17 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei

Troparul Sfântului Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei, glasul al 8-lea:

Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câştigat. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, ca să nu adormim în moarte cu păcate.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce era purtat în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând; în chipul Crucii lovind şi despărţind marea, pe Israel cel fugărit, mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arată întru mine, Părinte Grigorie şi acum luminat lucrarea cea Dumnezeiască a minunilor, scăpându-mă din adâncul greşelilor mele, fericite şi cu strălucirea ta luminează-mă, ca după vrednicie să te laud.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sârguitor şi înţelegător şi înţelept, ai ales mai bine cinstea sufletului, decât desfătările trupului, fericite, culegând cu iubire de osteneală dogmele înţelepciunii, prin care acela se hrăneşte, apropiindu-se de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând şarpele cel cumplit, Sfinte Grigorie, că ai soră curăţia ca pe un ajutor bun, a întărâtat asupra ta pe zavistnici, pe care i-ai ruşinat, părinte, cu îndelungă răbdare, vindecând pe femeia care era cuprinsă de patimi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe pământ străin petrecând, cuvioase, tuturor te-ai arătat cucernic pentru virtute, bun credincios şi iubitor de Dumnezeu, luând har de la Dumnezeu de a face minuni, prin care eşti cunoscut, că ai strălucit în lume ca un soare, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din rădăcină împărătească ai odrăslit, Curată şi ai născut, în chip mai presus de gând şi de cuget, pe Împăratul Hristos, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Întrupat din Curate sângiurile tale în două Firi şi într-un Ipostas.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit din început…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi gândul de furtuna patimilor şi umplându-l de privire întru tot înţeleaptă, te-ai arătat locaş cu bună cuviinţă înţelepciunii şi te-ai îmbogăţit cu harul proorociei, Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vorbind cu Scriptura cea insuflată de Dumnezeu, preafericite şi din multe feluri de vieţuiri înţelepţeşte alegând un chip de virtute, l-ai întărit întru tine, de Dumnezeu Înţelepţite Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscătorul de cele Dumnezeieşti, cu Dumnezeiască tăinuire învăţându-se Taina teologiei, ne-a luminat pe noi a cinsti pe Preasfânta Treime într-o Fiinţă şi într-o Fire, Nezidită şi împreună Veşnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Călăuzit de Dumnezeu, ca unul ce L-ai căutat cu dragoste, ai câştigat Învăţător pe Preacurata şi Născătoarea de Dumnezeu Maria şi pe fiul tunetului, care te-au învăţat Lumina Treimii, pe tine, grăitorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Toiag care ai Odrăslit pe Hristos, Floarea Nestricăciunii şi Cădelniţă de aur, toţi pe tine te ştim, Curată, care porţi în braţele tale Cărbunele Dumnezeieştii Fiinţe, de Dumnezeu Fericită, Fecioară.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile întru pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte, că nu este sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pământului celui bun te-ai asemănat, părinte de Dumnezeu înţelepţite, primind sămânţa Cuvântului, evangheliceşte o înmulţeşti însutit încă şi acum, Sfinte Grigorie, aducând cu învăţăturile tale pe cei ce cu credinţă cântă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca fulgerul strălucind viaţa ta, părinte, a alungat înşelăciunea demonilor; că de lumina virtuţii tale, n-a putut să se atingă întunericul acelora. Pentru aceea mai marele capiştei, de la înşelăciunea cea pierzătoare de suflet, ca o piatră tăvălindu-se, se luminează.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai a vedea Norul Luminii Celei Dumnezeieşti luând Legea cea scrisă de Dumnezeu a teologiei, părinte, ca Moise te-ai învăţat adeverirea. Pentru aceea te-ai arătat dătător de Lege Bisericii lui Hristos, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Abătutu-te-ai de la vorbăria ritorilor şi luminându-te cu harul Cuvântului, părinte, cu adevărat ai luat putere bogată apostolicească asupra demonilor; că mai marele întunericului fuge de raza ta cea strălucitoare, Sfinte Părinte Grigorie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chivotul care avea în el Legea cea scrisă de Dumnezeu, pe tine cea fără prihană te însemna mai înainte de departe, care ai zămislit în pântece nespus pe Cuvântul Cel Începător de viaţă, Care hrăneşte din destul sufletele celor ce strigă: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta, Cel Ce eşti Lumina Neapusă? Şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine ticălosul. Ci, Te rog întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lucrarea cuvintelor tale ai ogorât inimile cele înţelenite şi ai semănat în ele Dumnezeiasca sămânţă, ierarhe şi ai adus Mântuitorului roadă de multe feluri şi mântuire credincioşilor, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stătătorul înaintea lui Dumnezeu, Fedim, fiind aprins cu râvnă, te-a uns pe tine, părinte, nefiind tu de faţă, încrezându-se dreptei credinţe şi vieţii tale celei curate şi nădăjduind în Dumnezeu, Cel Ce pe toate le vede, grăitorule de cele Dumnezeieşti, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile dogmelor tale ai stins focurile cele idoleşti şi cu învăţăturile tale ai întărit pe credincioşi, preaînţelepte, ridicându-te ca Samuel la înălţime cu gândurile şi te-ai făcut tare ca un copac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înţelepţite de Dumnezeu ierarhe, cu rugăciunile tale izbăvit fiind de cele cumplite, rupe zapisul greşelilor mele, părinte. Că, preot fiind, ai luat de la Dumnezeu putere să ierţi greşelile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Înfrumuseţatu-te-ai, Fecioară, cu Frumuseţile cele Curate ale Fecioriei tale şi ruşinea cea urâtă a Evei celei dintâi ai împodobit-o, născând pe Hristos, Care dă îmbrăcămintea nemuririi celor ce te cinstesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Curăţeşte-mă, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcând minune ai uscat locul cel ucigător de frate şi pornirile râului le-ai oprit, înţelepte, înfigându-ţi toiagul care s-a şi făcut copac, cu voia lui Dumnezeu, Sfinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râvna de Dumnezeu te-a mâncat pe tine, Părinte Grigorie. Că nesuferind a vedea cum era ocărât Dumnezeu, ai nimicit pe poporul ce cugeta cele deşarte, cu rugăciunile tale, grăitorule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vrând să te defăimeze pe tine, ticălosul evreu cel cu credinţă rea a fost omorât, iar pe tine te-a slăvit Dumnezeu ca pe o slugă credincioasă, că te-ai arătat împlinitor al poruncilor Lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Venit-a peste tine, Preacurată, Duhul, Care lucrează toate şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a Sălăşluit întru tine şi S-a făcut Trup în chip de negrăit, rămânând Dumnezeu Neschimbat.

Irmosul:

Curăţeşte-mă, Mântuitorule, că multe sunt fărădelegile mele şi Te rog, ridică-mă din adâncul răutăţilor. Că strig către Tine şi Tu mă auzi, Dumnezeul mântuirii mele.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Luând lucrarea multor minuni, cu semne înfricoşătoare pe demoni i-ai îngrozit şi bolile oamenilor ai alungat, Preaînţelepte Grigorie. Şi făcător de minuni eşti numit, din fapte luându-ţi numele.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu bucuros picior, ca într-o grădină verde săltând, au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lauda părinţilor şi a dascălilor, cinstea cea cuvântătoare, luminătorul Bisericii, stâlp nemişcat al dreptei credinţe tu te-ai arătat, Sfinte Grigorie, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu minunile, ai luminat lumea. Pentru aceea, gânditorule de Dumnezeu, adunându-ne, te fericim noi cei ce ne îndulcim de cuvintele tale, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tuturor celor bolnavi ai izvorât vindecări, preaînţelepte. Că s-a revărsat harul din destul în buzele tale cu minunile, din care strigai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine ești cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum s-au umplut toate de Lumină Dumnezeiască prin tine, Preacurată; că tu te-ai arătat Uşa prin care S-a împreunat Dumnezeu cu lumea, luminând pe cei ce strigă cu credinţă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce ne-am îmbogăţit prin tine de Lumina Preasfintei Treimi a Celei de o Fiinţă şi Cinstită, Părinte Grigorie, săvârşind prăznuirea ta acum, cerem să ne luminăm cu harul cel făcător de minuni, strigând Stăpânului: preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă de curând alcătuită primind Strălucirile Dumnezeirii Celei Stăpânitoare, preafericite, ai luminat lumea trimiţând Razele Luminii celor ce cu dreaptă credinţă strigă cântând: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Fiind acoperit de Dumnezeu, preaînţelepte, a fi pricină de dreaptă credinţă celor ce cinstesc pe Dumnezeu, fiind tăinuit în munte, ca un alt Moise dătător de Lege, învăţând strigai, Sfinte Grigorie: pe Făcătorul şi Mântuitorul, preoţi, binecuvântaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-te-ai Locaş Luminii Celei Neapuse, Preacurată, strălucind cu frumuseţile Fecioriei şi ai luminat pe toţi cei ce din suflet te mărturisesc pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu şi strigă: tineri, binecu vântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii,

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

De şapte ori cuptorul tiranul haldeilor l-a ars nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu. Iar văzându-i pe aceştia cu putere mai bună mântuiţi, Făcătorului şi Mântuitorului au strigat: tineri, binecuvântaţi-L, preoţi, lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu lumina vieţuirii celei alese, acum stai înaintea Luminii Celei Mari, fiind încununat cu faceri de minuni lucrate de Dumnezeu, ca un biruitor, cuvioase Părinte Ierarhe Grigorie, făcătorule de minuni, gânditorule de Dumnezeu, luminătorule al Bisericii, podoaba dreptcredincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te ca să se îndrepteze acum, cu rugăciunile tale, preoţia cea împărătească, cea aleasă şi sfinţită, făcătorule de minuni; şi roagă-te ca, cei ce săvârşesc acum cu credinţă pomenirea ta, să se învrednicească a dobândi Împărăţia cea de sus şi Dumnezeiasca veselie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Biruind năpădirile demonilor şi supunând trupul cugetului şi făcându-te arhiereu fără de răutate şi cuvios, îmbrăcat fiind cu îmbrăcămintea dreptăţii, făcătorule de minuni, stai cu îndrăznire lângă Scaunul Împăratului tuturor, întru tot fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai, o, Fecioară, a fi Maică a lui Dumnezeu, născând mai presus de fire pe Bunul Cuvânt cu Trup, pe Care L-a izvorât Tatăl din inima Sa mai înainte de veci ca un Bun. Pe Care acum Îl înţelegem mai presus decât trupurile, măcar că S-a Îmbrăcat în Trup.

Irmosul:

Spăimântatu-s-a de aceasta cerul şi marginile pământului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor în Trup şi pântecele tău s-a făcut mai Desfătat decât cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de Dumnezeu, începătoriile Cetelor îngereşti şi omeneşti te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Nou Moise te-ai făcut prin fapte, primind tablele credinţei pe muntele arătării tainice de Dumnezeu, punând Lege popoarelor dreapta credinţă a Tainei Preasfintei Treimi, Părinte Grigorie. Pentru aceasta toţi credincioşii cinstim pomenirea ta, prin tine cerând mare milă pentru noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Singură şi Preacurată Maică Fecioară, te-ai făcut Cort Dumnezeiesc al Cuvântului, întrecând cu curăţia pe îngeri, dar cu apele tale cele Dumnezeieşti curăţeşte-mă pe mine, care mai mult decât toţi m-am făcut ţărână întinată cu păcatele trupului, Ceea ce eşti Cinstită, dându-mi, Preacurată, mie mare milă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Mieluşeaua Cuvântului cea Neîntinată, Fecioara Maica cea Nestricată, văzând pe Cruce spânzurat pe Cel Care fără de durere a odrăslit dintr-însa, precum se cade unei Maici tânguindu-se, striga: vai mie, Fiul meu, cum pătimeşti de voie, vrând să mântuieşti pe om de patimile cele de necinste?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *