9 noiembrie: Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie

Imagini pentru Sf Onisifor si Porfirie

Troparul Sfinţilor Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; al Sfinţilor Mucenici Onisifor şi Porfirie, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Troparul Sfinţilor Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, glasul 1:

Bucură-te, ceată a mucenicilor de la Sirmium, Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, cei de Dumnezeu înţelepţiţi. Strălucind în arta modelării pietrei, pricepuţi v-aţi arătat în cunoaşterea Chipului Celui Adevărat al lui Hristos. Pe acesta lumii l-aţi descoperit, pe Supliciu şi pe cei din Sirmium i-aţi convertit. Pentru aceasta cu cetele Arhanghelilor împreună vă bucuraţi. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului şi ai acoperit pe Faraon cu căruţele lui şi puterea lui.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Sosit-a pomenirea ta cea cinstită, aducând celor ce te laudă cu credinţă folosire Dumnezeiască, întru care te rugăm, adu-ţi aminte de noi toţi, fericite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Având cugetul tău cel viteaz plin de îndrăznire, de Dumnezeu insuflate, nu ai luat în seamă porunca cea fără de socoteală, căci bucurându-te ai pătimit, fericite.

Stih: Sfinte Mucenice Onisifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu putere cerească, Sfinte Onisifor, ai mers către chinuri cumplite şi ai biruit toată puterea potrivnicului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Încetat-a tirania morţii, născând Viaţa Cea Nemuritoare lumii, pe Hristos Ziditorul şi Mântuitorul nostru, Fecioară Neispitită de nuntă.

 

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mărturisind mucenicii pe Cuvântul Cel întocmai cu Tatăl şi cu Duhul, bărbăteşte au î­nfrânt întreitele valuri ale chi­nurilor.

Stih: Sfinte Mucenice Onisifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-ţi, mucenice, picioarele tale fără de greşeală, pe piatra credinţei şi a mărturisirii, nu te-ai clătinat, Sfinte Onisifor, de vânturile celor fărădelege.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tot gândul mergând către Hristos Cel Dorit, fericite mucenice, nu simţeai durerile cele din bătăi, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Caută, Preacurată, să mă mântuiesc că prin Dumnezeiască voire ai Întrupat mai presus de cuvânt şi de cuget pe Cel Ce face toate, pe Dumnezeu Cuvântul.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Milostive, pentru dragostea Chipului Tău, ai stat pe Crucea Ta şi s-au topit neamurile; că Tu eşti, Iubitorule de oameni, Tăria şi Lauda mea.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lumina cea strălucitoare a ostenelilor tale, Mucenice Onisifor, a atras cu dragoste pe Dumnezeiescul Porfirie să pătimească împreună cu tine pentru credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Punându-i pe grătar ars, tiranii au întins pe mucenicii lui Hristos, care s-au bucurat arzând cu duhul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o junghiere săvârşită şi ca o jertfa curată, bucurându-vă, v-aţi adus Stăpânului tuturor, răbdătorilor de patimi, pentru aceasta sunteţi fericiţi.

Stih: Sfinte Mucenice Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel ce te-ai plecat cu cugetul Stăpânului, nicidecum nu au putut să te înşele graiurile cele viclene, Sfinte Porfirie, gânditorule de Dumnezeu, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Întrupat ai născut pe Dumnezeu Cuvântul, Fecioară, binevoind ca să Se asemene cu toţi, pentru milostivirea milei, Stăpână cu totul fără prihană.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, Lumina mea, în lume ai venit, Lumina Cea Sfântă care întorci din întunericul necunoştinţei pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Stâlpii Bisericii lui Hristos cei neclintiţi s-au arătat nestrămutaţi de clătinarea chinurilor cu puterea Duhului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Chipurile zeilor celor spurcaţi le-aţi subţiat şi v-aţi arătat chip de dreaptă credinţă şi de bărbăţie, cinstiţilor mari mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu armă adevărată v-aţi încins de la Dumnezeu, lepădându-vă cu credinţă de vrednicia cea vremelnică; şi bucurându-vă, vitejeşte aţi luptat.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sălăşluitu-S-a întru tine, încăpând Cel Neîncăput şi te-a arătat mai Desfătată decât cerurile, pe tine, Fecioară; pentru aceasta te fericim.

 

Cântarea a 6-a.

Irmosul:

Venit-am întru adâncurile mării şi m-a înecat pe mine viforul păcatelor mele celor multe; dar ca un Dumnezeu scoate din adânc viaţa mea, Mult Milostive.

Stih: Sfinte Mucenice Onisifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdând durerile chinurilor, Mucenice Onisifor, ai săvârşit călătoria muceniciei şi făcându-te biruitor, ai luat răsplătire cele cereşti.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legaţi cu credinţă unul de altul, legaţi împreună şi târâţi, aţi răbdat dezlegarea de trup, ca nişte tari luptători unindu-vă cu Domnul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legaţi de cai şi târâţi în silă de la judecătorul cel cu obicei prea rău, măriţi mucenici ai Domnului, v-aţi învrednicit de Dumnezeiescul sfârşit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ai născut, Fecioară, pe Dătătorul de Lege, pe Cel mai presus de legile firii, Care a înnoit firea noastră cea sfărâmată, pe Care roagă-L să mă mântuiască pe mine cel sfărâmat de păcate mari.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând cele de sus…

Doimea cea de mucenici cu mare tărie luptând, mândria vrăjmaşului la pământ a aruncat-o, luminându-se cu harul Treimii Celei Nezidite; Măriţilor Onisifor şi Porfirie, rugaţi-vă neîncetat pentru noi toţi.

 

CONDAC, glasul al 3-lea.

Veniţi, cetele credincioşilor, să lăudăm pe mucenicii lui Hristos: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat, care pe Galeriu şi pe Lampadie i-au înfruntat. Mărturisind Crucea lui Hristos, în râul Sava au pătimit; iar cinstitele lor moaşte, mai strălucitoare ca diamantele s-au arătat. Pe aceştia împreună cu cetele îngerilor avându-i, să-i rugăm a mijloci la Dumnezeu pentru sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii Iui Avraam oarecând în Babilon văpaia cuptorului au călcat, cu laude strigând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinte Mucenice Onisifor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-ţi obiceiurile sufletului tău celui binevoitor, ai mărturisit înaintea tiranilor pe Dumnezeu Întrupat, Sfinte Mucenice Onisifor.

Stih: Sfinte Mucenice Porfirie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind de libertatea cea Dumnezeiască şi veşnică, te-ai luptat asemenea ca şi Stăpânul tău, ca o slugă ascultătoare. Şi cu Dânsul dimpreună dănţuieşti, Sfinte Porfirie, Preafericite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Dumnezeieştile voastre sângiuri stingând văpaia cea arzătoare a necredinţei, strigaţi, prealăudaţilor: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să vă învredniciţi de Slava cea fericită şi nemuritoare, aţi răbdat fericită moarte, cei ce sunteţi stele luminate de Dumnezeu ale Soarelui Celui Înţelegător.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai, Fecioară, pe Cuvântul Întrupat din sângiurile tale, Care a binevoit să Îndumnezeiască pe muritorii cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

Pe Cel Ce S-a pironit cu trupul pe Cruce şi ne-a arătat nouă armă de mântuire, tineri preaînălţaţi pe Hristos Dumnezeul nostru în veci.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Dându-vă mădularele spre rupere, aţi rupt inima vrăjmaşului cea fără de minte, rămânând cu gândul neclintiţi, purtătorilor de cununi cei cu nume mare.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sângiurile voastre s-a stins focul necredinţei luptătorilor. Iar tuturor credincioşilor aţi adăpat inimile şi sufletele, odrăslind cunoştinţă de Dumnezeu.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Valuri de chinuri cumplite aţi trecut, cu cârmuirea lui Hristos şi v-aţi odihnit la limanul Dumnezeieştii Împărăţii a cerurilor, întru nestricăciune.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Jăratice aprinse lămurite de focul Mângâietorului s-au arătat mucenicii, arzând înşelăciunea vrăjmaşului şi luminând toată lumea.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Trandafirul cel Ales aflându-te, Fecioară, în văile vieţii, a iubit Frumuseţea ta Cuvântul lui Dumnezeu şi Întrupându-Se a umplut lumea de bun miros.

 

Cântarea a 9-a.

Irmosul:

Eva prin boala neascultării blestem înăuntru a adus; iar tu, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin Odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit. Pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se cu Puterea lui Hristos au putut birui cu trupul pe cel fără de trup, diamantele cele viteze, stâlpii credinţei şi acum se veselesc în ceruri, împreună cu cei ce au luptat din veac.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ca o căruţă sfinţită a Cuvântului, aţi fost legaţi de cele necuvântătoare şi aţi ajuns către ţinta cea cerească, bucurându-vă şi luând darurile biruinţei. Pentru aceea după vrednicie sunteţi fericiţi, Dumnezeieştilor mucenici.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Oraşul cel mărit Pangheanon, având acum trupurile voastre, Dumnezeieştilor mucenici, s-a îmbogăţit prin voi, ocrotitori şi doctori care tămăduiţi bolile trupurilor şi ale sufletelor, celor ce aleargă totdeauna către voi cu credinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Doimea cea sfântă şi vărsătoare de lumină, purtătorule de lupte, Sfinte Porfirie pururea pomenite şi Sfinte Onisifor cel cu cuget viteaz, rugaţi-vă Preasfintei Treimi să dăruiască sufletelor noastre pace şi izbăvire de cele rele.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îmbrăcându-Se cu totul întru mine omul, prin a Sa voie, Stăpânul iese ca un Mire din pântecele tău cel Dumnezeiesc şi cu totul fără prihană şi se hrăneşte cu lapte Cel Ce hrăneşte toată zidirea cu voirea Sa, Binecuvântată pururea Fecioară.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Aprinzându-vă cu focul doririi celei Dumnezeieşti, nicidecum nu v-aţi ars, fericiţilor, de atingerea focului celui simţitor; iar înşelăciunea aţi ars-o. Şi fiind târâţi fără de milă, purtătorilor de chinuri, aţi luat sfârşitul cel pururea pomenit şi aţi dobândit mărire.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, ca văduva aceea doi bani, pentru toate harurile tale. Că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă întotdeauna din ispite şi din scârbe. Pentru aceea, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie, izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc, strig către tine din inimă: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu, iertare de greşeli să mi se dea, căci pe tine te am nădejde eu, nevrednicul robul tău.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a glăsuit lăcrimând şi cu amar a strigat: Lumea se bucură luând mântuire, iar pântecele meu se aprinde văzând Răstignirea pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Dumnezeule Preabunule, Îndelung Răbdătorule Doamne, către care să strigăm cu credinţă: milostiveşte-te spre noi, Fecioară şi ne dăruieşte iertare de greşeli nouă, celor ce ne închinăm cu credinţă Patimilor Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *