8 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea:

Strălucit voievod al adevăratei Oşti a Împăratului Ceresc ai ajuns, Fericite Teodor, purtătorule de biruinţă; că înţelepţeşte te-ai luptat cu armele credinţei şi mulţimile demonilor le-ai biruit şi adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

 Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon cel ce se purta pe car l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut oarecând minuni, lovind în chipul crucii şi despărţind marea şi pe Israel cel ce fugea pedestru, l-a mântuit; pe cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţat fiind cu nume care arată că eşti un dar al lui Dumnezeu şi visterie de daruri Dumnezeieşti arătându-te, cel ce ai fost împodobit cu har mucenicesc, umple de har, Fericite Teodor, pe cei ce te laudă pe tine, cinstindu-te cu cântări.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fapta şi cu cuvântul încredinţând numirea ta de dar al lui Dumnezeu, în dar împărţeşti daruri celorce au nevoie; că tot darul desăvârşit care se pogoară de sus, de la Tatăl primindu-l, îmbogăţeşti pe toţi cei ce te cinstesc pe tine.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preaînţeleptule, primind din copilărie putere şi înţelepciune de la Dumnezeu, cu vitejie ai răpus mai întâi toată pofta trupului şi pe demoni; iar mai apoi ai ruşinat, cu ajutorul Duhului, trufia vrăjmaşilor tirani, fericite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un îndemânatic, cu judecată şi cu chibzuinţă ai biruit înţelepţeşte, fericite, pe ritorul cel cu graiuri înşelătoare; şi cu faptele ai prins ca într-o undiţă pe Liciniu, dovedindu-l că se închină chipurilor cioplite, celor moarte şi se hrăneşte cu deşarte nădejdi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preasfântă Curată, biruinţă dă-mi mie, celui ce alerg sub Acoperământul tău, scoţându-mă pururea din nevoi cu rugăciunile tale; că ai născut pe Cuvântul Cel împreună Veşnic şi împreună Stătător pe Scaun, cu Tatăl şi cu Duhul.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai ca un tânăr frumos şi preacuviincios, strălucind în chippotrivit cu frumuseţea sufletului şi a trupului; fiind înfrumuseţat cu podoaba faptelor bune şi împodobit cu rănile mucenicilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Povăţuit fiind de Dumnezeiasca Pronie, mărite, ai urmat pe cărările muceniciei Stăpânului, Celui Ce a desfătat inima ta cu darurile harurilor şi te-a îndreptat către chemarea cerească.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Defăimând preaînţeleptule, cugetul cel trufaş şi socotind drept nimic toate desfătările lumii şi toate plăcerile vieţii, faţă de dragostea Mântuitorului, L-ai dorit pe El cu toată cinstea sufletului tău.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine te rog, Ceea ce Singură ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce a prefăcut blestemul de mai înainte în binecuvântare şi S-a făcut blestem pentru oameni, Fecioară Binecuvântată şi a mântuit lumea.

 

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea Doamne, Tu şi Puterea mea, Tu Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea. Cel Ce nu ai lăsat Sânurile Părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta cu Proorocul Avacum strig către Tine: Slavă, Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorirea ta cea pentru Dumnezeu, preafericite, ţi-a întunecat toată înclinarea spre materie, mărire, plăcere, bogăţie şi desfătare şi spre înălţarea cea plină de faimă. Pentru aceasta te-ai ridicat la Vestita Înălţime, la mărirea cea neveştejită a muceniciei.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înconjurat fiind de Legea cea Nouă a Duhului Celui Făcător de viaţă, cu vitejie ai nimicit, fericite, legea cea plină de fărădelegi a călcătorilor de Lege. Pentru aceasta te-ai luptat după Lege şi te-ai încununat cu cununa dreptăţii, din mâna Stăpânului, Fericite Teodor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dar de la Dumnezeu ai fost dăruit lumii, cel ce porţi numele de dar; dar minunat, dar vrednic de iubire; dar care îmbogăţeşte pe tot credinciosul; dar care este lucru şi nume plăcut celor ce-l primesc, care trimite tuturor în chip potrivit împărtăşirile sale şi plineşte cererile robilor lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un următor a lui Hristos, Cel spânzurat pe Lemn, după toată chinuirea trupului, după multe pătimiri rele din partea ucigaşilor, ai fost întins pe cruce ca şi Hristos şi te-au rănit cu săgeţi şi cumplit ai fost ciopârţit; dar ai scăpat din acestea toate, cu Puterea lui Hristos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toţi credincioşii te numim după datorie cu o gură şi cu o inimă, Împărăteasa Lumii, Stăpână; că ai născut cu naştere de nespus pe Făcătorul Cel Preafrumos şi Stăpânul pământului. Pentru aceasta te lăudăm pe tine noi, cei care ne-am eliberat din obişnuinţa cea rea a tiranului.

 

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de la ţaţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine păcătosul? Ci, Te rog mă întoarce şi la lumina Poruncilor Tale şi îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preamărite Teodor, cu multă îndrăzneală ai arătat în faţa mulţimii Slava Celui Ce a pătimit cu trupul şi a zdrobit cu moartea pe moarte; şi primind multe lovituri de bici din porunca turbatului tiran, ai suferit osânda pe cruce.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată râvna urmând de bunăvoie Răstignirii lui Hristos, ai suferit aceeaşi pătimire, fiind pironit pe cruce; iar în locul lăncii, mulţime de răni de săgeţi ai primit, scoţându-ţi-se lobii ochilor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzutu-te-ai purtător de biruinţă, întreg şi deplin sănătos după răstignire şi după toată cealaltă tăiere a mădularelor şi omorâre; că Hristos, Cel Ce a biruit lumea, ca Unul ce este Începător al vieţii, te-a adus iarăşi la viaţă, prin mâna Îngerului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Lumina Cea Veşnică, întreg L-ai născut Întrupat fără de sămânţă, pentru cei ce te laudă pe tine; pe Acela îmblânzeşte-L să mântuiască de ispitele vrăjmaşului pe toţi, Preasfântă Fecioară, Dumnezeiască Mireasă.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Milostiveşte-Te de mine…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai prin fapte bune şi prin învăţături, în viaţa ta, Fericite Teodor; şi cu strălucitele tale nevoinţe te-ai arătat ca un fulger de lumină. Şi acum prin facere de minuni strălucit te arăţi şi cald apărător.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mult milostive Teodor, dat ai fost de Dumnezeu doctor celor bolnavi, izbăvitor celor robiţi, păcătoşilor mijlocitor, celor datornici iertător şi celor îndureraţi mângâietor.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu este capăt nesfârşitelor tale bunătăţi, Fericite Teodor, nici balanţă pe potriva frumuseţii tale. Pentru aceasta primeşte dragostea mea, cea înflăcărată, dându-mi dar din belşug.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să lumineze acum asupra mea, Fecioară, nespusa ta milostivire, izbăvindu-mă din adâncul păcatelor şi al deznădăjduirii şi aducându-mă la limanul pocăinţei.

 

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Căutând la cele de sus…

Cu bărbăţia sufletului, îmbrăcându-te în credinţă ca într-o platoşă şi în mâini luând cuvântul lui Dumnezeu, ca pe o lance, pe vrăjmaşul l-ai rănit, Fericite Teodor, mare între mucenici; cu care împreună nu înceta a te ruga lui Hristos Dumnezeu, pentru noi toţi.

 

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

De pogorârea lui Dumnezeu, focul s-a ruşinat în Babilon, oarecând. Pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare vesele ca într-o grădină verde, săltând au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelegând că Domnul S-a Înălţat pe Cruce şi a coborât la pământ trufia şarpelui, urmând lui Hristos, te-ai înălţat cu Dânsul pe cruce şi moarte pătimind, mucenice, te-ai ridicat împreună cu El.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cunoscându-te pe tine, Fericite Mare Mucenice Teodor, ca pe un îndrăgostit plin de căldură de Slava Cea Negrăită a lui Dumnezeu, de dragostea ta din toată inima mi-am legat sufletul mea, punându-mi întru tine toată aşteptarea nădejdii mele; nu mă trece cu vederea.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Slăvit-ai pe Domnul, Care S-a Preaslăvit întru mădularele tale, în sfaturile Sfinţilor; pe Cel Ce te-a preamărit pe tine, în chip măreţ cu tot felul de semne şi minuni, care au străbătut pământul şi după sfârşitul tău, Înţeleptule Teodor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Născut-ai cu naştere de nespus pe Sfântul Sfinţilor, Ceea ce Singură eşti de Dumnezeu cu har Dăruită; că ai rămas Fecioară Preacurată, ca şi mai înainte de naştere. Pentru aceasta strigăm cu glasul Îngerului: Binecuvântată eşti, Preacurată!

 

Cântarea a 8-a.

Irmosul:

De şapte ori nebuneşte a ars cuptorul chinuitorul haldeilor, pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceştia mântuiţi de o Putere mai mare, Făcătorului şi Mântuitorului a strigat: tineri binecuvântaţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nimicitorul Liciniu, cel turbat şi nelegiuit, dându-se pe sine cu desăvârşire în mâna demonilor, te-a supus pe tine la tot felul de pedepse şi bătându-te pe piept şi pe spate cu vine de bou, cu ciomege de plumb ţi-a sfărâmat grumazul, scrijelindu-ţi coastele cu ghiare de fier şi arzându-ţi-le cu făclii.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătând răbdare statornică, tărie nebiruită şi bărbăţie mai presus de fire, ai întrecut cu nevoinţele, cu feluritele chinuri şi cu dureroasele scrijelări, pe toţi mucenicii; şi părtaş făcându-te Patimilor Crucii Stăpânului, ai pătimit şi mai vârtos, dar ai fost mărit şi mai mult.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întins fiind pe cruce, Fericite Teodor, durerile cele din urmă a lui Hristos le împlineşti în trupul tău. Că nu ai răbdat numai ca mâinile şi picioarele să-ţi fie pironite, ci şi prin trupul tău au bătut un piron de fier, străbătându-ţi părţile dinăuntru şi ţi s-a ciopârţit trupul şi globii ochilor cu săgeţile ţi s-au scos.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Scară Înţelegătoare, care duce la cer te cunoaştem pe tine, Fecioară, pe Care Cel Preaînalt S-a pogorât în Trup, cu oamenii a vorbit şi pe cei smeriţi i-a suit la trăirea cea înaltă din ceruri. Pentru aceasta pe tine te cinstim, cea mai presus de ceruri şi de îngeri şi de toate făpturile.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Spăimântatu-s-a adunarea îngerilor văzând vitejia ta,Sfinte Mare Mucenice Teodor Stratilat. Şi toată mulţimea ce era de faţă a fost cuprinsă de frică atunci, în faţa faptelor tale de vitejie, mărite.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oastea demonilor s-a îngrozit de biruinţele tale, iar lumea acum se bucură de răsplătirile tale şi toţi credincioşii laudă minunile tale.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Multele şi marile tale biruinţe sunt preamărite de aproape toată suflarea; minunile cele arătate asupra ta şi prin tine; scularea din morţi, însănătoşirea de pe urma zdrobirii, împuternicirea celor bolnavi, dezlegarea celor legaţi şi mângâierea celor în necazuri.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce ai îndrăzneală către Hristos, pentru Care ai îndurat toate pătimirile până la tăiere, răbdând şi arsura morţii şi crucea, Preafericite şi Mare Mucenice Teodor Stratilat, roagă-te pentru iertarea greşealelor noastre, pentru pacea lumii, pentru biruinţa binecredincioşilor şi pentru mântuirea tuturor celor ce te cinstesc pe tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamul muritorilor s-a înălţat şi s-a preamărit şi de cinstea cea mai aleasă s-a învrednicit, prin rudenia cu tine, Fecioară; iar cu mijlocirea ta a primit înfiere şi îndumnezeire; că Dumnezeu S-a arătat purtător de Trup din tine, în chip de nespus, rămânând Neschimbat cu Dumnezeirea.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea…

Toată Dumnezeiasca armă luând şi înşelăciunea surpând, pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevointele tale. Că aprinzându-ţi mintea de Dumnezeiasca Dragoste, moartea cea prin foc bărbăteşte ai înfruntat-o. Drept aceea potrivit cu numele tău, dăruieşti Dumnezeieşti daruri celor ce cer de la tine, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mucenice Teodor. Pentru aceasta strigăm către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeale să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea Fecioriei tale…

Pe Tine, Cel Ce Te-ai Întrupat din Fecioară, Hristoase, bucurându-se, Te-a primit în braţe Dreptul Simeon, strigând: acumslobozeşte pe robul Tău, Stăpâne. Iar Sfânta Ana cea nevinovată, Proorociţa şi Preamărita, mărturisire şi laudă Ţi-a adus Ţie. Şi noi, Dătătorule de viaţă, strigăm către Tine: Slavă Ţie, Celui Ce ai binevoit aşa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *