21 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Timotei din Simboli

Sfântul Cuvios Timotei

Troparul Sfântului Cuvios Timotei din Simboli, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine steaua cea înţelegătoare, care ai strălucit plin de lumină, părinte, cu înălţimea înfrânării şi ai luminat inimile credincioşilor, pururea te lăudăm, Fericite Timotei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având aţintit la Dumnezeu ochiul cugetului, părinte, ai scuturat din sufletul tău somnul nepăsării, şi te-ai făcut locaş al Dumnezeiescului Duh şi loc de sfinţenie, Fericite Timotei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-armat fiind părinte, cu smerenia, ai trecut nevătămat meşteşugirile vicleanului şi te-ai înălţat către Dumnezeu; şi te îndulceşti acum de Slava Lui totdeauna, Fericite Timotei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să cinstim cu laude pe Fecioara, Născătoarea de Dumnezeu, care în chip de netâlcuit a zămislit în pântece pe Dumnezeu şi Făcătorul tuturor şi cu adevărat L-a Născut cu Trup şi Fecioară a rămas.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întărirea mea eşti, Mântuitorule şi Scăparea şi Puterea mea. Inima mea care s-a căit, întăreşte-o întru frica Ta; că nu este sfânt ca Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Milostivindu-te pentru toţi cu milostivirea ta, te-ai făcut ca un alt Avraam, primind pe cei ce veneau de pretutindeni, Fericite Timotei; şi prin ostenelile tale ai slujit pe Dumnezeu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorând mădularele tale cele de pe pământ, părinte, precum zice Apostolul, te-ai arătat părtaş Vieţii Celei Veşnice; întru care adu-ţi aminte totdeauna de cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu răsăritul faptelor tale, părinte, soare neapus te-ai făcut, luminând pururea cu razele nevoinţelor tale, până la marginile pământului şi risipind întunericul demonilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fecioară Curată, Născătoarea Împăratului împăraţilor, rupe lanţurile greşelilor mele şi mă îndreptează către cărările pocăinţei, prin rugăciunile tale.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Din Munte Umbros, din Ceea ce Singură este Născătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiască vedere mai înainte a cunoscut Proorocul, Cuvinte, că Te vei Întrupa şi cutremurându-se, slăvea Puterea Ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Totdeauna fiind întărit cu rugăciunile tale, arcurile şi săgeţile vrăjmaşilor celor înţelegători le-ai socotit ca pe nişte săgetături copilăreşti, vrednicule de laudă, Părinte Timotei!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Chipului iconomiei lui Hristos celei în legătură cu noi închinându-te, cugetătorule de Dumnezeu, ai suferit ispită de bătăi, de la cei ce se lepădau de Dânsul, Părinte Timotei!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat plin de bărbăţie şi ai fost neclintit pururea întru doxologia cea către Dumnezeu, neavând câtuşi de puţină odihnă în acele ceasuri, Părinte Timotei!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prunc Tânăr ai născut pe pământ pe Cel Născut din Tatăl fără stricăciune mai înainte de toţi vecii, Maică Preasfântă, Îndreptarea creştinilor.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Întunericul sufletului meu risipeşte-l, Dătătorule de lumină, Hristoase Dumnezeule, Cel Ce ai alungat întunericul cel mai dinainte al adâncului; şi-mi dăruieşte Lumina Poruncilor Tale, Cuvinte, ca mânecând, să Te slăvesc pe Tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Preasfintei Treimi, fericite, cu cuget curat şi luminat fiind de razele cele de acolo, părinte, ne luminezi totdeauna, pe noi care ne primejduim întru întunericul patimilor celor sufleteşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobindu-ţi trupul cu înfrânare şi sufletul cu nepătimire, te-ai făcut cunoscut slugă Împăratului tuturor şi cu adevărat ai primit de la Dânsul harurile minunilor, Fericite Timotei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu cu gând iscoditor, ci cu inimă curată, a venit la tine femeia cea stearpă, cerând prin tine, slugă credincioasă, să se învrednicească a se arăta roditoare de prunci, lăudând pe Hristos Dumnezeul nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locuind în pântecele tău Cel Ce locuieşte în Înălţime, te-a făcut pe tine mai Desfătată decât cerurile, Marie, Născătoare de Dumnezeu. Pe Acela nu înceta a-L ruga pentru noi toţi, Mireasă a lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog ridică-mă din adâncul răutăţilor. Căci către Tine am strigat: auzi-mă Dumnezeul mântuirii mele.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bine păzindu-ţi vrednicia fecioriei în toată viaţa ta, către faţa femeilor niciodată n-ai căutat, lepădându-te cu totul de ispita aceasta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ajuns-ai la limanul cel duhovnicesc, neudat de valurile plăcerilor trupeşti, Preafericite Timotei, cu vânturile cele purtătoare de viaţă ale Duhului bine plutind, prealăudate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este cu putinţă ca cineva să alerge la rugăciunile tale, neclintit în credinţă, de trei ori fericite şi să nu primească în grabă de la Dumnezeu, ceea ce a cerut, mărindu-te pe tine, cuvioase părinte, după vrednicie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce şade Nemărginit pe umerii Heruvimilor a locuit în pântecele tău, mărginit cu trupul, iar nu cu Dumnezeirea; şi din tine a ieşit, mântuindu-mă pe mine, Preacurată.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioşilor faptele bune ale minunilor tale, purtătorule de minuni, de Dumnezeu Înţelepţite Timotei.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Cel Ce ai mântuit prin Înger pe tineri din foc şi cuptorul cel ce suna ca tunetul l-ai prefăcut în rouă. Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stingând văpaia patimilor cu roualacrimilor, ai izvorât darul minunilor; prin care curăţeşti întinăciunile patimilor, Fericite Timotei.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat ai dobândit Fericirea Cea Dumnezeiească, cuvioase, moştenind pământul celor blânzi şi te-ai umplut de bucuria celor aleşi.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai aflat îndrăzneală, fericite, cere iertare de păcate pentru cei ce cu dragoste săvârşim pomenirea mutării tale din viaţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind izbăviţi cu totulde blestemul cel de demult, cu Preasfântă Naşterea ta, Ceea ce eşti Binecuvântată, pe tine bine te mărturisim Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Cel Ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale; Cel Ce pui nisipul hotar mării şi pe toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăveşte luna, Ţie Îţi aduce toată făptura laudă, ca Făcătorului tuturor în veci.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorâtor patimilor te-ai arătat prin multă înfrânare şi prin necontenită priveghere; şi cugetând pururea cu inima la sporirea faptelor bune, cuvioase, ai trecut din mărire în mărire către Viaţa Cea fără de sfârşit şi a nestricăciunii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte tămâie ai adus din suflet curat, cuvioase, rugăciunile tale către Dumnezeul Cel Preacurat şi ai luat de la Dânsul Dumnezeiasca lucrare a minunilor, ca să alungi demonii şi să tămăduieşti bolile oamenilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urâtor de viclenie, fără de răutate şi milostiv, blând şi împodobit cu simţ de dreptate; cuvios, fără de greşeală, depărtat de toată toată nedreptatea şi stâlp pustnicilor te-ai făcut, părinte. Pentru aceasta te cinstim credincioşii întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Numai pe tine, Frumuseţea lui Iacov, te-a ales Cuvântul lui Dumnezeu şi S-a Sălăşluit în pântecele tău, precum a binevoit; şi a ieşit mai Frumos decât toţi oamenii, Preacurată, curăţind firea noastră cea întunecată.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Binecuvântat esteDomnul Dumnezeul lui Israel, Cel Ce a ridicat nouă nădejde de mântuire, în casa lui David, slugii Sale; întru care ne-a cercetat pe noi, Răsăritul dintru Înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserică de sfinţenie, izvor de umilinţă, pârâu de iertare şi noian nemărginit al dragostei, slugă a Domnului nemincinoasă, cetăţean Cerului şi împreună locuitor cu îngerii şi izvor de minuni, te-ai arătat, înţeleptule.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiind, părinte, că mila este mai lăudată decât judecata, nu ai trecut cu vederea pe străini; ci tuturor cu bine ţi-ai deschis milostivirea, cuvioase, făcându-te tată săracilor, apărător văduvelor, îmbrăcăminte celor goi şi hrană flămânzilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De pe pământ ai ajuns la cer, unde ai avut frumoasă vieţuire, încă fiind în trup, cuvioase; rugându-te să ni se dăruiască iertare de păcate nouă, celor ce cinstim cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Timotei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstitul tău sicriu totdeauna izvoreşte nouă, părinte, râuri de tămăduiri, care usucă revărsările bolilor de tot felul şi adapă tot sufletul spre Dumnezeiască bună rodire, Sfinţite Timotei, sluga lui Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Urmând cuvintele celor grăite ţie, neamuri şi neamuri te vom ferici, cea pururea Fericită; că tu ai născut pe Dumnezeu Cel cu adevărat Fericit, Preacurată Fecioară, Cel Ce cu adevărat face fericiţi pe toţi cei ce-I slujesc Lui.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Grăbeşte de ne întâmpină…

Neprihănit te-ai arătat cu adevărat Celui Ce ţi-a zidit sufletul şi trupul tău, Cuvioase părinte al nostru Timotei. Pentru aceasta te şi veseleşti împreună cu fecioarele cele înţelepte; şi cu credinţă dănţuieşti împreună cu cuvioşii părinţi; iar nouă te-ai arătat izvorâtor de minuni.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Grăbeşte de ne întâmpină pe noi, până a nu ne robi vrăjmaşii noştri, cei ce te hulesc pe Tine şi ne ameninţă pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască ei cât de puternică este credinţa ortodocşilor, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule Iubitorule de oameni.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, sabie a străbătut Preasfântul tău suflet, când ai văzut Răstignit pe Cruce, de bunăvoie, pe Fiul şi Dumnezeul tău; pe Acela roagă-L neîncetat, Binecuvântată, să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *