9 aprilie: Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

Troparul Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Eupsihie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

 

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scă­pând israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu îndrăznire cântând chinurile tale, Fericite Eupsihie, mă rog ţie, ca unuia ce ai îndrăznire, răpeşte sufletul meu de la tirania patimilor, mucenice.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gândul tău cu plecarea cea către Dumnezeu s-a lepădat de toate cele desfătătoare ale vieţii şi cu totul frumos s-a arătat, împărăţind asupra patimilor, Sfinte Fericite Eupsihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţesându-ţi ţie haină de fapte preaalese şi roşind-o muceniceşte, te-ai împodobit cu ea şi stai înfrumuseţat înaintea Domnului, Sfinte Eupsihie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născându-Se Stăpânul din tine după asemănarea trupului, a înnoit firea noastră cea învechită, Fecioară Tânără şi pe noi cei muritori ne-a făcut cereşti.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cei fără de minte te-au clevetit pe tine, cel ce erai cu minte, la dregătorul cel vrăjmaş, care slujea fără de minte demonilor.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-se ţie îngerul când pătimeai, te-a întărit la înălţimea muceniciei, purtătorule de chinuri, Sfinte Eupsihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cântând Domnului tău cu adevărat te-ai umplut de toată bucuria, mucenice înţelepte. Pentru aceea tu ţi-ai şi săvârşit mucenicia cu bună îndrăznire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Laudă de mulţumită cântă ţie ceata pătimitorilor, Fecioară Cinstită, făcându-se purtători de biruinţă cu îndrumările tale.

Irmosul:

Tu eşti Întărirea celor ce aleargă la Tine, Doamne, că Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe line Te laudă duhul meu.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bucurie ţi-ai împărţit săracilor toate averile, câştigând în locul acelora adăpostul cel fericit al muceniciei şi bucuria nemuri­toare, Sfinte Mucenice Eupsihie.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-te Sfinţit, ai înfierat întunericul celor nesfinţiţi, care încercau să te ispitească a te supune înşelăciunii celei diavoleşti.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Nici foamea, nici moartea, nici îndulcirea dezmierdării celei de acum nu au putut să te îndepărteze de dragostea Celui Ce te-a zidit, Mucenice Eupsihie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce eşti mai Înaltă decât Puterile cele Cereşti, arată cugetul meu, Fecioară, mai înalt decât patimile cele trupeşti.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu Poruncile Tale şi cu braţul Tău cel Înalt pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai chinurile trupului cu foarte mare răbdare, spânzurat fiind asemenea ca Stăpânul a toată zidirea, Mucenice Eupsihie.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Şuvinţându-ţi-se coastele şi luându-ţi-se pielea, lăudai pe Hristos cu cuget mult răbdător, Sfinte Mucenice Eupsihie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Negura minciunii ai risipit prin adevăr, cu înţelepciunea cuvin­telor tale, mucenice, arătând neînţelepţi pe cei ce grăiau ritoriceşte cu înşelăciune.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Roagă-te, Stăpână, neîncetat pentru toţi, cei ce avem nădejdile noastre la tine, ca să ne izbăvim de osânda cea viitoare.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa…

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mărimea chinurilor te învifora, dar n-a putut să te înece, fericite, căci ai avut pe Hristos Dumnezeu Ocârmuitor şi Ajutor, Care te îndrepta către limanul cel lin al Împărăţiei Lui, Sfinte Mucenice Eupsihie.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând potrivnicilor starea cea frumoasă a sufletului tău, mucenice, te-ai arătat lor groaz­nic, înspăimântând cu răbdarea cugetul lor cel rău şi ai primit de la Hristos răsplata biruinţei nevoinţelor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Socotind tiranul că va fura comoara sufletului tău, s-a apucat de tine cu meşteşugiri, prin daruri. Şi prin gânduri de chinuri încerca să-ţi slăbească tăria, mucenice; dar tu, răbdând cu putere, ai biruit, Strălucite Mucenice Eupsihie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndreptează-mă pe mine, care am căzut cu totul, ca unul ce am deschis uşa patimilor şi cu bună mijlocirea ta du-mă la intrările pocăinţei şi mă miluieşte, Ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Domnul a toată lumea.

Irmosul:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Ca o luminoasă şi neînşelătoare stea te-ai arătat lumii, care cu razele sale a vestit mai înainte pe Soarele Hristos şi a stins toată înşelăciunea şi a dăruit nouă lumină, rugându-te neîncetat pentru noi, rabdătorule de patimi, Sfinte Mucenice Eupsihie.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

Tinerii evreieşti au călcat în cuptor văpaia cu îndrăzneală şi focul în rouă l-au schimbat, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Număratu-te-ai cu mulţimile mucenicilor şi cu cetele Dumneze­ieştilor îngeri, defăimând patimile trupului, de trei ori fericite şi biruind cu tărie prin har, pătimitorule al lui Hristos.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O, cât este de bună neguţătoria ta, că pentru o mână de sânge ai primit în schimb Împărăţia cea de sus, înţelepte, întru care şi cânţi: Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Uşile Cerului ţi s-au deschis când te suiai, fiind tăiat cu sabia şi Cetele îngerilor te-au întâmpinat, de trei ori fericite, strigând: Binecuvântat eşti, Doamne Dumneze­ule, în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Daniel Proorocul, prin Dumneze­iescul Duh, Munte te-a numit, Fecioară, din care Piatra Hristos s-a tăiat fără de mână şi a făcut sfărâmare idolilor înşelăciunii.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Cei ce s-au făcut cu harul…

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai biruitor tiranilor şi duhurilor celor necurate şi luminezi pururea inimile oamenilor celor credincioşi. Pentru aceea, lăudându-te toţi cu mulţumită pe tine, măritule, binecuvântăm pe Hristos în veci.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râurile minunilor tale vărsându-se, mucenice cugetătorule de Dumnezeu, vindecă, cu harul patimile bolnavilor şi bolile sufletelor. Pentru aceea noi credincioşii, mărind pomenirea ta, lăudăm pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Cu bărbăţie răbdând chinurile, Mucenice Eupsihie, ai fost zdrobit până la încheieturi şi până la cele dinlăuntru, dar te-ai arătat cu totul neplecat şi neclintit; pentru aceea ai primit răsplătire cununile biruinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Milostiveşte-te, Fecioară, Ceea ce ai născut pe Cuvântul Cel Preamilostiv. Milostiveşte-te în dar spre mine cel nemilostiv, care sunt deznădăjduit de păcate nemăsurate şi nu mă întorc, ci în lenevire îmi cheltuiesc viaţa mea.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dînsul întru toţivecii.

Cei ce s-au făcut cu harul Tău biruitori tiranului şi văpăii, tinerii cei ce au păzit foarte Poruncile Tale, au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaslăviţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Cu adevărat Născătoare…

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Cruce ai fost spânzurat, închipuind Patima Celui fără de patimă, Care a împuţinat cu milostivire patimile celor binecredincioşi, Mucenice Eupsihie.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minune mare s-a văzut la sfârşitul tău, căci tăindu-ţi-se capul, în loc de sânge a curs lapte împreună cu apă, Sfinte Mucenice Eupsihie.

Stih: Sfinte Mucenice Eupsihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Unitu-te-ai, fericite, cu Oştile cereşti şi te veseleşti cu cetele mucenicilor, purtând cunună şi acum te bucuri împreună cu dânsele.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu, adu-ţi aminte de noi, care te pomenim şi săvârşim sfinţită pomenirea ta, Sfinte Mucenice Eupsihie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu lumina pocăinţei luminează-mă, Fecioară, pe mine cel întunecat de noaptea păcatului şi acoperit de ceaţa lenevirii.

Irmosul:

Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu Cetele cele fără de trupuri, mărindu-te pe tine.

 

SEDELNA, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Cu bun curaj săvârşind lupta, ai biruit pe vrăjmaşul cel războinic, mucenice, primind dar de minuni de la Dumnezeu. Pentru aceasta toată Biserica credincioşilor te fericeşte cu un glas în ziua aceasta, Sfinte Mucenice Eupsihie.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

Bucuraţi-vă oamenilor împreună cu Maica lui Dumnezeu, lăudaţi-o pe dânsa Puterile cerurilor. Măriţi pe Preacurata cei ce împărăţiţi pământul. Veniţi toate popoarele iubitorilor de praznic să zicem Născătoarei de Dumne­zeu cu un glas: Bucură-te, veselindu-ne cu credinţă.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul 1. Podobie: Mormântul Tău…

O, Minune nouă! O, Taină înfricoşătoare, striga Fecioara cea Curată şi fără prihană, dacă a văzut întins pe Lemn pe Domnul, Cel Ce poartă toate în palmă şi că este pedepsit ca un osândit de judecătorii cei fărădelege.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *