18 mai: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi Paulin; către Sfântul Mucenic Teodot şi cele şapte fecioare din Ancira

 

Troparul Sfinţilor Mucenici Petru, Dionisie şi Paulin; al Sfântului Mucenic Teodot şi a celor şapte fecioare din Ancira, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu carele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce sunteţi apărători ai credinţei, izbăviţi de patimi şi de toate nevoile, pe cei ce cu credinţă săvârşesc pururea sfinţită pomenirea voastră.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prea lăudat întraripându-vă cu vetreala Crucii, purtătorilor de Dumnezeu, neudaţi aţi trecut noianul chinurilor, călcând pe vrăjmaşul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind bătăi la trupuri, v-aţi unit cu cetele cele fără de trupuri, sfinţilor. Pentru aceea astăzi cinstim dumnezeiasca pomenirea voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu legea cea dumnezeiască întărindu-vă, sfaturile celor fără de lege le-aţi stricat înţelepţilor. Şi nevoindu-vă după lege, aţi dobândit slava lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu dragoste te cinstim şi te fericim pe tine Fecioară, ca pe un scaun al împăratului; pe care şezând a gătit credincioşilor şedere cerească.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi picioarele sufletului tău, pe piatra credinţei, fericite Petre, nu te-ai mişcat de împotrivirea celor fără de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lampsacul pe tine Petre, ca pe o stea prealuminoasă te pune înaintea lumii, ca pe unul ce micşorezi înserarea necredinţei prin harul cel dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu plecarea către Dumnezeu, şi neîncetat chinuindu-te pe roată, şi cu legături peste tot trupul, te-ai arătat vrednic de cunună, Sfinte Mucenice Petre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aducând laudă lui Dumnezeu, purtătorilor de chinuri, toată supărarea chinurilor aţi suferit. Pentru care şi de cununi v-aţi învrednicit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Singură tu eşti Fecioară după naştere, singură te-ai făcut cunoscută slujitoare tainei celei mari cu adevărat, născând pe Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Milostive, pentru dragostea chipului Tău ai stat pe Crucea Ta şi s-au izbăvit neamurile. Că Tu eşti Iubitorule de oameni, tăria mea şi lauda.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu privegherile cele dumnezeieşti lepădând somnul de la ochii sufletului, aţi adormit tot cugetul cel rău al lenevirii celor fără de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinţii Pavel, Andrei şi Dionisie, ca nişte pietre ale Cuvântului preacinstite şi dumnezeieşti, omorâţi fiind cu pietre, s-au învrednicit vieţii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mucenicii cei ce sunt livada cea preaveselitoare a dreptei credinţe, şi buna mireasmă cea adevărată, şi dumnezeiască a lui Hristos, astăzi cu credinţă, să-i lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mucenicii părăsind cele de jos, pentru dragostea cea dumnezeiască, şi suferind bărbateşte durerile trupului, acum se bucură mutându-se la viaţa cea fără de durere.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prealăudată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte de toate primejdiile nevoilor şi de scârbe pe cântăreţii tăi care nădăjduiesc la tine.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea Ta, Doamne, trimite-o nouă, şi din negura greşelilor slobozeşte-ne pe noi, Bunule, pacea Ta dăruindu-ne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lumina cea înţelegătoare fiind însemnaţi mucenicilor, cu putere dumnezeiască fără sminteală aţi trecut întunericul chinurilor, şi noaptea cea vicleană a mulţimii zeilor.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Hristina cu frumuseţile fecioriei luminându-se, şi cu rănile împodobindu-se, luminat străluceşte, şi bucurându-se, acum se sălăşluieşte în cămara lui Hristos cea înţelegătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cei ce nebuneşte doreau trupul tău muceniţă Hristina, prin cuvântul tău cel preadulce primind dragostea lui Dumnezeu, foarte tare s-au nevoit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mireasă a lui Dumnezeu nenuntită, păzeşte pe cei ce te laudă pe tine, prin care dezlegându-ne de datoria cea veche, după har ne-am arătat fii Tatălui celui ceresc.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-a mai înainte…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Măritul Iraclie făcând vitejie, a luat mare laudă, facându-se cetăţean raiului şi unindu-se cu cinstitele cete ale pătimitorilor, se veseleşte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să lăudăm împreună cu Paulin pe dumnezeiescul Venedim, pe Andrei şi pe Iraclie, pe Dionisie, pe Petru, pe Pavel şi pe Hristina, mucenicii Domnului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Slăvirii mucenici fiind zdrobiţi, şi cu pietre fără de dreptate împroşcaţi, în foc au primit sfârşitul şi s-au învrednicit a locui în Biserica celor întâi născuţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dreaptă credinţă lăudând, să ne închinăm Fiului lui Dumnezeu, Celui Ce a arătat pe înţelepţii purtători de chinuri, ca pe nişte stele strălucind tăria Bisericii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o holdă roditoare ai odrăslit spicul vieţii, care hrăneşte pe credincioşi, şi cu adevărat alungă foametea rătăcirii de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Strigat-a mai înainte închipuind îngroparea ta cea de trei zile, proorocul Iona, în chit rugându-se: Din stricăciune mă izbăveşte Iisuse, Împărate al puterilor.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Luminători străluciţi v-aţi arătat dumnezeieşti mucenici cei opt la număr, şi prin strălucirile minunilor luminaţi toată făptura, neîncetat izgonind noaptea cea adâncă a neputinţelor, şi unui Hristos Dumnezeu rugându-vă, ca să dăruiască nouă mare milă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii lui Avraam oarecând în Babilon, văpaia cuptorului au călcat, cu laude strigând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Râvnind cu credinţă, tinerilor celor trei din Babilon, cu osârdie aţi intrat în foc, fericiţilor, strigând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Nesuferind a vă închina idolilor, aţi răbdat moartea cea pururea pomenită, arătat primind sfârşiturile cele nemuritoare, nevoitorilor ai slavei.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeieştile cuvinte într-armându-te Sfinte Mucenice Pauline, ai ales a muri pururea pomenite, strigând Făcătorului: Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu suflet bărbătesc şi cu cuget viteaz mucenicii au surpat sălbăticia celor fără de lege, strigând cu credinţă: Hristoase, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toţi cu credinţă lăudăm pe Născătoarea de Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu, năstrapa dumnezeieştii mane, sfeşnicul cel de aur şi masa, pe muntele cel sfânt.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Prin dezbrăcarea trupului celui de lut s-au îmbrăcat pătimitorii, cu haină ţesută de harul cel de sus, cu dragoste strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-vă cu stropirea dumnezeiescului sânge, v-aţi vărsat pentru Hristos sângele vostru mucenicilor, neîncetat cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Arătatu-v-aţi fericiţilor struguri preafrumoşi ai viei celei înţelegătoare, vărsându-ne vinul dreptei credinţe, nouă celor ce cu dragoste strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Jertfelnic înţelegător eşti, care primeşti rugăciunile tuturor, şi le duci Fiului tău Preacurată, spre mântuire celor ce cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mântuitorule al tuturor Atotputernice, pe cei ce se ţineau de dreapta credinţă în mijlocul văpăii pogorându-Te i-ai rourat şi i-ai învăţat să cânte: Toate lucrurile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva prin boala…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenicii cei viteji jertfitus-au pe sine cu dragoste veselindu-se; datu-şi-au sângiurile cu osârdie şi au primit bogăţie nerăpită. Şi acum s-au numărat în cetele mucenicilor, prealăudaţii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-v-aţi flori înţelegătoare, care au miros de bună credinţă şi cetăţeni dumnezeieştii cetăţi, limanuri de mântuire celor din vifor, luminători şi apărători adevărului. Pentru aceea după vrednicie vă fericiţi purtătorilor de chinuri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Să cinstim dimpreună cu Petru şi cu Pavel cei înţelepţi, pe Iraclie, pe Paulin şi pe Venedim, împreună cu Andrei şi pe Hristina, cu Dionisie, care tare au mărturisit pe Hristos, şi au pierdut înşelăciunea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pământul a primit sângiurile voastre, care s-au vărsat pentru Făcătorul de bine al tuturor, cei ce sunteţi cu nume mare, iar duhurile voastre le-au primit locaşurile drepţilor. Cu care împreună dănţuind, aduceţi-vă aminte pururea de cei ce vă pomenesc pe voi, mucenicilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Noi credincioşii cu bucurie aducem ţie glasul îngerului, Mireasă dumnezeiască: Bucură-te, ajutătoarea oamenilor, întărirea mucenicilor şi a apostolilor, şi vestirea tuturor proorocilor, Născătoare de Dumnezeu preacurată.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării, blestem înlăuntru a adus. Iar tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta toţi te slăvim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Împodobindu-vă, cu sângele cel mucenicesc, staţi înaintea Domnului Împăratului tuturor, bunilor biruitori mucenici. Pentru aceea cu veselie săvârşim astăzi cinstită pomenirea voastră, rugându-ne ca prin mijlocirea voastră, să aflăm noi dezlegare de greşeli şi mare milă.

 

Un comentariu la „18 mai: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Petru, Dionisie şi Paulin; către Sfântul Mucenic Teodot şi cele şapte fecioare din Ancira

  1. Pingback: SFINŢII ZILEI – IC XC NIKA!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *