2 martie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii, cu picioare neudate, trecându-l pedestru Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu a biruit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Năzuinţele tale, mucenice, le-ai îndreptat către Dumnezeu, ale Cărui Porunci păzindu-le te-ai făcut ierarh şi cu sângele mu­ceniciei, cu adevărat ai strălucit.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeieşte şi cu bunăcuviinţă petrecând, prin nevoinţele înfrânării ai omorât porni­rile trupului şi ai dobândit via­ţă, cel ce eşti podoaba ierarhi­lor şi desăvârşirea mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhul Sfânt sălăşluindu-Se în inima ta cea înţeleaptă, din pruncie te-ai arătat drept, plin de milă şi blând, Dumnezeiescule ierarh, Sfinţite Mucenice Teodot.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea omenească, prin înşelă­ciune, a fost robită mai întâi. Dar, născând tu pe Hristos, a dobândit liberare, cu multă în­ţelepciune lăudându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Bise­rica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti Puterea şi Scăparea şi Întărirea mea, Doamne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu lacrimile, cu suspinele şi cu curgerea sângelui tău ai stins cărbunii cei aprinşi ai înşelă­ciunii, Sfinţite Mucenice Teodot.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea curată arătându-te pe tine Sfinţit şi Dumneze­iesc luminător, te-a făcut şi mărturisitor adevărat al Pati­milor lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stând înaintea locului de jude­cată şi rănit fiind cu răni cum­plite, nu te-ai lepădat de numele lui Hristos, Sfinte Mucenice Teodot.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tămăduieşte sufletul meu cel slăbit de năvălirile şarpelui celui viclean şi robit de păcate, Preacurată.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine, strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmându-ţi-se trupul de lovituri, cugetul ţi-a rămas cu adevărat preatare şi ai strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aprinzându-te de dragostea Stăpânului, ai suferit cu răbdare durerile cele cumplite ale rănilor, ca şi cum nu tu, ci altul ar fi pătimit, Sfinţite Mucenice Teodot, cel mare între mucenici.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chinurile ce se apropiau de trupul tău nu te-au înfricoşat; căci prin cuget curat ai văzut răsplătirile cele viitoare, care ţi-au uşurat durerile tale, de Dumnezeu înţelepţite părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Palat Prealuminos al Stă­pânului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, arată-ne şi pe noi locaşuri ale Sfântului Duh, când aducem laudă Domnului, în locaşul tău cel Sfânt.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumină în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridicat fiind pe lemn, Înţe­lepte Teodot, cu tărie ai răbdat sfâşierile trupului tău, în timp ce toţi se minunau.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind spânzurat, ai răbdat strujirile trupului, având de partea ta pe Stăpânul, Care cu credinţă în El te întărea pe tine, Sfinte Teodot.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsarea sângelui vopsindu-ţi haina ta cea sfinţită, prealuminoasă ai arătat-o, Fericite Teodot.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Zămislit-ai pe Dumnezeu, Cel Ce s-a făcut Om, Stăpână! Pentru aceasta, neamuri şi nea­muri te fericesc pe tine.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de lau­dă, Doamne, strigă către Tine Biserica, cea curăţită de sângele demonilor, cu Sângele Cel curs din coasta Ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Închis în temniţă ca un tâl­har fiind, Sfinte Teodot, ai păzit Po­runcile cele Dumnezeieşti ale Stăpânului, Celui Ce a luminat Dumnezeiască pomenirea ta.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea judecăţii ce­lor nedrepţi şi fiind judecat, ai judecat tu însuţi pe cei fărădelege, care socoteau mai mult nedreptatea decât dreptatea, de Dumnezeu înţelepţite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Valurile chinurilor celor ce se abăteau asupra ta s-au sfărâ­mat ca de o piatră, înălţându-te tu, cu suirea inimii tale, către Piatra Cea din capul unghiu­lui, Hristos Dumnezeu, Fericite Teodot.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluindu-Se în pântecele tău Hristos, Dumnezeul nostru, a alungat păcatul care se sălăşluise între oameni şi prin iubirea Sa de oameni, i-a făcut pe aceştia ai Săi.

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Credinţa cea rea a mării ai ruşinat şi înşelăciunea închi­nării la idoli cu puterea dreptei credinţe ai rănit-o şi făcându-te ca o ardere de tot Dum­nezeiască, prin lucrarea minu­nilor tale ai ajuns cunoscut până la marginile lumii, Preasfinţite Mucenice Teodot. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să ne dăru­iască nouă mare milă.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul din Babilon, tinerii lui Avraam, de dorul dreptei credinţe mai mult decât de văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De dragostea Dumnezeies­cului Duh fiind aprins şi pe pat înroşit în foc fiind pus, ai rămas nears, strigând: Binecu­vântat eşti în Biserica Slavei Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca şi cum altul ar fi pătimit, iar nu tu, cu tot cugetul tău ai alergat către Dumnezeu, feri­cite şi tăierile şi arderile nu le-ai luat în seamă, nesimţindu-le, prin purtarea de grijă a lui Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciunea cuvintelor tale pe cei ce erau lipsiţi de în­ţelegere, la judecata ta i-ai ru­şinat, arătându-i ca pe nişte ne­putincioşi plini de rea credinţă, că ţineau mai mult la altarele idolilor decât la Ziditorul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împreună cu Cetele cele de sus, Maica lui Dumnezeu, stri­găm ţie: Bucură-te, Cer Însufle­ţit şi Palat Preaslăvit şi Scaun de foc, pe care Hristos cu Trupul S-a odihnit.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Mâinile întinzându-şi Da­niel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a închis; şi puterea focului au stins-o, cu fapta cea bună încingându-se, tinerii cei iubitori de dreaptă credinţă, strigând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivindu-te vrăjmaşului, prin chinurile tale, Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, piroane ţi s-au bătut în picioare şi ai mers pe cărarea care duce către Împărăţia Ce­rurilor, prealăudate, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduind pe Dumnezeu, Cel Ce a venit pe pământ şi prin Dumnezeieştile Patimi a nimicit patima cea de tot pierzătoare, ai suferit patima cea Dumneze­iască şi fericită cu trupul, Sfinte Teo­dot, cântând: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu picăturile sângelui tău şi cu apele învăţăturilor celor sfinţite ai adăpat cu har inimile credincioşilor celor buni, preasfinţite şi ai făcut ca să odrăslească în ele Înţelepciunea Cea Dumnezeiască a Ziditorului, Căruia strigăm: Binecuvântaţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

De toată spurcăciunea ai cu­răţit firea omenească, Fecioară, născând Ploaia Cea Cerească, pe Cel Ce s-a făcut Om pentru noi şi pe noi, cei ce eram învechiţi, ne-ai înnoit, Preacurată, pe cei care strigăm: Binecuvân­taţi, toate lucrurile Domnului, pe Domnul!

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Hristos, Piatra Cea Ne­tăiată de mână, Cea din capul unghiului, din tine, Muntele cel Netăiat, S-a tăiat Fecioară, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta, veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Racla cea Dumnezeiască a moaştelor preasfinţitului păs­tor izvorăşte tot felul de tămă­duiri şi potoleşte patimile şi dezleagă durerile cele din toată vremea, cu Darul cel Dumneze­iesc al Mântuitorului.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un sfinţit mucenic având puterea de a lega şi de a dezle­ga, dezleagă lanţurile răută­ţilor mele şi răcoreşte sufletul meu, cel ce arde de focul păca­tului, rugând pe Cel Milostiv pentru mine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Biserica prăznuieşte cu credinţă pomenirea ta cea preasfinţită şi mutarea ta către Iubitorul de oameni; şi bucurându-se, îţi împleteşte ţie cu­nuni Dumnezeieşti de laude.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Teodot, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigându-te pe tine ca pe o stea plină de lumină străluci­toare, cu Razele Cele Luminoase ale Dumnezeieştilor doriri şi cu luminile cele curate ale minu­nilor tale ne luminăm, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Mucenice Teodot.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai nouă, Fecioară, Lumina Care a Strălucit în chip de negrăit din Tatăl mai înainte de lumină, risipind întunericul necunoştinţei; şi pe cei ce dor­meau în umbra păcatului i-a luminat.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Neînţeleasă şi Nepricepută este, Stăpână, de Dumnezeu Dăruită, Taina cea cu adevărat Înfricoşătoare, care s-a săvârşit întru tine! Că, pe Cel Necuprins zămislindu-L, L-ai născut cu Trup din Preacuratul tău sânge; pe Care, ca pe Fiul tău, roagă-L totdeauna, Preacurată, să mân­tuiască sufletele noastre. Laud smerenia Ta cea Dumnezeiască!

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Preacurata Mieluşea şi Maica Ta cea Neispitită de nuntă, Hristoase, văzându-te mort, spânzurat pe Cruce, cu dure­re de mamă jelindu-se, striga: ce Ţi-a răsplătit Ţie adunarea cea fărădelege şi nemulţumi­toare, care de multe şi mari da­ruri s-a bucurat de la Tine, Fiul meu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *