30 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (2)

Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, glasul al 4-lea:

Ca cel decât Apostolii mai întâi chemat şi verhovnicului frate adevărat, Stăpânului tuturor Andrei, roagă-te pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă.

 Troparul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, glasul 1:

Fiu al Galileei şi frate al lui Petru, dintre pescari în soborul Apostolilor întâi ai fost chemat, Andrei cel minunat, iar de la mormântul tau din Patra chemi popoarele la Dumnezeu şi atunci ne-ai umplut de bucurie când în România iarăşi ai venit, unde pe Hristos Domnul L-ai propovăduit.

 Cântarea 1, glasul 1

Irmos: Lui Dumnezeu, Celui Ce…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu trestia Evangheliei din adâncul rătăcirii scoţând, Sfinte Andrei Prealăudate, tu ai prins popoare precum ţi-a făgăduit Hristos, Cel Ce te-a învăţat a prinde pe oameni ca pe nişte peşti.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce este stâlp al credinţei, scaunul învăţăturilor celor adevărate ale lui Hristos, Sfântul Andrei cel de Dumnezeu insuflat, toate marginile pământului astăzi le cheamă, să facă prăznuirea de fiecare an. Deci să ne adunăm toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe chitul mării cu mrejele cercându-l, cel ce ai fost cu meşteşugul pescar, în năvodul Duhului, neamurile şi popoarele le-ai pescuit cu Duhul şi adâncul cel de sus, mult minunate, lămurit l-ai descoperit nouă.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti cetăţean de taină, însuşi văzătorule şi ritor al cunoştinţei lui Hristos celei negrăite, care ai luat de sus Duhul Sfânt, Cel Ce grăieşte în limbi şi şade pe foc împărţind darurile, roagă-L să ne mântuiască pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Unimii Celei mai presus de fire, Treimei Celei fără de început, cu credinţă mă închin neîmpărţind Dumnezeirea. Că este Un Chip Singură prin Sine, Nedespărţită; şi O Împreunez în Fiinţa Persoanelor şi în Feţe cu credinţă O despart.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prunc S-a făcut din Fecioară Dumnezeu şi a înnoit pe cei stricaţi din Adam şi a stricat zidul cel din mijloc şi peretele vrăjmăşiei cu trupul Său, blestemul strămoaşei l-a binecuvântat, din Preacurata Maică ieşind.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă. Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a preaslăvit. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Să întărească inima mea…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Celui Ce a chemat cu cuvântul „vino după Mine”, lui Hristos îndată şi a urmat cu Apostolii Andrei şi Chefa, pe tatăl lor lăsând şi luntrea şi mrejele, ca nişte apărători ai credinţei.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Capiştile prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstite, ai sfinţit într-însele pe fiii botezului, pe care harul i-a înnoit prin apă cu Duhul.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărgăritarul cel de mult preţ, cel ascuns în ţarina inimii tale, în taină lumii l-ai pus înainte, Apostole, pe care cu credinţă păgânii aflându-l, comoară l-au făcut.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o vistierie Evanghelia în mâini luând mult lăudate, tot pământul ai îmbogăţit de Dumnezeiasca învăţătură. Pentru aceasta şi pomenirea ta cinsteşte, împreună cu luptele tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

O Treime, o Putere cu dreaptă credinţă toţi să lăudăm; pe Dumnezeu, Cel fără de început, Cel Nezidit, Cel de o Fiinţă, Cel de un Scaun, Cel înTrei Ipostasuri, Întreit Luminător, pe Acesta să-L preamărim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiecare maică după ce naşte prunc, nu poate să mai fie fecioară. Iar tu, după ce ai născut pe Hristos, Maică Fecioară ai rămas, cu lapte hrănind pe Viaţa noastră şi Curată rămânând.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat mai presus de fire, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti Doamne. 

Cântarea a 4-a

Irmos: Cu Duhul văzând mai înainte…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mrejele tale lepădând şi luând Crucea, pe cale ai urmat lui Hristos, Celui Ce te-a chemat şi mreaja Duhului întinzând, în loc de peşti pe oameni ai vânat. Slavă Duhului Celui Ce ţi S-a dat ţie.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văpaia Duhului pe limbă luând, te-ai făcut, Apostole, bărbat de Dumnezeu primitor, frumuseţile celor cereşti înconjurând şi podoabele cele înţelegătoare dintr-însele cunos­când şi nouă descoperindu-le pe acelea.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pustia cea însetată ai adăpat-o, înţelepte, cu Dumnezeieştile tale cuvinte şi ai arătat-o foarte mult roditoare, fiii Bisericii rodind sămânţa propovăduirii. Slavă Duhului Celui Ce ţi S-a dat ţie.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumuseţea Ta Cea Negrăită, Sfântul Andrei mai înainte văzând-o, Iisuse, pe fratele său luminat l-a chemat: Sfinte Petre, cel ce eşti de un sânge cu mine, aflat-am pe Mesia Cel Propovăduit în Lege şi în Prooroci. Vino să ne alipim cu adevărat de Viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Treimea întru Unime să o lăudăm credincioşii, întru o Dumnezeire, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Cel Dumnezeiesc, o Fiinţă şi o Fire, în Chip Nedespărţit, Neosebit, Neîmpărţit. Că Unul este Dumnezeu în Treimea Feţelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Unul din Treime Negrăit în pântece zămislindu-L, L-ai născut fără stricăciune ca pe un Fiu. Şi Treimea adăogire nicicum n-a avut şi Curăţia precum a fost şi mai înainte de naştere Întreagă a rămas, Maică a lui Dumnezeu.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Tu Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbra deasă. Venit-ai Întrupându-Te din cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu, Slavă Puterii Tale, Doamne! 

Cântarea a 5-a

Irmos: Lumina Ta cea Neapusă, Hristoase…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind de Cruce, ucenice al lui Hristos, ai dobândit cu Crucea ta Nestricată Împărăţie. La care pe toţi tăinuitorii lui Dumnezeu trăgându-i cu Crucea, moştenire ne-ai dat nouă, celor cuvântători de Dumnezeirea Lui.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Căutat-ai pe Hristos, Viaţa Cea Adevărată şi căutându-L, tu întâi L-ai aflat. Şi aflându-L, cu Taină L-ai primit şi ai luat pe Aceea, în Cel Ce ţi-a dat-o şi te-ai făcut vistierie de viaţă nestricată.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele Dumnezeieştilor tale tunete s-au vărsat în lume şi de la margini până la marginile pământului au trecut. Că au înconjurat ca o roată şi au luminat fulgerele tale lumii, precum zice David.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomeneşte-ne, ucenice al lui Hristos, pe noi, cei ce săvârşim pomenirea ta şi cinstim moaştele tale. Roagă-te pururea stăruitor pentru turma căreia ai fost dintru început şi păzitor şi mântuire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Dumnezeu, pe Treimea Cea Nedespărţită, Împărăţie în Trei Feţe, să O slăvim cu un glas credincioşii, cu neîncetate teologhisiri, pe Dânsa întru credinţă cu cântări lăudând-O.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Lumina neştiind în ce chip, Prealuminate Sfeşnice, care ai purtat Soarele şi te-ai făcut Locaş Nou Luminii Celei fără de materie, care izvorăşte în tot pământul razele cunoştinţei de Dumnezeu.

Catavasie:

     Dumnezeul păcii fiind şi Tată al îndurărilor, pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare dăruindu-ni-L, Pace L-ai trimis nouă. Deci, povăţuiţi fiind la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim, Iubitorule de oameni. 

Cântarea a 6-a

Irmos: Proorocului Iona urmând…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce din Betsaida a ieşit, ne cheamă pe noi să săvârşim prăznuirea sa, punându-ne nouă înainte şi vitejiile luptelor sale.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel cu meşteşugul pescar şi cu credinţa ucenic, ca un adânc cercetând inimile credincioşilor, aruncă undiţa Cuvântului şi ne pescuieşte pe noi.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul dragostei lui Hristos în inima ta purtând, ucenice, ai strigat împotriva păgânilor: văpaia voastră s-a stins cu adevărat, arătându-Se Hristos.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sarea lui Hristos mintea sărându-vă, mâncărurile voastre dulci s-au făcut nouă, adică învăţăturile cereştii şi nestricatei desfătări.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Tatălui şi Fiului şi Duhului Celui Drept să ne închinăm credincioşii, Firii Celei în Trei Ipostasuri, Celei Nedespărţite, strigând: Slavă lui Dumnezeu în Treime.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu bunăvoirea Tatălui S-a Întrupat Fiul în pântecele tău, Curată, prin Duhul lui Dumnezeu şi a mântuit chipul cel dintâi, cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

Catavasie:

Din pântece pe Iona ca pe un prunc l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit; şi în Fecioară sălăşluindu-Se Cuvântul şi Trup luând, a ieşit, păzind-o Nestricată. Că Cel Ce nu a pătimit stricăciune, pe Ceea ce L-a născut, a păzit-o Nevătămată. 

CONDAC, glasul al 2-lea

Podobie: Pe cea întru rugăciuni…

Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu numele de bărbăţie numit şi cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că precum de demult acestuia şi nouă acum a strigat: veniţi, aflat-am pe Cel Dorit. 

Cântarea a 7-a

Irmos: Tinerii în cuptor…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Focul Preasfântului Duh, Cel Ce S-a Pogorât de sus, Apostole al lui Hristos, în limbi noi, cu care niciodată n-ai grăit, ţi-a poruncit ţie să grăieşti marginilor lumii Măririle Lui.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînspăimântează tot cugetul învăţătura pe care au răspândit-o în tot pământul tăinuitorii lui Hristos şi văzătorii celor de sus! Că singuri, voi doisprezece fiind, mulţimile pământului aţi luminat.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minunat s-a făcut harul Tău, Stăpâne Hristoase, întru ucenicii cei de Dumnezeu înţelepţiţi. Că mici şi simpli fiind, tot pământul au înconjurat, de la marginile lui până la toate marginile.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cine te-a învăţat a grăi, Apostole? Cine ţi-a luminat mintea ta, ca să vezi limpede Raza Slavei Celei Neapropiate, care a strălucit lumina adevărului în inimile noastre?

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

În Sfânta Treime să lăudăm credincioşii slăvind pe Tatăl Cel fără de început şi pe Fiul şi pe Duhul Cel Drept, o Fiinţă Singură, pe Care Întreit să o lăudăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe Cel Ce Unul eşti din Treime, pe Tine Hristoase Te slăvim, că din Fecioară Întrupându-Te fără schimbare, cele omeneşti toate le-ai purtat, nedespărţindu-Te de firea pământească, Iisuse, măcar de Te-ai şi unit cu noi.

Catavasie:

Tinerii în dreaptă credinţă fiind crescuţi, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat, ci, în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Rugul cel aprins în Sinai…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu meşteşugul pescăriei, din mare ai vânat peşti, preaînţelepte; iar acum cu credinţa pe oameni vânezi lui Hristos, din rătăcirea vrăjmaşului. Că adâncă era oarecând rătăcirea care cufunda pe păgâni în viforul necunoştinţei.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adâncul vieţii cel înţelegător, fără valuri l-ai trecut, Apostole, întinzând pânza Duhului, prin credinţa lui Hristos. Pentru aceasta şi la limanul vieţii ai ajuns, bucurându-te întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună cu Soarele Cel Înţelegător, Care a apus pe Lemn de a Sa bunăvoie, luminătorul soarelui, căutând a se dezlega şi a apune întru Hristos, pe Lemnul Crucii a fost spânzurat Marele Apostol Andrei, luminătorul Bisericii.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, ucenice şi prietene al lui Hristos, Sfinte Apostole Andrei, cel împreună numărat cu Apostolii Lui, când va şedea pe scaun Judecătorul, împreună cu voi cei doisprezece să judece, precum făgăduinţa grăieşte, fiţi atunci nouă zid al iubirii de oameni.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Unimea Cea Întreit Luminată şi Treimea Cea Împreună Şezătoare, să O slăvim nedespărţind-O, ci împreunând-O pe Ea după Fire, ca pe o Fiinţă cu adevărat Unită, în Trei Feţe Neamestecată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Unul din Treime zămislindu-L, L-ai născut Întrupat din tine, pe Cel Ce a înnoit Legile firii cu naşterea ta, Curată. Pe Acesta, ca pe Dumnezeu, pururea pentru noi rugându-L nu înceta, de Dumnezeu Născătoare.

Catavasie:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cuptorul cel răcorit a închipuit chipul minunii celei mai presus de fire, că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii nu a ars pântecele Fecioarei în care a intrat. Pentru aceasta, cântând să strigăm: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe pe Dânsul întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Norul cel Purtător…

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce mreaja gândirii celei de Taină ai întins şi ca nişte peşti în ea ai prins frumuseţile cereştilor înţelesuri, roagă-te, Sfinte Apostole, Sfintei Treimi, să ne izvorască şi nouă ispăşire.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţumim neamurilor celor prin tine luminate şi de pe pământ la ceruri de tine ridicate. Că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne, ne-am făcut împreună locuitori cu sfinţii îngeri şi părtaşi ai Slavei Domnului.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzătorilor de cele negrăite şi slujitori ai Cuvântului şi tăinuitorilor şi privitorilor la cele fără urmă, rugaţi-vă, Sfinţilor Apostoli, ca şi noi următori să fim Împărăţiei lui Hristos şi părtaşi ai Dumnezeirii Lui.

Stih: Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce aţi luat putere de la Hristos de a lega şi a dezlega, să dezlegaţi pe toţi de legăturile multor greşeli când va veni Hristos şi voi toţi cei doisprezece veţi şedea pe tot atâtea scaune, să judecaţi toate seminţiile lui Israel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Firea Cea în Trei Ipostasuri şi Slava Cea Nedespărţită, care se laudă întru o Dumnezeire, neîncetat în cer şi pe pământ, Treimea Cea Nedespărţită să O slăvim, Fiului, împreună şi Tatălui şi Duhului, închinându-ne cu dreaptă credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe cei ce scapă sub milostivirea ta cu credinţă şi se închină cu evlavie Fiului tău, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, pe Acela, ca pe Dumnezeul şi Domnul lumii, roagă-L să ne izbăvească de stricăciune şi de primejdii şi de toate încercările.

Catavasie:

Taină Străină văd şi Preaslăvită, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care s-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L Îl mărim. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Ca pe cel chemat mai întâi decât toţi ucenicii şi însuţi văzătorul Cuvântului şi slujitorul, Sfinte Andrei Apostole, după datorie te cinstim pe tine. Că Mielului Celui Ce a ridicat păcatele lumii, cu neîndoielnică credinţă, fierbinte ai urmat. Încă şi Patimilor părtaşi te-ai arătat, ale Celui Ce a răbdat moarte cu Trupul de bunăvoie. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Semeţiile idolilor surpându-le şi de Patimile Mântuitorului dorind, Sfinte Andrei Fericite, te-ai arătat Apostol, din cer tuturor izvorând minuni şi păgânilor te-ai făcut învăţător, preafericite. Pentru aceasta, a ta pomenire după vrednicie cinstind, întru cântări o mărim şi cu credinţă o lăudăm, Apostole al Domnului: roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu cel în chipul focului. Bucură-te, Fecioară, Jilţul Împăratului, Patul cel cu porfiră Aşternut, Cămara cea cu aur Împestriţată, Hlamida cea cu roşu Vopsită, Altar Preacinstit, Căruţă Purtătoare de Fulger, Sfeşnic mult Luminat. Bucură-te, de Dumnezeu Născătoare, Cetatea cea cu douăsprezece ziduri şi Uşa cea cu aur Ferecată şi Camera de sărbătoare, cea cu chip frumos, Masa cea Strălucită cu aurul, Cortul cel Împodobit lui Dumnezeu. Bucură-te, Mărită Mireasă, din care Soarele a Izvorât. Bucură-te, Ceea ce Una eşti Cuviinţa sufletului meu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *