27 mai: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei

Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viaţa noastră.

 Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dănţuind pururea în Ceruri împreună cu cetele cele sfinţite, pe cei ce pe pământ cinstesc pomenirea ta cea sfântă, de patimile şi de nevoile cele cumplite mântuieşte-i, Sfinte Mucenice Terapont.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răspândindu-se pe pământ sfinţită şi cinstită pătimirea ta, pe toţi credincioşii îi ridică a te lăuda pe tine luminat, ca pe un viteaz, înţelepte Terapont.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-te ca o stea de Dumnezeu luminată şi ca un soare înţelegător, cu lumina nevoinţelor tale şi cu strălucirea minunilor, luminezi pe credincioşii cei ce arătat te laudă pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Sfinţită ceata proorocilor, de departe mai înainte te-a propovăduit pe tine, că vei fi Maica lui Dumnezeu, Preacurată, mai presus de Heruvimi şi decât toată făptura.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este Sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând cu adevărat şi după asemănare chemarea ta, mucenice, te-ai făcut plăcut lui Hristos şi pururea tămăduieşti neputinţele sufletelor şi ale trupurilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Amestecându-se sângele cu ungerea preoţiei tale, mai luminoasă o face, arhiereule şi păstorule şi tămăduitorule al bolnavilor; pentru aceasta pe tine te lăudăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin dumnezeiasca chemare a lui Hristos, tămăduieşti patimile cele cumplite şi potoleşti neputinţele şi curăţeşti stricăciunea duhurilor celor viclene, celor ce cu credinţă se apropie către tine, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu pricepe mintea omenească a înţelege adâncimea cea negrăită a naşterii Tale, Preacurată; căci Dumnezeu vărsându-Se în pântecele Tău pentru milostivire, cu totul m-a înnoit pe mine.

Irmosul:

Nu este Sfânt precum Tu Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a. Irmosul: Hristos este puterea mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-ţi întâi sufletul de tulburările patimilor, arătat ai primit ungerea cea dumnezeiască, lucrătorule de cele sfinte; şi la sfârşitul cel pătimitor te-ai împodobit cu cunună.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind pururea cu semnele şi cu dumnezeieştile minuni, te arăţi şi luminezi toate cele de sub soare, primind har de la Dumnezeu, arhiereule vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţindu-te ca un arhiereu sfinţit cu jertfele cele fără de sângiuri, ai născut întâi popoare prin har şi junghiindu-te ca un miel te-ai adus Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Uşă ce duce către intrarea cea dumnezeiască, ca pe un Rai dumnezeiesc ca pe un loc înţelegător al sfinţeniei şi ca pe o Frumuseţe a lui Iacov, pe Fecioara să o fericim.

 

Cântarea a 5-a. Irmosul: Cu dumnezeiască strălucire…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu dumnezeiasca strălucire, ca o stea luminoasă te-ai arătat, luminând cu semnele cele dumnezeieşti şi cu dumnezeiescul Duh toate cele de sub soare, arhiereuleTerapont, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o ardere de tot sfinţită, ca o aducere plăcută şi ca o jertfă desăvârşit te-ai adus pe tine Cuvântului, Celui ce a pătimit cu trupul, fâcându-te mucenic, sfinţite Terapont.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin pătimirea ta cea tare umplându-ţi înfrumuseţat paharul mărturisirii celei adevărate, pe toţi adăpi chemând cu propovăduirea cea înaltă, preacuvioase Terapont.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

După naşterea cea străină, ca şi înaintea naşterii, ai rămas Fecioară. Căci Dumnezeu, Cel Ce S-a născut, a fost orânduind toate cu voia, Marie nenuntită şi de Dumnezeu dăruită.

 

Cântarea a 6-a. Irmosul: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vieţuirea ta cea dumnezeiască, petrecerea cea de Dumnezeu încuviinţată şi moartea cea slăvită strălucind cu frumuseţile cele muceniceşti, cu razele minunilor luminează inimile celor ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o viţă cu mult rod a viei celei înţelegătoare, te-am cunoscut, care aduce cu adevărat strugurii mărturisirii şi izvorăşte vinul cel ales al răbdării.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locaşul tău s-a arătat ca o tămăduire sfinţită, prin har uşurând tot felul de dureri ale neputincioşilor şi dezlegând neputinţele, de Dumnezeu înţelepţite, arhiereule, vrednicule de minune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul în pântecele tău mai presus de fire S-a zămislit şi S-a arătat desăvârşit, înnoind firea asemenea lui Dumnezeu, precum Însuşi ştie, Uşa cea încăpătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive.

 

Cântarea a 7-a. Irmosul: Dătător de rouă…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin înfrânare potolind valurile cele întreite ale patimilor, preacuvioase şi pătimind, prin curgerea sângiurilor tale, ai stins văpaia înşelăciunii, Sfinţite Terapont, mucenice al lui Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai desăvârşit cu ungerea mirului, tăinuitorule de cele sfinte, preacuvioase şi săvârşind cele preoţeşti şi pe popor ca un păstor păscându-l, ai săvârşit curgerea cea aleasă, pentru Hristos junghiindu-te, înţelepte Mucenice Terapont.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin curgerea sângiurilor tale, ai înecat taberele vrăjmaşului; iar cu strălucirea minunilor, cu adevărat goneşti negura patimilor, Sfinte Mucenice Terapont, arătându-te făcător de minuni şi tămăduitor celor neputincioşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce şade nescris în sânurile Părintelui, în braţele tale şade scris Preacurată, cuprinzându-Se de vederea ta şi fâcându-Se nou Adam, ca să mântuiască pe om.

 

Cântarea a 8-a. Irmosul: Din văpaie cuvioşilor…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfele cele fără de sânge le-ai adus lui Dumnezeu şi ca un miel curat şi fără prihană jertfindu-te, ai surpat jertfele idolilor, frumuseţea pătimitorilor, Sfinţite Terapont.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu lumina muceniciei, te-ai făcut dumnezeiesc locuitor al raiului şi te-ai arătat împreună părtaş cu sfinţii îngeri, mucenice purtătorule de chinuri şi slugă a Mântuitorului.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu smerenia inimii ai smerit pe şarpele cel mândru, bărbăteşte împotrivindu-te lui şi vopsindu-ţi haina ta cea sfinţită cu sângele muceniciei, Sfinte Terapont.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Prin naşterea ta mântuindu-ne de blestemul cel dintâi, Preabinecuvântată şi de Dumnezeu dăruită Pruncă, glasul lui Gavriil înălţăm ţie: Bucură-te Pricinuitoarea mântuirii tuturor.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaia cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă ai ars. Că toate le faci, Hristoase, cu singură voirea Ta; pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmosul: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind a vedea slava Atotţiitorului, moartea cea fără dreptate ai suferit şi prin sângele tău ca pe o căruţă te-ai suit către ceruri, mărite arhiereule şi bucurându-te, te-ai odihnit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o lumină, ca o dimineaţă ai strălucit nouă luminând marginile lumii prin razele cele luminoase, arhiereule şi păstorule de Dumnezeu însuflate, gonind întunericul patimilor; pentru aceasta te cinstim şi cu dreaptă credinţă te fericim pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Terapont, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce eşti împreună cu cetele patriarhilor şi ale mucenicilor, ale apostolilor şi ale preacuvioşilor, de Dumnezeu fericite, cu aceştia roagă-te, ca să se dăruiască tuturor iertare greşelilor, celor ce cu dreaptă credinţă săvârşesc dumnezeiască pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bunăcuviinţa locaşului tău, mucenice, cel ce pururea se luminează cu strălucirile minunilor, goneşte întunericul patimilor şi alinează neputinţele celor ce întru Duhul prin credinţă se apropie către Dânsul, sfinţite mucenice şi păstorule, vrednic de minune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu lumina ta, de Dumnezeu dăruită între femei Fecioară, luminează-mă, rogu-te şi mă mântuieşte de focul cel veşnic, ca să te slăvesc şi să te laud pe tine şi după datorie să cânt măririle tale.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, spre Care nu cutează a căuta cetele îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul întrupat; pe Care slăvindu-L cu ostile cereşti, pe tine te fericim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Pătimind după lege, plăcutule al lui Hristos, te-ai arătat adevărat arhiereu şi mucenic. Pentru aceasta pe tine te rugăm, tămăduieşte acum patimile cele netămăduite ale sufletelor noastre, sfinte şi înduplecă pe Hristos cel iubitor de oameni şi voitorul milei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *