Arhive categorii: Acatiste

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ (24 aprilie)

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL DIN MARAMUREȘ

Condacul 1

Apărătorul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne-a dăruit nouă un părinte şi învăţător sfânt pe Dreptcredinciosul Ierarh Iosif Mărturisitorul, care asemenea Păstorului celui Bun care şi-a dat viaţa pentru mântuirea lumii, aşa şi Iosif Mărturisitorul, cu fapta şi cu cuvântul, a luminat tot Maramureşul. Pentru aceasta, noi acum îi înălţăm cântări de laudă şi împreună cu el cu umilinţă şi credinţă cântăm Domnului: Aliluia! Continuă să citești

Acatistul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei (24 aprilie)

Troparul Sfinților Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici, Mitropoliții Transilvaniei, glasul al 8-lea:

Mărturisitori ai Ortodoxiei și buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiți Ierarhi purtători de biruință, Iorest și Sava, cei ce v-ați învrednicit de cununa vieții, rugați-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe fericiții ierarhi, pe Iorest și pe Sava, care au slujit adevărului și cu viața și cu învățăturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credință și cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor și zicând: Bucurați-vă, luminaților ierarhi și mărturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Cel ce a ales și a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales și pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduiești adevărul dreptei credințe celor păstoriți de tine și să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciți. Pentru aceasta și noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din botez numele Ilie ai primit;
Bucură-te, că din pruncie credința cea dreaptă ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat;
Bucură-te, că pentru credința cea dreaptă, mucenic te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce în Transilvania ca o stea te-ai ivit;
Bucură-te, că Moldova cu învățături sfinte te-a împodobit;
Bucură-te, cel ce la Putna din frumusețile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat;
Bucură-te, că Dumnezeu icoană vie pe tine te-a arătat;
Bucură-te, cel ce pe Hristos din toată inima ta L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe prigoane ai pătimit;
Bucură-te, al dreptei credințe râvnitor preafierbinte;
Bucură-te, al Bisericii dreptmăritoare preaales părinte;
Bucură-te, Ierarhe Iorest, preafericite!

Condacul al 2-lea Continuă să citești

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ (23 aprilie)

 

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE,

PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ

Condac 1:

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toți din su­flet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mu­cenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cân­tăm: Bucură-te, purtă­torule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Icos 1:

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai ară­tat, purtătorule de biruință al lui Hris­­tos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vite­jește pentru credință ca un nema­terialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ție unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tânărule, veselule și prea­fru­mosule;
Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hris­tos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covârșești pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoință în chipul soa­relui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai în­fă­țișat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, Mare Mu­cenice Gheorghe!

Condac 2

Vederile minții avându-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Zi­di­torul și îm­preună a muri cu El, decât a trăi și a avea câștigare vremelnică; pentru că ai dorit a te în­cununa cu cununa mucenicilor și a cânta Dom­nului: Aliluia! Continuă să citești

ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE TOMAIDA (14 aprilie)

ACATISTUL SFINTEI MUCENIȚE TOMAIDA (14 aprilie)

Troparul Sfintei Mucenițe Tomaida, glasul al 4-lea:

Mielușeaua Ta, Iisuse, Tomaida, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele Meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre. Continuă să citești

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH PAHOMIE DE LA GLEDIN, EPISCOPUL ROMANULUI (14 aprilie)

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH PAHOMIE DE LA GLEDIN,

EPISCOPUL ROMANULUI

Troparul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, glasul al 4-lea:

Stea mult-luminoasă, răsărită în ținutul Gledinului, ai strălucit ca un semn dumnezeiesc în pământul Moldovei, luminând inimile credincioșilor. Stâlp neclintit al rugăciunii curate, podoabă aleasă a ierarhilor români și ctitor al Schitului Pocrov din lavra Neamțului, Sfinte Ierarhe Pahomie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

12 aprilie: Acatistul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

Troparul Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, glasul al 4-lea:

Astăzi, duhovnicește prăznuiește Biserica dreptcredincioșilor români și cu bucurie strigă: Veniți, iubitorilor de mucenici, să serbăm pomenirea cea de peste an a luptelor Mucenicului Sava! Că acesta dintre noi cu voia lui Dumnezeu răsărind, a înflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat și bineprimit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neîncetat în ceruri să se mântuiască sufletele noastre. Continuă să citești

ACATISTUL SFINȚILOR MUCENICI RAFAIL, IRINA ŞI NICOLAE (prăznuiți pe 9 aprilie și în Marțea din Săptămâna Luminată)

ACATISTUL SFINȚILOR MUCENICI RAFAIL, IRINA ŞI NICOLAE

Condac 1:

Pe Rafael, minunatul mucenic, pe Nicolae și Irina să-i slăvim, pe cei cu prisosință slăviți de Domnul. Căci în Thermi ne-au strălucit nouă ca niște stele, luminându-ne neîncetat cu dumnezeieștile lor minuni, pe noi, cei ce strigăm: Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Icos 1:

Fericită luptă ați purtat cu inimă neîndoită, treime de mucenici, Rafael, Nicolae și Irina, și pe tirani i-ați rușinat. Pentru aceasta, și noi, cinstindu-vă, într-un glas strigăm:
Bucură-te, treime de tari luptători;
Bucură-te, pleiadă de slujitori ai lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, Rafaele, alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de biruință, Nicolae, cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Irina, ceea ce porți numele păcii, candela fecioriei;
Bucură-te, cântare dumnezeiască în trei stihuri și treime a biruitorilor mucenici;
Bucură-te, ceată dumnezeiască întreit strălucită de nebiruiți luptători;
Bucură-te, lauda ortodocșilor evlavioși;
Bucură-te, întreită adunare dumnezeiască;
Bucură-te, dumnezeiască slavă a dreptmăritorilor creștini;
Bucură-te, sobor de mucenici;
Bucurați-vă, cei împreună-cinstiți cu toți sfinții;
Sfinților mucenici ai lui Hristos, bucurați-vă!

Continuă să citești

7 aprilie: Acatistul Sfântului Mucenic Caliopie

Sfântul Mucenic Caliopie

Troparul Sfântului Mucenic Caliopie, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Caliopie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Continuă să citești

6 aprilie: Acatistul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul

Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul

Troparul Sfântului Cuvios Grigorie Sinaitul, glasul al 8-lea:

Biserică şi preot al Duhului, rai al harului şi de minuni făcătoare smerenie te-ai arătat, Sfinte Grigorie. Căci nedespărţit de dragostea lui Hristos, cu apostolească râvnă Sfintei Treimi ai liturghisit şi ai aprins în inimi focul ceresc al isihiei. Pentru aceasta, ca unui grabnic ajutător şi luminător, cu credinţă îţi strigăm: Roagă-te, Părinte, să aflăm iertare şi har de la Dumnezeu şi sufletelor noastre mare milă! Continuă să citești

1 aprilie: Acatistul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Troparul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu în­gerii împreună se bucură, cuvioasă Marie, duhul tău. Continuă să citești