7 februarie: Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Luca din Elada

Troparul Sfântului Cuvios Luca din Elada, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Luca, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

 Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Ca pe uscat umblând…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dă-mi cuvânt, văzătorule de Dumnezeu, care stai înaintea Scaunului Stăpânului tău, ca să laud pomenirea ta cea luminată şi strălucită, Sfinte Luca, risipind negura cugetului meu.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorindu-Te, Mântuitorule, din tot sufletul, sfinţitul s-a pregătit către schimnicie cu tărie răbdând necazuri, suferinţe şi osteneli, în locul cărora a aflat Desfătarea Cea fără de sfârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umilindu-ţi trupul, Părinte Luca, totdeauna cu înfrânare şi cu priveghere neîntreruptă şi cu tot felul de nevoinţe, cu înţelepciune ai oprit pornirile plăcerilor pătimaşe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născătoare a Domnului Fecioară, Care ai încăput în pântece pe Dumnezeu, Cel Neîncăput în toată lumea şi Întrupat din milostivirea de oameni, arată-mă mai presus de tirania patimilor.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Într-aripatu-te-ai cu dragostea fierbinte de Mântuitorul şi pentru Dânsul dragostea părinţilor tăi nu ai băgat-o în seamă şi te-ai înstrăinat de toate cele veselitoare ale lumii, Preafericite Luca.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vrând să te faci pe tine însuţi locaş Domnului, ai locuit în pustiu, ca odinioară Proorocul Ilie, luptându-te cu demonii. Pentru aceasta ai aflat sfârşitul cel fericit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În toate Poruncile Dumnezeieşti te-ai arătat supus ca o slugă, bine îndeplinindu-le pe ele şi pe tine însuţi smerindu-te, fericite; drept aceea ai luat Înălţime Cerească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară, Maica lui Dumnezeu, ai născut mai presus de cuvânt pe Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pentru noi, precum suntem noi. Roagă-te neîncetat să ne izbăvească de toată lipsa de înţelegere.

Irmosul:

Nu este sfânt precum Tu Doamne, Dumnezeul meu, Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără răutate, cuvios, drept şi blând şi întreg te-ai arătat, Părinte Luca. Pentru aceea te-ai fericit de Făcătorul şi Stăpânul tuturor, preafericite.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Văzându-te zavistnicul că petreci bine viaţa, s-a înfierbântat şi mulţime de ispite a ridicat asupra ta; dar s-a dovedit ca un lup zadarnic, în deşert căscând gura, precum spune cuvântul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu gând curat ţi-ai îndreptat viaţa, preafericite, către cele mai bune, dorind să vezi tot ce este desăvârşit dintre toate cele dorite; şi ţi-ai ajuns dorinţa cu îndemnare, părinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te la înfăţişare mai Frumoasă decât toate femeile pe tine, Fecioară Sfântă, Cel Frumos S-a Sălăşluit în pântecele tău şi m-a izbăvit de urâţenia patimilor şi de întuneric.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea ta…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Răsplătire luând de la Împărţitorul Cel Bogat de daruri pentru ostenelile tale, părinte cuvioase, te-ai arătat tuturor noian de minuni, îndepărtând bolile celor ce veneau către tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu te-ai lăsat copleşit, părinte de multele năvăliri ale vrăjmaşului şi nu te-ai înspăimântat de trufia lui; ci, ai stat ca un turn întărit şi nemişcat, fiind îmbrăcat cu smerenia ca şi cu o platoşă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bine ţi-ai săvârşit sfinţita-ţi viaţă, fericite; şi luând răsplătire de la Dumnezeu Atotţiitorul harul tămăduirilor, pe orbi i-ai luminat şi pe ologi şi slăbănogi i-ai făcut sănătoşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Popoare, lăudaţi pe Ceea ce cu adevărat a născut în chip de Netâlcuit pe Cuvântul şi după naştere a rămas iarăşi Fecioară Nestricată, pe Ocrotitoarea şi Izbăvitoarea tuturor oamenilor.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipitu-s-a puterea ta de odinioară împotriva noastră, cugetătorule de vicleşug şi deşarte au ajuns măiestriile tale cele multe vicleanule; că iată un tânăr simplu şi lipsit de vicleşug te-a surpat pe tine.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu ai dat, cuvioase, genelor tale aţipire, nici tâmplelor tale odihnă, până ce nu ai surpat toată măiestria înşelătorului, care ridica împotrivă-ţi, în toate zilele, ispitiri de tot felul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cumpătat şi frumos ai petrecut viaţa ta, primind la tine întotdeauna cu dragoste pe străini, miluindu-i bogat şi din destul. Pentru aceasta ai şi dobândit nestricăciune şi mărire netrecătoare, Sfinte Cuvioase Luca.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Unul din Treime tu L-ai născut Trupeşte mai presus de gând şi de cuvânt, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată. Pentru aceasta strig ţie: arată-mă pe mine locaş al Dumnezeieştii Treimi, cu rugăciunile tale.

Irmosul:

Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la Limanul Tău cel Lin alergând strig către Tine: scoate din stricăciune viaţa mea, Mult Milostive.

 

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă…

Dumnezeu, Cel Ce te-a ales pe tine mai înainte de a fi zidit, spre plăcerea Sa, cu judecăţile pe care le ştie, primindu-te, din pântece te-a sfinţit şi a Sa slugă pe tine te-a arătat, îndreptând paşii tăi, Preacuvioase Luca, ca un Iubitor de oameni; Aceluia acum Îi stai înainte bucurându-te.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Tinerii în Babilon…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sicriul moaştelor tale, Sfinte Luca, s-a arătat izvor de tămăduiri, la care tot cel ce aleargă se izbăveşte de toate patimile, fericindu-te pe tine, cuvioase şi lăudând pe Domnul Hristos.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu minuni te-a mărit pe tine Domnul, părinte, pentru ostenelile sihăstriei de mai înainte; că strigai: Binecuvântat este Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

În viaţă vestit, întru minuni preamare şi întru toate alte bunătăţi neasemănat te-ai arătat, cuvioase. Pentru aceasta ai aflat Împărăţia lui Dumnezeu drept răsplătire a ostenelilor tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Miluieşte, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, poporul şi cetatea, Apărătoarea noastră a celor ce cu credinţă neîndoită strigăm ţie: Binecuvântat este pântecele tău, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Pentru Legile părinteşti…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stricăciunea a toată patima alungi, Mărite Părinte Luca Preafericite, pe leproşi vindecând, pe cei slabi întărind şi pe cei părăsiţi dezlegând din legătura care îi ţinea şi tămăduieşti pe ciungi, pe ologi şi pe orbi, care strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflat-ai Preacuvioase Părinte Luca, Mărirea Cea fără de durere, căci ai suferit multe osteneli şi nevoinţe cu privegherea, cu topirea trupului, cu înfrânarea, cu pătimirea, cu zăcerea la pământ şi cu toată altă chinuire a trupului, pentru dragostea Celui Ce te-a zidit; cu Acela împreună fiind, te veseleşti. Roagă-te Lui, să ne mântuim toţi cei ce cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm pe tine.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Prin multe feluri de osteneli ale virtuţilor tale ai intrat, cuvioase, întru Împărăţia Cerurilor, veselindu-te acum în veci; şi desfătându-te totdeauna de Frumuseţile Stăpânului, cânţi împreună cu îngerii cântări întreit Sfinte. Pe Domnul lăudaţi-L făpturile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cel Nedespărţit şi Neîndepărtat de Sânul Părintesc, în chip de negrăit L-ai născut, Preacurată, fără de ispită de bărbat, Om Desăvârşit fiind. Pe Acela roagă-L să-mi dea putere să surp până în sfârşit toată năvala cugetelor rele şi să fac voia Lui cea Dumnezeiască în toate zilele, ca să te măresc întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pentru Legile părinteşti fericiţii tineri în Babilon înfruntând primejdia au călcat în picioare porunca cea nebunească a celui ce împărăţea. Şi împreunându-se cu focul de care nu au fost arşi, Celui Ce Stăpâneşte, cântare vrednicăi-au cântat: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ostenelile şi nevoinţele tale, părinte, pentru care vrednică plată ai luat de la Dumnezeu, ce om va putea să le spună? Că te-ai făcut vas al Dumnezeiescului Duh, cuvios, drept, adevărat şi fără de prihană.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potolit cu felul de viaţă, fără viclenie şi smerit, plin de milostivire către săraci, iubitor de străini şi iubitor de pustiu, blând şi îngăduitor te-ai arătat, părinte; pentru aceasta ai fost rânduit împreună cu Părinţii Avraam, cu Iacov şi cu David.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Luca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unul ce petreci întru Locaşurile cele dorite şi pline de Frumuseţe Dumnezeiască, acum desfătându-te şi bucurându-te din destul, de florile Raiului Celui Dumnezeiesc, fă pomenire pentru noi către Dumnezeu, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel Ce eşti O Fire în Trei Ipostasuri, o Fiinţă în Trei Lumini şi o Putere Nedespărţită: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, o Dumnezeire, mântuieşte pe cei ce cu credinţă Te slăvim pe Tine, Un Dumnezeu în Trei Feţe.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cugetul omenesc nu poate înţelege Taina ta, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pururea Lăudată; că mai înainte de naştere, fără de bărbat ai luat în pântece şi după naştere ai rămas Fecioară; dar ai născut pe Cuvântul Cel împreună Veşnic cu Tatăl.

Irmosul:

Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor; spre Care nu cutează a căuta Oştile îngereşti; iar prin tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvântul Întrupat, pe Care slăvindu-L cu Oştile îngereşti, pe tine te fericim.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Din fragedă copilărie iubind faptele bune, te-ai lepădat de toate cele plăcute ale vieţii, arătând desăvârşită înclinare spre înfrânare şi sihăstrie şi dragostea maicii întru nimic socotind-o, strămutându-te la Semnio, întru ascuns te-ai dat cu totul. Şi iarăşi te-a vestit pe tine Dumnezeu maicii tale, care plângea cu dreptate de plecarea ta, preaalesule; cu care şi acum împreună veselindu-te, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Praznicului Întâmpinării Domnului, glasul al 8-lea. Podobie: Fluierele păstoreşti…

Născutu-te-ai din Maică, Cuvinte Cel fără de început; ai fost adus la Templu, Împărate al Slavei, iar bătrânul bucurându-se Te-a primit în braţe strigând: acum slobozeşte, pe cel ce l-ai păzit, după cuvântul Tău, Cel Ce bine ai voit să mântuieşti, ca Un Dumnezeu, neamul omenesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *