3 martie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Troparul Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu revărsările cele pline de strălucire ale Dumnezeieştii Lu­mini strălucitori fiind şi cu cu­nunile luptelor voastre cu ade­vărat fiind luminaţi, sfinţilor cei întocmai la număr cu Preasfânta Trei­me, pe Aceasta îmblânziţi-O pentru noi.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Duhovniceşte găsind în voi răsunet cuvintele Dumnezeieşti şi uniţi fiind între voi, muceni­cilor, cu legătura păcii aţi biruit înşelăciunea vrăjmaşului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Mucenici, cei întocmai la nu­măr cu Preasfânta Treime, arătându-vă că, în credinţa voastră în Sfânta Treime cugetaţi cu adevărat acelaşi lucru, aţi aflat aceeaşi cunună, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc, bunilor biruitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Frumos, mai mult decât fiii oamenilor, Cuvântul Cel mai înainte de veci, ieşind din pântecele tău, Stăpână, a şters posomorârea morţii, Curată şi ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine…

Stih: Sfinte Mucenice Eutropie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te în Hristos, Sfinte Eutropie, ai fost cu adevărat purtător de biruinţă, precum şi numele te arată, împotriva vrăjmaşilor, mucenice mărite.

Stih: Sfinte Mucenice Cleonic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind, ai luat cu adevărat strălucirea cea nemuritoare a biruinţei, Înţelepte Mucenice Cleonic, ca un viteaz fiind pi­ronit pe cruce.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împlătoşându-te cu Crucea, împărăteşte ai surpat închi­narea la idoli a elinilor, Mărite Mucenice Vasilisc, pururea po­menite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Liman Liniştit şi Ancoră cu neputinţă de smuls având, cre­dincioşilor, pe Născătoarea de Dumnezeu, să ne izbăvim din rătăcirea celor cumplite.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întemeiaţi fiind pe Piatra adevărului, v-aţi arătat neclintiţi înaintea mulţimii chinuri­lor, mult pătimitorilor muce­nici, dărâmând, cu adevărat, toate întăriturile înşelăciunii.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Toată dorirea voastră ridi­când-o către Ziditorul, strânşi fiind în legături şi suferind durere de pe urma rănilor voastre, v-aţi arătat neclintiţi la locul de chinuri, Sfinţilor Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind de raze preafru­moase, ca unii care priviţi pe Hristos în faţă, prealesne aţi suferit, mucenicilor, revărsarea focului, arzând laolaltă pe cei potrivnici.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întinderea păşunii morţii ai oprit, născând pe Hristos, Râul vieţii; pe Care roagă-L să stin­gă cuptorul păcatului sufletului meu, Preacurată Maică a mi­lostivirii.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine, cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tăria cugetului vostru aţi zdrobit bârfeala cruzimii chi­nuitorilor, surpându-le semeţia, mucenicilor prearăbdători.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aţi părăsit bunăstarea voas­tră înfloritoare, ostăşia, bogăţia şi mărirea, bucurându-vă de cele cereşti mai presus decât de cele pământeşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Neînfricoşându-vă de cruzi­mea nebunească a chinuitorilor, aţi îndurat vitejeşte focul, bi­ciuirile, scrijelirile şi chinurile.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru mine îmbrăcându-Se din tine, Cel Ce m-a zidit, Năs­cătoare de Dumnezeu, a ieşit în două firi şi într-o Singură Ipostază, fără amestecare fiind cunoscut.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata frăţească a muceni­cilor fiind întărită după chinuri îndelungate şi adeverită pe Cruce, Dumnezeiescul Cleonic a fost încununat cu cunună ne­veştejită, împreună cu Sfântul Mucenic Eutropie.

Stih: Sfinte Mucenice Vasilisc, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mergând pe calea cea neclin­tită a muceniciei, deşi a avut pi­cioarele străpunse de piroane, Sfântul Vasilisc a zdrobit capetele de­monilor, călcându-le în picioare, măritul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcând din inima ta biserică, ai răsturnat chipul înşelăciunii, arzându-l şi tăindu-ţi-se capul cu sabia, ai primit cununa, Sfinte Mucenice Va­silisc, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe un Trandafir în mijlo­cul spinilor şi ca pe un Crin Preacurat şi ca pe o Floare din văi aflându-te Mirele, Maica lui Dumnezeu, în pântecele tău S-a Sălăşluit Cuvântul.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie, cu glas de laudă, Doamne, strigă către Tine Biserica cea curăţită de sângele demonilor cu Sângele cel curs din coasta Ta.

 

CONDAC, glasul al 2-lea.

Luminători luminoşi v-aţi arătat, Dumnezeieşti mucenici, cei trei la număr şi cu strălu­cirile minunilor voastre, lumi­naţi toată zidirea, alungând pu­rurea noaptea cea adâncă a ne­putinţelor şi rugându-vă lui Hristos Dumnezeu să ne dăru­iască nouă mare milă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvân­tat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum, după vrednicie, pre­cum a zis Ziditorul celor care pătimesc, dobândind viaţa veş­nică, purtătorilor de biruinţă cântaţi: Binecuvântat eşti în Bi­serica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Moştenind petrecerea Tainică cea mai presus de minte şi stră­lucirea şi cununa, frumuseţea cea veşnică, fără de durere şi plină de bucurie, strigaţi: Bine­cuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În cuptorul chinurilor păti­mire răbdând, mucenicilor, ne­clintit, aţi ars pe slujitorii ră­tăcirii, strigând: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rupe, Fecioară, zapisul păca­telor mele. Izbăveşte-mă de vă­tămarea de tot felul şi de năvă­lirea celui viclean asupra mea, ca să strig ţie: Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână!

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi Daniel…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a acum prăznuirea voastră cea strălucită de peste an, plină de veselie şi de bucurie, sfinţilor; întru care cu dragoste lăudându-vă pe voi cu cântări, Dătătorului de cununi şi Dumnezeu Îi strigăm: Bine­cuvântaţi, toate lucrurile Dom­nului, pe Domnul!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Frumoase sunt rănile voas­tre, mucenicilor; că v-aţi arătat lui Dumnezeu întocmai ca au­rul şi ca piatra preţioasă. Şi cu credinţă închinându-ne vouă, lui Dumnezeu, Celui Ce v-a în­tărit pe voi, Îi strigăm: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.

Izvor nemincinos de daruri s-a dăruit întru Hristos, cu ade­vărat, mucenicilor; căci pămân­tul cel fără de umezeală aduce roade şi cel fără de apă izvorăşte râuri şi firea cea lipsită de înţe­legere a ajuns înţelegătoare, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul, Sălăşluindu-Se în pântecele tău, Preacurată, Trup S-a făcut, îndumnezeind firea mea, Stăpână, Dumnezeu Cel Adevărat, cu nespusa Lui iubire de oameni. Pe Care cu credinţă lăudându-L, cântăm: Binecu­vântaţi, toate lucrurile Domnu­lui, pe Domnul!

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, Piatra Cea Netăiată…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Acum văzând în chip lă­murit Slava Domnului, purtătorilor de cunună, îm­preună cu cetele celor fără de trup şi cu ale mucenicilor şi ale drepţilor, rugaţi-vă cu căldură pentru noi, mucenicilor, voi cei ce sun­teţi trei la număr.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

După vrednicie, sălăşluind cu totul pe Mântuitorul întru voi, v-aţi arătat cetate a lui Dumnezeu, întemeiată pe tur­nuri Dumnezeieşti, Sfinţilor Mucenici Eutropie şi Cleonic, împreună cu Sfântul Vasilisc, cugetătorilor de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru credincioşii care să­vârşesc pomenirea voastră prea­sfântă şi care laudă sfinţitele voastre lupte Dumnezeieşti, ce­reţi de la Dumnezeu, măriţilor mucenici, ca să dăruiască nouă ier­tare de păcate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură te-ai arătat Sprijinitoarea şi Nădejdea şi Mântui­rea mea; tu, Scăparea şi Zidul de apărare şi Mângâierea cea Dum­nezeiască a sufletului meu. Pen­tru aceasta, de toată osândirea mă scapă, pururea Fecioară.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Netă­iată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat, Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Treimea mucenicilor a măr­turisit înaintea poporului celui mult pe Preaslăvita Treime şi pătimind, cu Cetele celor fără de trup s-a numărat. Pe aceştia, astăzi, să-i lăudăm cu credinţă, prăznuind pomenirea lor cea sfinţită şi aducătoare de veselie lumii.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Nădejdea creştinilor, Prea­sfântă Fecioară, roagă neîn­cetat, împreună cu Puterile cele de sus, pe Dumnezeu, pe Care L-ai născut mai presus de minte şi de cuvânt, să ne dea iertare de păcate şi îndreptare vieţii nouă tuturor, celor ce cu cre­dinţă şi cu dragoste pururea te mărim pe tine.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

O, Minune nouă! O, Taină în­fricoşătoare! A strigat Maica cea Preacurată şi cu totul fără prihană, când a văzut pe Dom­nul întins pe Cruce, Cel ce ţine toate în palma Sa, de judecăto­rii cei fărădelege ca un osândit la moarte pe Cruce este osândit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *