13 septembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (2)

Troparul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop, glasul 1:

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioan, părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice; luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească, împreună cu îngerii, L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegând să mergi pe urmele Domnului Hristos, te-ai înstrăinat de ai tăi şi locuind în peşteră aproape de mănăstire, ai ridicat semn de biruinţă asupra celui potrivnic, întărit fiind cu Dumnezeiască Putere.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De dulceţile lumii lepădându-te şi amăgirile vicleanului dispreţuindu-le, ai ales calea cea adevărată a nevoinţelor pentru dobândirea Împărăţiei Cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dragostea celor pământeşti supunând-o tu dragostei celei Dumnezeieşti, ai părăsit viaţa cea după duhul lumii, sârguindu-te a vedea frumuseţea lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti Uşă de mântuire, deschide-ne nouă uşile pocăinţei ca o Bună Folositoare; şi din cătuşele păcatului ne slobozeşte, păzindu-ne cu mila ta.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziş lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Biserica cea stearpă…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând Crucea ca pe o armă tare ai stat împotriva uneltirilor potrivnicului şi de la Hristos, Cel Ce cu Puterea Dumnezeirii a biruit lumea, te-ai întărit în nevoinţă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Puterea Duhului ţi-ai pătruns trupul tău cel mult trudit cu nevoinţele sihăstriei, Fericite Ioan. Pentru aceasta ai dobândit intrarea în Împărăţia Cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cunoscând, Cuvioase Ioan, minunata călătorie spre cele de sus, la înălţimea cerească ridică-ne pe noi, cei ce cu credinţă şi cu smerenie te lăudăm pe tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu Preacurată şi dorul nostru spre tine le punem, Milostiv fă nouă pe Fiul tău.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Pentru dragostea chipului tău…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Legea lui Dumnezeu întărindu-ţi simţirile, Cuvioase, ţi-ai îndreptat gândul tău spre înţelegerea celor netrupeşti şi duhovniceşti, înaintând din putere în putere, Părinte.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubirea de cele trupeşti lepădând, te-ai făcut vas al Sfântului Duh, Cuvioase, împodobindu-te cu înfrânarea, cu răbdarea şi cu gândul smerit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viaţă asemenea îngerilor ai dus pe pământ, Părinte Cuvioase. Pentru aceasta Biserica îţi aduce astăzi cinstirea cuvenită, rugându-te să mijloceşti pacea şi mântuirea noastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Să te aflăm pe tine, Preacurată, povăţuindu-ne către virtuţi şi îndreptându-ne către cărările pocăinţei.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale; şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvioase Părinte Ioan, tânăr fiind, ai ajuns la măsura sfinteniei şi văzând Hristos sporirea ta duhovnicească, te-a mutat către Dânsul, dându-ţi fericirea cea dorită.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din tinereţe ai luat jugul Domnului, Cuvioase şi în brazdele inimii tale ai semănat grâul cel duhovnicesc şi ai primit darul de la Dumnezeu de a întări sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru nevoinţele cele prea multe în rugăciune şi muncă ai primit Împărăţia cea de sus, tu care ai trăit pe pământ ca unul fără de trup. Acum în ceruri stând, înaintea Sfintei Treimi, adu-ţi aminte de noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Fecioară, caută asupra robilor tăi şi du rugăciunile noastre către Fiul tău şi Dumnezeu, cerând iertare de greşeli şi mare milă.

Catavasie:

O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-au mai înainte închipuind…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În Sfânta Mănăstire Prislop ai câştigat nevoinţa şi petrecerea înfrânării, Cuvioase Părinte Ioan. Pentru aceasta roagă-te pentru noi, cei ce săvârşim cu credinţă sfântă pomenirea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Roagă-te, Cuvioase Părinte Ioan, împreună cu Sfântul Evanghelist Ioan, cu Sfântul Nicodim, să ne dea Dumnezeu haină luminoasă şi nouă, pentru puţinele noastre nevoinţe, ca să putem intra în locaşurile cereşti şi cu cântări să-L preamărim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dar lui Dumnezeu bineprimit te-ai adus, Cuvioase Părinte Ioan al Prislopului, pe care roagă-L neîncetat să ierte păcatele noastre, ale celor ce săvârşim pomenirea ta şi arată-ne şi pe noi părtaşi strălucirii tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Nădejdea tuturor creştinilor, dă-ne putere spre împlinirea faptelor bune, ca să nu fim drumeţi întârziaţi pe calea mântuirii.

Catavasie:

În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

 

CONDAC, glasul al 4-lea:

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Cuvioase Ioan. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm zicând: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioan, lauda Prislopului.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin ostenelile înfrânării şi nevoinţele sihăstreşti ai ajuns la măsura de vârstă duhovnicească a lui Hristos, Părinte Cuvioase Ioan. Pentru aceasta dă-ne şi nouă ajutor să urcăm treptele vieţii duhovniceşti.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin curgerile lacrimilor tale, te-ai arătat pe tine pom aducător de roade, Cuvioase Părinte Ioan, aducând fapte pline de bună mireasmă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce dă daruri celor lipsiţi ca un Dumnezeu, cu bunătate te-a dăruit pe tine, Cuvioase Părinte Ioan, Ţării Haţegului şi întregului popor român, ca să fii mijlocitor, rugător şi drept ajutător în nevoinţele mântuirii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Maica lui Dumnezeu, roagă-te Fiului tău, iertare de greşeii să dăruiască celor ce se închină Naşterii celei mai presus de fire.

Catavasie:

Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Izbăvitorul tuturor…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai fost smerit, blând, paşnic, Părinte Cuvioase, cu adevărat locaş al lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi ca fii ai luminii să umblăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca cel ce ai câştigat, prin ostenelile tale, covârşitoarea dragoste Dumnezeiască, roagă-te, Cuvioase Părinte Ioan, să ne împărtăşim şi noi de aceasta, împlinind ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cinstind Treimea Cea întocmai Puternică, Cinstită şi de o Fiinţă întru o Dumnezeire, Slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, cântăm cu un glas: preoţi, binecuvântaţi, popoare, preaînălţaţi-L pe El întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Din pricina mulţimii greşelilor, m-am apropiat de moarte, Preacurată şi afară de tine neştiind a afla ajutor, te rog, pe tine, buna mea Stăpână, apucă mai înainte şi mă miluieşte.

Stih: Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe El întru toţi vecii.

Catavasie:

Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Eva, adică prin boala neascultării…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamărind numele Domnului Iisus Hristos, ai ajuns să fii lăudat. Pentru aceasta, strigăm către tine, Părinte Ioan: izbăveşte-ne de toată nevoia şi necazul.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta astăzi nouă ne-a răsărit, mai luminat decât soarele strălucind cu Dumnezeieştile daruri, luminând gândurile credincioşilor şi alungând întunericul necazurilor, Cuvioase Părinte Ioan al Prislopului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Soarele dreptăţii Strălucind în sufletul tău luminat, a alungat dintr-însul toată negura păcatului şi te-a arătat pe tine sfeşnic prealuminat al Mântuitorului. Pentru aceasta noi te lăudăm: bucură-te, cel ce nimic nu ai preamărit mai mult decât pe Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu, Ceea ce eşti Maica Fiului lui Dumnezeu, ajută-ne să ne ţesem din fapte bune veşmânt luminos, ca să nu ne ruşinăm în ziua înfricoşatei judecăţi.

Catavasie:

Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină…

Bine săvârşindu-ţi nevoinţa, Cuvioase Ioan, ai primit de la Dumnezeu ca răsplată fericirea veşnică. Pentru aceasta, adunându-ne după datorie, te cinstim închinându-ne cu credinţă cinstitei icoanei tale, ca să dobândim mare milă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *