19 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Pafnutie

Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Pafnutie, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânt Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi să săvârşim prăznuiea cea de peste an a pătimi­torului Sfânt Pafnutie, lăudându-l cu cântări luminate şi să slăvim pe Cel Ce l-a încununat pe el.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luminător ai strălucit în lume, slujitorule al lui Iisus, Preafericite Pafnutie. Pentru aceasta prăznuim astăzi sfinţită pomenirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dogme ai luminat pe poporul cel preaales, ierarhe şi ai băut paharul Domnului prin sabie luptându-te cu tărie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru cântări te cinstim pe tine, Fecioară, ca pe un Munte Netăiat, din care S-a arătat Hristos, Piatra Cea Netăiată de mână şi după vrednicie te fericim.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sfinţite cântări cinstind-o, săvârşim astăzi cea prealăudată şi sfântă pomenirea Sfântului Pafnutie purtătorului de lupte, duhovniceşte veselindu-ne.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ungându-ne cu Dumnezeiescul untdelemn, care izvorăşte din moaştele tale, Sfinţite Mucenice Pafnutie, îl punem credincioşii ca pe un zid nesfărâmat şi neclintit împotriva demonilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te cu Puterea lui Hristos, ai propovăduit Dumnezeiasca Lege, în mijlocul celor fărădelege şi luptându-te după Lege, ai primit cununa biruinţei, mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te Maică Neispitită, de nuntă, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeu Cuvântul şi L-ai născut Întrupat ca pe un Dumnezeu împreună şi Om.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Acoperit-au cerurile…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum veselindu-ne toţi prăznuim, dănţuind împre­ună cu Arhanghelii şi cu îngerii, săvârşind pomenirea ta cea de laudă, purtătorule de lupte, Sfinţite Mucenice Pafnutie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstitu-te-ai cu adevărat de harul cel Dumnezeiesc şi împreună cu îngerii stând acum înaintea Stăpânului, adu-ţi aminte de noi, mucenice purtător de lupte, Sfinte Pafnutie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuget neînspăimântat şi viteaz ai răbdat chinurile şi durerile, fericite şi cu adevărat ai primit cununile din mâna Împăratului tuturor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pruncă ce eşti mai Aleasă decât Cetele Heruvimilor şi care pe Dumnezeu Cel ţinut în braţe L-ai purtat cu Trup, Bucură-te Născătoare de Dumnezeu, Nenuntită.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai răsărit lumina…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce ne-ai arătat nouă pomenirea viteazului mai luminată decât soarele, Slavă Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţite cugete şi cu minţi credincioase cântăm pomenirea ta, mărind pe Hristos, mucenice preamărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nici de sabie, nici de fiare, nici de foc, nici de moarte nu te-ai înspăimântat, mucenice, strigând: Slavă Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Glasul Îngerului ţi-l aduce ţie, Fecioară, zidirea neîncetat: Bucură-te cea care ai născut pe Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-am mai înainte…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La toate marginile pământului s-a revărsat harul ce ţi s-a dat, luptătorule mărite, pentru aceasta toţi cu credinţă slăvim pe Dătătorul Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slujitorul cel foarte mare al Preasfintei Treimi, Sfântul Pafnutie, s-a arătat groaznic puterilor celor potriv­nice, alungându-le pe ele şi luminând adunările credincioşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu minuni şi cu semne te-a mărit pe tine Hristos, purtătorule de lupte şi tuturor te-a arătat doc­tor, Preafericite Pafnutie. Pentru aceea cinstim sfântă pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pentru cei care se roagă ţie, roagă-te Dumnezeului nostru, Celui Ce S-a Întrupat din tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne scape pe toţi de cursele şarpelui cele de multe feluri, Mireasă a lui Dumnezeu.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Preoţind mai întâi cu suflet curat şi pe urmă pătimind cu minte preatare, ai bineplăcut lui Dumnezeu. Drept aceea petrecând întru cele cereşti, părinte, dănţuieşti cu mucenicii şi te bucuri împreună cu ierarhii, Sfinţite Mucenice, Preafericite Pafnutie.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai mântuit din foc…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Racla moaştelor tale, Sfinte Pafnutie, s-a dat toiag de putere credincioşilor împotriva demo­nilor, dând vindecare îndestulată, tuturor celor ce strigă: Dumne­zeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dreaptă credinţă noi pământenii săvârşind pe pământ ziua ta cea prealăudată, purtătorule de chinuri, strigăm: Prealăudate Doamne, Dumne­zeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Biserica lui Hristos dobândind acum ca o comoară racla moaştelor tale, Sfinţite Mucenice Pafnutie, cu veselie strigă: Prealăudate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce a primit în pântece în chip de negrăit şi minunat pe Dumnezeu Cel Neschimbat, Care a vorbit cu oamenii din milostivire, înaintea ei cu credinţă să ne închinăm, ca Ceea ce este Maică a Domnului Binecuvântată.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Hristos Dumnezeu…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminata prăznuire a purtătorului de lupte stră­luceşte acum ca o zi arătătoare de lumină şi prealuminoasă, pe care toţi săvârşind-o cu dragoste, strigăm: popoare preaînălţati pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bărbăteşte te-ai luptat, prea­fericite, stând în privelişte şi ai primit răsplătire semne de biruinţă, cântând neîncetat Stăpânului Hristos şi slăvindu-L pe El întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu adevărat frumos te-ai arătat în multe lupte, sfinţite mucenice, ca cel ce te-ai împodobit cu haină sfinţită, înroşită cu sângele tău şi ai primit de la Dumnezeu cununa în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe cea care fără sămânţă a zămislit în pântece şi a născut pe Hristos Cel Singur Răscumpărător şi Mântuitor nouă, celor pizmuiţi de vrăjmaşul cel viclean, să o lăudăm ca pe Singura Născătoare de Dumnezeu întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel Ce a fost văzut în chip de Înger în cuptorul cel cu foc la cuvântătorii de cântare, pe Hristos Dumnezeu lăudaţi-L tineri, preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării, blestem înăuntru a adus. Iar tu, Fecioară, de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii Binecuvântarea ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dai din destul har, nebiruite purtătorule de lupte, tuturor celor ce cu credinţă merg la Dumneze­iască biserica ta şi laudă în cântări pe Mântuitorul şi Domnul şi prăznuiesc sfântă pomenirea ta, pururea pomenite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te întru pomenirea ta Domnului, ca prin mijlocirile cele preasfinţite, să fie Milostiv tuturor credincioşilor, care de pretutindeni aleargă cu credinţă şi săvârşesc Dumnezeiasca ta prăznuire, nebiruite purtătorule de chinuri, mucenice.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin rugăciunile tale, Sfinte Sfinţite Mucenice Pafnutie alină tulburarea care învăluie Biserica şi care încearcă să răzvrătească prin suflările eresurilor căile cele drepte ale Dumnezeului nostru şi adu tuturor pacea, preamărite mucenice.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Propovăduit-au Proorocii semnele naşterii tale, Preacurată, alcătuindu-ţi numiri minunate, unii într-un chip, alţii într-alt chip; pentru că ai născut celor din iad Viaţa, Care a stricat puterea morţii.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Înroşindu-ţi în sânge cinstitul tău veşmânt, te-ai adus pe tine jertfă bine plăcută lui Dumnezeu, Preamărite Pafnutie. Zdrobit-ai semeţia cea fără putere a demonilor, veselit-ai pe îngeri cu împotrivirea ta cea tare. Pentru aceasta nu înceta rugându-te să ne mântuim noi.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Ceea ce eşti Bucuria…

Ceea ce eşti Bucuria Cetelor Cereşti şi pe pământ oamenilor tare Folositoare, Preacurată Fecioară miluieşte-ne pe noi cei ce scăpăm la tine. Că nădejdile noastre, după Dumnezeu, întru tine le-am pus, Născătoare de Dumnezeu.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Ceea ce eşti Bucuria…

Fecioara cea Preacurată şi Neispitită de nuntă, văzând pe Cruce pe Stăpânul şi Ziditorul oamenilor, cu amar tânguindu-se şi suspinând striga: ce este aceasta ce văd, Preadulcele meu Fiu? Laud îndelungă răbdarea Ta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *