8 septembrie: Canon de rugăciune la Praznicul Naşterii Maicii Domnului (2)

Nasterea-MD2

Canon de rugăciune la Praznicul Naşterii Maicii Domnului (2)

Tropar la Praznicul Naşterii Maicii Domnului, glasul al 4-lea:

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

Cântarea 1, glasul al 8-lea

Irmosul: Celui Ce a sfărâmat războaie cu braţul Său şi a trecut pe Israel prin Marea Roşie, să-I cântăm Lui, ca Mântuitorului nostru Dumnezeu, că S-a preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să dănţuiască toată făptura, să se veselească şi David, căci din sămânţa lui a ieşit Toiag, care poartă Floare pe Domnul şi Mântuitorul tuturor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Sfintelor, încă Pruncă fiind, este primită în cele Sfinte dinăuntru, ca să fie hrănită din mâna îngerului. Deci, toţi cu credinţă împreună să prăznuim naşterea ei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stearpă a fost Sfânta Ana, dar nu de tot fără fii; căci din neamuri s-a rânduit mai înainte a fi maică Fecioarei, din care a Răsărit Ziditorul fapturirii în chip de Rob.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Mieluşeaua cea Neîntinată, care pe Mieluşelul Hristos din pântecele tău L-ai adus întru fiinţa noastră, pe tine cea care te-ai născut din Sfânta Ana toţi cu cântări te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (a Preasfintei Treimi).

Pe Cei Trei fără de început măresc, Trei Sfinţiri laud, Trei împreună Veşnici într-o Fiinţă propovăduiesc; căci Unul Dumnezeu în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul se măreşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine a văzut vreun prunc fără de tată? Sau unde s-a văzut vreo fecioară mamă? Cu adevărat mai presus de cuget sunt amândouă, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată.

Catavasie: Cruce însemnând Moise, de-a dreptul cu toiagul Marea Roşie a despărţit-o lui Israel, cel ce pedestru a trecut-o. Iar de-a curmeziş lovind marea, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, deasupra scriind nebiruita armă. Pentru aceea să-I cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că S-a preamărit.

Cântarea a 3-a

Irmosul: Întăritu-s-a inima mea întru Domnul, înălţatu-s-a fruntea mea întru Dumnezeul meu; lărgitu-s-a gura mea asupra vrăjmaşilor mei; veselitu-m-am de mântuirea Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Binecuvântat este pântecele tău, Sfântă Ana, căci Rod Bun, pe Fecioara ai odrăslit, cea care fără sămânţă a născut pe Hrănitorul făpturii şi Mântuitorul Iisus.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Ceea ce astăzi te-a născut Sfânta Ana, Toiag Curat din rădăcina lui lesei, care ai Răsărit Floare pe Hristos, toată făptura te fericeşte.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, cea mai Înaltă decât toată făptura, de Dumnezeu Născătoare, arătându-te, Preacurată, Fiul tău, măreşte naşterea ta cea din Sfânta şi Dreapta Ana şi pe toţi îi veseleşte astăzi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Hrănindu-te în Sfânta Sfintelor, Fecioară Preacurată, de Dumnezeu Născătoare, mai presus te-ai arătat decât făptura, pe Ziditorul cu Trup născând.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ţie ne închinăm, Părinte, Cel Ce eşti fără început după Fiinţă; lăudăm pe Fiul Tău Cel fără de ani şi cinstim pe Duhul Cel împreună Veşnic; pe câte Trei un Dumnezeu după Fiinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Dătătorul de lumină şi Începătorul vieţii omeneşti, născându-L, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te-ai arătat Vistierie vieţii noastre şi Uşă Luminii Celei Neapropiate.

Catavasie: Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

Cântarea a 4-a

Irmosul: Auzit-am, Doamne, Glasul Tău şi m-am temut; că Dumnezeu, Preavecuitor fiind, cu negrăit Sfat Întrupându-Te, ai ieşit din Fecioară; Slavă Pogorârii Tale, Hristoase; Slavă Puterii Tale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Naşterea cea Preacurată a Născătoarei de Dumnezeu, cu psalmi şi cu cântări mărind-o credincioşii, cu credinţă să ne închinăm lui Dumnezeu, Cel Ce fără minciună S-a jurat lui David că-i va da lui Rod din coapsele sale.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Doamne, Cel Ce pântecele Sarei l-ai deschis şi rod la bătrâneţi pe Isaac i-ai dat, Însuţi şi astăzi credincioasei Ana i-ai dăruit Rod de naştere din pântece sterp, pe Maica Ta cea Neîntinată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Auzit-ai, Doamne, rugăciunea mea, zis-a Sfânta Ana, dându-mi Rodul făgăduinţei astăzi, pe cea mai înainte Aleasă din toate neamurile, Preacurata şi Neîntinata Maică a Ta.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Împreună cu tine se bucură astăzi lumea, de Dumnezeu Înţelepţită Ana; căci pe Maica Mântuitorului ai născut-o, care din rădăcina lui David odrăslind, Toiag de Putere ne-a adus Floare pe Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărindu-Te pe Tine, Preasfântă Treime, Ceea Ce eşti fără de început, Nemăsurată în Fiinţă, ca Heruvimii strigând cu limba cea de taină: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Cel Ce eşti şi rămâi, Unul Dumnezeu pururea Veşnic.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Plinitu-s-au, Preacurată, proorocirile grăitorilor de Dumnezeu, ale celor ce cu credinţă te numesc pe tine Cort, Uşă şi Munte Înţelegător, Rug şi Toiag al lui Aaron, care ai răsărit din rădăcina lui David.

Catavasie: Auzit-am, Doamne, Taina iconomiei Tale; înţeles-am lucrurile Tale; şi am preamărit Dumnezeirea Ta.

 

Cântarea a 5-a

Irmosul: Doamne, Dumnezeul nostru, pacea Ta dă-ne-o nouă; Doamne, Dumnezeul nostru, câştigă-ne pe noi; Doamne, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preamărită te-ai născut, Fecioară; în chip de negrăit ai zămislit şi mai presus de fire ai născut, o, Preacurată, Ceea ce nu ştii de mire! Dumnezeu a primit din tine firea omenească.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi să se veselească cetele îngerilor, cu cântări să dănţuiască cei din Adam; că s-a născut Toiagul, cel ce a Răsărit Floare pe Hristos, Singurul nostru Mântuitor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi Eva scapă de osândă şi Adam se dezleagă de blestemul cel de demult, întru naşterea ta, Preacurată, strigând: prin tine din stricăciune ne-am mântuit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mărire Ţie, Celui Ce ai mărit pe cea stearpă astăzi; că a născut din făgăduinţă Toiagul cel pururea Înflorit, din care ai Răsărit, Hristoase, Floarea vieţii noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Închinămu-ne Ţie, Preasfântă Treime fără de început, Nedespărţită, Ceea ce eşti Nezidită, pururea Veşnică şi de o Fiinţă într-o Fire, în Trei Ipostasuri şi mai presus de fire Mărturisită pururea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Făcutu-s-a pântecele tău Masă Sfântă, rămas-a Curăţia ta ca şi mai înainte Nevătămată, Fecioară; că Hristos, Soarele dreptăţii, din tine ca un Mire din Cămară a ieşit.

Catavasie: O, de trei ori Fericite Lemn, pe care S-a Răstignit Hristos, Împăratul şi Domnul; prin care a căzut cel ce a înşelat cu lemnul, înşelat fiind de Cel Ce s-a pironit pe tine cu trupul; pe Dumnezeu, Care dă pace sufletelor noastre.

Cântarea a 6-a

Irmosul: Ca apele mării, Iubitorule de oameni, cu valurile vieţii mă viforesc. Pentru aceasta, ca şi Iona strig către Tine, Cuvinte: scoate din stricăciune viaţa mea, Milostive Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăudăm Sfântă naşterea ta, cinstim şi zămislirea ta cea fără de sămânţă, Mireasă a lui Dumnezeu, Maică şi Fecioară; şi împreună cu noi măresc cetele îngerilor şi sufletele sfinţilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine Ceea ce eşti Sfânta Sfintelor, înţelepţii părinţii tăi, Curată, te-au dus în Casa Domnului, să te hrăneşti cu cinste şi să te găteşti spre a fi Maică Lui.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cele sterpe şi maicile dănţuiţi, îndrăzniţi şi săltaţi, cele neroditoare; că cea fără de fii şi stearpă, pe Născătoarea de Dumnezeu a odrăslit; care avea să vindece de dureri pe Eva şi de blestem pe Adam.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Aud pe David cântând ţie: aduce-se-vor fecioare în urma ta, aduce-se-vor în Biserica Împăratului; şi împreună cu Dânsul şi eu pe tine Fiica Împăratului te laud.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru tine Taina Treimii se laudă şi se măreşte, Preacurată; că Tatăl a binevoit şi Cuvântul S-a sălăşluit întru tine şi Dumnezeiescul Duh pe tine te-a umbrit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cădelniţă de aur ai fost, că Focul în pântecele tău S-a Sălăşluit, Cuvântul de la Duhul Sfânt; şi cu chip de om din tine S-a văzut Maica lui Dumnezeu Curată.

Catavasie: În pântecele fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, Învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, Cel Ce S-a Răstignit cu Trupul, iar cu Învierea cea de a treia zi lumea a luminat.

CONDAC, glasul al 4-lea

Sfinţii Ioachim şi Ana din defăimarea nenaşterii de fii, iar Adam şi Eva din stricăciunea morţii au scăpat, Preacurată, prin Sfântă naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi poporul tău, de vina greşelilor mântuindu-se, când striga către tine: cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi Hrănitoarea vieţii noastre.

Cântarea a 7-a

Irmosul: Cuptorul caldeilor cu foc fiind ars, s-a răcorit prin Duhul, cu ajutorul lui Dumnezeu şi tinerii au cântat: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prăznuim, Preacurată şi cu credinţă ne închinăm Sfintei naşterii tale celei din făgăduinţă; căci ne-am izbăvit din blestemul cel strămoşesc prin Hristos, Cel Ce S-a arătat din tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Sfânta Ana acum se veseleşte şi strigă lăudându-se: stearpă fiind, am născut pe Maica lui Dumnezeu. Prin care se dezleagă osândirea Evei şi durerea cea din necazuri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Adam a fost dezlegat şi Eva dănţuieşte şi strigă cu Duhul către tine, Născătoare de Dumnezeu. Prin tine ne-am mântuit de blestemul cel de demult, căci Hristos S-a arătat din tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cele sterpe, nu vă mai mâhniţi şi cele neroditoare, mângâiaţi-vă, căci iată, Sfânta Ana, mult roditoare s-a arătat. Şi acum, veselindu-vă, maicilor săltaţi, împreună cu Maica lui Dumnezeu şi împreună vă bucuraţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul, întru Unimea Dumnezeirii să-L preamărim. Pe Treimea Cea Preasfântă, Nedespărţită, Nezidită şi împreună Veşnică şi de o Fiinţă, să o cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu Singură ai născut pe Dumnezeu, Ceea ce eşti Fecioară şi după naştere; tu firea ai înnoit cu naşterea ta, Marie; tu pe Eva ai dezlegat-o de blestemul cel strămoşesc, Născătoare de Dumnezeu, Curată.

Catavasie: Nebuna poruncă a tiranului celui păgân, pe popoare le-a tulburat, suflând cu îngrozire şi cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu; însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoşat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor; ci, cu Duh de rouă aducător, ce împotrivă răsuna, împreună cu focul fiind, cântau: Prealăudate Dumnezeul părinţilor şi al nostru, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a

Irmosul: Cel Ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Tale; Cel Ce pui mării hotar nisipul şi toate le ţii, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te măreşte luna, Ţie Îţi aduce laudă toată făptura, ca Făcătorului tuturor în veci.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cei Ce ai făcut lucruri preamărite pântecelui celui sterp; Care ai deschis pântecele Anei cel neroditor şi i-ai dat ei Rod, Tu, Dumnezeule Sfinte, Trup ai luat din Fecioara cea pururea Înflorită şi de Dumnezeu Născătoare.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce încui adâncul şi-l deschizi pe el; Cel Ce urci apa în nori şi dai ploaie; Tu Doamne, ai făcut, ca din rădăcina cea stearpă a Sfintei Ana, să înflorească Rod Preacurat şi Toiag, pe Născătoarea de Dumnezeu.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, Cel Ce ai dezlegat legăturile cele nedezlegate ale nerodirii de fii; Tu, Cel Ce ai dat celei sterpe Sămânţă Roditoare pe Preacurata Maria, din care Fiu Te-ai născut şi ca o Odraslă ai crescut; Tu, Doamne, ne-ai dăruit pe Maica Ta, cea după trup Solitoare de venirea Ta la noi, Îndurate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ziditorule al cugetelor şi Săditorule al sufletelor noastre, Cel Ce pământul cel neroditor, bine roditor l-ai arătat; Tu, brazda cea de demult uscată, îmbelşugată cu bun spic de rod ai lucrat-o pe Ana cea Preasfântă, care a înflorit Preacurat Rod, pe Născătoarea de Dumnezeu.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

O, Treime mai presus de Fiinţă, Unime, împreună fără de început, pe Tine Te laudă şi de Tine se cutremură mulţimea îngerilor, cerul şi pământul; adâncurile se înspăimântează, oamenii Te binecuvântează, focul slujeşte Ţie, toate făpturile cu frică Te ascultă pe Tine, Treime Sfântă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, preanouă auzire, naşterea fără de sămânţă! Maică fără bărbat şi Dumnezeu Născut din Fecioară; o, înfricoşătoare vedere; o, zămislire minunată; o, nespusă naştere! Cu adevărat mai presus de gând şi de vedere sunt toate.

Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Catavasie: Binecuvântaţi, tineri, cei întocmai cu numărul Treimii, pe Făcătorul, Dumnezeu Părintele; lăudaţi pe Cuvântul, Cel Ce S-a pogorât şi focul în rouă l-a prefăcut; şi preaînălţaţi pe Duhul Cel Preasfânt, Care dă viaţă tuturor întru toţi vecii.

La cântarea a 9-a

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul: Pe tine, Ceea ce pe Luminătorul Dumnezeu, Cel Ce a Răsărit mai înainte de soare, Care trupeşte la noi a venit, din coapsele cele Fecioreşti în chip de negrăit L-ai Întrupat; Binecuvântată, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul: Cel Ce popoarelor celor neascultătoare din piatră tare a izvorât ape, neamurilor celor bine ascultătoare le dăruieşte din coapse sterpe Rod spre veselie nouă, pe tine, Maica lui Dumnezeu Preacurată, pe care după vrednicie te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, Preaslăvită Naşterea Maicii lui Dumenzeu.

Irmosul: Pe tine, Ceea ce eşti Pierzătoarea straşnicei osândiri de demult, Îndreptătoarea strămoaşei şi Pricina apropierii neamului omenesc către Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Glasul al 8-lea

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Irmosul: Străin lucru este mamelor fecioria, străină este şi fecioarelor naşterea de fii. Iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit. Pentru aceasta, toate seminţiile pământului pe tine neîncetat te mărim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

După vrednicia curăţiei tale, ai dobândit şi naşterea prin făgăduinţă, Maica lui Dumnezeu, că oarecând celei sterpe Rod de Dumnezeu Odrăslit ai fost dată. Pentru aceasta, pe tine toate seminţiile pământului neîncetat te fericim.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Plinitu-s-a proorocia celui ce strigă: ridica-voi cortul cel căzut al Sfinţitului David, care întru tine, Preacurată, mai înainte s-a închipuit; prin care toată firea oamenilor, în trupul lui Dumnezeu s-a zidit din nou.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Cinstim scutecele tale, Născătoare de Dumnezeu; mărim pe Cel Ce a dat Rod celei ce era mai înainte stearpă şi a deschis pântecele cel neroditor cu preaslăvire; că face toate câte le voieşte, Dumnezeu fiind Atotputernic.

Stih: Măreşte, suflete al meu, pe Ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.

Preasfântă Ana, de Dumnezeu înţelepţită, odrăslit-ai, din pântece mai presus de nădejde şi din făgăduinţă, Floare de Pom Fecioresc şi Frumuseţea Curăţiei cea de Dumnezeu Crescută. Pentru aceasta, pe tine, toţi, ca pe rădăcina vieţii noastre şi maică a Maicii Stăpânului, te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Străin lucru este celor fărădelege a slăvi pe Treimea Cea fără de început; pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Preasfântul Duh, pe Stăpânia Cea Atotputernică şi Nezidită; prin Care toată lumea se ţine, cu Voinţa Puterii Ei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Încăput-ai în pântecele tău, Fecioara Maică, pe Unul din Treime, pe Hristos Împăratul; pe Care Îl laudă toată făptura şi de Care se cutremură Cetele cele de sus. Pe Acela roagă-L, întru tot Cinstită, să se mântuiască sufletele noastre.

Catavasie: Rai de Taină eşti Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, de care Lemnul Crucii cel de viaţă purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, acum înălţat fiind, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

Catavasie: Moartea ce a venit neamului prin mâncarea din pom, prin Cruce s-a stricat astăzi; pentru că blestemul strămoaşei a tot neamul s-a dezlegat prin Odrasla Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care toate puterile cereşti o măresc.

SEDELNA, glasul al 4-lea

Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…

Fecioara Maria şi Născătoarea de Dumnezeu cu adevărat, ca un Nor al Luminii, astăzi ai Strălucit nouă şi din cei drepţi ai ieşit spre lauda noastră. Nu se va mai osândi Adam, că Eva din legături s-a dezlegat. Pentru aceasta, glăsuind, să strigăm cu îndrăzneală, către cea Singură Curată: Bucurie vesteşte naşterea ta la toată lumea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *