15 aprilie: Canon de rugăciune către Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim

Troparul Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

 Cântarea 1, glasul al 6-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând Israel…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce staţi înaintea Scaunului lui Dumnezeu ca nişte slujitori şi ca nişte servitori ai Lui şi ca nişte luminători înţelegători, cereţi luminare nouă celor ce cinstim pomenirea voastră, Apostolilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cel Ce pentru milostivire S-a arătat pe pământ, v-a ales pe voi ucenici şi slujitori împreună cu alţii mulţi, ca să vestiţi voia Lui cea Dumnezeiască, înţelepţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Orânduindu-vă în ceata cea preasfinţită a sfinţilor şaptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminaţi tot pământul spre cunoştinţă, cu Dumnezeiasca lumină a învăţă­turilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să împreuneze Dumnezeu pe cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii Sale, acum a luat Trup din tine, Preacurată şi a rămas şi după întrupare tot ceea ce a fost.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Find împreună cu lăudatul Apostol Pavel, împreună cu dânsul aţi înconjurat toată lumea ca nişte stele cu soarele, gonind întune­ricul necunoştinţei cu lumina sfintei propovăduiri.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ucenicii Cuvântului arvunind credincioşilor sfârşitul cel fără durere în cele dintru înălţime, prin mari osteneli ale trupului, au ridicat din mijloc păcatul cel cu durere.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Lămurit au propovăduit Apostolii că Dumnezeu Cuvântul Cel născut din Tatăl dintru început S-a Întrupat în chip de negrăit pe pământ şi a înjosit stăpânirile veacului acestuia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Hrănit-ai cu lapte pe Cel Ce hrăneşte toată lumea, Care fără stricăciune S-a născut din Curatul tău pântece şi a zidit din nou pe oamenii, care erau zdrobiţi de stricăciune.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Treimea Cea mai presus de fiinţă şi în Trei Lumini, a aprins făclii pe sfinţii Apostoli Pud, Trofim şi pe Aristarh, care luminează pămân­tul cu cuvântul cel Dumnezeiesc.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Împreună călători înţelepţi cu Apostolul Pavel v-aţi arătat, cu bucurie îndurând cu el multe feluri de prigoane şi primejdii, pentru viaţa cea viitoare, măriţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu curgerile sângiurilor, aţi sfinţit toată zidirea luptând, oprind sângiurile cele spurcate ce se aduceau demonilor, măriţilor Apostoli ai lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi mie Tărie şi Scăpare şi Zid de neluat şi Rugătoare către Dumnezeu fiind, slobozeşte-mă de văpaia cea veşnică şi de gheenă, Preacurată.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea Ta…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpii şi capiştile cele idoleşti le-au sfărâmat lăudaţii propovăduitori de Dumnezeu, zidind cu harul inimile oamenilor, ca pe un cort căzut prin călcarea poruncilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat făcându-vă cai prealăudaţi ai lui Dumnezeu, tulburând marea necredinţei prin Dumnezeiască propovăduire, aţi înviat din nou pe cei ce erau înecaţi mai înainte într-însa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uitându-vă către Dumnezeu, prin Dumnezeieştile voastre cercetări ne-aţi mântuit pe noi, care eram întrurăutatea nebuniei idoleşti şi primejduiţi, făcându-vă nouă mântuitori.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Isaia cel sfinţit luminându-se oarecând preasfinţit cu Dumnezeiescul Duh, a strigat: iată Fecioara va lua în pântece pe Dumnezeu Cel Necuprins, Întrupat pentru milostivirea Sa.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînţelepţii Apostoli Trofim şi Aristarh, împreună şi Minu­natul Pud, ca nişte ucenici ai Cuvântului şi sfinţi călători împreună cu Apostolul Pavel, să fie lăudaţi cu sfinţite cântări.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

De apele Duhului cu adevărat fiind plini, înţelepţilor, tot sufletul aţi adăpat cu învăţături, gonind din mijloc văpaia înşelăciunii cu harul cel Dumnezeiesc.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind uniţi cu duhul, nu aţi avut despărţire nici cu însăşi depărţirea trupului, căci împre­ună cu Apostolul Pavel propovăduitorul, vi s-au tăiat capetele, fiind lăudaţi împreună cu dânsul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Străină este zămislirea ta, Fecioară, străină şi înfricoşătoare este naşterea cea mai presus de minte, care ne-a împăcat cu Dumnezeu pe toţi cei înstrăinaţi de la El şi ne-a dat Frumuseţea Cea dintâi.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul Tău cel lin alergând, strig către tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Arătatu-s-a astăzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi şi alungând întunericul păcatului, celor ce strigăm: arătatu-s-a Lumina şi a venit Izbăvirea.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Dătător de rouă cuptorul…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ploile cinstitei propovăduiri cuptorul necredinţei l-aţi stins ca nişte Apostoli, iar ca nişte Dumnezeieşti luptători, aţi ars ma­teria cea idolească cu curgerea sângiurilor pentru aceea sunteţi măriţi, înţelepţilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nişte într-aripaţi străbătând tot pământul, prealăudaţilor Apos­toli, Dumnezeiasca propovăduire aţi semănat în sufletele neamu­rilor, ca nişte plugari aleşi şi pe toţi i-aţi adus la Hristos ca pe nişte grâu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţatu-v-aţi cu rănile voastre cele frumoase, Sfinţilor Apostoli Aristarh şi Trofim şi străluciţi mai mult decât tot aurul cel curat, împreună cu Sfântul Apostol Pud cel cu adevărat minunat, totdeauna rugând pe Hristos pentru noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai Fericită de Duhul cel Sfânt, ca Ceea ce ai Întrupat pe Îngerul Sfatului Celui Mare, Cel Ce a trimis în lume pe Dumnezeieştii Săi Apostoli, ca pe nişte fulgere Dumnezeieşti, ca să lumineze pe cei credincioşi, Preacinstită.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Din văpaie cuvioşilor…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu secera cea Dumnezeiască tăind rădăcinile necredinţei, aţi sădit credinţa cea adevărată şi îndreptare desăvârşită în inimile celor cu dreaptă credinţă, grăitorilor de cele Dumnezeieşti.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvântul cel Dumnezeiesc aţi ogorât inimile şi semănând sămânţa cunoştinţei, aţi secerat spic cu multă roadă, mulţimea celor ce s-au mântuit, înţelepţilor Apostoli.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Turnurile cele neclintite ale Bisericii lui Hristos, strugurii cei Dumnezeieşti ai Viei Celei Dumnezeieşti, din care picură dulceaţa vieţii, Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, să fie cinstiţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omenirea cea sfărâmată, toată ai înnoit-o,Fecioară, prin naşterea ta cea nouă, înnoind Legile firii mai presus de fire, Maica lui Dumnezeu Celui Viu, Ceea ce eşti Plină de har.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Din văpaie cuvioşilor rouă ai izvorât şi jertfa dreptului cu apă ai ars-o. Că toate le faci, Hristoase, prin singură voirea Ta, pe Tine Te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Puterea răufăcătorului s-a răpit şi a căzut trufia lui cea înaltă, căci Sfinţii luptându-se cu el în neputinţa trupului l-au răsturnat şi l-au nimicit şi pe credincioşi i-au mântuit din tirania lui.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe ţărână aţi sfărâmat înşelă­ciunea, prealăudaţilor Apostoli, luminători ai lumii şi v-aţi arătat împreună cetăţeni cu îngerii, cântând împreună cu aceştia: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Apostoli ai Domnului, vindecând bolile trupului şi neputinţele sufletului şi săvârşind minuni preaalese, pe toţi cei ce erau întru necunoştinţă i-aţi atras către Lu­mina Cea Adevărată a cunoştinţei. Pentru aceasta sunteţi măriţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind pomenirea voastră cea Dumnezeiască, Apostolilor, lumi­naţi Biserica lui Hristos, pe care cu sfintele voastre rugăciuni mântuiţi-o de vătămarea ere­surilor, păzind nestricat pe poporul cel binecredincios.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce mai presus de cuget ai născut pe Focul Care nu poate fi suferit, izbăveşte-mă pe mine din văpaia gheenei şi aprinde sufletul meu spre dragostea Celui Ce a venit să pună pe pământ focul cunoştinţei, de Dumnezeu Dăruită, Preacurată Fecioară.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţăoamenilor, spre care nu cutează a căuta Oştile îngereşti. Iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat; pe Care slăvindu-L cu Oştile cereşti, pe tine te mărim.

 

SEDELNA glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Ca un Luceafăr cu bună podoabă strălucind lumii, aţi alungat prin credinţă, întunericul cel adânc al înşelăciunii şi aţi luminat sufletele. Pentru aceasta toată Biserica cea zărită de lumină cântă astăzi, Apostolilor, pomenirea voastră cea purtătoare de lumină, slăvind pe Hristos.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Fiind viţe din Via Cea Purtătoare de viaţă, v-aţi făcut struguri din care picură vinul de viaţă pe care ni l-aţi adus nouă, Apostoli ai Domnului, cunoscători ai celor cereşti.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Curată Născătoare de Dumne­zeu cea Bună, prin rugăciunile tale curăţă sufletul meu cel spurcat de patimile păcatului. Că tu eşti Curăţire Mântuitoare.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Mieluşeaua cea Preacurată şi Maica cea fără prihană, văzând pe Mielul pironit pe Lemn, glăsuind, striga: laud, Cuvinte, Dumnezeieştile Tale Patimi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *