17 decembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Prooroc Daniel

Troparul Sfântului Prooroc Daniel şi al Sfinţilor trei Tineri: Anania, Azaria şi Misail, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dum­nezeule, miluieşte-ne pe noi.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Cântare să înălţăm, po­poarelor, Minunatului Dumnezeu, Cel Ce a scos din robie pe Israel, care-I cânta cântare de biruinţă şi striga: să cântăm Ţie, Singurului Stăpân al nostru.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mântuitorule, Făcătorule de bine a toate, Pricinuitorule al bunătăţilor, luminează mintea mea cu Raza cea purtătoare de Lumină, Iubitorule de oameni, ca să laud pomenirea cea mărită a Proorocului Tău Daniel.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un revărsat de zori al în­ţelepciunii răsărind, înţelepte, ai mântuit pe Suzanacea curată, care era mai înainte în primej­die; că Dumnezeu te-a ridicat pe tine ştiutor al celor ascunse, ca să osândeşti pe bătrânii cei răi.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Urmaşii lui Avraam înce­pând a se deprinde cu frica lui Dumnezeu, vitejeşte au lepădat mâncarea cea împotriva Legii şi hrănindu-se cu dragostea cea Dumnezeiască a dreptei cinstiri de Dumnezeu, spre mai mare mărire s-au înălţat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Munte Înţelegător ai văzut, Sfinte Daniel, Preasfinţite, pe Ceea ce Singură este Fiică Preacurată, puru­rea Fecioară, din care s-a tăiat Piatra Cea din capul unghiului şi toată înşelăciunea a fost zdrobită.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pricepere şi înţelepciune primind de la Dumnezeu ai dezlegat în chip lămurit împă­raţilor visurile cele întunecate.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe balaurul cel văzut l-a omo­rât, mărite, mâncarea pe care i-ai aruncat-o; iar mai înainte ai pus pe fugă pe demonii cei nevăzuţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Lumină Vie fiind luminat, ai văzut, mărite, Muntele lui Dum­nezeu celCădit, pe cea Binecuvântată, Podoaba oamenilor.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Din Munte Umbros, din Ceea ce Singură este Năs­cătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiasca vedere, mai înainte a cunoscut proorocul, Cuvinte, că Te vei Întrupa şi cutremurându-se, slăvea Puterea Ta!

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legea cu bună cucernicie pă­zind-o, proorocule, cu adevărat ai cunoscut pe Dătătorul înţe­lepciunii, Care te-a învăţat pe tine cele Tainice şi adânci şi cele ce sunt întru întuneric ţi le-a luminat.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţă sfinţită vieţuind, grăitorule de Dumnezeu, bărbat al doririlor ai fost numit; că bărbăteşte călcând patimile, la Via­ţa Cea Neîmbătrânitoare te-ai mutat.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Darul Mângâietorului, cel ce s-a sălăşluit întru tine, Sfinte Daniel, te-a arătat pe tine întreg purtător de lumină, biruitor al ti­ranilor şi al împăraţilor şi locaş de înţelepciune.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cuvinte, Piatră Netăiată de mână din Munte, din Fecioara Născătoarea de Dumnezeu, mai înainte pe Tine Te-a văzut Proo­rocul Daniel, strigând şi lău­dând Dumnezeirea Ta.

 

Cântărea a 5-a.

Irmosul:

Din noaptea necunoştinţei zi a cunoştinţei de Dum­nezeu, întru Lumina Feţei Tale, Hristoase, a trălucit de dimineaţă, lauda Ta în inimile noastre.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminând luptele cele vite­jeşti ale proorociei cu propovăduirea, străluceşti prin amân­două, plin de Dumnezeiasca insuflare.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelept te-ai arătat, fericite cu Strălucirile Înţelepciunii Celei mai presus de minte, preaalesule, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Daniel şi pe toate le-ai luminat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În chip Tainic Sfântul Daniel, prooro­cul cel preamărit, ne învaţă chipu­rile Negrăitei Întrupări a Celui Preaînalt din tine, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Precum ai scăpat pe proo­rocul din adâncul cel mai de dedesubt, Hristoase Dumnezeule şi pe mine mă dezleagă de păcatele mele, ca un Iubitor de oameni şi Te rog îndreptează viaţa mea.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzând Cetele îngereşti întru Lumină Preastrălucită, următor preaales al acestora te-ai făcut, desfătându-te de Strălucirile Împăratului a toate.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Destăinuind venirea Cuvân­tului cea mântuitoare ai proo­rocit dărâmarea Templului, Pli­nirea Legii şi Darurile cele mai presus de cuget ale harului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Fecioara în pântece în chip lămurit a zămislit pe Hristos Dumnezeu, a cărei în­chipuire de mai înainte a văzut-o Proorocul Daniel Măritul, luminat fiind de Duhul.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

Luminându-se cu duhul inima ta cea curată, vas de proorocie te-ai făcut; că ai văzut cele ce erau departe, ca şi cum ar fi fost de faţă şi pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapa lor. Pentru aceasta pe tine te cinstim, Proorocule, Fericite Daniel.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecu­vântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Legea fiind îngrădit, Proorocule, n-ai îngăduit păgâneasca mâncare cea împotriva Legii şi cu mintea luminată de Dumnezeu ai strigat: Binecuvântat eşti Doamne, Dum­nezeule, în veci!

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe toţi îi înspăimântă minu­nea ta; căci ca unui prooroc ţi-a stat înainte proorocul prin ră­pire, mâncare aducându-ţi şi cântând: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înăuntrul gropii fiind închis şi leilor spre mâncare fiind dat, te-ai mântuit, Dumnezeu acoperindu-te, fericite pe tine, cel ce ai strigat: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeule, în veci!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Izvoare de tămăduiri din destul izvorăşti Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; că Proorocul Da­niel în chip lămurit te-a văzut pe tine Munte, din care Mântui­torul a Răsărit Dumnezeu întru toţi vecii.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Tinerii cei binecredincioşi în cuptor focul împreună cu văpaia călcând-o în picioare, au săltat strigând: Binecu­vântaţi,toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuitor în cele de Taină te-ai arătat, proorocule şi potrivindu-ţi fapta după privirea la cele Înalte, cu cei fără de trup împreună ai cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine cu totul fericite, toţi te lăudăm şi întru cinstită prăznuirea ta bucurându-ne, stri­găm: Binecuvântaţi toate lu­crurile Domnului pe Domnul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Fecioara cea Preaminunată văzând-o, de Dumnezeu grăitorule, în chipuri arătate prin asemănare, ai strigat: Binecu­vântaţi toate lucrurile Domnu­lui pe Domnul.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Secerat-ai roadele ostene­lilor tale, veselindu-te pu­rurea cu proorocii în Ceruri în jurul Scaunului Cel Preaînalt al Atotţiitorului.

Stih: Sfinte Proorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru Lumina Cea de trei ori mai Luminoasă decât soarele stai acum purtător de cunună, înaintea Celui Ce este Culmea doririlor, bucurându-te cu Ce­tele celor fără de trup.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Frumoasă este podoaba ta, proorocule înţelepte, cu care acum te desfătezi; că te-ai în­vrednicit a descoperi tuturor, prin închipuiri, pe Fecioara cea cu totul Prealăudată.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Prooroc, vestind de mai îna­inte cunoştinţa celor viitoare, te-ai arătat, Sfinte Daniel, că naşterea cea din Fecioara şi venirea lui Hristos, mai dinainte ai însem­nat-o tuturor. Pentru aceasta, prăznuind astăzi preasfântă po­menirea ta, întru veselia inimii, cu credinţă te lăudăm pe tine.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Cu harul proorociei îmbogăţindu-te, naşterea cea din Fecioară ai zugrăvit-o şi ai dez­legat în chip lămurit visurile împăraţilor; iar în groapă arun­cat fiind, ca un mucenic, în chip minunat ai învăţat, fericite, pe lei a posti. Pentru aceasta în­chinarea celor fără de Dum­nezeu ai dărâmat-o, pe balaur l-ai ucis, deosebindu-te de cei­lalţi în chip strălucit, vrednicule de laudă Proorocule Daniel. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăru­iască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Bucură-te, Tronule al lui Dumnezeu, cel în chipul focu­lui! Bucură-te, Fecioară, Scaun Împărătesc, Pat cu aşternut de porfiră, Cămară de aur porfiriu, Hlamidă vopsită purpuriu, Locaş Preacinstit, Car Purtător de Fulger, Sfeşnic Prealuminos! Bucură-te, de Dumnezeu Năs­cătoare, Cetatea cea cu două­sprezece ziduri de apărare şi cu poartă cu aur ferecată, Cămara de mire cea cu chip luminos, Masă Strălucitoare ca aurul, Cortul de Dumnezeu Împodobit! Bucură-te, Mărită Mireasă, din care picură Soare! Bucură-te, Ceea ce Singură eşti Podoaba sufletului meu, Preacurată!

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mieluşeaua, dacă Te-a văzut pe Cruce pe Tine, Mieluşelul şi Păstorul său, ca o Maică sfâşiindu-se, striga şi zicea: cum pătimeşti fără dreptate, Dumnezeule Preabun şi de voieai primit pătimirea cu trupul? Pentru aceea măresc, Îndelung Răbdătorule, iconomia Ta, cea cu adevărat nespusă şi Dumnezeiască, prin care ai zi­dit lumea din nou. Slavă Răstig­nirii Tale, Hristoase, pentru care toate împreună măresc noianul cel nemărginit al îndurărilor Tale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *