21 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Codrat din Magnesta

Sfântul Apostol Codrat

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Codrat din Magnesta

Troparul Sfântului Apostol Codrat din Magnesta, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Codrat, roagă pe Milostivul Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre. 

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul: Veniţi, popoarelor, să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul, pe care l-a izbăvit din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stând înaintea Împăratului Puterilor purtând cunună, roagă-te să se lumineze cei ce luminat săvârşesc această pomenire a ta, fericite apostole.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe temelia credinţei zidind plinirea binecredincioşilor cu învăţăturile tale cele tari, purtătorule de Dumnezeu, toată înşelăciunea idolilor ai răsturnat-o.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind cu sfinţenie sfinţita Evanghelie, cu preasfinţitele tale cuvinte, ai închinat Ziditorului tău suflete prin credinţă, cu Puterea Duhului, pururea pomenite Apostole Codrat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născându-Se Ziditorul lumii din Fecioara cea Neispitită de bărbat, a păzit-o pe dânsa şi după naştere Fecioară, ca mai înainte de naştere, precum a binevoit. 

Cântarea a 3-a.

Irmosul: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin lemn ai omorât păcatul şi frica Ta o sădeşte în inimile noastre, cei ce Te lăudăm pe Tine.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Săvârşind minuni înfricoşătoare, Sfinte Apostole Codrat, pe cei necredincioşi i-ai adus către Dumnezeiasca credinţă, ca un Apostol al lui Dumnezeu şi ca un ierarh cinstit, preasfinţite.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe mulţi ai luminat cu învăţăturile cele Dumnezeieşti; că te-ai arătat slujitor Luminii, Celei Ce a luminat marginile lumii, cu străluciri Dumnezeieşti, Sfinte Ierarhe Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai pricină de multe bunătăţi turmei tale, curăţind întunericul necunoştinţei ei şi lumindând-o pe ea cu faceri de multe minuni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluitu-S-a întru tine Focul Cel de nesuferit, nearzându-ţi pântecele, Născătoare de Dumnezeu; iar patimile noastre şi materia răutăţii a făcut-o cenuşă. 

Cântarea a 4-a.

Irmosul: Auzit-am, Doamne, auzul rânduielii Tale şi Te-am preamărit pe Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arând pământul inimilor celor credincioşi, cu secera cuvintelor tale ai curăţit toată materia răutăţii.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Daruri de vindecări izvorăşte mormântul tău, nouă tuturor, celor ce te rugăm pe tine, Sfinte Ierarhe Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Plecându-te cu milostivire, scapă din primejdii pe cei ce se roagă ţie, Sfinţite Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminând pe cei întunecaţi de înşelăciune, cu făcliile cuvintelor tale, ai ars toată înşelăciunea cea uscăcioasă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Din curatele tale sângiuri, Născătoare de Dumnezeu, S-a Întrupat Ziditorul şi a înnoit pe toţi cei ce erau stricaţi. 

Cântarea a 5-a.

Irmosul: Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi; că afară de Tine pe alt Dumnezeu nu ştim.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sufletul tău cel curat, aflându-l Dumnezeu Cel Preacurat locaş măririi Sale, curăţă prin tine sufletele cele spurcate cu păcate cumplite.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţaţii elinilor, fiind biruiţi de înţeleptele tale dogme, fericite, s-au plecat a mărturisi pe Hristos: Ziditor, Înţelepciune şi Putere a Tatălui Celui mai înainte fără de început.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând oamenilor Lumina ce a Strălucit de la Tatăl luminilor, Sfinte Apostole Codrat, ai povăţuit popoarele a cinsti şi a mări o Treime Nedespărţită.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născutu-ne-ai nouă Întrupat în două Firi pe Fiul Cel Născut din Tatăl mai înainte decât toate veacurile, fără stricăciune, fără de ani, precum Însuşi ştie.

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cer înalt te-ai arătat povestind tuturor mărirea lui Dumnezeu cea mântuitoare, ca un ierarh îndumnezeit, ca un Apostol lăudat, Sfinte Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O fire a Dumnezeirii fără de început şi o Domnie propovăduind, Preaînţelepte Codrat, ai risipit trufia cea întunecoasă a multor zei.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

După legea firii zăcând acum trupul tău în mormânt, Preasfinţite Fericite Codrat, faci minuni preamărite şi mai presus de fire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a întins cerul cu voia Sa, alt cer te-a arătat pe tine pe pământ, Născătoare de Dumnezeu Stăpână şi din tine a răsărit celor din întuneric. 

CONDAC, glasul al 8-lea

Podobie: Ca o pârgă a firii…

Ca pe un ierarh cinstit şi nevoitor prea tare, lumea îţi aduce Ţie, Doamne, rugător, pe Dumnezeiescul Apostol Codrat şi cu cântări cinsteşte cinstita lui pomenire, cerând totdeauna să se dăruiască iertare de greşeli celor ce cântă: Aliluia. 

Cântarea a 7-a

Irmosul: Cei trei tineri au defăimat porunca cea fără de Dumnezeu de a cinsti chipul cel de aur, în câmpul Deiera. Şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-ţi gândul către Dumnezeu, Cel Ce Însuşi este Bunătatea Cea Începătoare, te-ai făcut Biserică Treimii cu chip Dumnezeiesc şi pe cei din adâncimea răutăţii i-ai ridicat cu învăţăturile tale cele înţelepte, cântând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmând capiştile idolilor prin puterea rugăciunilor tale, ai zidit din nou Biserica lui Dumnezeu, cu Dumnezeiescul Duh, preasfinţite şi ai adunat într-însa mulţimile celor ce se mântuiesc şi care cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adiind foc ca unul ce pururea ai avut în inima ta Dumnezeiescul foc al Duhului, te-ai arătat văpaie arzând toată înşelăciunea cea uscăcioasă şi luminând celor ce cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izbăvindu-ne de blestemul cel strămoşesc prin tine, Ceea ce eşti de Dumnezeu Dăruită, te cunoaştem pe tine Pricină a tuturor bunătăţilor, ca pe Singura care ai născut pe Cuvântul Cel mai presus de gând şi de cu vânt, Care este Pricina fiinţei tuturor. Drept aceea cântăm ţie, Preacurată: Binecuvântată eşti Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup! 

Cântarea a 8-a

Irmosul: Pe Dumnezeu Care S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei şi văpaia în răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L, lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi veci!

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având picioarele sufletului tău întărite pe piatra credinţei, Fericite Apostole Codrat, ai împiedicat pe vrăjmaşii Domnului şi ai întărit pe toţi cei ce preaînalţă pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având şi sufletul şi inima înfrumuseţate cu virtuţi, ai împodobit sufletele cu cuvintele învăţăturii tale, ridicând toată nelegiuirea înverşunării idoleşti, Apostole Codrat, de Dumnezeu grăitorule.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un ucenic al lui Iisus, ca un Apostol minunat, ca o Rază Strălucitoare a Soarelui dreptăţii, Sfinte Codrat, luminează şi sfinţeşte pe cei ce pururea săvârşesc sfântă pomenirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dumnezeieştii prooroci cu glasuri preafinţite lămurit te vesteau pe tine mai înainte, că vrei să fii Maică Preacurată lui Dumnezeu, Stăpânul tuturor. Pentru aceea te lăudăm pe tine întru toţi vecii, Ceea ce Singură eşti fără prihană. 

Cântarea a 9-a

Irmosul: Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău în stricăciune prin mâncare, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl mărim.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi cugetul înfrumuseţat, stai luminat pururea înaintea Stăpânului Celui Frumos, ca un ierarh preasfinţit, ca un Apostol Dumnezeiesc, împreună cu ceilalţi Apostoli cerând pace lumii, Preafericite Codrat.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Magnesta are sicriul moaştelor tale ca un Chivot Dumnezeiesc, din care izvorăşte toată folosinţa, Apostole Codrat; iar Locaşurile Cerurilor având sufletul tău, se veselesc împreună cu toţi sfinţii.

Stih: Sfinte Apostole Codrat, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ziua ta cea prealăudată, pomenirea ta cea purtătoare de lumină, praznicul tău cel cu adevărat de bună laudă, ne-a strălucit ca soarele, tuturor celor ce cu credinţă te cinstim, Sfinte Codrat; căci ne rugăm ca prin rugăciunile tale, să câştigăm curăţire de păcate şi mare milă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fie-Ţi milă, Doamne şi Te îndură de mine când vei veni să judeci lumea; să nu mă osândeşti în foc, să nu mă cerţi cu mânia Ta. Se roagă Ţie, Hristoase şi Fecioara, care Te-a purtat pe Tine în pântece şi ceata Apostolilor împreună cu toţi proorocii şi mucenicii. 

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Pe marele Apostol şi ierarh al lui Hristos, pe Măritul Codrat să-l lăudăm credincioşii cu cântări de Dumnezeu însuflate. Căci izvorăşte ca dintr-o fântână celor ce cu credinţă cer iertare de greşeli şi dă tămăduire patimilor, că a luat de la Cel Preaînalt darul îndestulat.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab ne întâmpină…

Fecioară Preacurată, care ai născut pe Dumnezeu Cel mai presus de fiinţă, roagă-te Lui neîncetat, împreună cu Puterile cele Cereşti, ca să ne dea iertare de greşeli şi îndreptare vieţii, nouă, celor ce cu credinţă şi cu dragoste după datorie te lăudăm pe tine, Ceea ce Singură eşti Prealăudată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea

Podobie: Degrab neîntâmpină…

Fecioară Preacurată, Maica lui Hristos Dumnezeu, armă a trecut prin Sfânt sufletul tău, când ai văzut pe Fiul şi Dumnezeul tău Răstignit de a Sa bunăvoie. Pe Acela, Binecuvântată, nu înceta a-L ruga să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *