9 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Severian

Sfântul  Mucenic Severian

Troparul Sfântului Mucenic Severian, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Severian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stăpânea dogma necredinţei de a jertfi idolilor celor fără de suflet şi surzi; dar aceasta a fost biruită de luptele mucenicilor cele tari şi vitejeşti.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înverşunat fiind Lisie împotriva lui Hristos, cu cruzime chinuia pe cei ce-L cinsteau ca pe un Dumnezeu; iar de vitejia ta, fericite, s-a ruşinat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înspăimântat-ai, fericite, pe cel fărădelege, mergând cu vitejie la privelişte şi cu îndrăzneală ai înfruntat slăbiciunea, înşelăciunea şi neputinţa zeilor lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Numai tu ai încăput în pântecele tău, Fecioară, pe Cel Neîncăput în ceruri; Care S-a sălăşluit întru tine, cu cuviinţă Dumnezeiască şi a luat firea omenească.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără de milă fiind bătut cu bice pentru Hristos, înţelepte, te bucurai, căci aveai încredinţată răsplătirea durerilor tale.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind bătut cu vine, prin deasa schimbare a chinuitorilor, mărite, nu simţeai, ca şi cum ai fi purtat trup străin.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Aflat-ai răsplătire de la Hristos, înţelepte, cununa dreptăţii şi bucuria cea fără sfârşit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu totul este Frumoasă şi fără de prihană cea de aproape a mea, a zis Solomon în cântări, văzându-te mai înainte, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Socotind tiranul că va înmuia tăria ta, mucenice şi te va birui cu momeli, în zadar s-a ostenit.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu nu simţi, nebunule, puterea lui Hristos, Care mă întăreşte în dureri şi în chinuri, strigai tiranului, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De nu mi-ar fi dat putere de sus, tirane, striga Sfântul Severian, cum ar putea suferi trupul meu tăierile cu săbii?

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, dă-mi mie ajutor prin rugăciunile tale să mă izbăvesc de vrămaşi, ca să te măresc pe tine, Nădejdea mea.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm Ţie…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe lemn drept te-ai spânzurat, pururea pomenite şi trupul ţi-a fost sfâşiat cu unghii de fier, pentru Stăpânitorul tuturor.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfâşiat fiind, strigai: Hristoase al Meu, întăreşte-mă, ca să-mi săvârşesc această cale a muceniciei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dacă te-a văzut tiranul că suferi chinurile neînduplecat, mărite şi-a ieşit din minţi ticălosul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nădejdea şi Părtinitoarea şi Acoperământul meu, Născătoare de Dumnezeu, prin rugăciunile tale izbăveşte-mă de smintelile şarpelui.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În temniţă te-a închis cumplitul şi cu foame te silea să te lepezi de Domnul, pe Care din tinereţe L-ai iubit, Preafericite Mucenice Severian.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La temniţă fiind dus tu, înţelepte, pe toţi cei ce te vedeau i-ai sfătuit, învăţându-i de faţă, să nu se depărteze de Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cumplitul şi nebunul tiran a poruncit să fii spintecat cu sabie, pentru că nu voiai să jertfeşti idolilor. Iar tu nu ai băgat în seamă înfricoşările lui.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu haină de lumină îmbracă-mă, Preacurată, pe mine, ticălosul, cel ce mi-am întinat veşmântul sufletului şi mă ocroteşte în vremea judecăţii, ca să te preamăresc în veci.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai întemeiat pământul…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu pietre mari a sfărâmat gura păgânul, căci de faţă în mijlocul celor fărădelege lăudai pe Hristos. A Cărui mărire dobândind, acum dănţuieşti luminat.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind spânzurat de zid, purtătorule de nevoinţe, din multa nebunie a judecătorului şi fiind încărcat cu greutatea pietrelor, nu te-ai lepădat de Hristos, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

O, cât a fost de tare împotrivirea ta, fericite! O, cât a fost de fierbinte dragostea ta către Ziditorul! Pentru aceea, ai fost împodobit cu cununa cea nestricăcioasă, ca un bun nevoitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu-mi eşti Lumină, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, tu mi eşti Bucuria şi Acoperământul şi Limanul meu, Binecuvântată; şi pe tine te măresc, ca pe Singura care ai născut pe Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Ceresc…

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând chinurile până la sfârşit, ostaşule al Domnului, te-ai mutat, bucurându-te, către Împărăţia cea de sus, preafericite.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te-ai ruşinat, mucenice pătimitorule, răbdând multe feluri de chinuri pentru Hristos. Pentru aceea, eşti mărit împreună cu Dânsul în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Purtând cunună, dănţuieşti acum împreună cu pătimitorii împrejurul împăratului. Ci, adu-ţi aminte şi de cei ce cu credinţă săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Maică a lui Dumnezeu, Apărătoarea creştinilor, scoate-ne pe noi din toată nevoia, ca să te lăudăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă Oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trup mărindu-te pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De mâinile celor ce au dorit de tine, fericite, împodobindu-ţi trupul, l-au îngropat ca pe un sfânt; şi acum izvorăşti râuri de tămăduiri spre mărirea lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Severian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, minune! Cum a înviat sluga cea moartă şi mergând, a întâmpinat trupul tău, când era dus către mormânt, mucenice preaalesule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Câştigând Împărăţia cea Veşnică, fericite şi stând înaintea Stăpânului Hristos, roagă-te fierbinte pentru cei ce te măresc pe tine cu credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Se uimeau căpeteniile Cetelor îngereşti, văzând că porţi Întrupat pe Făcătorul veacurilor şi pe tine te măreau.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Fiindu-ţi sufletul întrarmat cu bărbăţie, cugetătorule de Dumnezeu, te-ai dat pe tine la multe feluri de chinuri, fiind aprins de dragostea Stăpânului, preafericite. Pentru aceea, ai înfruntat nebunia tiranilor şi ai primit de la Dumnezeu cununa biruinţei, prealăudate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *