23 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Agatanghel

Sfântul Mucenic Agatanghel

Troparul Sfântului Mucenic Agatanghel, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Agatanghel, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel Ce a bătut Egiptul…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe vestitul între mucenici, lauda luptătorilor, pe cel ce s-a arătat şi cu fapta şi cu numele ca un înger, astăzi cu bucurie să-l cinstim şi cu credinţă să-l fericim.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai, preamărite, de strălucirea mucenicilor, privind pe Sfinţitul Clement luptând cu mare îndrăzneală, la Roma; cu care împreună adunându-ne, cu credinţă te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Omorându-te pentru întreaga lume, fericite, ai alergat înaintea oamenilor propovă­duind omorârea Dătătorului de viaţă; şi chinuri răbdând, te-ai învrednicit acum de Viata Cea Veşnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Fecioară pe Domnul, Care S-a Întrupat pentru negrăita milostivire; pe Acela iubindu-L Sfântul Agatanghel, ca un fără de trup s-a făcut, luptându-se în chip minunat. Cu el împreună te lăudăm pe tine.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Laud ostenelile tale cele nemărginite, preafericite, suferinţele şi multele chinuri, bărbăţia, sfâşierile trupului şi moartea; prin care te-ai învrednicit de viaţa cea veşnică, Înţelepte Mucenic Agatanghel.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După nenumărate chinuri şi dureri, bătăi cu toiege şi jupuiri de piele, purtătorule de biruinţă, ai fost dat înecului în mare, preamărite, din care Ziditorul tuturor pe tine te-a izbăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu putere tinerească şi cu bărbăţie ai răbdat, viteazule mucenic, arsurile frigărilor, pe când ţi se ardea trupul şi ai primit de sus roua răbdării, Sfinte Agatanghel.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O Taină Minunată! În ce chip Fecioara s-a arătat mai Desfătată decât cerurile, încăpând în pântece fără de strâmtorare pe Cel Nemărginit.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea întru Domnul; înălţatu-s-a fruntea mea întru Domnul meu; lărgitu-s-a asupra vrăjmaşilor mei gura mea; veselitu-m-am întru mântuirea Ta.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Dumnezeule…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind chinuri cu multe dureri, viteazule mucenic, ai sfinţit tot pământul cu curgerile sângelui, bucurându-te împreună cu Dumnezeiescul Clement, de Dumnezeu cugetătorule, Sfinte Agatanghel.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spânzurat ai fost pe lemn întocmai ca Domnul Hristos şi ţi s-au sfâşiat coastele cu gheare de fier, preamărite, înspăimântând pe toţi cu răbdarea, Înţelepte Agatanghel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărind pe Hristos, purtătorii de biruinţă, Sfântul Clement cel preaales şi Sfântul Mucenic Agatanghel cel pururea lăudat, locuiau în turn de veghe ca nişte paznici ai Poruncilor Dumnezeieşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fericimu-te pe tine pururea, Născătoare de Dumnezeu Binecuvântată; prin care ne-am învrednicit de Mărire şi am dobândit din nou Raiul cel dintâi, pe care-l pierdusem.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Să-mi răsări, mie, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înflăcăraţi fiind de focul dragostei Făcătorului tuturor, aţi fost aruncaţi în var înfierbântat, bunilor biruitori mucenici.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Podoabă preafrumoasă a celor luptători v-aţi arătat, smulgându-vi-se pielea trupului, nebiruiţilor mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întins fiind pe grătar şi fript pe jăratec, Înţelepte Agatanghel, pe îngeri ai înspăimântat, când au văzut luptele tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu, cea Neispitită de nuntă, arată-te, izbăvindu-ne de ispite, de primejdii şi de întristări pe noi cei ce cu dragoste te lăudăm.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Întru noianul vieţii…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cugetătorule de Dumnezeu luptătorule, laudă de mulţumire ai adus lui Dumnezeu; că aruncat în cuptor, ca odinioară tinerii cei robiţi, ai primit roua din cer, Preaînţelepte Agatanghel.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi mintea cu bunele vestiri, cele primite prin îngeri, ai suferit cu uşurinţă chinurile şi durerile, ca şi cum altul ar fi pătimit, Sfinte Agatanghel, cel cu cuget vitejesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţita voastră pereche văzând-o amăgitorul, înţelep­ţilor, v-a strâns în legături şi v-a lovit cu chinuri şi v-a închis în temniţe; dar a rămas de râs la împotrivirea voastră cea nestrămutată.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De trândăvia somnului celui aducător de moarte scapă-mă, Preacurată şi mă întăreşte, Stăpână, a priveghea spre laude Dumnezeieşti şi spre fapte bune, ca să te măresc cu dragoste.

Irmosul:

Întru noianul vieţii, cu faptele mele m-am coborât în adânc; ci, ca Iona, cel din chit, strig către Tine: Fiule al lui Dumnezeu şi Cuvinte, te rog scoate-mă dintru adâncul răutăţilor.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Mlădiţă cinstită a viţei lui Hristos te-ai făcut, Prealăudate Mucenice Clement, biruitorule în multe lupte. Pentru aceasta cu cel ce împreună ai pătimit, ai strigat: Hristoase, Tu eşti Bucuria mucenicilor.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Nu ne da pe noi până…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întocmai ca doi Luceferi pururea fericiţi, Marele Clement împreună cu Sfântul Agatan­ghel, risipind întunericul necredinţei vrăjmaşilor celor răi, luminează Biserica din destul, cu lumina nevoinţei lor; pe aceştia cu mare glas să-i lăudăm.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bărbăteşte ai îndurat sfâşierile şi toate întreitele valuri ale chinuitoarelor dureri, rănind cu rănile trupului tău pe vrăjmaşii cei nevăzuţi, mucenice preamărite, părtaşule al pătimirii lui Hristos, locuitorule împreună cu îngerii şi lauda mucenicilor, Sfinte Agatanghel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bucurându-te ai răbdat, înţelepte, întocmai ca unul fără de trup, arsurile cele înfricoşătoare ale plumbului, care a fost vărsat asupra Dumnezeiescului tău creştet pe care l-a ars în întregime, Mucenice Agatanghel, ostaşule al lui Hristos; pentru aceasta cu credinţă te lăudăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împărtăşitu-te-ai Fecioară, de Taina Cuvântului Celui de netâlcuit; că fără strâmtorare ai încăput pe Dumnezeu, Cel Ce este Neîncăput întru toate; şi L-ai născut şi cu lapte L-ai hrănit, vrând să ne mântuiască pe noi, care te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Toate le-ai aşezat cu înţelepciunea Ta…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile sângiurilor tale stingând focul necredinţei ai adăpat, prealăudate, Biserica lui Hristos, care înflorea cu credinţă şi lăuda neîncetat, după vrednicie, ostenelile tale cele mari, luptele şi vitejiile cele strălucite, Înţelepte Agatanghel.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Clement cel preaales şi Dumnezeiescul Agatanghel deopotrivă au luat cununile biruinţei. Pentru aceasta, stând întru înălţime înaintea Celui Ce împărăteşte peste toţi, ne sunt nouă ocrotitori şi izbăvitori, binecuvântând şi lăudând neîncetat pe Domnul.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Asemănându-te tinerilor care au stins văpaia, ai intrat în foc, purtătorule de biruinţe, ca fiind fără de trup, aprins fiind de râvna dragostei Domnului, Înţelepte Agatanghel şi cu aprindere strigai: Binecuvântaţi neîncetat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mângâiere Tare şi Nădejde Nedesminţită, Cetate Nebiruită şi Dumnezeiască Apărare te are pe tine poporul tău, cel ce te laudă, Fecioară; şi mântuindu-se strigă cu toată râvna: Binecuvântaţi neîncetat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Toate le-ai aşezat cu înţelep­ciunea Ta, Stăpâne şi fundul pământului iarăşi precum ştii l-ai întărit, înălţând temelia lui pe ape nemărginite. Pentru aceasta toţi strigăm, cântând: Binecuvântaţi neîncetat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Făcut-a tărie cu braţul Său…

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o pereche frumoasă arătându-se Sfântul Mucenic Agatanghel cel preamărit, împreună cu Sfinţitul Clement cel viteaz, s-au împodobit cu veşminte muceniceşti; şi acum stau înaintea lui Dumnezeu, Împăratul tuturor, purtând cununi de mărire, împreună cu cei fără de trup.

Stih: Sfinte Mucenice Agatanghel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ţi-a fost milă de trupul care în multe vremi a răbdat chinuri cumplite, dorind după bunătăţile pe care le-a gătit Dumnezeu Dumnezeieştilor Săi slujitori; cu care împreună petreci, Sfinte Mucenice Agatanghel, bucurându-te în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pământul prăznuieşte şi cerul dănţuieşte, Cetele celor fără de trup se bucură şi inimile credincioşilor cu cucernicie măresc astăzi pomenirea ta, înţelepte; întru care, pe cei ce te cinstesc izbăveşte-i de toată bântuiala, cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Luminezi lumea, Preacurată, răsărind oamenilor Lumina, Care a Strălucit mai înainte de veci din Tatăl, mai presus de gând. Drept aceea îţi strig: izgoneşte, Curată, din inima mea, întunericul gândurilor celor fără de rânduială, ca să te laud pe tine.

Irmosul:

Făcut-a tărie cu braţul Său; surpat-a pe cei puternici de pe scaune şi a înălţat pe cei smeriţi Dumnezeul lui Israel; întru care ne-a cercetat pe noi, Răsăritul Cel dintru înălţime şi ne-a îndreptat pe calea păcii.

 

SEDELNA,glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ca pe unul ce ai fost înger bun, cu lumini date de Dumnezeu lăudându-te cucernic, săvârşim pomenirea ta, Sfinte Înţelepte Agatanghel, lauda mucenicilor.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ajutătoarea Nebiruită a celor întristaţi şi Solitoare Nemijlocită a celor fără ajutor întru necazuri, izbăveşte-mă din nevoi; nu mă trece cu vederea, Ajutătoarea tuturor.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Văzând pe Fiul tău Spânzurat pe Lemn, Preacurată Fecioară, sfâşiindu-ţi-se inima ta, ca o Maică strigai: vai mie, cum ai apus, Lumina mea Cea Veşnică!

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *