Canon de rugăciune la Duminica după Naşterea Domnului

Tropar la Duminica după Naşterea Domnului, glasul al 2-lea:

Binevesteşte Iosif lui David, Dumnezeiescului părinte, mi­nunile: văzut-ai pe Fecioara născând; cu magii te-ai închi­nat; cu păstorii ai slăvit şi prin îngeri înştiinţare ai primit. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Cânta-voi Ţie, Doamne…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cânta-voi Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că din Sfânt pântecele Fecioarei în chip de negrăit îmbrăcându-Te în Îm, l-ai înnoit, ca un Milostiv.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Astăzi păstorii teologhisesc împreună cu îngerii, cântând cântare de Slavă şi magii daruri aduc, Celui Ce a fost purtat ca un Prunc în Trup.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Slavă întru cei de sus, cântau Cetele îngereşti, stând înaintea păstorilor în Betleem; împreu­nă cu care să lăudăm pe Cel Ce a binevoit a Se Întrupa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Câţi săvârşim cele de naştere ale Celui Ce S-a Întrupat pentru noi, cu bucurie să lăudăm pe Iacob, fratele lui Dumnezeu şi pe David, Dumnezeiescul părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

David, al lui Dumnezeu pă­rinte după trup, laudă cu alăuta pe Cuvântul, Cel Ce s-a Întrupat din rădăcina lui Iesei; Care a tras la Sine pe Dreptul Iacob.

Catavasie:

Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă! Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L popoare, că S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Întărirea celor ce nădăjduiesc…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe Hristos, Cel Ce S-a năs­cut cu Trup fără de să­mânţă din Fecioara Maria, cu îngerii toţi să-L lăudăm, stri­gând: Slavă întru cei de sus!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Păstorii, petrecând noaptea pe câmp, strigă cu credinţă lui Hristos, Păstorului Celui Ade­vărat, Celui Ce a fost Binevestit de îngeri: Slavă întru cei de sus!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Să se veselească cerurile şi să dănţuiască tot pământul cântând astăzi Celui Ce S-a născut: Slavă întru cei de sus, lui Hristos Dumnezeu!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sărbătoarea cea de toţi prăznuită a Celui Ce S-a micşorat pentru noi să o cinstim, credin­cioşilor, împreună cu David şi cu Iacob, cu cântări, după vrednicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca un mire din cămară va ieşi acum Domnul, a zis David, din pântece de Maică; pe Care împreună cu Iacob să-L lăudăm.

Catavasie:

Fiului, Celui Născut fără stricăciune din Tatăl mai înainte de veci şi mai pe urmă din Fecioară Întrupat fără sămânţă, lui Hristos Dumnezeu să-I strigăm: Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, Sfânt eşti, Doamne!

 

Cântarea a 4-a. Irmos: De venirea Ta pe pământ…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Mai înainte văzând Proorocul Avacum cu ochii minţii Po­gorârea cea Nespusă a Cuvân­tului lui Dumnezeu, a strigat: din Teman va veni Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Stătut-au înaintea ieslei Tale, celei de Dumnezeu primitoare, Oştile celor fără de trup, Fiule al lui Dumnezeu, slăvind cu cutremur şi cu spaimă naşterea Ta cea mai presus de cuvânt.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cu magii să ne închinăm Stă­pânului, cu îngerii şi cu păstorii să dănţuim, strigând cu Dum­nezeiască cuviinţă: Slavă întru cei de sus, lui Hristos Dumnezeu!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce Împărăteşte peste toţi împăraţii, Hristos, născându-Se după Trup din sămânţa lui David, pe Iacob cel ales l-a primit frate, precum a binevoit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce din Fecioară S-a ară­tat în Trup Dumnezeu şi Domn, a preamărit pomenirea voas­tră, sfinţilor: Iacob, cel mai ales dintre Apostoli şi Preafericitul David.

Catavasie:

Toiag din rădăcina lui Iesei şi Floare dintr-însul, Hristoase, din Fecioară ai odrăslit, Cel Lăudat, din Muntele cel cu umbră deasă. Venit-ai, Întrupându-Te din Cea Neispitită de bărbat, Cel fără de trup şi Dumnezeu. Slavă Puterii Tale, Doamne!

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cel Ce ai Răsărit Lumina…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel Ce ai făcut să ne Răsară nouă, celor dintru întu­neric, Lumina Dumnezeieştii Tale Arătări, Slavă Ţie! Slavă Ţie, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel Ce Te-ai născut din Fecioară şi ai luminat pomenirea lui David şi a lui Iacob, slavă Ţie! Slavă Ţie Iisuse, Fiul lui Dumnezeu!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Cel Ce Te-ai îmbrăcat în chip de rob din pântece Preacurat, Cuvinte, Slavă Ţie! Slavă Ţie, Iisuse Fiul lui Dumnezeu!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Care Proorocul David prin Dumnezeiasca insuflare L-a numit Ploaia cea de pe Lână, pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, pe Acela Iacob L-a propovăduit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făptura aduce ţie, Fecioară, fără încetare, glasul Îngerului: Bucură-te Preacurată, Maica lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!

Catavasie:

Dumnezeu fiind al păcii, Tată al îndurărilor, ai trimis nouă pe Îngerul Sfatului Tău Celui Mare, dăruindu-ne pace; deci povăţuiţi fiind la lumina cunoştinţei de Dumnezeu, de noapte mânecând, Te slăvim pe Tine, Iubitorule de oameni.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Strigat-am mai înainte…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne, Cetele îngerilor privind cu uimire Taina Naşterii, au strigat: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, că S-a Născut pe pământ acum.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Bine ai voit a Te naşte în vremurile cele mai de pe urmă din Fecioară, ca un Om, Cel Ce din Tatăl Te-ai născut mai înainte de veci, ca un Dumnezeu; ca pe Adam cel stricat iarăşi să-l zideşti, ca un Iubitor de oameni.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Şezut-ai, Doamne, pe scau­nul Proorocului Tău David, precum Te-ai jurat, ieşind din Rodul pântecelui lui; iar lui Iacob i-ai dat, Hristoase, Scau­nul Bisericii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Stătut-au înspăimântându-se Cetele cereşti înaintea peşterii şi au lăudat Naşterea cea Prea­curată, cântând fără de încetare: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împăratul David s-a arătat Prooroc minunat şi strămoş al Dumnezeieştii Întrupări; iar Iacob s-a vădit ucenic, întâi episcop şi mucenic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Rugămu-ne, roagă-te pentru noi robii tăi, Fecioară, de Dum­nezeu Născătoare, Celui Ce S-a Întrupat din tine; că pe tine te ştim Singura noastră Ocrotitoare.

Catavasie:

Din pântece pe Iona, ca pe un prunc, l-a lepădat fiara mării, precum l-a primit. Iar Cuvântul în Fecioară Sălăşluindu-Se şi Trup luând, a ieşit lăsând-o Nestricată; că Cel Ce n-a pătimit stricăciune, pe Ceea ce L-a născut a păzit-o Nevătămată.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Fecioara astăzi…

De veselie astăzi, Dumneze­iescul David se umple; şi Dreptul Iosif împreună cu Iacob, laudă aduce; că luând cunună pentru înrudirea cu Hristos se bucură; şi pe Cel Ce s-a născut în chip de negrăit pe pământ, Îl laudă şi strigă: mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii lui Avraam…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

În Betleem păstorii, slăvind pe Cel Născut din Fecioară, au vestit pe Mântuitorul şi Domnul, Cel Ce S-a arătat pe pământ, ca să mântuiască nea­mul omenesc.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

De Naşterea cea mai presus de cuvânt a Născătoarei de Dumnezeu, a Mariei, mirându-se Cetele îngereşti au strigat: Slavă întru cei de sus, Dum­nezeului nostru şi pe pământ pace!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Arătatu-te-ai mai Înaltă decât Heruvimii, Fecioară, purtând în braţele tale, pe Cel purtat de dânşii; pe Care nu înceta a-L ruga pururea să ne mântuiască pe noi.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Aducătorul de mireasă, David şi Dumnezeiescul Iacob, purtătorul de grijă al Cămării de mire a Bisericii fiind, ziceau: Cel Ce Te-ai Întrupat pentru noi, Hristoase, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce între prooroci eşti îm­părat şi între împăraţi prooroc, cântă împreună cu Iacob de Dumnezeu înţelepţitul şi cu noi: Cel Ce pentru noi Te-ai Întrupat, Hristoase, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

În rugul cel ce ardea şi nu se mistuia şi în cuptorul cel ră­corit, Maică Preacurată, mai înainte fiind închipuită, ai năs­cut fără de sămânţă pe Dumnezeu Întrupat, Curată şi Binecuvântată.

Catavasie:

Tinerii în dreapta credinţă fiind crescuţi, păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de groaza focului nu s-au înspăimântat; ci în mijlocul văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul Hristos…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe Împăratul Hristos, pe Care L-au vestit păstorii în Betleem şi steaua L-a arătat cu înfăţişare de rob, toate lu­crurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe Hristos, Cel Ce s-a Născut, Căruia magii s-au închinat cu daruri şi Oştile îngerilor L-au teologhisit, toate lucrurile lău­daţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe Hristos, Cel Ce S-a Întrupat şi pe Care L-au slavoslovit Puterile cerurilor cele cu ochi mulţi, neîncetat Îl laudă: toate lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe Hristos, Cel Ce S-a Întru­pat, pe Care L-a proorocit David, al lui Dumnezeu după trup părinte, şi Iacob popoarelor L-a propovăduit: toate lucru­rile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Împăratul Hristos, pe Care L-a născut nouă Fecioara Maria şi după naştere a rămas Fecioară Preacurată, toate lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Catavasie:

Cuptorul cel răcorit a închipuit Chipul Minunii celei mai presus de fire; că nu a ars pe tinerii pe care i-a primit, precum nici Focul Dumnezeirii pântecele Fecioarei, în care a intrat. Pentru aceasta, cântând, să strigăm: să binecuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Moise în munte a văzut…

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Pe Cuvântul şi Fiul Cel mai înainte de veci, în chip de negrăit Născut din Tatăl, pe Acesta în vremurile cele mai de pe urmă L-a născut cu Trup, astăzi, Fecioara; pe Care Îl laudă păstorii cu îngerii, strigând: Slavă întrucei de sus, lui Dumnezeu!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Văzând magii steaua, au ve­nit la Dânsul pe cale minunată, căutând pe Cel Născut; pe Care aflându-L, cu daruri L-au cin­stit, cu aur şi cu tămâie şi cu smirnă, strigând: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, Cel Ce S-a născut!

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Betleeme veseleşte-te acum, cetate făcându-te Noului David; şi tu Sioane, cetăţuia bisericilor, bucură-te, privind acum la ve­selia cea de obşte a Împăratului tuturor şi a slujitorilor Lui.

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Lui Dumnezeu, Celui Ce S-a născut din Fecioara, L-a slujit toată făptura cu cutremur: ce­rurile cu steaua, pământul cu ieslea, muntele cu peştera, magii cu darurile, păstorii cu minunea şi îngerii aducându-I cântare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împărat din păstor făcutu-s-a David de demult, iar tu, Iacob, cel din seminţia cea împără­tească a lui Iuda, păstor te-ai arătat turmei Celui Ce S-a În­trupat, Mielului Celui Preaînalt şi Fiului lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Oştile îngerilor te măresc pe tine, de Dumnezeu Născătoare şi neamul omenesc te cinsteşte neîncetat cu cântări; că tu ai unit cu Dumnezeiasca Naştere pe pământeni cu cele cereşti. Pentru aceasta pe tine te lăudăm.

Catavasie:

Taină Minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, Scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel Neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L Îl slăvim.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Tatălui Ceresc slujind cu ade­vărat, Dreptule Iosif, tată ai şi fost socotit al Fiului Celui fără de început, Ce S-a făcut Prunc cu Trupul. Pentru aceasta astăzi prăznuind preasfântă pomeni­rea ta, cu veselie în inimă şi te lăudăm cu credinţă.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Ceata îngerească…

Ceata Proorocilor Dumneze­ieşte prăznuieşte Minunea ce s-a făcut cu tine, o, Fecioară: că ai născut pe Dumnezeu Întru­pat pe pământ. Pentru aceasta îngerii cu păstorii cântă astăzi şi cu credinţă magii împreună cu Iosif vestesc lui David, Dum­nezeiescului părinte, minunile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *