Canon de rugăciune la Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului

 

Tropar la Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului, glasul al 4-lea:

Schimbarea la Faţă a lui Hristos mai înainte să o întâmpinăm, luminat praznuind cele mai înainte de prăznuire, credincioşilor şi să strigăm: sosit-a ziua dumnezeieştii veselii; Stăpânul se suie în Muntele Taborului, Frumuseţea Dumnezeirii Sale să o strălucească.

 

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maice; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Străluceşte de jos lumina, cerule, mai mult decât soarele şi tu, pămantule, ascultă graiurile lui Dumnezeu Celui Viu, căci Tatăl va mărturisi pe Fiu, pe Cel Ce Se schimbă la Faţă în Muntele Taborului.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Om văzut, dar Dumnezeu ascuns, Hristos în Tabor Se suie, Raza Dumnezeirii Celei mai presus decât soarele descoperind prin strălucirile slavei.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cu bună socoteală acum înainte merge Hristos să Se arate lui Moise şi slava Sa Cea negrăită să-i arate faţă către faţă în Muntele Taborului, cu vorbă fără mijlocitor. De aceea, bucurându-ne, astăzi să prăznuim.

 

TRICÂNTAREA

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Această zi mai înainte de prăznuire a Schimbării la Faţă a lui Hristos, Mântuitorul nostru, săvârşind-o credincioşii, să o lăudăm cu cântări.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Ajungând la intrarea sfintei Schimbări la Faţă a lui Hristos şi noi să strălucim cu dumnezeieşti schimbări, pe aceasta prăznuind-o.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Munte preaînalt având noi inima curăţită de patimi, să vedem Schimbarea la Faţă a lui Hristos, Care luminează mintea noastră.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Toţi să ne închinăm Sfinte Treimi în despărţirea Feţelor şi Unimii Firii Celei Dumnezeieşti: Tatălui, Celui fără început şi Fiului şi Duhului Sfânt.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Fecioara cea fără prihană, din care a ieşit cu Trup fără schimbare Hristos Dumnezeul nostru, să o lăudăm toţi credincioşii ca pe Maica lui Dumnezeu.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cel Ce stăpâneşti toată făptura, Te-ai arătat luând chip de rob, în care ai arătat ucenicilor Strălucirea Dumnezeirii Cea Neapropiată, atât cât au putut să vadă.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

În munte merge să lumineze şi să întunece cu lumina Sa pe Luceafărul cel ce străluceşte sus Soarele Slavei, Hristos; cu ale Cărui Raze, luminaţi fiind, mai înainte să prăznuim astăzi.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Ca să se împlinească graiurile vieţii veşnice, înainte a stat Hristos, arătând prietenilor lucrurile, pe care bine a voit a le face cunoscute în Sine Însuşi, adică slava părintească cea strălucitoare.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Cel Ce şade întru mărire pe Scaunul Dumnezeirii, pe Norul cel Uşor, a venit Iisus, Cel cu totul Dumnezeiesc, din Preacurata Fecioară şi a mântuit pe cei ce grăiesc: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Ceata cerească împreună cu cei pământeşti se bucură şi înainte prăznuieşte Strălucirea Dătătorului de viaţă, pe care fără tulburare a arătat-o, schimbându-şi chipul de om în Tabor, precum a binevoit.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Prin venirea cea Dumnezeiască şi omenească cu oamenii ai vieţuit; şi cu mulţimea minunilor, lumea în taină ai luminat-o şi cu slava cea strălucitoare a Dumnezeirii ai strălucit în Tabor cu Lumină Neapropiată.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Isus, fiul lui Navi, a oprit soarele oarecând, mai înainte închipuind ziua Dumnezeieştii Patimi: iar Tu Însuţi, Mântuitorule, mai înainte de Cinstită Crucea Ta, ai întunecat razele soarelui cu Raza Dumnezeieştii Tale Feţe.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Spăimântatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, Neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Domnului cu credinţă să-I urmăm, bucurându-ne; că, iată, Se suie în munte, pe ucenicii aleşi împreună cu Sine ducându-i. Şi înaintea acelora cu frumuseţe neapropiată strălucind, mai mult decât soarele şi-a arătat Slava Sa.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Să se lumineze astăzi cerul mai luminos, că iată, Se suie în munte Hristos, de unde va să strălucească cu Lumina Nemăsurată a Slavei Dumnezeirii, razele soarelui întunecându-le, ca un Dătător de lumină.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Arătat-a Hristos ucenicilor taină în Tabor, strălucind cu faţa mai mult decât razele soarelui şi la îmbrăcămintea hainelor Sale fiind luminat şi alb ca zăpada, Cel Ce Se îmbracă, precum zice psalmistul, cu lumina ca şi cu o haină.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cămara slavei, bucuria ce va să fie, gătind Hristos ucenicilor, Se suie în munte, de la viaţa cea râvnitoare de la cele de jos, la viaţa cea mai înaltă ridicându-i pe ei.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Spăimântând minţile ucenicilor, Hristos a strălucit cerească rază pe pământ, aşezând înainte ca pe nişte slugi pe cei mai mari ai Legii şi ai proorocilor, prin care este mărturisit a fi Dumnezeul celor morţi şi al celor vii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Merge Hristos acum să Se arate Făclie în loc întunecat, cu Razele Dumnezeieştii Străluciri. Către Strălucirea Aceea să mergem şi noi, întru Raza Feţei Lui bucurându-ne.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Întru Dumnezeiască Schimbarea la Faţă, astăzi toată firea omenească străluceşte dumnezeieşte, cu veselie grăind: să se schimbe la Faţă Hristos, mântuind pe toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Lui Hristos, Cel Ce a suit la înălţime sufletească pe ucenicii Săi aleşi, urmând, să vedem vedere minunată şi împreună cu ei spăimântându-ne, să grăim: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Firea omenească cea întinată curăţind-o cu apă şi cu foc, în trupul Tău ai arătat strălucirea acesteia, Mântuitorule, cu faţa Ta strălucind mai mult decât soarele, chipul Slavei ce va să fie arătându-l.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Să ne suim în Sfântul Munte împreună cu Hristos, Cel Ce a suit pe fiii lui Zevedei şi pe Petru, pe care i-a ales mărturii ale Slavei Sale, care grăiesc: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum plinită pe toată lumea ridică să-Ţi cânte Ţie: pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe Dânsul întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cine nu se va mira, Cuvinte a tot Împărate, de mare podoabă a Slavei Tale, pe care, schimbându-Te la Faţă, ai arătat-o ucenicilor Tăi, cu Dumnezeieşti Străluciri luminându-i pe dânşii. Cu aceia împreună luminează-ne cu Lumina Ta şi pe noi, cei ce mai înainte prăznuim cu credinţă şi pe Tine Te lăudăm.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Înălţimea cereştii petreceri şi dumnezeiasca strălucire a Slavei Tale Celei Veşnice, dăruieşte robilor Tăi, celor ce Înainteprăznuiesc acum luminată prăznuirea Schimbării Tale la Faţă, în care, lumină strălucind, luminezi pe cei ce Te laudă pe Tine, Hristoase, Dătătorule de viaţă.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Dătător de lumină şi Lumină Neapropiată şi pururea Veşnică fiind, Cel Ce eşti fără început şi Care Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, lumină în lume ai strălucit cu trupul umblând şi lumină în munte ai luminat, arătând Chipul Slavei Părinteşti.

 

TRICÂNTAREA

Irmos: Pe Împăratul Hristos…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Ziua aceasta de acum, a luminatei Schimbări la Faţă a Domnului, lumii strălucind, porunceşte să zică: toate lucrurile, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Veniţi, credincioşilor, să mergem cu gândul la Muntele Taborului, să vedem Schimbarea la Faţă cea Prealuminată a lui Hristos, că luminează pe toţi cei ce-L slăvesc pe El în veci.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Astăzi să facem întâmpinarea Schimbării la Faţă a lui Hristos cu inimă curată şi să grăim Lui: toate lucrurile, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

O Dumnezeire în Trei Feţe să slăvim: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul cel Preasfânt împreună; toate lucrurile, lăudaţi şi preaînălţaţi pe Hristos întru toţi vecii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

O, minune înfricoşătoare! Cum eşti Maică şi rămâi Fecioară, Dumnezeiască Fiică, născând pe Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului; pe Care toate lucrurile îl laudă şi-L preaînalţă întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmosul:

Tot neamul pământesc să salte, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cinstind sfânta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cânte: Bucură-te, Preafericită, Născătoare de Dumnezeu, Curată, pururea Fecioară.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Să se bucure cerul, mai înainte simţind pe Soarele Cel Neapus, Răsărind acum din pământ în Muntele Taborului, vrând să acopere cu dumnezeiască slavă razele soarelui. Şi pământul să dănţuiască luminat, cu cerească rază şi cu lumină strălucind şi lumină făcându-se.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Lăudând David a Ta Schimbare la Faţă, mai înainte a răspuns, zicând: cine se va asemăna Ţie, Domnului, între fiii lui Dumnezeu? Că Tu, Preaslăvit fiind în sfaturile Sfinţilor, Mare Te-ai arătat celor dimprejurul Tău, Înfricoşător în Slava Dumnezeiescului Chip.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

O, Cuvinte al lui Dumnezeu, Înţelepciunea şi Puterea şi Chipul Tatălui! O, Dumnezeule Cel Cunoscut de credincioşi şi Omule cel văzut de toţi! Învredniceşte-ne să săvârşim luminată prăznuirea Schimbării Tale la Faţă şi să strălucim prin lumina faptelor bune.

 

TRICÂNTAREA

Irmos: Pe tine de Dumnezeu…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Săvârşind cu laude această zi înainte mergatoare a Preaslăvitei şi Preastrălucitei Schimbării Tale la Faţă, Doamne, pe Tine Te slăvim.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Cu bună schimbare schimbându-ne prin Schimbarea la Faţă a lui Hristos, să ne aflăm şi noi luminaţi la fapte bune, pe aceasta slăvind-o.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Uşile cele dinainte ale slăvitei Schimbări la Faţă a Domnului văzându-le, să ne luminăm gândurile noastre, duhovniceşte pe aceasta slăvind-o.

Stih: Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Pe Tine, Fiinţa Cea Atotputernică, în Treime şi în Unime, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, cu cântări Te slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, pururea Fecioară, cea mai presus decât Cetele cele de sus şi decât toată făptura, Ceea ce Singură eşti Curată, cu cântări te mărim.

 

SEDELNA,glasul al 4-lea. Podobie: Aratatu-Te-ai astăzi…

Soarele Slavei S-a arătat şi S-a apropiat de cei din întuneric, arătând în Muntele Taborului Razele Dumnezeirii; a Cărui venire purtătoare de lumină să o cinstim.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *