9 Ianuarie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Polieuct

Sfântul Mucenic Polieuct

Troparul Sfântului Mucenic Polieuct, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Polieuct, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Cel Tăiat a tăiat pe cea Netăiată…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplându-te de Desfătarea cea mult dorită şi de Fericita Lumină îndestulându-te, mărite şi de ceata cea îngerească învrednicindu-te, păzeşte, Sfinte Polieuct pe cei ce laudă prăznuirea ta, care cântă Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi măreaţă a răsărit plină de Dumnezeiască Lumină, luminând în chip strălucit pe cei ce te laudă cu credinţă, viteazule ostaş al lui Hristos, Preafericite Polieuct, cântând Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărit fiind cu virtutea Duhului, fericite şi cu Dumnezeiască Putere fiind îmbrăcat, cu tărie ai mers spre lupta vrăjmaşului şi surpându-l pe el cu putere, cu osârdie strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai Întrupat, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, pe Cel Ce mai înainte era fără de trup; şi ai rămas iarăşi cu adevărat Fecioară Preacurată; pe Cel Ce pentru noi, cu bogăţia îndurării a sărăcit şi a mântuit pe cei ce strigă Lui, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Schimbatu-ţi-ai gândul către dreapta cinstire de Dumnezeu, învrednicindu-te de sus de Dumnezeiasca privire a Mântuitorului, Sfinte Mucenice Polieuct.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind biruinţa, ai defăimat toate cele de pe pământ, mărite şi te-ai învrednicit de moştenirea cea cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorind mărirea cea mai presus de cuget, ai năvălit vitejeşte şi ai surpat înjosirea idolilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează-mi tu, Stăpână, paşii, ca să ajung la Fiul tău prin vieţuire vrednică de laudă.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne; Tu eşti Lumina celor din întuneric şi pe Tine Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Tu eşti Tăria mea, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin mărturisirea dreptei credinţe adusu-te-ai pe tine însuţi Stăpânului, prea alesule, pentru Dânsul primind cu dragoste junghiere, mărite; şi ajungând slobod de toată întinăciunea, strigi către Mântuitorul: Slavă Puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dulceaţa cucerniciei ţi-a plăcut ţie; într-aripatu-te-ai cu Dumnezeiasca dragoste, fiind rănit de curata şi luminata dorire şi aprins fiind de iubire pentru Împărăţia cea de sus, cu dulceaţă cânţi Stăpânului: Slavă Puterii Taie, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legându-te într-o simţire cu Nearh, mai presus de fire şi învăţând din cuvintele lui dreapta credinţă a Preasfintei Treimi, înţelepţitule de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Polieuct, te-ai învrednicit de lumina muceni­cilor, cea cu adevărat mult dorită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Numărat ai fost împreună cu Oştile cele muceniceşti; dobândit-ai Împărăţia cea de neclintit, intrând într-însa de curând înjunghiat; şi încă picurând sângele ai fost înălţat, preaînţelepte, câştigând Bucuria Cea Neîntreruptă şi Lu­mina Cea Neînserată şi mare strălucire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel ceresc asemănându-Se cu cei de pe pământ, i-a făcut pe ei cereşti; şi cu fire pătimitoare pătimind, le-a dăruit împărtă­şirea de Dumnezeiasca nepătimire. Deci pe Fecioara, care L-a născut pe Acesta, fără ispită de nuntă, ştiind-o Născătoare de Dumnezeu, o mărim.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca să dobândeşti desfătarea cea veşnică, preafericite, ai nesocotit dulceţile vieţii şi rudenia cea după fire şi desfătarea şi mărirea şi însăşi viaţa; iar de nădejdea ta, nu te-ai înşelat.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind povăţuit în Tainele cele Dumnezeieşti ale Dumnezeieştii vederi, cu duh neşovăitor ai venit la luptele cele desăvârşite. Şi arătându-te biruitor te-ai învrednicit de cununile cele nepieritoare, Sfinte Polieuct.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Avânt cuget din fire urător de răutate, cu dreaptă credinţă ai alungat şi ai nimicit pe idolii cei deşerţi, aprins de râvna dreptei cinstiri deDumnezeu fiind şi plin de osârdie Dumnezeiască, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Graiurile buzelor tale urmând, te fericim, Preacurată. Căci, cu adevărat, lucruri mari făcând Domnul cu tine, te-a mărit; şi născându-Se din pântecele tău, te-a arătat Luişi Vrednică Maică.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Adâncul păcatelor…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai de Ceata îngerească, vrednicule de laudă mucenice, viaţă îngerească în chip lămurit arătând. Deci, cu dânşii împreună, roagă-te neîncetat, fericite, să se izbăvească deispite cei ce te laudă pe tine.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adormit-ai, luptătorule, somnul cuvenit celor iubiţi, tăindu-ţi-se capul de sabie, biruitorule în multe lupte. Şi acum moştenind în ceruri agoniseala cea nestricată, petreci împreună cu mucenicii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Deopotrivă şi părtaş te-ai făcut Patimilor Mântuitorului, Celui Ce pentru noi a primit Patima Crucii; şi acum, fericite, cu Dânsul împărăteşti în veac, fără de sfârşit, precum a făgăduit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Având milostivire ca Una ce ai născut pe Cuvântul Cel Iubitor de oameni, miluieşte-ne pe noi de silnica şi cumplita primejdie. Că numai pe tine, Preacurată Stăpână, te avem credincioşii Ocrotitoare Nebiruită.

Irmosul:

Adâncul păcatelor şi viforul greşelilor mă tulbură şi spre silnicie mă împinge; ci, însuţi în adâncul deznădejdii celei mari întinde-mi şi mie mâna Ta cea tare, ca lui Petru şi din adâncul pierzării mă scoate.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Stăpânul, plecându-Şi capul în Iordan, a sfărâmat capetele diavolilor; iar capul purtătorului de biruinţă tăindu-se, pe cel înşelător a ruşinat.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: De pogorârea lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătat-ai Puterea Ta, Stăpâne, robului Tău; pentru aceea a venit cu osârdie la mucenicie de bunăvoie şi făcându-se purtător de biruinţă, cânta: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsărit-a, mucenice, aleasa şi întru tot lăudata ta praznuire, care aduce lumina arătării Stăpânului tău şi luminează pe cei ce cu credinţă strigă: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Avuţia cea necheltuită şi vrednicia cea statornică ai aflat, Dumnezeiescule şi lauda care nu cade, ci în veci rămâne, ai primit, strigând: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Ce este Înţeles pururea împreună cu Tatăl Cel fără de început zămislindu-L, Fecioară, L-ai născut Fiu Întrupat ca să mântuiască pe cei ce cu credinţă strigă: bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: De şapte ori cuptorul…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se săvârşeşte astăzi pome­nirea ta cea mult dorită, mucenice al lui Hristos, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mucenice Polieuct; că te-ai făcut jertfă bineplăcută lui Hristos, Cel Ce a fost junghiat şi S-a jertfit pentru tine. Pe Acela tineri lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împotrivire hotărâtă, până la sânge, arătând pe pământ, Preaviteazule Polieuct, te-ai sălăşluit în Cămara de mire mult luminoasă, în ceruri, botezându-te în colimvitra sângiurilor tale şi cântând: pe Stăpânul preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Sufletul meu cel osândit de greşeli, înviază-L cu îndrăzneala ta cea mucenicească; pune-l la pas cu Dumnezeieştile Porunci, preamărite şi întoarce-l precum se cuvine, către fapta bună, ca să strige Stăpânului: preoţi binecuvântaţi-L, popoare preaslăviţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te cea prin care am câştigat bucuria cea veşnică. Bucură-te Ceea ce ai risipit mâhnirea Evei şi ai întors întristarea lui Adam spre veselie. Bucură-te Ceea ce ai născut pe Dumnezeu Întrupat, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Ocrotitoarea cre­dincioşilor care te preaînalţă întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Chinuitorul haldeilor de şapte ori a ars nebuneşte cuptorul pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzându-i pe aceştia de o putere mai mare mântuiţi, a strigat: pe Făcătorul şi Mântuitorul, tineri binecuvân­taţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Înfricoşatu-s-a tot auzul…

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi, iubitorilor de muce­nici, să lăudăm pe muce­nicul cel de Dumnezeu încu­nunat, pe care l-a mărit Cel Preaînalt, cu a Sa arătare, cea cu nume de lumină; şi l-a cinstit cu zi de cinste şi l-a încununat şi l-a împodobit cu fapte bune şi Dumnezeieşti.   

Stih: Sfinte Mucenice Polieuct, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile sângiurilor tale celor muceniceşti care s-au vărsat, ai înecat pe vrăjmaşul, făcătorul de rele; iar Biserica lui Hristos adăpând-o, ai luminat-o, de Dumnezeu Fericite Mucenice Polieuct; de aceea cu credinţă pururea te fericeşte pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fii mie ajutor, mucenice, izbăvindu-mă de multe feluri de ispite şi de întâmplări şi dezleagă-mă de legăturile eresului şi slobozeşte-mă din temniţa cumplită cu rugăciunile tale pe mine, care te laud cu gând curat, pururea Fericite Polieuct.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Hristos, Cel Ce este Capul şi Împlinirea Legii şi a Proorocilor, tu L-ai născut, Preacurată. Acela, pentru noianul cel nemărginit al milostivirii, a binevoit a se face Om din tine, pentru noi şi a mântui pe cei ce cu credinţă pururea te mărim.

Irmosul:

Înfricoşatu-s-a tot auzul de nespusa smerenie a lui Dumnezeu; Cel Preaînalt de bunăvoie S-a pogorât până în Trup, făcându-Se Om, din pântece Fecioresc. Drept aceea, pe Născătoarea de Dumnezeu, cea fără de prihană, credincioşii o mărim.

 

SEDELNA, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Ca un bun ostaş al lui Hristos Dumnezeul tuturor, întru harul Lui întărindu-te, cu totul te-ai schimbat întru dragostea Lui, prin Nearh credinciosul tău frate de arme, înţelepte. Drept aceea luptându-te după Lege, ai fost încununat de Domnul, după vrednicie, Sfinte Mucenice Polieuct.

 

SEDELNA Praznicului Botezului Domnului, glasul al 5-lea. Podobie: Pe Cuvântul Cel împreună…

Îmbrăcându-te cu apele Iordanului, Cel Ce minunat Te îmbraci cu lumina, în aceasta ai făurit din nou firea lui Adam, care era sfărâmată prin răutatea neascultării, Cuvinte al lui Dumnezeu. Pentru aceasta te lăudăm şi toţi doxologim Sfânta Ta Arătare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *