Acatistul pentru vindecarea de cancer, către icoana Maicii Domnului „Pantanassa”

Condacul 1 

Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a Toate! Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine, ca să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Icosul 1

Arhanghelul a venit din Cer, ca să-i spună Împărătesei a toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea:

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre

Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit Trup

Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată

Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii

Bucură-te, că în tine s-a ţesut haina de carne a Cuvântului

Bucură-te, slava ridicată dincolo de înţelegerea minţii

Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă

Bucură-te, stea strălucită de har

Bucură-te, izvor care izvorăşti Apa cea Vie

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvântată între femei

Bucură-te, Fecioară neîntinată, care ai născut pe Mântuitorul lumii

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 2

Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: „Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?”. Iar Gavriil cu frică i-a răspuns, strigând unele ca acestea:

Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt

Bucură-te, cea repede auzitoare a celor ce se roagă ţie

Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos

Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău

Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului

Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor

Bucură-te, apărătoarea lumii

Bucură-te, izbăvitoare de griji

Bucură-te, alinătoarea plânsului şi a lacrimilor

Bucură-te, care deschizi porţile mântuirii tuturor

Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte

Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 3

Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară, şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă: Aliluia!

Icosul 3

Icoana ta „Împărăteasă a toate” a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinţă, înmulţind cântările astfel:

Bucură-te, Maică a Luminii Nestinse

Bucură-te, biruinţa celor care rabdă până la sfârşit

Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt în necaz

Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor

Bucură-te, deschizătoare a uşilor Raiului

Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele

Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor

Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc

Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la Cer

Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte

Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi

Bucură-te, văl apărător care adăposteşti copiii Bisericii

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 4

Vrând să dea viaţă lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău, fără să ştii de bărbat, arătându-te pe tine Maică a credincioşilor, învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, o, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi, şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, îţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, o, Împărăteasă a toate:

Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa

Bucură-te, răcoreală care potoleşti fierbinţeala bolii

Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului

Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica

Bucură-te, cea care îţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi

Bucură-te, cea care ne scoţi din cătuşele păcatelor

Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte

Bucură-te, că prin tine mulţime de credincioşi au fost mântuiţi

Bucură-te, înălţime curată, neatinsă de gândul omenesc

Bucură-te, adâncime trăită de lume

Bucură-te, cea care ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament

Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ţie

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 5

Te-ai arătat a fi, o, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea, cădem înaintea ta, Preacurată, şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu, ca să strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 5

Cetele îngerilor, văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om, şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură te-ai numit „Roaba Domnului”, Preacurată, cu grabă slujesc ţie, una binecuvântată, cu cântări ca acestea:

Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti

Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate

Bucură-te, cea care auzi slava şi laudele Cerurilor

Bucură-te, cea care primeşti mulţumirile pământului

Bucură-te, cea care arzi sămânţa putreziciunii din inimile noastre

Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului

Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieţi cu lacrimi de bucurie

Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceaţă cerească

Bucură-te, miros de bună mireasmă, primit de Dumnezeu

Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc

Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor

Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 6

Binevestitorii Cuvântului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la Cer, ca să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi, slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea:

Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase

Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi

Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică

Bucură-te, risipitoarea norilor întunecaţi ai păcatului

Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute

Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti

Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi

Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele

Bucură-te, munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească

Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos

Bucură-te, piatră scumpă a Împărăţiei Cerurilor

Bucură-te, rază a luminii celei veşnice

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 7

Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară, ca primind Preacuratul Tău Trup şi Sfântul Tău Sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către tine: Aliluia!

Icosul 7

Făcătorul a toate ne-a mai descoperit o taină, când împreună cu Apostolii Săi a mâncat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a toate să ne facă părtaşi Sfintelor Daruri, îi aducem cântări ca acestea:

Bucură-te, dătătoare a Pâinii Cereşti

Bucură-te, purtătoarea vieţii celei veşnice

Bucură-te, potir din care ne împărtăşim cu Hristos

Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos

Bucură-te, linguriţă de aur, plină cu Tainele Cereşti

Bucură-te, chivot nepreţuit în care se află Sfintele Daruri

Bucură-te, cea care ne arăţi Sfânta Împărtăşanie

Bucură-te, masă binecuvântată, care ne dai hrana cea sfântă

Bucură-te, cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste

Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii

Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fântâna nemuririi

Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copiii tăi

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 8

Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt, ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut Trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:

Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu

Bucură-te, cea care arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume

Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii

Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam

Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti

Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupeşti

Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc

Bucură-te, cea care biruieşti iadul

Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii

Bucură-te, nădejdea învierii de obşte

Bucură-te, cea care aduci adevărată mântuire ortodocşilor

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 9

Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînţeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 9

Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, o, Împărăteasă a toate şi, prin credinţă, îmbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine:

Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătății pruncilor

Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi

Bucură-te, vindecătoarea copiilor bolnavi

Bucură-te, mama tinerilor în suferinţă

Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii

Bucură-te, întărirea celor stăpâniţi de frica morţii

Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbaţilor

Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru

Bucură-te, cea care îneci durerea pământească în bucuria cerească

Bucură-te, răbdare cerească în faţa furtunilor devastatoare

Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng

Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor, pe aripile rugăciunii

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 10

Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon, şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut Om, pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine, curăţind întreaga fire cugetătoare, eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea

Bucură-te, coroană a celor care îşi păstrează neatinsă fecioria

Bucură-te, început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti

Bucură-te, tezaur al revelaţiei divine

Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi

Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaţilor virtuoşi

Bucură-te, înălţime neatinsă de minţile trufaşe

Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile

Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât Cerurile

Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi serafimii

Bucură-te, cea plină de veselie, căreia Arhanghelul ţi-a spus: „Bucură-te!”

Bucură-te, cea mângâiată, care ai atins cu mâna pe Hristos Cel Înviat

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 11

Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi şi eu nevrednicul, Stăpână şi Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca mirul curat; de aceea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară! Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ţi aducem cântări ca acestea:

Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii

Bucură-te, lăcaş al firii dumnezeieşti

Bucură-te, lumina din care se ţese haina sfinţilor

Bucură-te, torţă care înlături întunericul demonilor

Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute

Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase

Bucură-te, mâna cea dreaptă, care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor

Bucură-te, rază de lumină, care călăuzeşti spre Împărăţie sufletele celor mântuiţi

Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiţi

Bucură-te, luminătoarea conştiinţelor nepocăite

Bucură-te, îmblânzirea Judecăţii lui Dumnezeu

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 12

Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevărată – şi aflând astfel mântuirea, Îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 12

Înălţăm imnuri Naşterii sfinte, aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie, ca să auzi de la toţi spuneri ca acestea:

Bucură-te, cântec cântat de înălţimi

Bucură-te, psalm răsunând jos

Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu

Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta

Bucură-te, cea care porţi în tine pe Cel Care a făcut veacurile

Bucură-te, tron al Celui Care ţine universul în mâinile Sale

Bucură-te, taină neînţeleasă a vârstelor şi a timpurilor

Bucură-te, nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor

Bucură-te, adevărată bucurie a preoţilor cucernici

Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici şi din chilii

Bucură-te, vas al milei, ales de Dumnezeu

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 13

O, Maică, Împărăteasă a toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii, primeşte această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie, pe noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (acest Condac se repetă de trei ori)

Apoi se citesc Icosul 1 și Condacul 1:

Icosul 1

Arhanghelul a venit din Cer, ca să-i spună Împărătesei a toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea:

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre

Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit Trup

Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată

Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii

Bucură-te, că în tine s-a ţesut haina de carne a Cuvântului

Bucură-te, slava ridicată dincolo de înţelegerea minţii

Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă

Bucură-te, stea strălucită de har

Bucură-te, izvor care izvorăşti Apa cea Vie

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvântată între femei

Bucură-te, Fecioară neîntinată, care ai născut pe Mântuitorul lumii

Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Condacul 1 

Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a Toate! Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine, ca să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre, cu harul tău!

Tropar (Glas 4)

Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie și preacinstită icoana ta „Împărăteasă a toate”, mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer mila ta; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta, care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domnului

Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a toate, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul sufletului meu. Ci, ca ceea ce eşti milostivă, Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu, şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă, şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine, ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere, înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad cu credinţă înaintea sfintei tale icoane. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul de pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc, în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici, unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului Doctor Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *