Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei (14 aprilie)

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei

Troparul Sfântului Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Martin, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmos:

Cea tăiată pe cea netăiată a tăiat-o şi a văzut soarele pământul pe care nu-l văzuse. Pe tiranul vrăjmaş apa l-a înecat şi pe cale neumblată a trecut Israel şi cântare a cântat; Domnului să-I cântăm; căci Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dureri preamulte ai răbdat, Sfinte Părinte Martin, pentru Hristos Dumnezeu şi acum luptându-te bine, te-ai mutat către viaţa cea fără durere. Pentru aceasta uşurează-mi durerile sufletului cele cumplite ca să te laud pe tine luminat fiind prin rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Propovăduit-ai pe Unul din Preacinstita Treime, pe Hristos Dumnezeu, Cel mai presus de fiinţă, în două firi şi în două voiri şi în două lucrări, fericite; şi pe cei ce nu cred într-acest clip, pe toţi i-ai lepădat, Sfinte Martin, Preasfinţite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe scaun înalt te-a pus Domnul tuturor ca pe un sfeşnic luminos, ca săluminezi pe cei ce dormeau în noaptea înşelăciunii şi să-i povăţuieşti către Lumina cea adevărată a credinţei. Drept aceea pe toţi îi luminezi cu dogmele tale, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce după Firea Cea Dumneze­iască este Nevăzut, S-a văzut Prunc din tine făcându-Se Om, arătând cu adevărat două voiri şi două lucrări într-un Ipostas, Căruia roagă-te, Preacurată, ca să ne mântuim noi toţi, cei ce cu dragoste te cinstim pe tine.

 Cântarea a 3-a.

Irmos: Frica de Tine, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de Dumnezeiască râvnă, preafericite, ai adunat cinstit sobor şi ai întărit dogma Bisericii, Sfinte Ierarhe Martin.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În mijlocul soborului ai lepădat pe Pir, pe Serghie, pe Teodor şi pe Chir şi pe cei ce ocărau asemenea cu dânşii, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izvoarele eresurilor le-ai uscat şi ai izvorât râuri de dogme sfinte, cu care adăpi faţa Bisericii, mărite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai presus de cuvânt ai născut pe Cel de o cinste şi de un Scaun cu Tatăl, Care poartă două lucrări şi două voiri, Preasfântă Fe­cioară.

Irmosul:

Frica de Tine, Doamne, sădeş­te-o în inimile robilor Tăi şi fii nouă Întărire, celor ce întru adevăr Te chemăm pe Tine.

 Cântarea a 4-a.

Irmosul: Suitu-Te-ai ca pe cai pe Apostolii Tăi, Doamne şi ai luat cu mâinile Tale frâiele lor şi mântuire s-a făcut călătoria Ta, celor ce-ţi cântă cu credinţă: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind tu cel drept izgonit din scaunul tău fără dreptate de oamenii cei nedrepţi, ai ales mai bine a pătimi rău, ca să păzeşti nevătămată dogma cea dreaptă a Bisericii, înţelepte părinte.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu cel după Lege nevoitor, stând în mijlocul celor fărădelege şi de ei fiind chinuit, batjocorit şi târât în zadar, ai rămas neclintit la minte, de Dumnezeu cuprinsule.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bine cugetând în Legea Domnului, preasfinţite, ai socotit rele legile celor fărădelege. Iar credin­cioşilor le-ai dat Legea cea Dumnezeiască, întărind dogma dreptei credinţe foarte tare, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai pe Unul din Treime, cunoscut în două firi, Dumne­zeiască şi omenească, Dumnezeu împreună şi Om, având voiri asemenea cu firile Lui, Fecioară Preacurată.

 Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pe mine cel ce de-a pururea mă rătăcesc în noaptea necunoştinţei, spre calea cea pierzătoare de suflet, cu Lumina cunoştinţei Tale, Doamne, povăţuieşte-mă, ducându-mă la cărarea Porun­cilor Tale.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţitul tău cuvânt, părinte, arătat ai întărit dogma cea preasfântă şi ai surpat ceata eresurilor, răbdând izgoniri şi închisori şi strâmtorări foarte multe.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai dat aţipire genelor tale, cuvioase, până ce te-ai făcut locaş lui Dumnezeu şi ai răsturnat din temelie toată rătăcirea eresurilor, muceniceşte nevoindu-te.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucind întru virtuţi, ai şezut pe scaunul cel preaînalt, înţelepte şi cu lumina dogmelor tale celor Dumnezeieşti, ai luminat toată turma ta, Sfinte Ierarhe Martin, de trei ori fericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Neispitită de nuntă, care ai născut cu Trup pe Dumnezeu Cel Necuprins, omoară-mi patimile trupului şi-mi înviază sufletul cel omorât de păcate.

 Cântarea a 6-a.

Irmos: Adâncul păcatelor…

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

S-a sfârşit vicleanul înaintea cinstitelor tale picioare, purtătorule de Dumnezeu şi prin cuvântul tău s-au îngrădit gurile cele fără de uşă ale oamenilor celor vicleni şi se arată dogma cea Dumnezeiască, strălucind mai mult decât soarele.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei înşelători te întindeau fără cruţare şi cu funii te legau pe tine cel ce ai legat toată înşelăciunea şi ai rupt legătura eresurilor cu legăturile Dumnezeieştilor tale dogme, Sfinte Ierarhe Martin, Preasfinţite Părinte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un soare luminos strălucind în sobor, ai întunecat înşelăciunea ereticilor ca pe o negură, iar mulţimile credincioşilor le-ai luminat cu razele învătăturilor tale cele adevărate, Părinte Martin.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Legile firii întru tine se dezleagă, Prealăudată, că în chip de negrăit ai născut pe Ziditorul tuturor ca pe un Dumnezeu şi Om, în două voiri şi în două lucrări, Născă­toare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul: Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură şi în adâncul deznădăjduirii celei silnice mă surpă pe mine. Ci, îmi întinde şi mie mâna Ta cea tare ca Apostolui Petru şi mă mâtuieşte.

 CONDAC, glasul al 4-lea.

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Între arhierei vieţuind cu dreaptă credinţă şi muceniceşte calea săvârşindu-ţi, bârfelile eresurilor le-ai stins, făcându-te apărător dreptei credinţe, Preasfinţite Părinte Martin. Pentru aceasta te rugăm, izbăveşte-ne de nevoi şi de scârbe prin rugăciunile tale, mărite ierarhe al lui Hristos.

 Cântarea a 7-a.

Irmosul: Tinerii cei ce au ajuns din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii au călcat văpaia cuptorului, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei ce au lipsit pe Hristos de două lucrări şi de douăvoiri, te-au lipsit de scaun, dându-te la surghiunuri preaîndepărtate, părinte, care strigai: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suferind închisorile cele îndelun­gate, ca un păzitor al credinţei celei fără prihană, ai micşorat întunericul eresurilor şi ai luminat pe credincioşi a cânta: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Chinuindu-te cu multele surghiu­nuri şi cu necazurile, nicicum nu te-ai clintit, părinte, ci te bucurai, fericite, neîncetat strigând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce în chip de negrăit S-a născut din tine, cu două voiri şi cu două lucrări, Preacurată, Acela păzeşte pe cei ce cred într-acest chip, care strigă: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

 Cântarea a 8-a.

Irmos: Tinerii cei grăitori…

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strâmtorându-te de boli şi de surghiunuri cumplite şi de multe feluri de chinuri, ca un mucenic ai primit cununa muceniciei, părinte.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind prigonit ca unul ce te ţineai de dreptate, ai izgonit din mijloc eresul cel fără dreptate,şi te-ai învrednicit fericirii celei spuse de Dumnezeu, Părinte Martin.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe tine te-am cunoscut temei arhiereilor şi stâlp Ortodoxiei şi învăţător al dreptei credinţe. Drept aceea cu credinţă te lăudăm, Sfinte Ierarhe Martin.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă decât Oştile cele de sus şi mai presus decât Heruvimii eşti Maica lui Dumnezeu. Drept aceea fă-mă şi pe mine mai presus de patimile păcatului.

Irmosul: Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînâlţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Tinerii cei grăitori de Dumnezeu, în cuptor călcând cu văpaia cea de foc şi rătăcirea, au cântat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

 Cântarea a 9-a.

Irmos: Hotarele firii le-ai trecut…

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te preasfinţit lucrător de cele sfinte şi mărturisitor şi mucenic, dupăvrednicie te veseleşti împreună cu cetele patriarhilor, Preaalesule Părinte Martin. Pentru aceea cu credinţă te fericim.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un soare luminos răsărind de la Apus către Răsărit, ai luminat tot pământul cu razele dreptei credinţe şi ai izgonit întunericul cel preaadânc al ereticilor, Sfinte Fericite Martin.

Stih: Sfinte Părinte Martin, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să stăm în casa Dumnezeului nostru, propovăduind nevoinţele, luptele şi mărturisirile părintelui nostru, Sfântului Martin, cugetătorul de cele cereşti şi cu dragoste să-l fericim pe el.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Strălucit-a pomenirea ta, fericite, ca steaua cea de ziuă la marginile pământului şi luminează pe toţi, cei ce te laudă pe tine cu cântări vrednice, de Dumnezeu, Mărite Părinte Martin.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Urmând graiurile părinţilor, cu credinţă mărturisim pe Unul din Treime, Care S-a născut din tine în două firi şi în două voiri şi pe tine Fecioară Curată te mărim.

Irmosul:

Hotarele firii le-ai trecut, pe Ziditorul şi Domnul zămislind şi Uşă de mântuire lumii te-ai făcut. Pentru aceasta de Dumnezeu Născătoare, pe tineneîncetat te mărim.

 SEDELNA, glasul al 6-lea.

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din pruncie fiind dat lui Dumnezeu şi crescând întru virtuţi duhovniceşti, te-ai învrednicit a fi următor Apostolilor, păstorind cu dreaptă credinţă turma Domnului şi alungând cetele ereticilor, prealăudate. Pentru aceasta la sfârşitul tău te-a încununat cu cununa muceniciei, pururea pomenite, ca un pătimitor nebiruit, o Sfinte Ierarhe Martin, de Dumnezeu insuflate! Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 6-lea.

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Alunecând după cugetele cele rele, am căzut întru adânc de păcate şi suspinând strig din inimă: fă minunată întru mine mila cea bogată şi noianul cel nemărginit al milostivirii, Preacurată şi bogăţia cea nemăsurată a îndurărilor tale şi-mi dă pocăinţă şi iertare greşelilor, ca totdeauna să strig ţie: roagă-te Fiului şi Dumne­zeului tău, să mi se dea iertare de păcate, că pe tine te am Nădejde eu robul tău, Preacurată.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 6-lea.

Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mieluşeaua văzând pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul înălţându-Se pe Cruce pe nedrept, tânguindu-se striga: vai mie, Preaiubite Fiu! Fiul meu Cel Preadulce, cum voi suferi să privesc la această vedere înfricoşătoare? Cele dinlăuntru mi se rup, inima mi se răneşte şi nu pot suferi junghierea Ta cea fără dreptate. Dar Tu, Cel din fire Îndelung Răbdător, grăbeşte de Te scoală şi iute împlineşte făgăduinţa Ta, ca să mă înalţi în mărire, Fiul meu, pe mine, cea care Te-am născut pe Tine.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *