2 ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei

Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei

Troparul Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Silvestru, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Înfiat ai fost de Dumnezeu Tatăl după har, Părinte Silvestru, iubind viaţa curată şi cu Străluciri Dumnezeieşti făcându-ţi sufletul asemenea cu Lumina Cea Neînserată, te-ai mutat la Lumină, strigând; să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu multă înţelepciune ai biruit patimile şi trupul l-ai supus Duhului, prin nevoinţe schimniceşti, înţelepte; şi făcându-te în chip vădit locaş Dumnezeiesc Preasfintei Treimi, ai înjosit duhurile răutăţii cântând, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Supunându-te Legii lui Dumnezeu şi înfrumuseţându-te cu cunoaşterea Dumnezeieştii Scripturi ai învăţat pe înţelepţii elinilor adevărul, a mărturisi pe Hristos împreună cu Tatăl şi cu Duhul, strigând: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Propovăduit-ai, Fericite Părinte Silves­tru, că Hristos Cel Întrupat este cunoscut într-Un Ipostas şi înţeles în două voiri şi în două lucrări; şi a îndumnezeit pe cei ce cu credinţă strigă Lui: Domnului să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să unească pe cei de jos cu cei de sus, a intrat în pântece neispitit de bărbat Însuşi Dumnezeul tuturor şi arătându-Se întru asemănarea trupului nostru, a stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi a mijlocit pace, dăruind viaţă şi Dumnezeiască izbăvire.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Sădeşte, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Câştigând seninătatea cugetului, te-ai făcut ierarh primitor de ungere sfântă. Pentru aceea te lăudăm pe tine, părinte, purtătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cel Ce a întins palmele pe Cruce L-ai propovăduit în chip lămurit Dumnezeu în Trup, cu dovedirile tale cele drepte şi ai pierdut semeţia iudeilor, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ajungând foarte mare în minuni, alungi duhurile şi curăţeşti bolile celor ce se roagă cu credinţă, Sfinte Silvestru, cugetătorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Curată ai rămas după naştere, cea întru tot Sfântă; că ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, Care S-a asemănat nouă, fiind fără de păcat.

Irmosul:

Sădeşte, Doamne, frica Ta în inimile robilor Tăi şi fii nouă Întărire, celor ce întru adevăr Te chemăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Depărtând bolile cu lucrarea Duhului, ai tămăduit patimi nevindecate, preafericite, întorcând din înşelăciune pe cei fără de minte.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alungând înşelăciunea eresu­rilor, Sfinte Părinte Silvestru, ai păstorit turma la apele dreptei cinstiri de Dumnezeu şi la verdeaţa Dumnezeieştii cunoştinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vărsatu-s-a Harul Dumnezeies­cului Duh pe buzele tale, părinte. Pentru aceea te-a uns Dumnezeu preot poporului Său, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vindecă rănile inimii mele, Fecioară şi îndreptează mişcările sufletului meu către voirile lui Dumnezeu, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu împletirile cuvintelor tale, părinte, ai dezlegat toate legăturile cele deşarte şi pe cei legaţi de înşelăciune i-ai înlănţuit la Dumnezeiasca credinţă, deschizând, părinte, mintea lor cu tâlcuirea Sfintelor Scripturi, fericite ierarhe.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Inima ta, părinte, s-a făcut fără prihană întru îndreptările Stăpânului tuturor; pe Care dorindu-L, trupul ţi-ai biruit şi îmbogăţindu-te cu harul minunilor, vindeci bolile cele cumplite şi rănile preadureroase ale sufletelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Boala cumplitului eres al lui Manent, cea ucigătoare de suflet, care amarnic sfâşia inimile, curmând-o cu puternicele leacuri ale cuvintelor tale, purtătorule de Dumnezeu, ai vindecat-o ca un doctor, cu Dumnezeiescul har al Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Ceea ce Singură ai născut pe Cel cu Putere Nemărginită, Care a sărăcit Întrupându-Se. Bucură-te, Preacurată, Îndreptarea lumii celei căzute. Bucură-te, Dezlegarea întristării. Bucură-te, Mântuirea credincioşilor. Bucură-te, Scaun Preaînalt al lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale, fericite, ai închis în temniţă veşnică şi de nescăpat pe vicleanul diavol, care din pizmă pângărea pe cei ce se apropiau de el, punându-i pecetea Crucii, ca pe nişte uşi şi ca nişte zăvoare.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În tot pământul a ieşit glasul cuvintelor cele dulci ca mierea, preafericite; iar lumina învăţăturilor tale şi limpezimea minunilor şi Dumnezeiasca arătare a faptelor au strălucit până la marginile lumii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvorând totdeauna vindecări şi daruri Dumnezeieşti din Ploile Preasfântului Duh, Care lucrează    toate, ierarhe preafericite, vindeci cu har pe cei ce vin către tine cu credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

De Dumnezeu grăitorii prooroci cunoscând adâncul Tainei tale, Fecioară, prooroceşte au vestit-o mai înainte, luminându-se cu Dumnezeiescul Duh. Şi acum, văzând noi acele arătări, credem cu bucurie.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune întristările mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat; şi ca Iona mă rog Ţie: Dumnezeule, din stricăciune mă scoate.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

De înţelepciunea lui Dumnezeu umplându-ţi-se gura, ne-ai lămurit nouă cunoaşterea Preasfintei Treimi şi necredinţa tiranilor ai surpat-o, Sfinte Părinte Silvestru, cu puterea cuvintelor tale. Drept aceea, roagă-te Domnului pentru noi.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii cei din Iudeea…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Drept, ca un finic, în Casa Domnului ai înflorit, părinte, roadele dreptăţii, din care hrănindu-se cei ce te cinstesc, cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puternicele dovediri ale cuvintelor tale ai biruit pe cei cu minte deşartă, care erau bolnavi de răutate; şi bucurându-te, Prealăudate Silvestru, cântai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărirea şi pomenirea ta, părinte, rămâne în veci împreună cu toţi drepţii; cu care pomeneşte-ne pe noi, cei ce cu credinţă cântăm: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ierarhul cel strălucit luminându-se cu Strălucirea Duhului, a risipit întunericul răutăţii şi a luminat pe toţi cei ce strigă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preaminunată Fecioară, purtat-ai în pântece pe Cel mai înainte de veci, Care pentru nemărginita Sa milostivire S-a asemănat cu noi prin Trup, ca să mântuiască pe cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cei ce au ajuns, cu harul…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Teologhisind o Fire a Dumnezeirii, înţeleasă în Trei Feţe, necontenit, părinte, cântai: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai cunoscut, părinte, adevărat învăţător al adevărului. Drept aceea ai dat pe faţă înşelăciunea rătăcirii celei cu nume mincinos, cântând: binecuvântaţi toate făpturile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai întâistătător în sfânta adunare, slujitorule al Tainelor şi ai împodobit Scaunul Bisericii de la Roma, strigând: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L prealăudaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu Dumnezeieştile fapte bune înfrumuseţându-ţi inima, părinte, cu totul te-ai făcut frumos şi cu cetele de sus împreună ai strigat: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neamurile omeneşti, urmând Dumnezeieştilor graiuri, te fericim pe tine, cea pururea Fericită şi cântăm: binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Cei ce au ajuns, cu harul Tău, biruitori ai tiranului şi ai văpăii, tinerii, cei ce au păzit fără abatere poruncile Tale, strigau: binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Născătoare de Dumnezeu cu adevărat…

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu osârdie te-ai jertfit pe tine însuţi, preafericite, prin omorârea desfătărilor şi te-ai făcut jertfă bine primită, Celui Ce a fost omorât pentru noi.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un Dumnezeiesc întâistătător al Sfinţilor Părinţi, ai întărit dogma cea sfântă, astupând gurile ereticilor celor fără de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Silvestru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cetele celor fără de trup adunându-te, ai biruit pe vrăjmaşii cei fără de trup în chip strălucit, Sfinte Ierarhe Silvestru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pomenirea ta a răsărit în lume ca un soare strălucitor, povăţuind la lumină pe cei ce te laudă cu credinţă, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Iubitoare de bunătate îmbunează sufletul meu cel rănit de păcat, Ceea ce ai născut pe Bunul Dumnezeu şi Domnul.

Irmosul:

Născătoare de Dumnezeu cu adevărat te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, cei mântuiţi prin tine, mărindu-te cu Cetele celor fără de trup.

 SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Arătându-te râu al dreptei cinstiri de Dumnezeu, Sfinte Ierarhe Silvestru, tot pământul ai adăpat cu râurile dogmelor tale, ca un ierarh plin de înflăcărare; şi cu ploile minunilor ai spălat întunecimea patimilor şi după vrednicie ai moştenit pâraiele desfătării. Drept aceea adunându-ne astăzi, cu cântări, după cuviinţă, te cinstim şi cu credinţă strigăm ţie: Dumnezeiescule ierarh roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruias­că iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *