21 iunie: Acatistul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei

Sfântul Mucenic Iulian din Tars

Troparul Sfântului Mucenic Iulian din Tarsul Ciliciei, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Iulian, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Glasul proorocului străbate veacurile: ,,Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă”; dumnezeieştile cuvinte zugrăvesc icoana pătimirii tale şi ne întăresc în nădejde pe noi, cei ce aducem Ziditorului prin tine jertfa cântării: Aliluia!

Icosul 1

Sămânţa dreptei credinţe a încolţit în inima ta, căci stropind-o cu roua înţelepciunii şi încălzind-o cu căldura dragostei pentru Hristos, ţi-ai înălţat privirea minţii spre bunătăţile cele cereşti; primeşte şi de la noi, nevrednicii, aceste stâlpări smerite de cuvinte şi trimite-ne adierile Duhului, spre a ne aminti de cele cereşti:
   Bucură-te, sălaş scump al miresmei dumnezeieşti;
   Bucură-te, cort însufleţit al Adevărului;
   Bucură-te, petrecere întru ostenelile duhovniceşti;
   Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, pom mult roditor al înţelepciunii;
   Bucură-te, următor al căii rugăciunii;
   Bucură-te, păstrare a comorii credinţei;
   Bucură-te, jertfă bineplăcută Ziditorului;
   Bucură-te, oglindă a frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, intrare în cămara cerească;
   Bucură-te, lucrător al poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, mărturie bineprimită a credinţei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 2-lea

În vremea prigonirilor pentru credinţă, nu te-ai lepădat de Ziditorul şi Binefăcătorul tău, ci stând înaintea guvernatorului Marchian cu îndrăzneală, în cămara inimii ai întâmpinat pe Hristos cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Paharul durerilor ai băut şi uneori desfătările mesei idoleşti ţi s-au pus înainte, spre a te lepăda de Hristos, însă ai rămas neclintit pe piatra mărturisirii, fiind întărit de Piatra Vieţii; pentru aceasta, pe temelia dreptei credinţe întăreşte-i pe cei ce cu evlavie te cinstesc pe tine aşa:
   Bucură-te, stâlp neclintit al mărturisirii;
   Bucură-te, ruşinarea celor întunecaţi de înşelăciune;
   Bucură-te, primitorul darului înţelepciunii;
   Bucură-te, adăpare din izvorul milei dumnezeieşti;
   Bucură-te, vădirea înşelăciunii idoleşti;
   Bucură-te, moştenitor al desfătării raiului;
   Bucură-te, cunună a biruinţei muceniceşti;
   Bucură-te, răbdare nezdruncinată de pătimiri;
   Bucură-te, întărirea celor cuprinşi de valurile necredinţei;
   Bucură-te, ridicarea celor neputincioşi;
   Bucură-te, trâmbiţă a vestirilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, cunună a răbdării mântuitoare;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 3-lea

Prin cetăţile Ciliciei ai fost purtat un an, Sfinte, şi cu ai durerilor spini încununat, dar cu ochii minţii contemplai drumul Golgotei şi cu gândurile inimii te îndulceai de călătoria spre Izvorul frumuseţilor raiului strigând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ca un diamant tare, nezdrobit de mânia închinătorilor la idoli te-ai arătat, Mucenice Iulian, şi, primind atingerea razelor Soarelui dreptăţii, mai puternic arătai strălucirea credinţei în  Hristos; primeşte şi de la noi razele cuvintelor de cinstire şi ne fă părtaşi milostivirii Stăpânului:
   Bucură-te, piatră nesfărâmată a mărturisirii;
   Bucură-te, purtător al strălucirilor Duhului;
   Bucură-te, diamant al frumuseţii muceniceşti;
   Bucură-te, comoară nepreţuită a credinţei;
   Bucură-te, îndulcire a minţilor tulburate de ispite;
   Bucură-te, ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, grabnică scăpare a celor neputincioşi;
   Bucură-te, râu al darurilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, nume scris în cartea mucenicilor;
   Bucură-te, stârpirea gândurilor neroditoare;
   Bucură-te, odihnirea frumuseţii lui Hristos;
   Bucură-te, întăritor al nostru pe căile răbdării;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 4-lea

Slujitorii păgâni din cetatea Egeea au căutat să te spurce pe tine, Sfinte, silindu-te să mănânci din cele jertfite idolilor, dar ai primit de la Hristos mana Duhului şi răsplată pentru pătimirile tale, cântându-I tu cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Jertfa rugăciunilor maicii tale pentru întărirea ta în credinţă a fost bineprimită de Părintele milostivirilor, Care Şi-a deschis urechea spre a auzi cuvintele celei ce te-a născut şi a şoptit la urechile inimii tale cuvânt de mângâiere; pe Acesta fă-L milostiv spre cererile noastre cele bune şi ascultă cu îngăduinţă cuvintele aduse spre cinstirea ta:
   Bucură-te, primitorul sfatului părintesc;
   Bucură-te, făclie cinstită a Adevărului;
   Bucură-te, întărire pe piatra răbdării;
   Bucură-te, lucrător al cuvintelor dreptăţii;
   Bucură-te, mlădiţă mult roditoare a Treimii;
   Bucură-te, ascultarea cuvintelor mântuitoare;
   Bucură-te, plinirea chemării muceniceşti;
   Bucură-te, surpător al înşelăciunii idoleşti;
   Bucură-te, ruşinarea celor umbriţi de necredinţă;
   Bucură-te, pildă de întărire întru răbdare;
   Bucură-te, sprijinitorul sufletelor necăjite;
   Bucură-te, liman al celor înviforaţi de prigonire;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 5-lea

Luând aminte Ziditorul la râurile lacrimilor maicii tale şi la cuvintele ei spre întărirea inimii tale întru nevoinţa muceniciei, te-a acoperit pe tine cu aripile milostivirii Sale şi ţi-a stins focul chinurilor cu roua cântărilor de: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Fiind insuflată de Cel Preaînalt, ca un înger maica ta te-a întărit întru răbdare, descoperindu-ţi, în zugrăvirea cuvintelor pline de iubire, frumuseţile raiului pe care le moştenesc cei ce rabdă pe pământ chinuirile cele de scurtă vreme pentru Hristos; osteniţi fiind noi de prigonirea patimilor noastre, spre tine alergăm cu nădejde, aducându-ţi florile cântărilor de cinstire ţie, celui ce porţi pe cap cununa slavei muceniceşti:
   Bucură-te, vederea făgăduinţelor raiului;
   Bucură-te, neguţătorie înţeleaptă a mântuirii;
   Bucură-te, următor al sfatului maicii tale;
   Bucură-te, alergare la limanul muceniciei;
   Bucură-te, răbdător de chinuri pentru Hristos;
   Bucură-te întărire a celor tulburaţi de chinuiri;
   Bucură-te, alergare cu mintea la cele cereşti;
   Bucură-te, surpător al cugetelor neroditoare;
   Bucură-te, iubitor al frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, odihnă a inimilor întristate;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, urcare pe scara muceniciei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 6-lea

Întunericul temniţei nu te-a despărţit de Hristos, căci prin fereastra pătimirilor vedeai pe Cel ce Se face răsplătitor tuturor durerilor noastre primite cu îndelungă răbdare, spre a-I cânta Lui cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Trei zile ai petrecut cu maica ta în temniţă în amintirea darurilor milostivirii Treimii Celei de viaţă Făcătoare şi, fiind scos la judecata pământească, priveai spre apusul veacurilor, când toţi vom sta înaintea scaunului Înfricoşătorului Judecător; pe Hristos roagă-L, Sfinte, să ne învrednicească de răspuns bun pe noi, cei ce te cinstim pe tine:
   Bucură-te, vederea judecăţilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, îndulcire de răsplata cerească;
   Bucură-te, rugător osârdnic spre a noastră mântuire;
   Bucură-te, înfruntarea judecătorilor pământeşti;
   Bucură-te, râvnitor al celor mai înalte;
   Bucură-te, mijlocitor grabnic al celor în nevoi;
   Bucură-te, îndreptarea cârmei minţii spre cele mai bune;
   Bucură-te, păzitor al legământului iubirii dumnezeieşti;
   Bucură-te, intrare prin poarta muceniciei;
   Bucură-te, primirea judecăţii spre mântuire;
   Bucură-te, cort cinstit al înţelepciunii Duhului;
   Bucură-te, dorirea celor mai înalte ale Adevărului;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 7-lea

Temniţa ţi s-a făcut uşă către Împărăţia cerurilor, căci bătăile cuvintelor iubitoare ale maicii tale la uşa inimii ţi-au vestit intrarea în cămara de nuntă a Mirelui Hristos, către Care strigai cu nădejde de mântuire: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Nesuferind guvernatorul defăimarea zeilor păgâneşti, cu chinuri cumplite a căutat să vă abată de pe calea mărturisirii lui Hristos, dar, primind de sus acoperământul Duhului, aţi rămas neclintiţi în îndrăzneala voastră; pe noi, cei ce slujim patimilor osânditoare, cu rugăciunea ta, cinstite Mucenice Iuliane, ne adu la limanul mântuirii, ca să-ţi strigăm:
   Bucură-te, primirea cununii biruinţei;
   Bucură-te, neclătinare în lucrarea mărturisirii;
   Bucură-te, primitorul focului chinuirilor;
   Bucură-te, odihnă în iubirea lui Hristos;
   Bucură-te, înţelegerea chemării muceniceşti;
   Bucură-te, săvârşirea cu bine a mărturisirii;
   Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în patimi cumplite;
   Bucură-te, mângâierea sufletelor întristate;
   Bucură-te, răbdare încercată în focul pătimirii;
   Bucură-te, risipirea cugetelor necurate;
   Bucură-te, îmbrăţişarea dorului cugetător al Treimii;
   Bucură-te, sălăşluire la limanurile nepătimirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 8-lea

Maica ta, stând împreună cu tine, a deschis gura sa sfinţită şi a defăimat toată înşelăciunea idolilor, iar tu, ascultând cuvintele celei ce te-a născut, te-ai aprins de dorul mărturisirii şi ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

În mare ţi-ai aflat sfârşitul, Sfinte Iulian, cel ce ai cercetat adâncurile milostivirii dumnezeieşti, şi după trecerea prin apa şi prin focul pătimirilor ai ajuns la lărgimea desfătărilor raiului; învredniceşte-ne şi pe noi de sălăşluirea la odihna nepătimirii, ca să-ţi cântăm:
   Bucură-te, adăpare din izvorul înţelepciunii;
   Bucură-te, trecere prin marea pătimirilor;
   Bucură-te, ajungere la limanul Vieţii;
   Bucură-te, stingerea focului chinuirilor în marea rugăciunii;
   Bucură-te, petrecere întru odihna cerească;
   Bucură-te, vas cinstit al darurilor Treimii;
   Bucură-te, afundare în mormântul mării;
   Bucură-te, ieşire la limanul mântuirii;
   Bucură-te, aflarea lărgimilor raiului;
   Bucură-te, biruinţă desăvârşită asupra răutăţii;
   Bucură-te, povăţuire spre corabia rugăciunii;
   Bucură-te, înfruntarea valurilor ispitirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 9-lea

În sacul plin de nisip şi de jivine veninoase ai fost băgat, dar slobozindu-te de povara trupului omenesc, ai zburat la cer cu aripile muceniciei, cântând împreună cu îngerii: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Primit-a Ziditorul jertfa pătimirilor tale îndelungate şi ţi-a răsplătit ţie cu odihna cea veşnică în Împărăţia Sa, de care învredniceşte, Sfinte, prin rugăciunile tale, şi pe cei ce te cinstesc pe tine cu flori de gânduri culese din grădina inimii:
   Bucură-te, jertfă sfinţită în marea chinurilor;
   Bucură-te, ajungere la limanul dreptăţii;
   Bucură-te, intrare pe uşile Vieţii;
   Bucură-te, moştenitorul cămărilor cereşti;
   Bucură-te, grabnic ajutător al celor prigoniţi;
   Bucură-te, ridicarea poverii ispitelor noastre;
   Bucură-te, risipirea gândurilor întunecate;
   Bucură-te, rază povăţuitoare la cele înalte;
   Bucură-te, sălaş sfinţit al Înţelepciunii;
   Bucură-te, cetate zidită pe temelia răbdării;
   Bucură-te, înfruntarea valurilor prigonirii;
   Bucură-te, chemare în corabia mântuirii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 10-lea

Comoara cea duhovnicească, Sfântul Mucenic Iulian, nu a putut fi tăinuită nici de mare, care, aducând la uscat trupul mult pătimitorului mucenic, l-a dăruit spre ajutorul celor ce înconjoară racla moaştelor sale, aducând Ziditorului tămâia cântărilor de: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Slava mucenicilor ai moştenit pentru răbdarea ta cea tare întru necazurile prigonirii, iar acum, veselindu-te de cântările îngereşti, pleacă urechea ta şi ascultă graiurile celor din nevoi şi  suspinurile celor ce împodobesc cu laude prăznuirea ta:
   Bucură-te, nădejde a celor prigoniţi;
   Bucură-te, îndulcire a necazurilor noastre;
   Bucură-te, întâmpinare a celor osteniţi de ispite;
   Bucură-te, purtător al cununii slavei cereşti;
   Bucură-te, nimicire a vrăjmaşilor noştri nevăzuţi;
   Bucură-te, pildă neştearsă de răbdare;
   Bucură-te, pătimire sfinţitoare;
   Bucură-te, aflare a căilor mântuirii;
   Bucură-te, încununare cu slavă cerească;
   Bucură-te, linişte a celor tulburaţi;
   Bucură-te, mângâiere a inimilor deznădăjduite;
   Bucură-te, vieţuire întru lumina Treimii;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 11-lea

Sfântul Ierarh Ioan, gura de aur a Bisericii, cu alese cuvinte de cinstire a împodobit amintirea pătimirii tale, ca toţi cei ce se învrednicesc de mijlocirea ta să cânte Ziditorului cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Acum petrecând în cămările îngereşti şi îndulcindu-te de vederea Celui ce Se închipuie în icoanele inimilor curăţite prin jertfa pătimirilor, găteşte masă duhovnicească celor ce îţi aduc cununa gândurilor de cinstire:
   Bucură-te, aflarea limanului mântuirii;
   Bucură-te, viţă plină de roadele dreptăţii;
   Bucură-te, vrednic plinitor al chemării dumnezeieşti;
   Bucură-te, urcarea scării nevoinţelor muceniceşti;
   Bucură-te, aflarea Soarelui dreptăţii pe cerul inimii;
   Bucură-te, primirea luminării cereşti;
   Bucură-te, moştenitor al bogăţiilor raiului;
   Bucură-te, ajutătorul celor din nevoi;
   Bucură-te, sălăşluire întru lumina bucuriei;
   Bucură-te, inimă adăpată din paharul răbdării;
   Bucură-te, păzitor al cetăţii sufletului;
   Bucură-te, odihnirea gândurilor mântuitoare;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 12-lea

De răbdarea ta, Sfinte, s-au minunat cetele îngereşti şi cu bucurie au înconjurat sufletul tău ce zbura la ceruri către Cel pentru Care s-a jertfit, aducându-I cântarea: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Prin multe pătimiri ne-a arătat Domnul că se intră în Împărăţia cerurilor şi tu, Sfinte Mucenice Iulian, ai încuviinţat cuvintele nemincinoase ale gurii dumnezeieşti prin viaţa ta mult pătimitoare; noi, cei înşelaţi de dulceţile acestei lumi trecătoare, te rugăm să mijloceşti iertare de la Hristos şi întărire pe calea jertfirii prin faptele dragostei şi mărturisirii lui Hristos,
ca să-ţi cântăm:
   Bucură-te, călătorie pe marea pătimirilor;
   Bucură-te, aflare a limanului ceresc;
   Bucură-te, adăpare din vasul rugăciunii neîncetate;
   Bucură-te, oglindă a cuvintelor dumnezeieşti;
   Bucură-te, stâlp sfinţit al pătimirii;
   Bucură-te, împăcare a noastră cu Dumnezeu;
   Bucură-te, uşă a iertării celor care au greşit;
   Bucură-te, întărire întru nădejdea mântuirii;
   Bucură-te, ajutător al nostru în urcuşul răbdării;
   Bucură-te, îndemnare spre faptele iubirii;
   Bucură-te, chemare întru odihna nepătimirii;
   Bucură-te, minunare a cetelor îngereşti;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul al 13-lea

O, mult pătimitorule mucenice al lui Hristos, Sfinte Iuliane, cel ce ai urmat întru totul Celui ce S-a răstignit pe Cruce, ca să ne scoată pe noi din groapa păcatelor, cu neîncetatele tale rugăciuni, luminează temniţa inimilor noastre întunecate de patimi spre vederea Soarelui mântuirii, întăreşte-ne pe calea jertfirii pentru aproapele şi în mărturisirea Adevărului, ca să fim primiţi în cămara ucenicilor lui Hristos, aducând darul cântărilor de: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice Icosul 1: Sămânţa dreptei credinţe a încolţit…, Condacul 1: Glasul proorocului străbate veacurile…,

Icosul 1

Sămânţa dreptei credinţe a încolţit în inima ta, căci stropind-o cu roua înţelepciunii şi încălzind-o cu căldura dragostei pentru Hristos, ţi-ai înălţat privirea minţii spre bunătăţile cele cereşti; primeşte şi de la noi, nevrednicii, aceste stâlpări smerite de cuvinte şi trimite-ne adierile Duhului, spre a ne aminti de cele cereşti:
   Bucură-te, sălaş scump al miresmei dumnezeieşti;
   Bucură-te, cort însufleţit al Adevărului;
   Bucură-te, petrecere întru ostenelile duhovniceşti;
   Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, pom mult roditor al înţelepciunii;
   Bucură-te, următor al căii rugăciunii;
   Bucură-te, păstrare a comorii credinţei;
   Bucură-te, jertfă bineplăcută Ziditorului;
   Bucură-te, oglindă a frumuseţilor cereşti;
   Bucură-te, intrare în cămara cerească;
   Bucură-te, lucrător al poruncilor dumnezeieşti;
   Bucură-te, mărturie bineprimită a credinţei;
   Bucură-te, Sfinte Mucenice Iulian, mult pătimitorule!

Condacul 1

Glasul proorocului străbate veacurile: ,,Trecut-am prin foc şi prin apă şi ne-ai scos la odihnă”; dumnezeieştile cuvinte zugrăvesc icoana pătimirii tale şi ne întăresc în nădejde pe noi, cei ce aducem Ziditorului prin tine jertfa cântării: Aliluia!

şi se face otpustul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *