CÂNTĂRI ŞI LECTURI LA UTRENIE ÎN MIERCUREA CEA CURATĂ

CÂNTĂRI ŞI LECTURI LA UTRENIE ÎN MIERCUREA CEA CURATĂ

SEDELNELE TRIODULUI

Cel ce ai dat tuturor nepătimire cu patimile Tale, Iubitorule de oameni, omorând patimile trupului meu cu Crucea Ta, învredniceşte-mă a vedea dumnezeiasca patimă, prin Post, plăcând slavei Tale; ca să iau din destul mare milă.

Fecioara şi Maica Ta, Hristoase, văzându-Te mort întins pe lemn, plângând cu amar zicea: Fiul meu, ce taină înfricoşătoare este aceasta? Cel ce dăruieşti tuturor viaţă veşnică, cum mori de voie pe Cruce cu moarte de ocară?

Vremea cea dătătoare de lumină a postului, pe care acum ai sfinţit-o şi ai dăruit-o nouă, Doamne, învredniceşte-ne pe noi toţi cu umilinţă curată să o săvârşim în pace, prin puterea Crucii, Unule, Iubitorule de oameni.

Cu cinstita Cruce a Fiului tău fiind păziţi, stăpână  curată Născătoare de Dumnezeu, toată năvala vrăjmaşului lesne o îndepărtăm. Pentru aceasta după datorie pe tine te fericim, ca pe Maica luminii şi singura nădejde a sufletelor noastre.

TRICÂNTAREA

Cântarea a 3-a, glasul al 2-lea

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Să ne răstignim mădularele prin postire, să ne trezim întru rugăciuni precum scrie, şi să vieţuim pe urma Celui ce a pătimit, şi patimile a omorât.

Vărsând păcatul cel amar, să ne nevoim a plăcea lui Hristos, Celui ce a gustat fiere de bunăvoie, şi a surpat cu Crucea pe începătorul răutăţii.

Luând păcatul obicei, mă trage la pierderea cea desăvârşită; ci Tu mă scapă de aceasta cu Crucea Ta, Îndurate, mult-Milostive.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Doamnă care stăpâneşti toate făpturile, ca ceea ce ai născut pe Stăpânul, scapă-mă de robia celui viclean şi a singurului luptător.

Altă Tricântare, glasul al 2-lea

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Lemnul Crucii înfrânare lumii a înflorit; pe care cu dragoste îmbrăţişând-o, să culegem toată rodirea dumnezeieştilor porunci ale lui Hristos.

Purtând înfrânarea patimilor, să ne răstignim acum Domnului trupul, şi gândul să-l arătăm toţi mort prin dumnezeiasca vieţuire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Trei feţe slăvesc ale unui Chip: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul; o stăpânire a Dumnezeirii, o împărăţie a tuturor şi strălucire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Naşterea ta, Preacurată, s-a arătat înfricoşătoare; că Dumnezeu este Cel ce S-a făcut om; Care s-a născut fără început din Tatăl, şi din tine mai pe urmă S-a întrupat fără de bărbat.

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Laud răstignirea şi împungerea demnezeieştii Tale coaste, din care scot băutură fără de moarte în toate zilele şi mă sfinţesc, Hristoase.

Irmosul: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, Cel ce prin lemn ai omorât păcatul, şi frica de Tine sădeşte-o în inimile noastre, ale celor ce Te lăudăm pe Tine.

Cântarea a 8-a

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Cuptorul patimilor arde sufletul meu, dar cu roua milei Tale potoleşte-l, Cel ce ai izvorât izvoare de nepătimire, din nestricata coasta Ta, răstignindu-Te, Făcătorule de bine, pentru multă plecăciunea Ta.

Înălţatu-ne-ai pe noi cei căzuţi în răutate, cu înălţarea Ta pe Cruce, Hristoase. Pentru aceasta ridică-mă pe mine, cel ce am alunecat în adâncurile păcatului, şi mă întăreşte pe piatra mântuirii, ca să slăvesc stăpânirea Ta.

Cu suliţa Ta, Hristoase, curăţind putrejunea inimii mele, vindecă-mă de tot pe mine, pe care m-a rănit şarpele cu dinţii cei veninoşi, şi-mi dă ca să umblu neclintit în dumnezeieştile cărări.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Pe tine, făclia cea luminoasă şi sfeşnicul, întru care sălăşluindu-Se focul Dumnezeirii, a luminat pe cei cuprinşi de noaptea stricăciunii, te cinstim toţi Preacurată, binecuvântând naşterea ta.

Altă Tricântare

Pe Cel ce s-a răstignit pe lemn între tâlhari, şi cu suliţa a fost împuns în coasta cea izvorâtoare de viaţă, lăudaţi-L, bunecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cel ce judeci tot pământul ai stat înaintea judecăţii; cu palme Te-au bătut, Te-au batjocorit, pe Cruce Te-au spânzurat, scoţându-mă pe mine din stricăciunea păcatului celui de demult, întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Treime, Dumnezeire una, fire nedespărţită, şi despărţită după Feţe, stăpânire neclintită, Părinte şi Fiule şi Duhule, pe Tine Te lăudăm întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Născătoare de Dumnezeu, curată, ceea ce eşti poartă cerească, uşa mântuirii tuturor creştinilor, primeşte, primeşte rugăciunea celor ce te fericesc întru toţi vecii.

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Crucea lui Hristos, cea care ai îndreptat pe tâlharul spre credinţă, învredniceşte-mă şi pe mine cu tărie spre calea postului, să ajung la închinarea ta şi să mă fac viu.

Irmosul: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Cel ce a preînchipuit în rug, lui Moise minunea Fecioarei, în muntele Sinai oarecînd, lăudaţi-L, bunecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Mai luminat decât soarele strălucind postul, darul cel cu multă lumină vesteşte tuturor razele Crucii şi strălucirile cinstitei patimi şi ziua învierii cea mântuitoare.

Curăţia să o dorim; de desfrâu să fugim, mijlocul prin curăţie să-l încingem, ca să ne arătăm curaţi Celui ce numai El însuşi din toţi este curat şi cere curăţia, Mântuitorului sufletelor noastre.

Hristoase, cu frica Ta pironeşte trupul meu, Cel ce ai pironit pe Cruce păcatul lui Adam; dezleagă legătura răutăţilor mele; frânge săgeţile vicleanului cu suliţa Ta, Stăpâne, şi mă izbăveşte de vătămarea lui.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi

Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe unul Judecătorul cel preadrept şi lesne-iertător, pe Hristos Domnul, scapă-mă de judecata şi de focul şi de chinul pe care mi l-a pricinuit mie bucurarea de păcat.

Altă Tricântare

O, milostivirea Ta, Doamne, că ai răbdat Cruce, piroane şi suliţă pentru mine cel osândit stricăciunii; pentru aceasta Te laud pe Tine, Hristoase.

Crucii, trestiei, piroanelor, suliţei şi patimilor Tale cele de viaţă făcătoare, toate popoarele închinându-ne, cu cântări Te lăudăm, Hristoase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Unime în trei ipostasuri, Treime prea unică, domnie stăpânitoare, fire întocmai slăvită, Părinte şi Fiule şi dumnezeiescule Duh, mântuieşte-ne pe noi toţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Bucură-te, izbăvitoarea lumii, Născătoare de Dumnezeu, către care năzuind toţi păcătoşii, aflăm pururea împăcare cu Dumnezeu.

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie

Crucea Ta, Doamne, întărindu-mă şi pe mine, dăruieşte-mi, Bunule, să săvârşesc drumul postului cu putere.

Irmosul: Pe Maica, Fecioara cea curată  şi fără prihană, cu cântări de laude, toţi credincioşii, ca pe o Născătoare de Dumnezeu, cu evlavie o mărim’’.

LA STIHOAVNĂ

Samoglasnica zilei, glasul al 8-lea

Veniţi să supunem prin post patimile gândurilor, acoperindu-ne cu aripi duhovniceşti. Ca, trecând uşor viforul cel pornit al vrăjmaşului, să ne facem vrednici a ne închina Crucii Fiului lui Dumnezeu, Celui ce s-a junghiat de voie pentru lume. Şi duhovniceşte să prăznuim Învierea cea din morţi a Mântuitorului. În munte suindu-ne împreună cu Apostolii, să slăvim pe Fiul cel iubitor de oameni, Care a luat toată puterea de la Tatăl.

Martirica

Mucenici ai lui Hristos cei nebiruiţi, biruind rătăcirea cu puterea Crucii, aţi luat darul vieţii veşnice. De îngrozirile tiranilor nu v-aţi spăimântat; chinuiţi fiind cu torturi, v-aţi bucurat. Şi acum sângiurile voastre s-au făcut tămăduiri sufletelor noastre. Rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin

Ce privelişte este aceasta ce se vede, care se arată ochilor mei, o Stăpâne? Cel ce ţii toată făptura, pe lemn Te-ai ridicat. Şi mori, Cel ce dai viaţă tuturor! Născătoarea de Dumnezeu cea preacurată, plângând a zis, când a văzut pe Cruce pe Cel ce a strălucit în chip de negrăit dintr-însa, Dumnezeu şi om.

Un comentariu la „CÂNTĂRI ŞI LECTURI LA UTRENIE ÎN MIERCUREA CEA CURATĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *