30 august: Canon de rugăciune către Sfinţii Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Troparul Sfinţilor Ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Să cântăm Domnului…

Sfinţilor Părinţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Rază cu trei lumini a răsărit astăzi, preamărită pomenirea părinţilor, pe care cu credinţă, desfătându-ne, să o mărim.

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpat-ai, ierarhe, zidurile ereticilor, vestind cu îndrăzneală preaslăvita Treime, Preasfinţite Părinte Alexandru.

Sfinte Părinte Pavel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărtăşindu-te de numele Dumnezeiescului Pavel, pururea mărite, te-ai arătat Dumnezeiască închipuire a bunătăţilor lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Limba ta s-a arătat trestie a Duhului Celui Dumnezeiesc, precum zice Dumnezeiasca Scriptură, luminat propovăduind credinţa, Părinte Ioan.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să cântăm Domnului, Celui Ce a binevoit fără de sămânţă a Se Întrupa din Fecioară, spre mântuirea şi izbăvirea noastră.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prea bine ai păscut turma Stăpânului tău, arhiereule; pentru aceasta, în veci te preamăreşte pe tine, Sfinte Alexandru.

Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ape de mântuire prin limba ta ai izvorât turmei tale, dogmele cele preaslăvite, Fericite Ioan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinte Pavel, Preafericite, ca pe unul ce te-ai arătat asemenea după nume şi după viaţă vasului alegerii, acum te cinsitm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine toţi creştinii te-am câştigat Scăpare şi Acoperământ al nostru; pe tine te preamărim fără încetare Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În loc necurat ai lepădat pe cel ca Iuda, vânzătorul lui Hristos; căci blestemul aceluia după vrednicie l-a moştenit, Preasfinţite Alexandru.

Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un măslin plin de roadă stând în casa lui Dumnezeu, pe cei ce au crezut i-ai adus Lui roadă coaptă, Cuvioase Părinte Ioan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu aripile smereniei ai scăpat de cursele vrăjmaşului; pentru aceasta, înălţându-te, te-ai făcut cetăţean ceresc, Preacuvioase Părinte Pavel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să lăudăm pe Fecioara, Ceea ce după naştere a rămas iarăşi Fecioară Preacurată, ca pe Ceea ce a născut pe Hristos Dumnezeu; pe Cel Ce a mântuit lumea din înşelăciune.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Dis-de-dimineaţă grăim…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Scaunul Părintelui Mitrofan împodobindu-l, precum şi mai înainte de scaun, Sfinte Alexandru, ai strălucit cu dogmele între ierarhi.

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu între păstori minunat ai strălucit fericite, căci te-ai arătat în Niceea înfrumuseţare în mijlocul părinţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Darul cuvintelor tale, Sfinte Ioan, a întărit Biserica, pentru că te avem pe tine stâlp al Ortodoxiei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară după naştere te cântăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu; că tu pe Dumnezeu Cuvântul cu Trup lumii L-ai născut.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Haină luminoasă dă-mi mie…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vitejie bătând război pentru Biserica lui Hristos, cu săgeţile rugăciunii, Părinte Preasfinţite, ai omorât pe Arie vânzătorul lui Hristos, părinte.

Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o cinstită viţă a Viei vieţii, prea multă roadă ai înflorit Stăpânului tău, Preafericite Ioan.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu bună credinţă ai părăsit împărăteasca cetate, care, fiind fărădelege, se lepădase de închinarea la icoane, Sfinte Pavel Cinstite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce Singură prin cuvânt cu Trup ai născut pe Cuvântul, te rugăm izbăveşte de cursele vrăjmaşului sufletele noastre.

Irmosul:

Haină luminoasă dă-mi mie Cel Ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, Mult Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă…

Cu turma ta, ca unul care m-am izbăvit de cei râu credincioşi, aduc semne de biruinţă şi mulţumire, ţie nebiruitului viteaz, ierarhe. Pentru că ai omorât pe Arie cel nebun şi ai amuţit pe filosoful cel semeţ. Pentru aceea, grăiesc către tine: Bucură-te, părinte, de trei ori fericite.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii care veniseră din Iudeea…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai tainic slujitor al Dumnezeieştii Treimi Celei de Sus, Preamăritul curat Acesteia slujindu-I şi cântându-I cu neîncetare, ierarhe Alexandru: Dumnezeule al părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-a Hristos pe tine, Sfinte Ioan, vistierie a dogmelor şi izvor al minunilor, care izvorăşti bogăţia cunoştinţei de Dumnezeu celor ce cântă: Dumnezeule al părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tie celui ce ai avut viaţa în tocmai cu a îngerilor, ca şi Dumnezeiescului Pavel cel de acelaşi nume cu tine, preafericite, îţi dăruieşte Hristos, preaîndestulată bogăţia cuvintelor, ţie care cânţi: Binecuvântat eşti, Hristoase, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din feciorescul pântece Întrupându-Te, Te-ai arătat spre mântuirea noastră. Pentru aceasta, pe Maica Ta, Născătoare de Dumnezeu ştiind-o, cu mulţumire grăim: Dumnezeule al părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Cel născut din Tatăl…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunea ta cea preaputernică, Sfinte Ierarhe Alexandru, omorând pe păgânul Arie în locuri spurcate, i-ai răsplătit ca unui hulitor, sugrumându-l ca pe Iuda.

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptătorul împotriva lui Dumnezeu, rupând haina lui Hristos şi căzând în brânci ca vânzătorul, spărgându-se în două, după dreapta moarte acum plânge în iad, moartea sufletelor celor nedrepte.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Ca fiind fără de trup şi fără de sânge te-ai arătat în înfrânări şi în privegheri şi în învăţături izvorul raiului, Preafericite Ioan.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea ta cea de Netâlcuit, Marie, ce adunare de credincioşi nu o va cânta? Căci Fecioară şi mai înainte de naştere şi întru naştere pururea eşti, Binecuvântată.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce din Tatăl mai înainte de veci S-a născut şi din Maică mai pe urmă S-a Întrupat, preoţi, binecuvântaţi-L, popoare, preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe tine, Maica lui Dumnezeu…

Sfinte Părinte Alexandru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenicul Tău, Doamne, Alexandru, cel cu adevărat Dumnezeiesc, făcându-se legiuitor şi plecându-se cuvintelor Tale celor purtătoare de viaţă şi arătându-se ierarh cuvios, blând şi înţelept, acum după vrednicie este fericit.

Sfinte Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai tăinuitor prea iscusit, prin dorirea celor negrăite, o, de Dumnezeu fericite părintele nostru, Sfinte Ioan Preafericite; şi tăinuit învăţător al tainelor şi propovăduitor al dogmelor celor Dumnezeieşti şi slujitor Treimii, mărite părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine, părinte, păstorul cel fără de răutate şi preacuvios, fără prihană, cinstit, neîntinat şi propovăduitor al credinţei şi învăţător al dreptei credinţe, toţi după vrednicie cu un glas te fericim pe tine, Sfinte Ierarhe Pavel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neîntinată şi Preacurată Fecioară, Vas al Bunei Miresme, cere de la Hristos, pe Care L-ai născut, ca să dea împăraţilor biruinţă; iar poporului celui iubitor de Hristos iertare păcate lor, ca pe tine neîncetat să te mărim.

Irmosul:

Pe tine, Maica lui Dumnezeu şi Fecioara cea Neispitită de nuntă, pe tine, Ceea ce ai născut mai presus de minte prin cuvânt pe Dumnezeu Cel Adevărat, pe cea mai Înaltă decât Preacuratele Puteri, cu doxologii fără încetare te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Făclia cea cu trei lumini a părinţilor a strălucit, luminând adunările credincioşilor, spre Dumnezeiască cunoştinţă, risipind toată necredinţa celor fără de Dumnezeu, cu dogmele şi cu înţelepciunea şi cu multa îndrăzneală, Sfinţilor Alexandru şi Ioan împreună şi Sfântul Pavel Măritul.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Izvoare de lacrimi dăruieşte-mi mie, Dumnezeiască Mireasă, prin care să spăl gândurile inimii mele celei pătimaşe, Ceea ce eşti cu totul fără prihană; şi desăvârşit să sting văpaia poftei celei necuvioase, cu singură ajutorinţa ta, Nădejdea mea şi Întărirea, Maica lui Hristos Dumnezeu.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Degrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce nu ne robim; când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine şi ne îngrozesc pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, pierde cu Crucea Ta pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *