12 mai: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului

Troparul Sfântului Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta ta cea purtătoare…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu haina preoţiei şi cu cuvântul harului fiind înfrumuseţat, ai vieţuit, fericite, şi te-ai arătat doveditor de cele dumnezeieşti, prin învăţăturile tale luminând adunările cele cinstite ale credincioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căruţă ai fost faptelor celor bune, întru care şezând ai mers către Dumnezeu, părăsind frumuseţea lumii, şi mărirea cea stricăcioasă, făcându-te cu înţelepciunea ta tăinuitor ceresc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De către pronia cea dumnezeiască cunoscându-te mai înainte, ca un preot glăsuind de Dumnezeu fiind părinte, ai scăpat de uciderea spurcatului prigonitor, preacuvioase, păzindu-te pe tine Dumnezeu, cu dreapta cea atotţiitoare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ce cântare vrednică îţi va aduce ţie neputinţa noastră? Numai pe cea de bucurie, care ne-a învăţat pe noi Gavriil: Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Maică nenuntită.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi cel ce ştii…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeu prin dumnezeiască cunoştinţă, mai înainte văzând cunoştinţa ta cea întinsă şi bun neamul sufletului tău, de mâinile celor fără de lege a te omorî tu i-ai oprit, şi prin înfrânare prea înţelepţeşte te-ai numărat în ceata feciorelnicilor.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucirea cea înţelegătoare a dumnezeieştii îndumnezeiri, arătat dorind ca să o vezi, fericite, arhieria ta o ai împodobit cu viaţă curată, şi cu învăţături înţelepte, îndreptând turma cu Ortodoxia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Suindu-te în scaunul cel mare, părinte, plinirea Bisericii prea o ai luminat cu cântări de învăţaturi, prealăudate Gherman, preacuvioase, sfinţitorule, şi preacinstite luminătorule al lumii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din tine preacurată, a înflorit Floarea cea neveştejită, toată omenirea bine înmiresmând-o, cu dumnezeiesc mirul firii Sale, Cel împreună fără început cu Tatăl şi cu Duhul, sub ani făcându-Se din tine, Fecioară preanevinovată.

Irmosul:

Însuţi cel ce ştii neputinţa fiinţei omeneşti, şi după milostivire Te-ai închipuit într-însa, încinge-mă cu putere de sus, ca să strig Ţie: Sfântă este Biserica cea însufleţită, a slavei Tale, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte umbrit cu darul…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Zburdările trupului prea cu înţelepciune omorându-le, sfinţite tăinuitorule Gherman, filosofia o ai limpezit cu luminarea minţii, prin povăţuirea cea duhovnicească tăinuit împodobindu-te, lui Hristos strigi: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De preacinstitele închipuirile lui Hristos, cumplitul păgân vrăjmaş te silea pe tine să te lepezi, căci întru nebunie aruncându-se, de învăţăturile tale mărite, arătat a fost mustrat, dar bolind fără tămăduire, nesimţitor a rămas.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mustrarea graiurilor tale văzând cel numit cu nume de fiară, cu minte închipuită de fiară, te-a surpat înţelepte din scaunul cel sfinţit, ci în locul acestuia te-ai îmbogăţit cu sfinţită lucrare cerească, prea fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucurie arătat din cer aducând ţie arhanghelul Gavriil Preacurată, ţi-a vestit zicând: Dumnezeu va ieşi cu trup din tine, Fecioară preacurată, spre mântuirea celor ce cu dragoste te cântă pe tine.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel ce ai luminat…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Până în sfârşit iubind pe Hristos, primitorule de Dumnezeu, iubit ai fost de Dânsul după vrednicie, şi ai primit adâncul darurilor; căci prin învăţăturile tale, înţelepţeşte ai luminat Biserica.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântările cele de Dumnezeu insuflate, cetele credincioşilor şi plinirile cele dumnezeieşti le-ai luminat, Gherman, căci toată întărirea cea cuvioasă a inimii tale, părinte, a luminat pe cei ortodocşi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucurându-te ai arătat pătimirile şi biruinţele mucenicilor, cu laudele şi cu cuvintele cele alcătuite; şi îndată cu închipuirile cele lucrate din vopseli întru una, le-ai împreunat pe amândouă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se veselesc puterile cerului văzându-te pe tine, se bucură cu acelea şi adunările oamenilor; căci prin naşterea ta s-au unit, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu. Drept aceea după vrednicie te slăvim, preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Înconjuratu-ne-a pe noi…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin învăţăturile şi cuvintele tale preaînţelepte, se adapă preoţia cea împărătească, şi poporul cel sfinţit al lui Hristos, cel chemat de Dumnezeu, şi prin dojenirile tale se povăţuiesc către Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce te cântă pe tine preacuvioase, pomeneşte-i înain tea lui Dumnezeu stând acum, plin de frumuseţea cea dumnezeiască şi de podoaba cea nestricăcioasă; şi prin rugăciunile tale povăţuieşte-i către viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pus-ai suire traiului tău înţelepte, din slavă şi din putere, către cerească slavă şi tărie, trecând prin înfrânare mărite, până ce ai vorbit cu Hristos cel dorit, bucurându-te.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acum preacurată, de toată înconjurarea şi de întreitul val, şi de viforul patimilor mântuieşte pe robul tău, şi-1 povăţuieşte către limanul tău; căci tu îmi eşti mie înainte stătătoare şi îndreptare.

Irmosul:

Înconjuratu-ne-a pe noi adâncul cel de desubt, şi nu este mântuitor; socotitu-ne-am ca oile de junghiere, mântuieşte pe poporul Tău, Dumnezeul nostru; că Tu eşti celor neputincioşi tărie şi îndreptare.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel ce Te-ai înălţat…

Minunata însoţire a ierarhilor, să o lăudăm credincioşilor după datorie, împreună cu Gherman, pe dumnezeiescul Epifanie. Că aceştia au ars limbile celor fără de Dumnezeu, şi dogme preaînţelepte au vestit tuturor, celor ce cu dreaptă credinţă întru cântări laudă pururea marea taină a dreptei credinţe.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Pe tine, Născătoare de Dumnezeu…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot izvorul Duhului Sfânt s-a vărsat întru tine părinte, pentru că izvorăşti ca un râu dogmele cele mântuitoare, şi învăţăturile cele de Dumnezeu înfrumuseţate, vrednicule de minuni; pe prealăudatul Dumnezeu slăvindu-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântând cântări cu dreaptă credinţă, ai luminat praznicele cele stăpâneşti, cântând cu versuri, făcându-te îndumnezeit, şi pe toţi sfinţii cu muzichiile tale îi îndemni către faptele cele bune cu înţelepciune, pe cei ce cântă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor cel lăudat şi preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Un început întru o unime netăiat, în trei ipostasuri, cu de Dumnezeu cuvântată limbă strigând, tuturor ai propovăduit: pe Tatăl cel fără început şi pe Unul-Născut Fiul cel împreună fără început şi pe Dumnezeiescul Duh cel de o fiinţă arătat şi de o fire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru tine Născătoare de Dumnezeu preacurată, îmi pun toată nădejdea, şi către tine scap totdeauna. Mântuieşte-mă preanevinovată, şi prin rugăciunile tale mă scapă din gâlceava şi tulburarea cumplitelor patimi, şi de căderile care mă cuprind pe mine.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: În cuptor tinerii lui Israel…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu strălucirea razelor, cu făclia luminii celei întreit strălucitoare, bucurându-te arătătorule de sfinţenie, desfătându-te acum strigi: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învrednicit de multă lumină şi strălucire, părinte, întru locaşurile cele cereşti pomeneşte-ne pe noi care strigăm: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca unul ce cu vedere dumnezeiască ai păzit pe cea după chipul lui Dumnezeu, ai ridicat chipurile sfinţilor, prealăudate, ştiind cum către chipul cel dintâi trece toată cinstea şi slava, strigând: Pe Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin chip nou mai presus de fire Fecioară, zămislind pe Cuvântul, Fiul cel împreună de o fiinţă cu Tatăl, ai rămas fecioară. Pentru aceasta toate lucrurile te cântă pe tine, şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

În cuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoaba dreptei credinţe, mai curat decât aurul au strălucit, grăind: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Chipul naşterii tale…

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

A lega şi a dezlega păcatele primind stăpânire din ceruri, după lege ca un preot, preafericite, prin rugăciunile tale dă iertare celor ce te cântă pe tine părinte, ca toţi să te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Gherman, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflat-ai răsplătirea ostenelilor tale, Gnerman preafericite, fericitul sfârşit cu sfinţită arătare primind, şi viaţa cea veşnică câştigând, neîncetat te desfătezi întru privirea cea dumnezeiască.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu totul pe sineţi te-ai dat către Cuvântul văzătorul a toate, şi frumoasă slujbă preoţească te-ai arătat Atotţiitorului, jertfa primită şi bine-plăcută Domnului aducând lauda ostenelilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încetează cugetarea cea trupească, şi-mi alină tulburarea patimilor, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, cel ce alerg către acoperământul tău, şi temei al mântuirii te am pe tine, şi sunt îmbogăţit cu dumnezeiască ocrotirea şi apărarea ta.

Irmosul:

Chipul naşterii tale celei curate, l-a arătat rugul cel ce ardea nears, şi acum te rugăm, ca să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit asupra noastră, ca să te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, neîncetat.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu sfinţită podoabă îmbrăcându-te, fericite, te-ai arătat apărător Bisericii lui Hristos, şi netemându-te de împăratul cel fără de lege, nu te-ai plecat poruncii lui celei fără de Dumnezeu, ci ai suferit pălmuiri, ocări şi defăimări. Pentru care vrăjmaşul, înfierbântându-se de mânie, în pază te-a pus până la sfârşitul tău. Pentru aceasta strigăm către tine, Gherman, părintele nostru: Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce praznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *