7 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei

Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei

Troparul Sfântului Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1. Irmos: Să cântăm popoarelor…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mie, celui ce sunt plin de greşeli şi de cumplite păcate, Hristoase fii Îndurător; străluceşte-mi lumina îndurării şi prin rugăciunile ierarhului Tău, goneşte întunericul orbirii mele.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tot pământul înfrânării cu dure­rile şi cu sudorile tale l-ai lucrat, înţelepte şi semănând grâul Duhului în inimă, ai adus spicul lipsei de patimi, Sfinte Fericite Gheorghe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luând Crucea ta pe umeri şi lepădând frumuseţile cele pământeşti ale celui întunecat al lumii, ai urmat lui Hristos şi ai câştigat vistieria Împărăţiei Celei Nematerialnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca o Armă şi Liman Tare şi Zid şi Tărie şi Temelie Dumnezeiască şi Pod şi Acoperământ având ocrotirea ta, Mireasă a lui Dumnezeu, de toate primejdiile ne izbăvim. 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt ca Domnul…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te la înălţimea virtuţilor şi cu vrednicie privind adân­curile Duhului, fericite şi făcându-te primitor arătării, te-ai sălăşluit împreună cu Cetele îngereşti, preacuvioase.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sărăcind cu duhul, te-ai îmbogăţit, înţelepte, cu Împărăţia Cea Nematerialnică, în care cu credinţă, ai gătit turmei tale vistieriile cele veşnice. Pentru aceasta te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu obiceiurile şi cu isprăvile tale ai urmat, cuvioase, curăţenia şi blândeţea sufletului lui Iacov şi te-ai arătat cu curăţia duhului minte israelitenească, văzând pe Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fără de tată ai născut pe Cel fără de mamă mai înainte de tine şi ca un Prunc ai alăptat pe Cel Ce hrăneşte toate. Pe Care roagă-L să mântuiască pe cei ce cu credinţă te laudă, Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat Curată.

Irmosul:

Nu este sfânt ca Domnul şi nu este drept ca Dumnezeul nostru, pe Care-L laudă toată făptura. Nu este drept afară de Tine, Doamne. 

Cântarea a 4-a. Irmos: Cuvinte din Munte Umbros…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai mântuit corabia cea sufletească, repezindu-te de la valurile cele materialnice ale patimilor către limanul şi liniştea înfrânării, preacuvioase părinte.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând cuget cu chip îngeresc, ai auzit cântarea cea întreită a îngerilor, aflându-te întru răpirea cugetului tău, încă în viaţă fiind, prealăudate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tu într-armându-te cu praştia cea de gând, ca pe alt Goliat ai surpat, ierarhe, pe căpetenia întune­ricului cea trufaşă, cu credinţa ta cea davidicească şi Dumneze­iască.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nădejdea şi Folositoarea lumii, Născătoare de Dumnezeu, roagă pe Cel Ce S-a Întrupat din tine, pentru toţi robii tăi, ca pe tine câştigându-te Sfântă Curăţire, să ne izbăvim de păcate. 

Cântarea a 5-a. Irmos: Din noaptea necunoştinţei…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un stâlp al curăţiei şi ca pe un purtător de chei al întregii înţelepciuni toţi ştiindu-te pe tine, pururea pomenite, Sfinte Părinte Gheorghe, prin rugăciunile tale dăruieşte-ne nouă să câştigăm milă.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin pronia cea de Dumnezeu văzătoare te-ai îmbrăcat cu vrednicia preoţiei, chemându-te pe tine la aceasta ca pe un curat, Fecioara cea Preacurată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îndurarea milostivirii având sădită înăuntru şi pururea împreună vieţuitoare, te-ai arătat săracilor lucrătoare de hrană îndestulată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Stăpânul cerului zămislind în pântece, Preacurată, te-ai arătat mai presus decât cerurile şi decât toate făpturile.

 

Cântarea a 6-a.Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locaş curat făcându-te pe tine Sfântului Duh, ai gonit prin rugăciunile tale legiunile duhurilor celor viclene, Sfinte Fericite Gheorghe.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pârâu al alinării şi izvor al blândeţii care ne adapă din şuvoiul bucuriei, te-ai arătat, preacuvioase părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorându-ţi desfătările cele trupeşti, ai înviat cu duhul. Ridică-mă, mărite şi pe mine, cel ce sunt căzut prin patimi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel Ce a Strălucit din Tatăl fără de ani, L-ai zămislit în pântece sub ani, pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de cuvânt, pururea Fecioară.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie, Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 CONDAC, glasul al 2-lea.

Podobie: Cele de sus căutând…

Dumnezeieşte într-armându-te cu curăţenia cea sufletească şi neîncetată rugăciune ţinând în mâini ca pe o suliţă, vitejeşte ai biruit cetele demonilor, Sfinte Părinte Gheorghe; cu osârdie roagă-te lui Hristos pentru noi toţi. 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în văpaia cuptorului…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Lumina Dumnezeiescului Duh ai cunoscut mutarea ta către cele mai bune şi acum dănţuieşti în Locaşurile cuvioşilor.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce te-ai arătat ca o stea cu viaţa şi cu Raza Cea Luminoasă, steaua cu cuget luminat a vestit mai înainte mutarea ta, prea­cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Îmbrăcându-te după vrednicie, ai intrat în Cămara Împărăţiei celei de sus, cuvioase şi întâmpinându-te Mirele, ai şezut la Masa Dulceţii Celei Nematerialnice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Puterile cele cereşti, după vrednicie, ca pe o Maică a Vieţii tuturor te înconjoară şi te laudă pe tine, Stăpână, ca pe Ocrotitoa­re a sufletelor noastre. 

Cântarea a 8-a. Irmos: Tinerii cei grăitori…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avându-ţi inima ta ocârmuită de Dumnezeu, goneşte viforul cel întunecat al patimilor mele şi la limanul liniştei tale mă adăposteşte.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind sădit pe lângă izvoarele cele Dumnezeieşti ale apelor dragostei, ai crescut pomul vieţii şi la vreme ai făcut roadele dreptei credinţe.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe SfântulDuh, Domnul.

Ca un tămăduitor al neputinţelor celor netămăduite şi ca un izgonitor al duhurilor celor necurate, tămăduieşte şi boala păcatului meu, Sfinte, Fericite Gheorghe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine va grăi Dumnezeiască naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Marie? Că toată firea celor născuţi de pe pământ şi a îngerilor se spăimântă şi te fericesc pe tine.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând cu văpaia cea de foc şi rătăcirea, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Naşterea pururea Fecioarei…

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu izvoarele lacrimilor tale ai lucrat fără greş Raiul nepătimirii, preacuvioase şi aduci mult rod îndestulat, hrănind cu virtuţile turma cea Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai adus lui Dumnezeu jertfă curată şi săvârşind călătoria credinţei, preacuvioase, ai primit acum cununa dreptăţii din mâna lui Hristos, Dătătorul tău de nevoinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Astăzi saltă şi dănţuieşte mulţimea credincioşilor, cetele călugărilor, adunarea preoţilor, că toţi pe tine te-au aflat chip al mântuirii şi închipuire îndreptă­rilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel născut din tine, Care este Dumnnezeu şi Ziditor al veacurilor, nu înceta Preacurată Pruncă, a-L ruga cu îndrăznire să mântuiască sufletele celor ce te laudă pe tine.

Irmosul:

Naşterea pururea Fecioarei, care s-a arătat mai înainte dătătorului de Lege în Munte prin foc şi prin rug, spre mântuirea noastră a credincioşilor, cu cântări neîncetat o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şiCuvântul…

Prin înălţimea smereniei făcându-te arătat luminos, viteaz şi milostiv, până la sfârşit ai surpat îndrăzneala vrăjmaşului şi cu darurile cele îndestulate pe cei flămânzi ai îndestulat, prea­cuvioase părinte. Pentru aceasta după moarte ai moştenit Hrana Cea Neîmbătrânitoare, bucurându-te în veci, Sfinte Ierarhe, Fericite Gheorghe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şiCuvântul…

Pe tine Fecioară, ca pe Ceea ce numai tu între femei ai născut mai presus de fire pe Dumnezeu cu Trup, toate neamurile omeneşti te fericim; căci Focul Dumnezeirii S-a Sălăşluit în tine şi ca pe un Prunc cu lapte ai hrănit pe Făcătorul şi Domnul. Pentru aceasta neamul îngeresc şi omenesc după vrednicie slăvim Preasfântă naşterea ta şi cu un glas strigăm către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă iertare de greşeli, căci pe tine te avem Nădejde noi robii tăi.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şiCuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcrimând şi cu amar a strigat: lumea se bucură luând izbăvire, iar lăuntrul meu arde văzând Răstignirea, pe care o rabzi pentru milostivirea milei. Către care să strigăm cu credinţă: milostiveşte-te, Fecioară şi dăruieşte iertare de greşeli, celor ce se închină Patimilor Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *