Canon de rugăciune la Praznicul Înnoirilor Sfintei Biserici a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos

 

Imagini pentru biserica sfintei invieri ierusalim

Tropar la Praznicul Înnoirilor Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos, glasul al 4-lea:

Precum ai arătat, Doamne, podoaba Tăriei celei de sus şi celor de jos frumuseţea Sfântului Locaş al Măririi Tale, pe care întăreşte-l în veacul veacului, primeşte şi rugăciunile noastre, ale celor care neîncetat se aduc Ţie într-însul. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Cel Ce eşti Viaţa şi Învierea tuturor.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Cel Ce prin stâlp ai povăţuit de demult pe alesul Tău Israel, prin baia botezului, Hristoase, în Sion ai sădit Biserica ce strigă: să cântăm cântare Dumnezeului nostru.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Astăzi venirea Măririi Tale cea Neapropiată cer a făcut Bi­serica cea întemeiată Ţie pe pământ; în care cu un glas cântăm cântare Dumnezeului nostru.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Nu cu podoabele Legii, Doamne, Biserica se împodobeşte, nici cu întinderea mâinilor celor de robi; ci cu darurile Sfintei Cruci lăudându-se, cântă Ţie: să cântăm cântare Dumnezeului nostru.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără de sămânţă, cu voia Tatălui, din Duhul Cel Dumnezeiesc, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu şi cu Trup ai născut pe Cel din Tată fără de maică şi pentru noi din tine fără de tată.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine, Hristoase…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Sfinţit-ai pe pământ Biserica Ta, Hristoase, cu Duhul, ai uns-o astăzi, cu untdelemnul bucuriei.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Temelie neclintită avându-Te pe Tine, Hristoase, Biserica cu Crucea Ta se încununează ca şi cu o coroană împărătească.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Arătat-ai, Bunule, astăzi Biserica cea făcută de mână, Locaş al Măririi Tale, celei mai presus de cuget.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Singură, pe pământ eşti Solitoare de bunătăţile cele mai presus de fire, Maică a lui Dumnezeu făcându-te; pentru aceasta glăsuim ţie: Bucură-te.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Văzându-Te Înălţat…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Nu cu jertfele celor necuvântătoare, ci cu scump sângele Tău, Cel din coasta Ta cea de viaţă izvorâtoare, se stropeşte Biserica, cu cuviinţă cântând: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Locaşurile Domnului sunt iubite celor ce doresc să vadă lămurit mărirea feţei Lui şi care cu un glas cântă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Închipuind Biserica ungerea cea de demult a poporului tău celui ales, cu mir de mult preţ astăzi se unge, primind în chip nevăzut Dumnezeiescul Dar al Duhului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neştiind de nuntă, ai născut, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceasta, cu neîncetate glasuri, către tine, Stăpână, cu credinţă neîndoită strigăm: Bucură-te.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Tu de demult în Sinai, Cortul cel Nefăcut de mână l-ai arătat lui Moise, văzătorului de Dumnezeu, mai înainte însemnând, Hristoase, Biserica Ta.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Tu, Doamne, pe pământ Cort ai gătit şi cu cetele cereşti, le împreunezi cu cetele oamenilor, cu puterea Ta.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Pe tine, Doamne, Izvor al vieţii Te ştim; Tu, Sfinte, venind, pace bine ai vestit, Hristoase, Bisericii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Tine Armă tare împotriva vrăjmaşilor înainte te punem, pe tine Ancoră şi Nădejde a mântuirii noastre, Dumnezeiască Mireasă, te-am agonisit.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Frumuseţea cinstitei Biserici, Împăratul Hristos a poftit-o şi mamă neamurilor a arătat-o celor ce din robi s-au făcut fii prin Duhul.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Se cutremură cetele vrăjmaşilor demoni de Biserica lui Hristos cea cu chipul Crucii însemnată şi pe care o umbreşte Strălucirea cea Sfinţitoare a Duhului.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Nu pe nisip, ci întru Hristos fiind întemeiată Biserica cea din păgâni, se încununează cu frumuseţe negrăită şi se împodobeşte cu coroană de împărăţie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, minune mai nouă decât toate minunile! Căci Fecioara în pântece a încăput pe Cel Ce cuprinde toate şi L-a zămislit neştiind de bărbat.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca un cer mult luminos s-a arătat Biserica, luminând pe toţi credincioşii, întru care stând, cântă: această casă întăreşte-o, Doamne.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: În cuptorul persienesc tinerii lui…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Dătătoare de rouă s-a arătat văpaia cuptorului oarecând; iar acum duhovnicească ungere cu untdelemn sfinţeşte pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Ca într-un cuptor primitor de Dumnezeu, într-acest cort nou, toţi cei ce suntem din Israelul cel duhovnicesc, rouraţi fiind grăim: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Cei răniţi de dorul cel preadulce şi Dumnezeiesc, veniţi în această cămară de taină, să ne împreunăm cu Mirele Hristos, grăind: Binecuvântat eşti în Biserica Măririi Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea ce eşti Locaş Dumnezeiesc Sfinţit al Celui Preaînalt, Bucură-te; căci prin tine, Născătoare de Dumnezeu, s-a dăruit bucuria celor ce cântă: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Astăzi, cu haină cugetătoare, cusută de sus din Dumnezeiescul Dar, Biserica Ta, Doamne, ca o Mireasă s-a împodobit; şi cheamă spre veselie pe poporul său, cel ce cântă: toate lucrurile Domnului, pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Astăzi al doilea Adam, Hristos, a arătat ca un rai înţelegător acest cort nou, care, în locul lemnului cunoştinţei, poartă arma Crucii, cea de viaţă aducătoare celor ce cântă: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Pe Tine, Fiul Cel din Tatăl Cel fără de început şi pe Preasfântul Duh, o Dumnezeire Desăvârşită fără început, Nedespărţită, de o Fiinţă, Neamestecată, în Trei Ipostasuri cinstindu-Te, cântăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu Singură dintre toate neamurile, Fecioară Preacurată, Maică lui Dumnezeu te-ai arătat. Tu Dumnezeirii te-ai făcut Locaş, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, nearzându-te de focul Luminii Celei Neapropiate. Pentru aceasta, toţi pe tine te binecuvântăm, Marie, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Veniţi cu inimă curată şi cu minte trează să privim frumuseţea Bisericii, ca a unei Fiice Împărăteşti, care Străluceşte mai mult decât aurul şi cu un glas să o mărim.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Bucură-te şi te veseleşte, Mireasa Marelui Împărat, la Frumuseţea Mirelui tău luminat privind şi împreună cu poporul tău cântând: pe Tine, Dătătorule de viaţă, Te mărim.

Stih: Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie.

Ajutorul Tău cel din înălţime, dăruieşte-l Bisericii Tale, Mântuitorule. Că nu a cunoscut alt Dumnezeu Mântuitor, afară de Tine, Cel Ce Ţi-ai pus sufletul pentru dânsa, care întru cunoştinţă Te măreşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de dar, Mireasa Marelui Împărat; căci prin tine din blestemul Evei toţi am scăpat, Preacurată şi viaţă am aflat întru naşterea ta, Fecioară Nenuntită.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Porunca cea cu Taină…

Cortul Mărturiei Dumnezeu l-a arătat şi Dumnezeiescul Moise pe pământ l-a înfipt şi Templu a înnoit Solomon întru jertfe; iar noi către noul Ierusalim, cu credinţă alergând ca David, să dăm Dumnezeiască laudă Celui Ce S-a răstignit pentru noi, cerând iertare de toate cele ce am greşit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *