24 august: Paraclisul Sfântului Sfinţit Mucenic şi întocmai cu Apostolii Cosma Etolianul

Sfântul Sfinţit Cosma Etolul

Facerea monahului Gherasim Micraghiananitul

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru… Împărate ceresc…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăția…, Doamne miluiește (de 12 ori), Slavă…, Și acum…, Veniți să ne închinăm…, Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea…, Dumnezeu este Domnul (de trei ori).

Troparul Sfântului sfinţit Mucenic Cosma Etolianul
Glas 2

Ca un râvnitor al Sfinţilor Apostoli ai primit lumânarea Duhului şi propovăduitor dumnezeiesc al dreptei-credinţe te-ai arătat; de aceea întăreşte-ne şi pe noi pe temelia dumnezeiască a credinţei ortodoxe şi a sfintelor dogme, Cosma sfinţite mucenicule slăvite, cerând pentru noi iertare greşelilor.

Slavă… Tot acesta. Și acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu…
Apoi: Psalmul 50

Cântărea întâia
Glas al VIII-lea

Irmos: Apa trecând-o…

Împodobind cu învăţăturile tale dumnezeieşti inimile credincioşilor, minunate întocmai cu Apostolii, izbăveşte-ne cu rugăciunile tale la Dumnezeu din necurăţiile patimilor.
Împodobeşte-ne, Cosma, cu cuvânt dumnezeiesc, al lui Gherasim
Cu sfântul cuvânt de învăţătura ai călăuzit spre Hristos inimile credincioşilor, şi pe noi îndreaptă-ne spre darul desăvârşit al virtuţii, Cosma, de-Dumnezeu-cugetătorule.

Slavă…

Strălucind cu înţelepciunea duhovnicească a Evangheliei, te-ai arătat propovăduitor cu chip dumnezeiesc, întru care, Părinte Cosma, înţelepţeşte-ne pe noi toţi să vieţuim cu vrednicie.

Şi acum…

Dumnezeu se întrupează din preacuratul tău sânge nearzând sălaşul tău curat, la care fii solitoare, tu singură de Dumnezeu Născătoare, ca să se îndure de cei ce te fericesc pe tine.

Cântarea a III-a
Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut…

Cu râvnă Apostolilor te-ai îmbogăţit, cuvioase; de aceea cureţi inimile cu dumnezeiasca propovăduire; şi acum dezrădăcinează, cu rugăciunile tale, din Biserica lui Hristos toate neghinele.

Împodobindu-te în Athos cu strălucirile cele mai presus de minte, străluceşti în toată Elada lumina credinţei, prin care, sfinte, ai alungat întunecimea ereticilor cea pierzătoare care ne ameninţa pe noi.

Slavă…

Cel ce cu puterea cuvântului şi harurile învăţăturilor ai izbăvit pe mulţi din adâncul deşertăciunii, izbăveşte-ne şi pe noi, ca un mare Părinte întocmai cu Apostolii, din adâncul cumplitelor năluciri.

Şi acum…

Tu, care ai născut purtător de trup pe Cel ce este Pricină a toate într-un singur ipostas, dar în două firi, pe Acesta roagă-L să omoare, Preacurata, patimile trupului nostru cu bogăţia bunătăţii Sale.

Sedealna
glasul al II-lea

Cuvântul tău s-a arătat prin Duhul Cel dumnezeiesc că o rouă cerească sufletelor secătuite; dar, o, Cosma, de-Dumnezeu-întelepţite, rourează şi inimile noastre aprinse de cărbunii patimilor cu ploaia învăţăturilor tale.

Cântarea a IV-a
Irmos: Am auzit, Doamne…

Ca un ucenic de-Dumnezeu-inţelepţit al Evangheliei harului, Părinte, dăruieşte har sufletelor noastre prin învăţătura buzelor tale.

Din primejdii, necazuri şi din tot felul de nevoi slobozeşte-ne, fericite întocmai cu Apostolii, prin ocrotirile tale.

Slavă…

Cere ispăşire şi iertarea greşelilor noastre, sfinte, pace şi înţelegere celor ce cu sinceritate te fericesc pe tine.

Şi acum…

Tu, care ai dat trup lui Dumnezeu şi după naştere ai rămas nestricata că mai înainte de Naştere, Pururea Fecioară, din toată stricăciunea izbăveşte-ne.

Cântarea a V-a
Irmos: Luminează-ne pe noi…

Ca un mare învăţător al credinţei izbăveşte-ne pe noi de toată flecăreala şi întoarcerea cumpliţilor păruţi înţelepţi.

De sus păzeşte pururea, prin mijlocirile tale Biserica lui Hristos din cumplite şi grele eresuri, tu cel întocmai cu Apostolii.

Slavă…

Gură a lui Dumnezeu făcându-te, Cosma fericite, dă-ne pricepere să cugetăm la cuvintele lui Dumnezeu şi înţelepciune ca să ne mântuim.

Şi acum…

Tron al lui Dumnezeu te-ai arătat, Fecioară Maică, că una care l-ai purtat în mâini ca pe un Prunc; pe Care roagă-L să miluiască sufletele noastre.

Cântarea a VI-a
Irmos: Rugăciunea mea voi înălța…

În toată Elada a ieşit cuvântul tău mântuitor, de-trei-ori-fericite, căci te-ai arătat trâmbiţa Evangheliei; de aceea, Cosma, trâmbiţează în urechile sufletelor noastre frică de Dumnezeu, ca să trăim o viaţă plăcută lui Dumnezeu.

Tămăduiri ai săvârşit, de-Dumnezeu-grăitorule, şi în viaţă şi după fericitul tău sfârşit, de aceea şi inima noastră bolnavă şi durerile trupului tămăduieşte-le, Cosma, Apostole al lui Hristos, prin harul cel dat ţie de sus.

Slavă…

Ca unul ce ai îndrăzneala către Hristos Cosma de-Dumnezeu-purtătorule cel întocmai cu Apostolii, nu înceta să soleşti necontenit, cuvioase, ca şi nu fie atraşi credincioşii spre învăţături nou-arătate, ci ele să se depărteze din rândul acestora.

Şi acum…

Sfeşnic de aur te-ai arătat, că una ce ai născut strălucirea Tatălui intru asemănare omenească, Maică Preacurată, izbăvind firea omenească din blestemul lui Adam; de aceea te lăudam pe tine, Stăpâna.

Condacul Sfântului sfinţit Mucenic Cosma Etolianul
glasul al II-lea

Podobie: Cele de sus căutând…

Propovăduitorule sfinţite, Cosma, cel întocmai cu Apostolii, temelie nefrânta a Bisericii, întăreşte pe piatra credinţei inimile clătinate de necazuri, cerând pentru toţi milă dumnezeiască.

Prochimen: Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Minunat este Dumnezeu între sfinţii Lui.

Evanghelia după Matei 10,1. 5-8.

Slavă…, glasul al II-lea

Pentru rugăciunile cuviosului Tău, Milostive, şterge mulţimea greşelilor noastre!

Şi acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şterge mulţimea greşelilor noastre!

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare milă Ta.

Stihira
glasul al VI-lea

Podoabă preadumnezeiască a Bisericii te-ai arătat, Cosma cel întocmai cu Apostolii, pe care ai împodobit-o cu cuvântul tău cel dumnezeiesc; cu care şi acum luminează inimile noastre cu să vieţuim virtuos, ca să ne ferim de orice sminteală a celui rău, şi să stăruim neclintiţi în dumnezeieştile şi cinstitele predanii ale de-Dumnezeu-grăitorilor Părinţi, ca să aflăm viaţa cea veşnică, sfinte, prin rugăciunile tale.

Preotul: Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău…

Cântarea a VII-a
Irmos: Tinerii cei ce au mers…

Din cer primind chemarea ta, ai propovăduit Evanghelia şi împlinind dumnezeieştile ei cuvinte şi învăţături dai putere sufletelor dreptcredincioşilor, Cosma de-Dumnezeu-purtătorule.

Ai lucrat cu înţelepciune cu plugul cuvântului ogorul sufletelor; învredniceşte-ne şi pe noi prin plugăria dumnezeieştilor tale învăţături, sfinte, să odrăslim în inimile noastre frica cea dumnezeiască.

Slavă…

Ca pe un semn de biruinţa dumnezeiesc ai aşezat crucea Domnului, cuvioase; de aceea dă-ne putere prin rugăciunile tale către Dumnezeu, Cosma de-trei-ori-fericite să ne omorâm în Hristos trupul şi să ducem o viaţă sfântă.

Şi acum…

Cuget înţelept şi străpungere a inimii şi minte de-Dumnezeu-cugetătoare dă, Fecioară, celor ce caută cu credinţa la cinstitul tău acoperământ, Născătoare-de-Dumnezeu prealăudată şi cere pentru noi, Curată, iertarea greşelilor.

Cântarea a VIII-a
Irmos: Pe Împăratul ceresc…

Aflatu-te-a, Părinte, Biserica lui Hristos întărire dumnezeiască în anii robiei, izbăvind sufletele din înşelăciunea robiei.

Cu râurile soliilor tale, Cosma de-Dumnezeu-grăitorule, curăţă inimile noastre de murdăriile răutăţii şi întinăciunile păcatului.

Binecuvântăm pe Tatăl…

Amăgirea eresurilor nou-apărute care ameninţa să potopească întreaga Biserică a lui Hristos ai şters-o, Părinte.

Şi acum…

Acoperământ şi scăpare mare a neamului creştinilor eşti, Pururea-fecioara; de aceea acoperă-ne şi pe noi de toată răutatea.

Cântarea a IX-a
Irmos: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu…

Dă-ne putere împotriva oricărei rătăciri şi păcat, Cosma cel întocmai cu Apostolii, şi izbăvire de tot felul de ispite.

Împodobit fiind cu cununa mucenicilor ca un sfinţit mucenic, Cosma cel întocmai cu Apostolii, încununează-ne cu chipurile virtuţilor tale.

Slavă…

Noule sfeşnic şi stâlp al Bisericii, întăreşte pe temelia Ortodoxiei inimile drept-credincioşilor, Cosma fericite.

Şi acum…

Preacurata Marie, ceea ce eşti singura de-Dumnezeu-Născătoare, alunga descurajarea din mine şi umple-mă de veselie dumnezeiască, Fecioară.

Cuvine-se cu adevărat şi

Mărimurile

Bucură-te, imitatorul Apostolilor şi învăţătorul de-Dumnezeu-grăitor al Evangheliei; bucură-te, învăţătorul cel dumnezeiesc al vieţii cinstite, Cosma de-Duh-purtătorule, gura harului.

Organ al Duhului te-ai făcut curăţindu-te pe tine prin nevoinţa sfântă în Muntele Athosului, şi ai ieşit cu porunca dumnezeiască şi ai propovăduit tuturor cuvântul harului.

Că Pavel străbătând, Părinte, cetăţi şi sate, inimile drept-credincioşilor le-ai aprins de flacăra sfintei credinţe şi ai ars toată neghina rătăcirii.

Bucură-te, dumnezeiasca odrasla a Etoliei, palmierul cu mult rod şi cinstit al Athosului; bucură-te, dumnezeiescule tâlcuitor al dreptei-credinţe cu fapta şi cu cuvântul, Cosma fericite.

Ai făcut alergări necontenite pentru mântuirea aproapelui, Părinte Cosma, şi suferind cu tărie sfârşit prin sugrumare, te-ai învrednicit strălucit de slavă mucenicească.

De orice navală de durere şi glăsuire deşartă în credinţa vătămătoare de suflet păzeşte nerănită Biserica lui Hristos, Cosma, prin soliile tale la Cel Iubitor de oameni.

Toate oştirile îngerilor, Înainte-mergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi sfinţii împreună cu Născătoarea de Dumnezeu mijlocire ca să ne mântuim toţi.

Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Troparele: Miluiește-ne pe noi…, Slavă…, Doamne miluiește-ne pe noi…, Si acum…, Ușa milostivirii…, Ectenia și Apolisul.

După care cântăm următoarele, glasul al III-lea:

Pe toţi cei ce aleargă cu credinţa spre mijlocirea ta la Hristos, Cosma fericite, izbăveşte-i din toată mânia şi necazul, şi roagă-te să li se dea iertare greşelilor, îndreptare vieţii şi milă dumnezeiască, că vieţuind în fapte ale virtuţii să ne facem după sfârşit părtaşi ai vieţii fără de sfârşit.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maică lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub acoperământul tău.

Distih: Cu fapte de virtute împodobeşte, Cosma, pe Gherasim care aleargă la ajutorul tău!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *