27 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul

 

11_27_Sf Iacob Persul

Troparul Sfântului Mare Mucenic Iacob Persul, glasul al 4-lea:

Cu mucenicia cea neobişnuită şi înfricoşătoare şi cu vitejiile răbdării, pe toţi i-ai minunat, mult pătimitorule, cu tăierea fiecărei părţi din trup, rugăciuni de mulţumire preaminunat ai dat către Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat şi te-ai suit către Scaunul Împăratului Ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Sfinte Iacov. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea

Irmosul:

Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând acum înaintea Scaunului lui Hristos, purtând cunună, Mărite Mucenice Iacov, cu rugăciunile tale, dă-mi lumină strălucitoare şi har din ceruri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsăritu-ne-ai ca nişte zori mult luminoase, ieşind de la Răsărit şi ai luminat Biserica lui Hristos cu strălucirea patimilor tale, Fericite Iacov.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătând împotrivire de tânăr ca un biruitor, te-ai învrednicit de lauda şi de răsplata celor desăvârşite şi măririi celei veşnice, Mucenice Iacov.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trâmbiţe prooroceşti te-au propovăduit pe tine mai înainte, învăţând Taina care s-a făcut cu tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, văzând de departe minunile tale. 

Cântarea a 3-a

Irmos: Întăreşte-ne pe noi întru…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai ca o viţă aleasă a lui Hristos, curăţit cu secera chinurilor şi aducând multă roadă, te-ai dus la linurile Mântuitorului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte ai trecut cu vederea cele ce se strică şi lesne se risipesc, ale celor curgătoare, purtătorule de cunună. Şi ca un isteţ ai ales mai de cinste nemişcarea celor ce pururea sunt stătătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Tăindu-ţi-se trupul din cruzimea tiranilor, ţi s-au pricinuit cununi, Luminate Iacov şi îndulcirea desfătării Raiului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Miluitu-s-a cu adevărat omenirea, prin Dumnezeiasca ta naştere, Fecioară, unindu-se după Ipostas cu Stăpânul tuturor, Mireasă a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica de Tine o sădeşti în inimile noastre, celor ce Te lăudăm pe Tine. 

Cântarea a 4-a

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind întărit cu toată într-armarea ce ţi s-a dat de la Dumnezeu, mărite, toată rătăcirea celor ce se închină focului ai ars-o.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cere pentru noi curăţire, cei ce săvârşim cinstită pomenirea ta, ca cel ce ai îndrăzneală, Mucenice Iacov.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pâraiele sângelui care au curs din mădularele tale, de trei ori fericite, au stins toată văpaia înşelăciunii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează gândurile mele, Preacurată, către limanul cel bine liniştit al nepătimirii şi al curăţiei. 

Cântarea a 5-a

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un pământ bun şi roditor te-ai făcut cu adevărat înţelepte, tăindu-te cu plugul chinurilor celor amare, aducând Ziditorului lucrare de pământ cu multă roadă.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stins-ai, preaalesule, săgeţile cele înfierbântate ale vrăjmaşului, cu sângele mădularelor trupului tău cele tăiate, de trei ori fericite, că te-ai arătat îngrădit cu nădejdea şi cu credinţa.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul fiind rodit, ca o jertfă a lui Hristos, preaînţelepte, când ţi se tăiau cumplit mădularele tale aduceai pururea potrivită cântare şi plăcută laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dă curăţie întinăciunilor sufletului meu, slăvite mucenice al lui Hristos, dând răscumpărare durerilor tale şi pâraiele sângiurilor tale, prealăudate.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glasul cel Adevărat aducând cu inima şi cu limba, Naşterii tale Celei Cinstite şi Înfricoşătoare, te numim pe tine acum, Născătoare de Dumnezeu, Curată. 

Cântarea a 6-a.

Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind cu înţelepciune învăţătura rudeniilor tale celor de aproape, cu bucurie ai mers către lupte, slăvite şi ai luat cununile biruinţei.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimind ca în trup străin, ai răbdat, Sfinte Mucenice Iacov şi tăindu-ţi-se mădularele, trimiteai laudă Stăpânului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De faţă te-ai îmbrăcat cu haină de mântuire şi cu veşmânt de veselie, vopsit cu sângele tău, preaînţelepte, ca un mucenic purtător de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Săvârşind călătoria muceniciei, ai luat sfinţită cunună de biruinţă; şi acum după vrednicie dănţuieşti împreună cu cetele mucenicilor, Sfinte Iacov, Mărite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de bărbat ai născut Fecioară, vecuieşti Fecioară, arătând semnele Dumnezeirii Celei Adevărate, a Fiului şi Dumnezeului tău.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă. 

CONDAC, glasul al 4-lea.

Podobie: Căutând cele de sus…

Îndemnat fiind de bună soţia ta, ca cel cu suflet răbdător şi de înfricoşătoarea judecată temându-te, porunca perşilor şi îngrozirea ai surpat-o, Sfinte Iacov şi te-ai arătat mucenic minunat, la trup ca o viţă fiind tăiat. 

Cântarea a 7-a

Irmosul:

Chipul cel de aur în câmpul Deiera cinstindu-se, cei trei tineri au dispreţuit porunca cea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului răcorindu-se au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu întărirea gândului şi cu răbdarea sufletului, tăinduţi-se trupul, mucenice, ai fost neschimbat şi neplecat, fiind întărit cu Dumnezeiasca credinţă, Sfinte Mare Mucenice Iacov şi strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îndreptându-ţi cugetele tale către ţintirea chemării celei de sus şi fiind înconjurat cu chinurile, nu te-ai înecat, ci, cu înlesnire, ai răbdat rănile celor fărădelege şi tăindu-te, cântai: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fericit eşti şi bine îţi va fi ţie acum, preafericite, că ai biruit sălbăticia vicleanului cea neîmblânzită şi nebunia tiranului şi ai strigat cu osârdie: Binecuvântat eşti Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Sfeşnic ca aurul Strălucit, Luminii Celei Neapuse şi Făcliei şi Strălucirii Celei Dumnezeieşti, luminând toată lumea cu Raza Cinstitei Feciorii, care miluieşti pe cei ce cântă: Binecuvântată eşti, Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup. 

Cântarea a 8-a

Irmos: Pe Dumnezeu Care S-a…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu puterea lui Dumnezeu, ai risipit adunările şi împotrivirile celor vicleni, fericite şi primind tărie, ai luat cununa biruinţei, strigând: Binecuvântaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tăierile mădularelor le vedeai ca pe nişte adaosuri de bunuri, mucenice, neuitându-te la durerile de acum, ci socotind pe cele ce au să fie înfrumuseţată încununare a mucenicilor, care s-a preagătit de Judecătorul Cel Drept.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând întărită răbdare, mai presus de fire, ai fost ca un turn sigur, fericite, primind pornirile şi săgeţile vrăjmaşilor fără de frică şi strigând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Cu multă iuţime pornindu-se asupra ta vrăjmaşul, începătorul de răutate şi pierzătorul de suflet şi îndemnând pe tirani să-ţi surpe tăria sufletului tău, n-au putut, mărite, că erai îmbrăcat cu toată într-armarea lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fântână Limpede a Nemuririi te ştim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe Una ce ai născut pe Cuvântul Tatălui Cel Nemuritor, Care a mântuit de moarte pe toţi cei ce-L preaînalţă pe El în veci.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evreilor şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. 

Cântarea a 9-a

Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul Cel…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuind împreună cu mucenicii ca un mucenic, de trei ori fericite şi stând înaintea Scaunului lui Hristos, cu rugăciunile tale izbăveşte de primejdii cumplite pe cei ce săvârşesc pomenirea ta şi praznicul tău cel purtător de lumină cu veselie.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În ceruri te-ai sălăşluit cu adevărat ca un mucenic, o, Sfinte Iacov, unde sunt adunările mucenicilor, unde se odihneşte sfinţita mulţime a tuturor sfinţilor, unde sunt duhurile drepţilor, unde este Biserica celor născuţi acum.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând făclie, stai acum înaintea Mântuitorului tuturor, pentru Care ai răbdat tăierea mădularelor trupului tău şi cu tărie ai nesocotit ispita focului şi a bătăilor. Pentru aceasta toţi cu credinţă şi cu dragoste te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind împodobit cu porfiră împestrită, vopsită cu sângiurile tale, acum împărăteşti împreună cu Hristos, Sfinte lacov. Că prin patimi ai aflat izvorul nepătimirii, cu care te-ai învrednicit a te îndulci în veci, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe Una ce ai zămislit pe Dumnezeu şi ai fost Adevărată Maică lui Dumnezeu, pe tine te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, asemănând chemarea cu firea lucrurilor şi cu cuviinţă aducându-ţi ţie Dumnezeiescul glas.

Irmosul:

PeDumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam, cel căzut rău prin mâncare în stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim. 

SEDELNA, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea…

Răsărind Hristos celor de pe pământ stea arătată de curând de la Persida, pe Dumnezeiescul Iacov şi pururea pomenitul mucenic, printr-însul a alungat negura înşelăciunii şi credincioşilor le-a luminat harul Duhului. Pentru aceasta, noi, cei ce săvârşim pomenirea lui, să prăznuim cu credinţă şi să strigăm, zicând: purtătorule de chinuri, mult pătimitorule, roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli să dăruiască celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea…

Sufletul meu, Fecioară, cel smerit, din pruncie întinându-l eu, cel necurat şi cu cuvintele şi cu faptele, pe mine însumi m-am întinat; şi nu am ce face, sau unde să scap, nici altă nădejde afară de tine, Fecioară, nu ştiu. Vai mie, netrebnicul! Pentru aceasta sunt rugător către tine, Preacurată şi acum alergând, mă rog mărturisindu-mă ţie: greşit-am. Roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu iertare de greşeli să-mi dăruiască, că întru tine, Fecioară, nădejdile mi-am pus eu, robul tău. 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea

Podobie: Pe Înţelepciunea…

Pe tine, Dumnezeul şi Stăpânul şi Mântuitorul, Curata văzându-Te spânzurat pe Cruce fără dreptate, tânguindu-se, striga Ţie: lumea se veseleşte luând mântuire, iar pântecele meu arde văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Preabunule Dumnezeule, Cel Ce eşti fără de răutate, Doamne. Ci, grăbeşte de Te scoală a treia zi din morţi, o, Iubitorule de oameni şi mântuieşte turma Ta de toată primejdia şi de toată răutatea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *