7 decembrie: Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului (2)

Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului

Troparul Sfântului Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate; Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Piatra Cea Tăiată…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alungă, Soare Preastrălucitor, cu Dumnezeiasca Ta Lumină, pâcla păcatului meu; că Te milostiveşti de suflete cu milostivirea Ta cea firească şi le slobozeşti din întunericul patimilor, numai cu bunăvoirea Ta, Atotstăpânitorule Doamne, Cel Ce Singur eşti Îndurător.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frumuseţea Dumnezeieştilor tale dogme, părinte, Biserica în chip strălucitor se împodobeşte şi cu credinţa cea tare înfrumuseţată se arată şi toată, ca o apropiată şi plină de frumuseţe, stă de-a dreapta Slavei Mirelui Hristos, strălucind de dreaptă credinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-te, părinte, cu armele sfinţeniei şi luminându-ţi mintea cu Dumnezeiasca Slavă, te arăţi credincioşilor ca o sabie sclipitoare şi ca o trâmbiţă a slăvitei sărbători, tăind în bucăţi trufia eresurilor şi pe toţi îmbărbătându-i.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce din veci este împreună Veşnic cu Tatăl a luat din tine Trup, Dumnezeiască Mireasă şi firea muritorilor îndumnezeind, a preamărit-o. Pentru aceasta te-am dobândit pe tine, pe lângă Cel din tine, Început de izbăvire şi lumii Împăciuitoare, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână.

 

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu eşti Întărirea…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Râul darurilor Duhului Sfânt izvorăşte în inima ta, cuvioase, adăpând brazdele credinţei.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată vederea minţii ţi-ai curăţit-o, cuvioase şi la înălţimea cugetării celor Dumnezeieşti te-ai ridicat, cu strălucirea Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Biserica se încununează, cuvioase, cu cuvintele tale ca şi cu nişte pietre scumpe şi rămâne în veac, împărăţind asupra celor credincioşi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fii mie Milostivă, Preacurată, celui ce mă găsesc în cursa multelor păcate rugând neîncetat pe Cel Ce S-a născut din tine.

 

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pajiştea înflorită a învăţăturilor tale şi viaţa ta cea Dumnezeiesc strălucitoare, Prealăudate, îmbălsămează simţirile noastre ca o tămâie cu două miresme.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Jertfă şi jertfitor şi prinos te-ai făcut, cuvioase şi te-ai mistuit cu sârguinţă ca o jertfă de ardere de tot lui Dumnezeu, aducându-te jertfă pe masa lui Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Domnul cerului întru întărirea credinţei te-a pus pe tine ca pe o stea, care să luminezi lumea cu învăţăturile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Nu schimbându-Se cu Dumnezeirea, Cuvântul S-a deşertat întreg pe Sine şi cu oamenii a vorbit, luând Trup din tine, Fecioară.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La Dumnezeiasca ta pomenire, părinte, adunarea preoţilor se bucură şi a credincioşilor dănţuieşte şi împreună cu îngerii cei nematerialnici se veseleşte; şi Biserica duhovniceşte săltând se desfătează cu cuvintele tale, Sfinte Părinte Ambrozie.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un plugar te-ai arătat, desţelenind câmpul cel neted al credinţei; şi însămânţându-l cu învăţăturile dogmelor şi făcând să crească spice, rodeşte Bisericii pâinea cerească a Duhului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Jertfa şi credinţa cea fără de pată a lui Avraam le-ai arătat întru tine, punându-ţi în minte sufletul să ţi-l jertfeşti, ca şi acela pe Isaac, din dragostea pentru Ziditorul; şi nefiind rănit de necredinţă, prieten al Ziditorului tău te-ai numit.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndrăzneală tare câştigând pe lângă Fiul tău, Preacurată, nu trece cu vederea, rugămu-ne purtarea ta de grijă faţă de noi, cei ce suntem de un neam cu tine; că numai pe tine te avem creştinii Rugătoare Binevoitoare pe lângă Stăpânul.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Milostiv fii mie, Mântuitorule…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind, înţelepte, talantul cuvântului, ca o slugă credincioasă l-ai înmulţit pe el, punându-l în zărăfie şi l-ai adus înapoi Stăpânului tău, curat, împreună cu dobânda, Sfinte Ambrozie.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu suferinţele tale, înţelepte, ai făcut să strălucească veşmântul cel sfinţit şi te-ai arătat păstor al oilor celor cuvântătoare; pe care cu cârja ta le îndrumi la unitatea credinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu râvna ta, fericite, ai urmat râvnei lui Ilie; că pe credinciosul împărat, cel pângărit cu vărsări de sânge, mustrându-l, l-ai înlăturat de la Dumnezeieştile Locaşuri, ferind sfinţenia lui Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Acoperământ, Loc de scăpare şi Zid cu adevărat Neclintit te-a câştigat pe tine, Stăpână, cetatea ta, care se izbăveşte cu rugăciunile tale, de toate greutăţile cele din necazuri şi din primejdii.

 

CONDAC, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea…

Cu Dumnezeieşti învăţături strălucind, ai îndepărtat înşelăciunea lui Arie, povăţuitorule în cele de Taină şi Păstorule Ambrozie; şi minuni făcând, cu puterea Duhului, ai vindecat cu înţelepciune felurite patimi, părinte cuvioase; pe Hristos Dumnezeu roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

 

Cântarea a 7-a. Irmos: Cei din Iudeea…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Oglindă nepătată a faptelor bune vădindu-te, după cuviinţă, preafericite, arată curate chipurile credinţei şi luminează pe cei ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstit la chip şi înalt la cuvânt, cumpătat cu viaţa şi tare în credinţă te-ai arătat, Părinte Ambrozie şi neclintit atunci când cântai: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite, s-a arătat cu limpezime arhiereilor pildă şi hotar credincioşilor, celor ce cu dreaptă credinţă cântă lui Dumnezeu şi dulce rostesc: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îndrăzneală de Maică având către Cuvântul pe Care L-ai născut, Curată, roagă-L să izbăvească de greşeli şi de întinăciuni sufletele celor ce cu credinţă strigă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

 

Cântarea a 8-a. Irmos: Muziceştilor organe…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Organ al nepătimirii te-ai arătat, adormind poftele patimilor; şi ai ridicat inimile credincioşilor ca să strige: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dobândit-ai Puterea Cuvântului cea mijlocitoare de mântuire, preafericite, prin care ne-ai lămurit nouă pe Cel Unul din Treime, Care a luat din Fecioară Trup deofiinţă cu oamenii, în chip de nespus.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Norii învăţăturilor tale izvorăsc picături de tămăduiri, din care se adapă inimile credincioşilor, care strigă: pe Domnul lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cetele îngerilor te fericesc pe tine, Curată; firea pământenilor pe tine te măreşte. Că întru tine har am aflat cei ce cu credinţă te lăudăm şi te preaînălţăm întru toţi vecii.

 

Cântarea a 9-a. Irmos: Spăimântatu-s-au de aceasta…

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, părinte înţelepte, în Casa Domnului, ca un măslin roditor, din untdelemnul căruia înţelepţeşte ai umplut candela faptelor bune; cu care ai şi intrat întru veselia cerului; în care te desfătezi de viaţa cea nestricăcioasă şi nematerialnică a celor fără de trup.

Stih: Sfinte Părinte Ambrozie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Îmbogăţindu-ţi sufletul cu faptele bune, învăţător înfrânării te-ai arătat, povăţuitor al arhieriei celei de Taină, pildă de viaţă, Bisericii luminător şi stâlp dogmelor, înfierând fără de încetare rătăcirea eresurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Plinit-ai călătoria, părinte înţelepte şi credinţa cea fără de greşeală ai păzit şi ai ajuns în Cămările cele Cereşti, în care ţi s-a şi gătit ţie cununa şi mărirea răsplătirilor. Ci, cu rugăciunile tale, îndură-te şi izbăveşte din răutăţi sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Văzutu-te-ai, o, Fecioară, Maica lui Dumnezeu, născând mai presus de fire cu Trup, pe Cuvântul Cel Bun, pe Care Tatăl Cel Bun L-a vărsat din Însăşi inima Sa, pentru toţi vecii; pe Care acum Îl înţelegem şi mai presus de trup, cu toate că în Trup S-a îmbrăcat.

 

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Dobândind cuvinte de viaţă, înţelepte părinte, adăpi cugetele credincioşilor şi cu harul le arăţi întotdeauna roditoare; iar minţile ereticilor le îneci; şi izvorând har de tămăduiri, speli cu adevărat întinăciunile de tot felul ale patimilor, povăţuitorule în cele tainice, gânditorule de Dumnezeu, Sfinte Ambrozie.

 

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Râvnind proorocului Ilie şi tot aşa şi lui Ioan Botezătorul, ai înfruntat bărbăteşte pe împăratul cel ce a săvârşit nedreptatea; împodobit-ai Scaunul ierarhiei Dumnezeieşte şi ai îmbogăţit lumea cu mulţimea minunilor. Pentru aceasta, folosindu-te de Dumnezeieştile Scripturi, pe credincioşi i-ai întărit şi pe necredincioşi i-ai întors la credinţă, Sfinte Ierarhe Ambrozie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Pe Ceea ce este Uşă şi Chivot Ceresc, Munte cu totul Sfânt, Nor plin de lumină, Scară Cerească, Rai Cuvântător, Mântuirea Evei şi Podoaba cea Mare a toată lumea, să o lăudăm; că întru dânsa s-a săvârşit mântuirea lumii şi iertarea greşelilor celor de demult. Pentru aceasta strigăm către dânsa: roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce se închină cu credinţă Preasfintei naşterii tale.

 

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul…

Mieluşeaua văzând pe Cruce pe Mielul şi Păstorul şi Izbăvitorul, se tânguia cu lacrimi şi amarnic striga: lumea se bucură primind izbăvirea, iar cele dinlăuntru ale mele se aprind, văzând Răstignirea Ta pe Cruce, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, îndelung Răbdătorule Doamne, adâncul şi izvorul cel nesecat al milei! Milostiveşte-te, dăruieşte iertare de greşeli celor ce laudă cu credinţă Dumnezeieştile Tale Patimi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *