14 martie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Benedict de Nursia

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia

Troparul Sfântului Cuvios Benedict de Nursia, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Benedict, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. 

Troparul Sfântului Cuvios Benedict de Nursia, glasul 1:

Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Benedict. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

 Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Veniţi, popoare, să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mie, celui ce voiesc să laud în cântări pomenirea ta cea vred­nică de laudă, Preacuvioase Părinte Bene­dict, roagă-te să mi se dea har şi izbăvire de toate greşelile.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca nimeni altul, din pruncie luând crucea ta, preafericite, ai urmat Atotţiitorului şi omorându-ţi trupul, te-ai învred­nicit de Viaţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Legii lui Dumnezeu plecându-te, întru tot fericite, prin os­tenelileînfrânării ai veştejit săltările patimilor şi cu darul nepătimirii te-ai îmbogăţit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei ce prin tine ne-am îm­bogăţit cu nestricăciunea, Năs­cătoare de Dumnezeu, Prea­curată, strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de dar, Po­doaba cuvioşilor şi a drepţilor.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăreşte-ne pe noi…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-se sufletul tău de apele cele vii ale Sfân­tului Duh, Sfinte Benedict, a izvorât râuri de tămăduiri, care au us­cat răutatea patimilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umblând pe cărarea cea strâmtă, te-ai sălăşluit în lăr­gimea Raiului şi măiestriile de­monilor şi căile cele fără de rânduială le-ai strâmtorat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu curgerile lacrimilor tale adăpându-te, ca un pom adu­cător de roadă, Părinte Benedict, bună roadă Dumnezeiască de fapte bune şi de minuni ai adus cu Dumnezeiescul har.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca să Se Întrupeze, Cel Ce Singur este Bun a intrat în pântecele tău, Preacurată şi Om Desăvârşit S-a arătat. Pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Irmosul:

Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel Ce prin Lemn ai omorât păcatul şi frica Ta sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Te laud pe Tine, căci cu au­zul meu am auzit, Doamne şi m-am înspăimântat, că ai venit până la mine, căutându-mă pe mine, cel rătăcit. Pentru aceasta, preaslăvesc bunătatea Ta cea mare faţă de mine, Preaputernice.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răstignindu-te tu patimilor şi lumii, cugetătorule de Dum­nezeu, Părinte Benedict, ai slu­jit lui Hristos, Celui Ce pe Cruce mâinile Şi-a întins de bunăvoie; pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin nevoinţele înfrânării, cuvioase, ţi-ai omorât mădula­rele trupului; pe morţi cu rugă­ciunea ta i-ai înviat şi celor slă­bănogi le-ai dăruit bună alergare, celor ce cu credinţă te so­coteau vrednic de minunare şi toată boala ai tămăduit, Sfinte Preacuvioase Părinte Benedict.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sufletele cele uscate şi sterpe le-ai făcut roditoare, cu cuvân­tul tău cel viu, cuvioase şi cu arătarea minunilor păstor pus de Dumnezeu ai fost şi podoabă preafrumoasă a călugărilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca Ploaia pe Lână s-a pogorât Cuvântul în pântecele tău, Preacurată, Întrupându-Se şi a făcut să înceteze ploile închină­rii la idoli şi a împrăştiat iarna cea amară, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Dătătorule de lumină şi Făcătorule al veacurilor, Doamne, întru lumina Poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că pe alt dumnezeu, afară de Tine, nu ştim.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Dumnezeu Cel Milostiv rugându-L,părinte înţelepte, ca şi Ilie urciorul, ai umplut de untdelemn vasul cel mare, fiind socotit vrednic de minunare de cei ce te vedeau.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un curat cu sufletul, fiind răpit cu mintea, ai văzut tot pă­mântul luminat ca de o singură rază, Dumnezeu cinstindu-te pe tine, întru tot Fericite Părinte Benedict.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Făcând minuni întru Hristos, cuvioase, rogi pe Dătătorul de bine, ca, prin rugăciune, să iz­vorască apa care rămâne, pro­povăduind minunea, Preacuvioase Benedict.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce locuieşte în Ceruri, în Preacuratul tău pântece a lo­cuit, ca să ne facă pe noi case ale Preasfintei Treimi, pe cei ce te propovăduim Născătoare de Dum­nezeu, Preacurată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: De adâncul greşelilor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te cu Străluci­rile de Lumină ale Duhu­lui, ai micşorat întunecimea de­monilor celor răi, făcătorule de minuni, Sfinte Benedict, Luceafărul cel preastrălucit al călugărilor.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cât de strălucită este viaţa ta, fericite! Cât de luminată este petrecerea ta cea cinstită, prin care cetele călugărilor le-ai atras spre cunoştinţa cea mân­tuitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Locuitor al Împărăţiei Ceruri­lor făcându-te tu, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Benedict, roagă-te ca să dobândească aceasta şi cei ce cu credinţă pururea te fe­ricesc pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pântecele tău cel Sfânt a Răsărit Soarele Cel Neînserat al dreptăţii şi pe credincioşi a luminat, Născătoare de Dum­nezeu, Fecioară Prealăudată.

Irmosul:

De adâncul greşelilor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii Tale cel neurmat; din stricăciune, Dum­nezeule, scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 6-lea. Podobie: Împlinind rânduiala…

Îmbogăţitu-te-ai cu Dumneze­iescul har, iar cu faptele tale ai descoperit chemarea şi te-ai arătat plin de harul Duhului Sfânt, în rugăciuni şi în înfrânări, Preacuvioase Părinte Benedict, plăcutule al lui Dumnezeu şi neputincio­şilor tămăduitor te-ai făcut şi izgonitor demonilor şi grabnic apărător al sufletelor noastre.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Ritori preaînţelepţi s-au arătat tinerii, oarecând; căci, din sufletul lor cel de Dumnezeu cuprins, teologhisind, cu buzele au cântat: Dumnezeul părinţilor, Cel mai presus de toate şi al nostru, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorâre purtătoare de viaţă ai agonisit tu, cu îndepărtarea dezmierdărilor. Pentru aceasta te-ai învrednicit, Preafericite Benedict, să înviezi morţii, toţi credincioşii minunându-se de tine, ca şi de Marele Prooroc Ilie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cuvioasele tale osteneli ridicat-ai mănăstire cu mulţi călugări, care rămâne în veac, înconjurată cu zidurile apără­rilor tale, supunându-se întru toate celor bine orânduite de tine, vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Socotind să te omoare în chip necugetat, cu otrăvuri rele, pe tine, cel ce erai păzit de mâna Dumnezeiască a Atotziditorului, fericite, cei fără de minte, fiind daţi pe faţă de cunoştinţa de mai înainte a Duhului, au fost ruşinaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Vindecă patimile sufletului meu, Ceea ce ai zămislit Izvorul nepătimirii, Fecioară şi dă-mi mie lacrimi de pocăinţă, care să-mi pricinuiască acolo mân­gâierea, Născătoare de Dum­nezeu Preasfântă.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Dumnezeu, Care…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întru Hristos împărăţind asupra patimilor celor stricăcioase, cugetătorule de Dum­nezeu părinte, te-ai învrednicit să locuieşti în Împărăţia Ceru­rilor, laolaltă cu toţi care bine au vieţuit şi au iubit pe Dum­nezeu, Văzătorul a toate.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugăciunile tale cele sfinte, primindu-le Dumnezeu, dăruia prin tine celor lipsiţi cele trebuincioase vieţii; care te preamă­reau foarte pe pământ, pentru lucrările minunilor tale, Sfinte Bene­dict, de trei ori fericite.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Înfrumuseţându-te cu fru­museţile Dumnezeieştilor fapte bune, te-ai mutat către cămă­rile cele frumoase, părinte, ca să fii împreună cu Dumnezeu şi să te bucuri de frumuseţea Lui întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Iată, S-a născut Prunc din tine, Preacurată, precum strigă Isaia, Fiul Celui Preaînalt şi Se arată Fiu al tău, Fecioară, făcând fii ai Tatălui Ceresc pe cei ce te laudă pe tine.

Irmosul:

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne în­chinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Dumnezeu, Care S-a coborât în cuptorul cel cu foc la tinerii evrei şi văpaia întru răcoreală a prefăcut-o, ca pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu Cuvântul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ca un soare mare, de Dumnezeu purtătorule, luminând zidirea cu semne înfricoşătoare şi cu strălu­ciri de fapte bune. Pentru aceas­ta, săvârşim pomenirea ta, cea cu adevărat luminoasă, luminându-ne, părinte, simţirile inimii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele călugărilor, cele adu­nate de tine, ziua şi noaptea laude aduc, având în mijlocul lor trupul tău, care izvorăşte din belşug râuri de minuni, pă­rinte înţelepte şi luminează ne­încetat toate căile lor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mai mult decât razele soare­lui ai strălucit, părinte, împli­nind poruncile lui Dumnezeu şi te-ai mutat către Lumina Cea Neînserată, rugându-te ca să se dea izbăvire de păcate, celor ce cu credinţă te cinstesc, Sfinte Părinte Benedict, pururea pomenite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce ai născut Lumina, în­depărtează, Fecioară, norii sufletului meu şi-mi dă, Stăpână, să se oglindească întru el fru­museţea cea mântuitoare a Ce­lui Ce a Strălucit în chip de ne­grăit din Preasfântul tău pân­tece, spre lumina neamurilor, Prealăudată.

Irmosul:

Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit ca să înnoiască pe Adam cel rău căzut în stricăciune din pricina mâncării şi Care S-a Întrupat din Sfânta Fecioară pentru noi, credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Sihăstrind în chip plăcut lui Dumnezeu, ai trăit în virtute şi ai primit darul vindecărilor, Părinte Benedict, săvârşind lucruri minunate şi înfricoşătoare. Şi adunând mănăstire sfântă, ai adus Domnului mulţime de oa­meni care se mântuiesc, prea­fericite. Slavă lui Dumnezeu, Celui Ce te-a strălucit pe tine; Slavă Celui Ce te-a încununat; Slavă Celui Ce a săvârşit prin tine tuturor tămăduiri!

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Mâinile tale cele Dumneze­ieşti, cu care ai ţinut pe Zidi­torul Celui Ce S-a Întrupat din bunătate, Preasfântă Fecioară, întinzându-le, roagă-L să ne iz­băvească din ispite, din patimi şi din primejdii pe noi, cei ce te lăudăm cu dragoste şi strigăm ţie: Slavă Celui Ce S-a Sălăşluit întru tine; Slavă Celui Ce a ieşit din tine; Slavă Celui Ce ne-a eli­berat pe noi prin naşterea ta.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Piatra fiind pecetluită…

Pironit fiind pe Cruce de cei fărădelege, Mântuitorule şi coasta împungându-Ţi-se de suliţa ostaşilor, Preacurata se tânguia cu amar şi înspăimântându-se de multa şi înfricoşătoarea Ta răbdare, striga: Slavă dragostei Tale de oameni; Slavă bunătăţii Tale; Slavă Ţie Celui Ce cu moartea Ta ai făcut pe oameni nemuritori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *