4 iulie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Andrei Ierusalimiteanul, Arhiepiscopul Cretei

Troparul Sfântului Ierarh Andrei Ierusalimiteanul, Arhiepiscopul Cretei, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curaţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Ierarhe Andrei, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Irmosul:

Pe cal şi pe călăreţ i-a înecat în Marea Roşie Hristos, Cel Ce a sfărâmat războaiele cu braţ înalt şi a mântuit pe Israel, care cânta cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scuturând somnul de la genele tale, te-ai gătit pe tine însuţi locaş luminat prin virtute, descoperitorule de cele dumnezeieşti. Pentru aceasta, te-ai şi arătat dumnezeiesc locaş Stăpânului.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind învăţat de dumnezeiescul dar al Preasfântului Duh, împlinindu-ţi canonul tău, ai luminat Biserica lui Hristos, lăudând-o cu vers bine întocmit, dumnezeiescule Andrei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte plecându-te legii celei scrise de Dumnezeu, patimile trupului le-ai omorât şi hăstreşte, prin dragostea ta cea tare, ai cântat cântări dumnezeieşti, Preînţelepte Andrei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiul tău şi Dumnezeu este cu adevărat Dorire şi Dulceaţă şi Plinirea bunătăţilor, Preacurată. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe cei ce cu credinţă aleargă acum către tine.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Cel Ce ai înfipt pe nimic pământul cu porunca Ta şi ai ridicat neţinut pe cel îngreuiat pe piatra cea neclintită a poruncilor Tale, Hristoase, întăreşte Biserica Ta, Unule Bun şi Iubitor de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptând prin virtute viaţa ta, cuvioase şi unindu-te cu Dumnezeu, prin dumnezeiasca dragoste, te-ai arătat organ cuvântător, luminând toată lumea cu versuri de cântare, ai făcut cunoscută dumnezeiasca bogăţie.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întrarmându-te cu puterile tale cele sufleteşti, cuvioase şi trupul înfrânându-ţi prin nevoinţă, te-ai făcut stea cu totul luminoasă, veselind Biserica cu dreptcredincioasele tale învăţături şi cu cântări duhovniceşti.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai ajuns a fi plin de înţelepciunea cea cerească, căci, lărgindu-ţi sufletul, cuvioase, ai primit toată strălucirea cea purtătoare de lumină a Strălucirii Celei în Trei Sori, ca un slujitor preasfinţit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te rog, Maica lui Dumnezeu Preacurată, să mă mântuiesc acum de robia patimilor şi să mi se şteargă toate semnele cele din zdruncinarea păcatului, ca Una care în chip minunat ai născut pe Cel Ce ridică păcatul lumii.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Dumnezeiască deşertarea Ta cunoscând-o Avacum, prin mai înainte vedere, Hristoase, cu frică a grăit către Tine: ai venit spre mântuirea poporului Tău, ca să mântuieşti pe unşii Tăi.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul tău fiind împodobit cu viaţa, s-a arătat îndreptător teologiei celei adevărate, cu totul lămurit descoperind slava Prealăudatei Treimi, Dumnezeiescule Părinte Andrei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând că fapta este înălţarea privirii, înţelepte şi lăsându-te purtat cu privirea, te-ai învrednicit de pecetea vieţuirii, Sfinte Părinte Andrei, grăitorule de cele dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ierarh dumnezeiesc, preafericite, luptându-te păstoreşte, ai alungat de la biserică năvălirile leilor, Sfintei Andrei, purtătorule al numelui bărbăţiei.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând pe Născătoarea de Dumnezeu pricină de mari laude, ai arătat sârguinţă întocmai, cinstind cu multe feluri de laude pe cea mai presus decât toate laudele, Înţelepte Andrei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fără de împreunare, ai zămislit în pântece fără stricăciune şi ai născut fără dureri. Şi născând pe Dumnezeu cu trup, ai rămas şi după naştere Fecioară.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

La Tine alerg, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină şi Ţie mă rog: luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce ne lăudăm acum cu învăţăturile tale şi vădit ne îndulcim cu cântările cele de Dumnezeu insuflate, cinstim pomenirea ta, Sfinte Andrei, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu raza Dumnezeiescului Duh, preasfinţite, ai lăudat cetele sfinţilor, cu care împreună acum te veseleşti, Sfinte Andrei, Preafericite.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum nu vezi cele dumnezeieşti prin simţurile cele pieritoare ale trupului, nici prin năluciri, ci cu mintea prin lucrările sufletului cu Dumnezeu unindu-te, preaînţelepte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu lacrimi cad înaintea ta, rugându-te cu tărie să mă izbăvesc acum de păcatele mele; şi prin tine, Preacurată, să mă învrednicesc de bucuria cea veşnică.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Marea patimilor cea sălbăticită cu viforul cel stricător de suflet, potoleşte-o, Stăpâne Hristoase şi din stricăciune mă scoate, ca un Milostiv.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ritoriceşte grăind cu gură luminată, ai înfruntat pe cei fără de Dumnezeu, căci ai arătat adevărul închinării la cinstitele icoane, învăţătorule de cele sfinte.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţenie ai împodobit viaţa ta, mărite părinte, căci ai stins tulburarea patimilor şi ai ajuns la viaţa nepătimirii.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De frumuseţile cuvintelor şi ale dogmelor tale toţi credincioşii îndulcindu-se, cu dreaptă credinţă se veselesc, risipind hulele ereticilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a strălucit din Tatăl firă de început, S-a unit în chip desăvârşit cu mine prin întruparea care s-a făcut din tine, Mireasă a lui Dumnezeu, Preacurată.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Trâmbiţând luminat dumnezeieştile cântări, cele cu dulceaţă, te-ai arătat luminător prealuminat lumii, cu Lumina Treimii strălucind, Cuvioase Andrei. Pentru aceasta, toţi grăim către tine: nu înceta să te rogi pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Domnul părinţilor cel preaînălţat a stins văpaia şi a rourat pe tinerii care cântau cu un glas: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pentru ca să vezi întru Duhul lumina sfinţilor, cuvioase, ţi-ai luminat viaţa cu strălucirea faptelor, cântând: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcat cu trup, ai râvnit după cetele celor fără de trup, cuvioase, între care, veselindu-te, într-un glas cu dânşii cânţi: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum se veseleşte Ierusalimul, căci te-a trimis în lume luminător cu multă lumină, pe tine, fericite, care cânţi: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel mai dinainte fără de trup, din pântecele tău cel sfânt, Preacurată, S-a Întrupat pentru milostivirea cea nemăsurată. Aceluia toţi cântăm: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Făcătorului a toate, tinerii în cuptor, dans a toată lumea împreunând, cântau: toate lucrurile pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţii vecii.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuind, luminat ai săltat înaintea chivotului celui nou al Bisericii, cântând: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cântarea cea nouă în biserica cuvioşilor cântai, părinte, către Atotţiitorul grăind: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dumnezeiască cuviinţă rânduind faptele bunătăţii, Preafericite Andrei, ai lăudat nevoinţele tuturor sfinţilor, celor ce mai înainte s-au minunat şi s-au săvârşit întru Hristos în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Veniţi cu cântări dumnezeieşti să lăudăm pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Preacurata Fecioară, zicând: Bucură-te, Fecioară Binecuvântată, prin care s-a făcut bucurie firii omeneşti.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Isaia, dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece şi a născut Fiu pe Emanuel, pe Dumnezeu şi Omul; Răsăritul este numele Lui, pe Care slăvindu-L, pe Fecioara o fericim.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vestirea cuvintelor tale şi frumuseţea şi curăţia dogmelor s-au răspândit peste tot pământul, Sfinte Andrei, Fericite. Pentru aceasta, cu diadema bunei cuviinţe te-a încununat Hristos, Împăratul tuturor.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndulcindu-te întru unirea cea dumnezeiască, de strălucirea cea cu trei lumini, Sfinte Andrei, tăinuitorule al lucrurilor celor peste fire, păzeşte de primejdii acum, prin rugăciunile tale, pe cei ce cu dragoste şi cu sfinţenie săvârşesc sfinţită pomenirea ta.

Stih: Sfinte Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum te veseleşti în ceruri cu cetele celor fără de trup, ca unul care neabătut ai petrecut viaţa lor pe pământ; căci te-ai arătat propovăduitor preaales credinţei celei adevărate, grăitorule de cele dumnezeieşti, vrednicule de laudă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Încetat-ai pornirea cea neoprită a morţii, care înghiţea toate, ca Una care, cu adevărat, mai presus de cuget ai născut cu trup Viaţa Cea veşnică, din Care, muşcând iadul cu gust amar, s-a surpat, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Luminându-ţi inima cu dumnezeiasca lumină ai grăit, fericite, lămurit cuvintele dogmelor şi ai luminat lumea. Şi făcându-te organ dumnezeiesc al Duhului, cu preadulce glăsuire îndulceşti totdeauna inimile tuturor, lăudând Treimea, cetele sfinţilor şi pe Fecioara cea Preacurată, Sfinte Andrei, Prealăudate. Iar acum, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară cu totul fără prihană, care pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă L-ai născut, împreună cu cei fără de trupuri pe Acela neîncetat roagă-L să ne dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii mai înainte de sfârşit, celor ce cu credinţă şi cu dragoste te cântăm pe tine după datorie, Singura întru tot Lăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Stând lângă Crucea Ta, Ceea ce Te-a născut mai presus de fire, Hristoase şi neputând suferi să Te vadă pătimind fără dreptate, se tânguia plângând şi striga Ţie: Cum pătimeşti, Cel Ce eşti din fire fără patimă, Dulcele meu Fiu? Laud bunătatea Ta cea desăvârşită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *