Canon de rugăciune la Praznicul Înainteprăznuirii Botezului Domnului (1)

Tropar la Praznicul Înainteprăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea:

Găteşte-te Zabuloane, pune-te în rânduială Neftalime. Iordane, râule, opreşte-te şi săltând primeşte pe Stăpânul, Cel Ce vine să Se boteze. Bucură-te Adame, împreună cu strămoaşa; nu vă ascundeţi ca mai înainte în Rai. Că S-a arătat Cel Ce va văzut pe voi goi, ca să vă îmbrace în haina cea dintâi Hristos S-a arătat, vrând să înnoiască toată făptura.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Să cântăm Domnului, Celui Ce a uscat cu Dumnezeiasca Sa Poruncă marea cea neumblată şi cu valuri ai povăţuit a trece pedestru prin ea pe poporul israelitean; căci cu slavă S-a preaslăvit.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Plecăciunea Cea Nespusă a Ziditorului, din Fecioară Strălucind mai înainte, lumea a luminat; şi iarăşi, Hristos Însuşi altă Taină acum săvârşind, vine la Iordan spre uimitoarea înnoire a oamenilor.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Înaintemergătorul, slujind unui lucru înfricoşător la Iordan, se aude acum Glasul Cuvântului, Care, prin Duhul, îmbogăţeşte cu Dumnezeirea pe Adam cel sărăcit; că Hristos vine să-l îmbogăţească prin Duhul, cu darul Botezului.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

La apa Iordanului venind astăzi Domnul, a strigat către Ioan: nu te teme a Mă boteza; că am venit să mântuiesc pe Adam cel întâi zidit.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a de nespurcatul trup cel asemenea cu sufletul al tinerilor celor curaţi, focul cel necontenit hrănit cu multă materie şi s-a îndepărtat; iar văpaia cea pururi vie potolindu-se, tinerii cântare veşnică au cântat: pe Domnul lucrurile toate lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi, întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Pe voi, atunci vă voi cunoaşte vase alese ale Mele, când se va însemna întru voi pecetea darului Meu Strălucind Lumina Cea Întreită la Botez, a zis Hristos Cuvântul celor ce petrec în trândăvirea lenei; că prin Botez dăruiesc cale nouă de mântuire şi viaţă slobodă.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Împotriva rânduielii fireşti este ceea ce se săvârşeşte acum; că acela ce este mai mic este binecuvântat de Cel Ce este mai mare. Pentru aceasta m-am temut a mă atinge cu mâna de capul Tău, a strigat Înaintemergătorul Mântuitorului. Că nu este îngăduit să se apropie iarba de foc. Tu, mai degrabă, mă sfinţeşte pe mine, robul Tău.

 

Glasul al 2-lea. Irmosul: Poruncii tiranului…

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Scuturândsomnul lenei cel sufletesc, să strigăm cu privegherea inimii Celui Ce vine să curăţească sufletele în apă: binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Din destul să fie întru noi fapta sufletului cu înalta cugetare la cele Dumnezeieşti, ca după amândouă părţile arătându-ne luminaţi, să strigăm Celui ce curăţeşte toate: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Sporind talantul cu cuvântul lucrător, întru îndoită lucrare să-l aducem, credincioşii, cu credinţă, ca nişte robi, Stăpânului, Celui Ce vine să Se boteze, spre înnoirea sufletelor.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Poruncii tiranului cuvioşii trei tineri nesupunându-se şi fiind aruncaţi în cuptor, au mărturisit pe Dumnezeu, cântând: binecu­vântaţi pe Domnul toate lucrurile Domnului.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Mărit-ai, Hristoase, pe Născătoarea de Dumne­zeu, care Te-a născut pe Tine; din care Te-ai Îmbrăcat cu Trup pătimitor, asemenea nouă, Ziditorul nostru şi Dezlegătorul greşelilor noastre. Pe Aceasta fericind-o, toate neamurile, pe Tine Te slăvim.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Lepădând toată întinăciunea cea din patimi, înţelepţeşte să primim, cu vrednicie, cunoaş­terea Dumnezeiescului Botez. Că Ziditorul vine să dăruiască curăţire minunată, botezându-Se în râul Iordanului şi să arate tuturor schimbare nouă.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Căutând lui Hristos, Cel Ce S-a smerit de bunăvoie până a lua chip de rob, sub mâna Lui cea tare acum să ne smerim, cu duhul înălţându-ne, ca pe Acesta Ce vine să Se boteze, cu fapte bune să-L cinstim.

 

Irmos: Ceea ce în pântece ai încăput…

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Lepădând întinăciunea cea grea a păcatului, curaţi să ne arătăm Stăpânului, Cel Ce a curăţit pe toţi cu Dumnezeieştile râuri.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

De Hristos, Cel Ce vine să Se boteze în râul Iordanului, veniţi să ne apropiem, curăţindu-ne cu şuvoaiele lacrimilor.

Stih: Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie!

Pe noi, cei ce am prăznuit cu magii şi cu păstorii Naşterea Ta, Mântuitorule, primeşte-ne acum să Te cinstim pe Tine, Cel Ce vii să Te botezi.

Irmosul:

Ceea ce în pântece ai încăput pe Dumnezeu Cel Neîncăput şi Bucurie lumii ai născut, pe tine te lăudăm, Preasfântă Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele păstoreşti…

Dumnezeule Cel Nevăzut, Cuvinte Cel Necuprins, Care Te-ai născut din Tatăl mai presus de fire şi de cuvânt şi mai pe urmă Te-ai născut din Fecioară, neschimbând Ceea ce ai fost, mergi acum în şuvoaiele Iordanului să Te botezi cu Trupul; Cel Ce ai binevoit a mântui, ca un Dumnezeu, neamul omenesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *