22 octombrie 2015: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Averchie, Episcopul Ierapolei, cel intocmai cu Apostolii

22

Troparul Sfântului Ierarh Averchie, Episcopul Ieropolei, cel întocmai cu Apostolii, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Averchie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoarelor, să cân­tăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a slobozit din robia egiptenilor, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Raza Cea Luminoasă a Dumnezeirii Celei în Trei Feţe luminându-te, Sfinte Ierarhe Avechie, te-ai făcut lumină, luminând pe cei dintru întuneric şi risipind toată negura demonilor.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Avut-ai pe pământ viaţă ce­rească, fericite, petrecând cu trupul ca şi cum ai fi fost fără de trup şi omorându-ţi patimi­le, ai primit harul preoţiei.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având întru tine, părinte, pe Cuvântul grăind, ai dezlegat din necuvântare pe cei ce cuge­tau cele deşarte, surpând capiştile demonilor şi rătăcirea celor ciopliţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Limbile ritoriceşti nu pot să spună zămislirea cea mai pre­sus de cuvânt; că ai născut pe Dumnezeu Întrupat, Preasfântă, asemănându-Se cu noi, pentru bunătatea Sa.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvinte sfinţite şi cu ară­tarea minunilor, preamărite, ai îndreptat către limanul mân­tuirii pe cei ce înoată în marea rătăcirii, Sfinte Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lucrând tămăduiri, săvâr­şind cele alese, alungător ai fost al nălucirilor demonice şi mântuirii tuturor pricinuitor şi celor bogaţi ocrotitor.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvântul sfinţit, viaţa în­dumnezeită, obiceiul strălucit cu minunile, vieţuirea ta, pă­rinte, slăvită şi moartea ta s-au făcut cinstite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fiind Dumnezeu mai înainte Nevăzut, S-a văzut Întrupat în pântecele tău, Fecioară, pentru milostivire. Drept aceea cu cre­dinţă te fericim pe tine.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Te laud pe Tine, că am auzit, Doamne, Glas şi m-am înspăimântat; că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine cel rătăcit. Pentru aceea preaslăvesc multă pogorârea Ta cea către mine, Mult Milostive.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Frumos ţi-ai împodobit scau­nul, Cuvioase Ierarhe Averchie; că te-ai înfrumuseţat cu mari minuni şi cu viaţă luminată. Pentru aceasta Preamarele Dumnezeul nostru, te-a mărit pe tine.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ştiind pe Domnul voitor de milă, purtătorule de Dumnezeu, cu fierbinţeală ai cerut de la El să facă minunată izvorâre ape­lor celor fierbinţi, spre a multo­ra vindecare, Sfinte Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcut-ai cu harul roditori pe cei neroditori; că, punând în cugetul lor sămânţa Cuvântului Arătat, ca un semănător de cele bune ai secerat spic însutit, de Dumnezeu insuflate, Ierarhe Averchie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Vindecat-ai, Preacurată, zdro­birea şi ticăloşia cea de demult a pământenilor, născând pe Cel Ce a purtat neputinţele noastre, pentru nespusa milostivire, Mireasă a lui Dumnezeu cu to­tul fără de prihană.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminarea celor ce zac în­tru întuneric, Mântuirea celor deznădejduiţi, Hristoase Mântuitorul meu, către Tine alerg Împăratul păcii, luminează-mă cu Strălucirea Ta; că alt dumnezeu afară de Tine nu ştiu.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi picioarele tale pe piatra inimii, gânditorule de Dumnezeu, pe cei ce au căzut la pierzanie şi au dat cinste pie­trelor, i-ai învăţat, fericite, cu Dumnezeieştile cuvinte, să cinstească piatra cea tare, pe Iisus Hristos Dumnezeul nostru.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine ca pe un doctor al celor ce bolesc în multe feluri, pe călăuza tuturor rătăciţilor, pe vasul Mirelui darurilor celor de cinste, pe locaşul Dumnezeiescului Duh, pe sfinţitul tăinuitor, Sfântul Ierarh Averchie, să-l cinstim toţi credincioşii.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Punându-se din porunca ta în acelaşi vas vin, untdelemn şi încă un fel, se deşerta fiecare la vremea sa neamestecat; ai arătat prin aceasta harul tău cel prisositor, gânditorule de Dum­nezeu, Sfinte Averchie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Legile se înnoiesc întru tine, Fecioară Prealăudată; că ai născut fără de sămânţă pe Dum­nezeu Mântuitorul şi iarăşi Fecioară ai rămas; Minune Străină! Pentru aceea te vestim cu dreaptă credinţă Maica lui Emmanuel.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Întru adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Răsărit ai venit la Apus cu Puterea Duhului, lepădând pe împărăteasa patimilor celor demonice şi cumplite, cuvioase.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Străin de lume arătându-te, preasfinţite, străine şi înfricoşă­toare minuni ai săvârşit, trăind încă cu trupul şi după ce te-ai mutat de aici, Sfinte Ierarhe Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te, părinte, în chip de fulger, ai supus taberele cele demonice care nu puteau să su­fere îngrozirea ta, Sfinte Averchie, de Dumnezeu insuflate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin tine Preasfântă Mireasă a lui Dumnezeu, ne-am învred­nicit vieţii, noi cei omorâţi; şi rodind stricăciunii, arătat ne-am îmbogăţit de Nestricăciune.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Ca nişte pârgă a firii…

Ca pe un mai mare preot şi împreună locuitor cu Apostolii, toată Biserica credincioşilor te cinsteşte pe tine, Sfinte Ierarhe Averchie. Pe care cu rugăciunile tale păzeş­te-o, fericite, nebiruită şi fără de valuri, de tot eresul cel gân­ditor de cele deşarte, mult minunate.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Chipul cel de aur în câmpul Deiera cinstindu-se, cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un păstor Dumnezeiesc, ca un însuţi făcător de minuni, cu rugăciunea ta, părinte, ai dat vedere orbilor, auz surzilor, curăţire leproşilor, bun mers şchiopilor, care cântau: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părin­ţilor noştri!

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Facerea minunii tale, Înţelep­te Averchie, o propovăduieşte în veci izvorârea apelor celor fierbinţi, stâlpul care era pus la mormântul tău, pe care l-a adus duhul cel necurat de la cetatea Romei cea mare, gonit fiind dintr-însa.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fost-ai smerit, mai mare peste popor, arătându-te înalt în socotinţe, în fapte şi în pu­teri, preasfinţite; şi slujitor Îm­păratului Celui Preaînalt, Căruia stri­gam: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, S-a născut din tine în două firi şi în două voinţe, ca un Dumnezeu şi Om, Fecioară; cunoscându-Se tutu­ror celor ce cântă cu credinţă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu, Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei şi văpaia întru răcoreală au prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L lucrările şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Păstorul cel vrednic, izvorul cel nedeşertat al tămăduirilor, stâlpul Bisericii, întărirea credincioşilor, steaua cea mare şi mult luminoasă, Sfinţitul Tăinuitor Averchie, să se cinstească.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un finic, precum zice psalmistul, ai odrăslit în Curţile lui Dumnezeu Celui Viu; înmulţitu-te-ai ca cedrul şi te-ai arătat ca măslinul, înţelepte, ungând cu untuldelemn al faptelor tale, feţele tuturor prin credinţă.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscutu-te-ai ca o cetate ce este pusă deasupra unui munte văzut al vieţuirii celei cu fapte bune; şi cetatea ta, cuvioase, care era mai înainte înecată în rătăcire, ai arătat-o moşteni­toare Cetăţii celei de sus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împlinindu-se acum proorociile Scripturii celei de Dum­nezeu insuflate; iată Patul lui Solomon, pe care îl înconjură puternicii, în care Hristos Dumnezeu prin Dumnezeiasca Întrupare S-a odihnit; Aceasta este cea Binecuvântată şi Plină de har.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit Întrupându-Se pentru noi, credincioşii cu un gând întru laude să-L mărim.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât îţi este de luminată viaţa! Cât îţi sunt de frumoase picioa­rele! Cât este de foarte minu­nată plecarea şi unirea cea către Dumnezeu! Cât este de mare harul ce ţi s-a dat ţie de sus, în­ţelepte? Pentru aceasta, cu cre­dinţă te cinstim. Sfinte Ierarhe Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cel locuitor dimpreu­nă cu toţi sfinţii mucenici, pe cel întocmai cu Dumnezeieştii ucenici, pe cel întocmai de o cinste cu patriarhii, cu prooro­cii şi cu cuvioşii şi pe cel împreună vorbitor al Slujitorilor cereşti; să cinstim cu credinţă pe Sfântul Averchie.

Stih: Sfinte Ierarhe Averchie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preasfântă pomenirea ta întinzându-se în lume, luminează sufletele oamenilor, cu lumină bogată, prin har. Pe care săvâr­şind-o cu dragoste, ne rugăm ţie, Părinte Averchie, izbăveşte-ne cu rugăciunile tale de patimi şi de supărările întunericului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfeşnic Luminător te-a văzut mai înainte Proorocul, purtând întru tine Făclia cea Dumneze­iască cu adevărat, Preasfântă Fecioară; pe Însuşi Domnul Cel Ce S-a făcut Om din tine, pentru milostivirea îndurării.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Arătatu-te-ai ierarh, părinte, fiind uns cu ungere cinstită, prin lucrare Dumnezeiască şi cu harul desăvârşind pe toţi, preasfinţite; şi fiind împodobit cu darurile Dumnezeieştilor minuni, lucrezi semne şi minuni nenumărate; tămăduind boli, pe demoni arzându-i şi mulţi­me de rătăciţi întorcând, Părinte Averchie. Pentru aceasta, grăim ţie: roagă-te lui Hristos Dumnezeu iertare de greşeli sa dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Ai înnoit Preacurată, cu Dumnezeiască naşterea ta firea pământenilor cea muritoare, fiind stricată de patimi; şi ne-ai ridicat pe toţi din moarte la viaţă fără de stricăciune. Pen­tru aceasta toţi te fericim după datorie, Fecioară Preamărită, precum Însăţi ai proorocit.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară cu totul fără priha­nă, Maica lui Hristos Dum­nezeu, armă a pătruns Prea­sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul tău şi Dumnezeu Răstig­nit de bună voie. Pe Care, Binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască iertare de greşeli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *