine, Preacurată, pururea Fecioară.

Irmosul:

Iona din pântecele iadului a strigat: scoate din stricăciune viaţa mea! Iar noi strigăm Ţie: întru tot Puternice Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul cel de foc…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biruind războiul ereticilor cu arma Duhului, înţelepţitule, te-a încununat pe tine Hristos cu cinstea cea nestricăcioasă.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sabie cu douăascuţişuri s-a arătat gura ta, părinte, împotriva nelegiuiţilor; că acoperindu-se sub mâna Cuvântului, a biruit războiul acelora.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu lopata învăţăturii tale ai vânturat ca pe o pleavă înşelăciunea lui Arie, adunând grâul credinţei în jitniţa cea însufleţită, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Născătoarea de Dumnezeu toţi să o lăudăm, că a născut pe Mântuitorul, cu credinţă, strigând: Bucură-te Roaba şi Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Slavei…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toiagul înţelepciunii tale ai despicat noianul cel Dumnezeiesc al Scripturii şi pe noul Israel l-ai trecut către pământul dreptei credinţe, ierarhe al lui Hristos, înecând pe arienii şi pe egiptenii cei fără de minte.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Coborându-te din cer, prin adânca cugetare a celor Dumnezeieşti, pe turnul Halaniei, ai legat limbile cele eretice ale arienilor, Înţeleptule Eustatie, propovăduind cu un glas credinţa, în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sântul Duh, Domnul.

Cu mărturisirea ta cea pentru adevăr, părinte, ţi-ai săvârşit viaţa la Apus şi iarăşi ai strălucit la Răsărit, turmei tale, înţeleptule, razele dreptei cinstiri de Dumnezeu, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce a zidit pe Adam după chipul Său şi a ieşit din frământătura lui şi a mântuit neamul omenesc, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Slavei, Cel Unul fără de început, pe Care Îl bine cuvintează Puterile Cerurilor şi de Care se cutremură Cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Ceea ce este mai presus…

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte storcând strugurele Scripturilor, ai adăpat pe cei credincioşi cu vinul adevărului lui Hristos, cel ce veseleşte inimile.

Stih: Sfinte Părinte Eustatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta cea de Dumnezeu cuvântătoare ca pe o sabie cu două ascuţişuri, purtând, ai ucis, cuvioase, mânia cea vicleană a lui Arie, care vărsa sângele cel nevinovat şi sufletesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhovniceşte săvârşind orânduita sfântă zi, cea cu totul sfinţită a pomenirii tale, te rugăm: roagă-te cu dinadinsul să ne mântuim noi, ierarhe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Ceea ce a zămislit în pântece pe Cuvântul Cel Nemărginit şi ne-a arătat Poarta Dumnezeieştii Vieţi, pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu, după adevăr, să o mărim.

Irmosul:

Pe Ceea ce este mai presus de fire Maică şi după fire Fecioară; pe cea Una Binecuvântată între femei, Născătoare de Dumnezeu, cu laude să o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Pe Cuvântul Cel de o Fiinţă cu Tatăl şi cu DuhulL-ai propovăduit, Sfinte Părinte Eustatie şi pe Arie cel fără de minte, care hulea cu învăţătura cea nedreaptă, cu legăturile învăţăturilor tale tare l-ai sugrumat. Pentru aceasta bucurându-te, te-ai numărat în Cetele Dumnezeieştilor şi înţelepţiţilor propovăduitori; cu care împreună adu-ţi aminte de noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Grăbeşte de ne întâmpină pe noi, până a nu ne robi vrăjmaşii noştri, cei ce te hulesc pe Tine şi ne ameninţă pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască ei cât de puternică este credinţa ortodocşilor, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a străbătut Preasfântul tău suflet, când ai văzut Răstignit pe Cruce, de bunăvoie, pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Acela roagă-L neîncetat, Preabinecuvântată, să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *